Windows bilgisayarları için donanım ve yazılım envanterini görüntülemeView hardware and software inventory for Windows PCs

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune, Intune yazılım istemcisi ile bilgisayar olarak yönettiğiniz masaüstü cihazların donanım ve yazılımı hakkında ayrıntılı bilgiler toplar.Intune collects detailed information about the hardware and software of desktops that you manage as PCs by using the Intune software client. Şunları oluşturmak için aşağıdaki yordamlardaki bilgileri kullanın:Use the information in the following procedures to learn how to create:

 • Yönettiğiniz bilgisayarların donanım özellikleri hakkında bilgi listeleyen bir rapor.A report that lists information about the hardware capabilities of PCs you manage.

 • Her bir bilgisayarda yüklü olan yazılımı listeleyen bir rapor.A report that lists the software installed on each PC.

 • Rapordaki verilerin güncel olduğundan emin olmak için bilgisayar envanterini yenileme.How to refresh a PCs inventory to ensure that the data in the report is current.

Yönettiğiniz bilgisayarlar hakkında bilgi görüntülemek içinTo display information about PCs you manage

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Raporlar > Bilgisayar Envanteri Raporları’nı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Computer Inventory Reports.

 2. Yeni Rapor Oluştur sayfasında, varsayılan değerleri kabul edin veya raporun döndüreceği sonuçlara filtre uygulamak için değerleri özelleştirin.On the Create New Report page, accept the default values or customize them to filter the results that will be returned by the report. Örneğin, raporda yalnızca Windows 8.1 çalıştıran bilgisayarların görüntülenmesini seçebilirsiniz.For example, you could select that only PCs that run Windows 8.1 will be displayed in the report.

 3. Bilgisayar Envanteri Raporu'nu yeni bir pencerede açmak için Raporu Görüntüle'yi seçin.Choose View Report to open the Computer Inventory Report in a new window.

  Her sütunun başlığını seçerek raporu Ad, Kasa Türü veya Üretici gibi sütunlara göre sıralayabilirsiniz.You can sort the report by any of the columns, like Name, Chassis Type or Manufacturer by selecting each column heading.

Yönettiğiniz bilgisayarlarda yüklü yazılımı görüntülemek içinTo display software installed on PCs you manage

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Raporlar > Algılanan Yazılım Raporları’nı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Detected Software Reports.

 2. Yeni Rapor Oluştur sayfasında, varsayılan değerleri kabul edin veya raporun döndüreceği sonuçlara filtre uygulamak için değerleri özelleştirin.On the Create New Report page, accept the default values or customize them to filter the results that will be returned by the report. Örneğin, raporda yalnızca Microsoft tarafından yayınlanan yazılımı görüntülemeyi seçebilirsiniz.For example, you could select that only software published by Microsoft will be displayed in the report.

 3. Algılanan Yazılım Raporu'nu yeni bir pencerede açmak için Raporu Görüntüle'yi seçin.Choose View Report to open the Detected Software Report in a new window.

  Her sütunun başlığını seçerek raporu Ad, Yayımcı veya Kategori gibi sütunlara göre sıralayabilirsiniz.You can sort the report by any of the columns, like Name, Publisher or Category by selecting each column heading. Liste öğesinin yanındaki yön okunu seçerek daha fazla ayrıntı (örneğin yüklü olduğu bilgisayarlar) görmek için listedeki güncelleştirmeleri genişletebilirsiniz.You can expand the updates in the list to show more detail (such as the PCs on which it is installed) by choosing the directional arrow next to the list item.

Bilgisayar envanterinin güncel olduğundan emin olmak üzere yenilemek içinTo refresh computer inventory to ensure it is current

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Gruplar > Tüm Cihazlar’ı (veya envanterini yenilemek istediğiniz bilgisayarı içeren başka bir grubu) seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC for which you want to refresh inventory).

 2. Bir bilgisayar seçin veya Ctrl tuşunu basılı tutarak birden çok bilgisayarı seçin.Select a PC, or press and hold Ctrl to select multiple PCs.

 3. Görev çubuğunda Uzak Görevler > Envanteri Yenile’yi seçin.On the taskbar, choose Remote Tasks > Refresh Inventory.

 4. Görev durumunu görüntülemek için, sayfanın sağ alt köşesinde Uzak Görevler'i seçin.To view the task status, choose Remote Tasks in the bottom right corner of the page.

  Görev Durumu iletişim kutusu geçerli uzak görevler, görev durumu, cihaz adı ve bildirilen hataları gösterir ve sorun giderme bilgilerine bir bağlantı sağlar.The Task Status dialog box displays showing current remote tasks, task status, device name, and any reported errors, and provides a link to troubleshooting information.

Ayrıca bkz.See also

Intune yazılım istemcisi ile genel Windows bilgisayar yönetim görevleriCommon Windows PC management tasks with the Intune software client