Mobil uygulama yönetimi kurulumunuzu doğrulamaValidating your mobile application management setup

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu, mobil uygulama yönetimini (MAM) ayarladıktan sonra sorunların denetlemesiyle ilgili bilgi sağlar.This topic provides information on checking for issues after you set up mobile application management (MAM). Bu kılavuz, Azure portalındaki MAM ilkeleri için geçerlidir.This guidance applies to MAM policies in the Azure portal.

Belirtileri denetlemeChecking for symptoms

MAM bir veri koruma aracı olduğundan kullanıcıların soruları bildirme olasılığı düşüktür.Users are unlikely to report issues since MAM is a data protection tool. MAM yapılandırmasında bir sorun varsa, kullanıcılar MAM’ın olmadığı durumlardaki gibi sınırsız erişime sahip olur ve bir sorun olduğunun farkında olmayacaklardır.If there is a problem with the MAM configuration the user will have unrestricted access, as they would have without MAM, and would not be aware that there is an issue. Bu nedenle MAM yapılandırmanızı, MAM ilkelerinizi MAM’in kısıtlamalarını bilinçli olarak sınayabilecek küçük bir grup kullanıcıda pilot bir çalışmayla deneyerek doğrulamanızı öneririz.For this reason we recommend that you validate your MAM configuration by piloting your MAM policies with a small group of users who can deliberately test the MAM restrictions.

Denetlenmesi gerekenlerWhat to check

Sınamalar MAM ilkelerinizin davranışının beklendiği gibi olmadığını gösteriyorsa, aşağıdakileri kontrol etmenizi öneririz:If testing shows that your MAM policy behavior is not as anticipated, we recommend that you check the following:

  • Kullanıcılar MAM için lisanslı mı?Are the users licensed for MAM?
  • Kullanıcılar O365 için lisanslı mı?Are the users licensed for O365?
  • Her kullanıcının MAM uygulaması durumu.The status of each of the users' MAM apps. Uygulamalar için olabilecek durumlar İade edildi ve İade edilmedi şeklindedir.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.

Kullanıcı MAM durumuUser MAM status

  1. Azure portalında Intune mobil uygulama yönetimi > ayarlar > uygulama yönetimi > Tüm ayarlar > Kullanıcılardan uygulama raporlaması > kullanıcılar’ı seçin.In the Azure portal choose Intune mobile application management > settings > app management > All settings > App reporting by user > users.

  2. Listeden bir kullanıcı seçin veya bir kullanıcı arayıp seçin, sonra Kullanıcı seç’i belirtin.Choose a user from the list or search for and choose a user, then choose Select user. Uygulama raporlama sütunun en üstünde kullanıcının MAM için lisanslı olup olmadığını göreceksiniz.At the top of the App reporting column you will see whether the user is licensed for MAM. Bunun altında kullanıcının O365 için lisanslı olup olmadığını ve kullanıcının tüm cihazları için uygulama durumunu göreceksiniz.Below that you will see whether the user is licensed for O365 and the app status for all of the user's devices.

MAM için uygulama durumları

Yapılması gerekenWhat to do

Kullanıcı durumuna göre gerçekleştirilecek eylemler şunlardır:Here are the actions to take based on the user status:

  • Kullanıcı MAM için lisanslı değilse, kullanıcıya, Intune lisanslarını yönetme bölümünde anlatıldığı gibi bir Intune lisansı atayın.If the user is not licensed for MAM, assign an Intune license to the user as described in Manage Intune licenses.
  • Kullanıcı O365 için lisanslı değilse, kullanıcı için bir lisans edinin.If the user is not licensed for O365 obtain a license for the user.
  • Kullanıcının lisansı İade edilmedi olarak listeleniyorsa, bu uygulama için doğru biçimde bir MAM ilkesi yapılandırıp yapılandırmadığınıza bakın.If a user's app is listed as Not checked in, check if you've correctly configured a MAM policy for that app.
  • Bu koşulların, MAM ilkelerinin geçerli olmasını istediğiniz tüm kullanıcılara uygulandığından emin olun.Ensure that these conditions are applied across all users to which you want MAM policies to apply.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ile mobil uygulama yönetimi ilkelerinizi yapılandırmak için hazırlanmaGet ready to configure mobile app management policies with Microsoft Intune

Microsoft Intune ile mobil uygulama yönetimi ilkeleri kullanarak uygulama verilerini korumaProtect app data using mobile app management policies with Microsoft Intune