Cihazları kurumsal Wi-Fi ağlarınıza bağlanmak üzere yapılandırmaConfigure devices to connect to your corporate Wi-Fi networks

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune Wi-Fi profillerini, kuruluşunuzdaki cihazlara ve kullanıcılara kablosuz ağ ayarlarını dağıtmak için kullanın.Use Microsoft Intune Wi-Fi profiles to deploy wireless network settings to users and devices in your organization. Bir Wi-Fi profili dağıttığınızda, kullanıcılarınız kurumsal Wi-Fi ağınıza ağı kendileri yapılandırmak zorunda kalmadan erişir.When you deploy a Wi-Fi profile, your users have access to your corporate Wi-Fi without having to configure it themselves.

Örneğin, Contoso Wi-Fi adlı yeni bir Wi-Fi ağı kurdunuz ve tüm iOS cihazlarının bu ağa bağlanması ayarı yapmak istiyorsunuz.For example, you install a new Wi-Fi network named Contoso Wi-Fi and want to set up all iOS devices to connect to this network. İşlem şöyledir:Here's the process:

Wi-Fi profili işlem özeti

 1. Contoso Wi-Fi kablosuz ağına bağlanmak için gerekli ayarları içeren bir Wi-Fi profili oluşturun.Create a Wi-Fi profile that contains the settings that are necessary to connect to the Contoso Wi-Fi wireless network.

 2. Profil, iOS cihazları olan kullanıcı grubuna dağıtın.Deploy the profile to the group of users with iOS devices.

 3. Kullanıcılar yeni Contoso Wi-Fi ağını kablosuz ağ listesinde bulur ve bu ağa kolayca bağlanabilir.Users find the new Contoso Wi-Fi network in the list of wireless networks and can easily connect to this network.

Wi-Fi profili oluşturmaCreate a Wi-Fi profile

Wi-Fi profillerini aşağıdaki platformlara dağıtabilirsiniz:You can deploy Wi-Fi profiles to the following platforms:

 • Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later

 • Android for WorkAndroid for Work

 • iOS 8.0 ve üzeriiOS 8.0 and later

 • Mac OS X 10.9 ve üzeriMac OS X 10.9 and later

Windows 8.1 veya Windows 10 masaüstü veya mobil işletim sistemi çalıştıran cihazlar için daha önce bir dosyaya aktarılmış Wi-Fi yapılandırma profilini içeri aktarabilirsiniz.For devices that run Windows 8.1 or Windows 10 desktop or mobile operating systems, you can import a Wi-Fi configuration profile that was previously exported to a file. Ayrıntılar için bkz. Windows cihazları için bir Wi-Fi yapılandırma profilini içeri veya dışarı aktarma.For details, see Export or import a Wi-Fi configuration profile for Windows devices.

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda İlke > İlke Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Add Policy.

 2. İlke türlerinden birini seçin ve ardından İlke Oluştur'u seçin:Select one of the following policy types, and then choose Create Policy:

  • Wi-Fi Profili (Android 4 ve üzeri)Wi-Fi Profile (Android 4 and later)

  • Wi-Fi Profili (Android for Work)Wi-Fi Profile (Android for Work)

  • Wi-Fi Profili (iOS 8.0 ve üzeri)Wi-Fi Profile (iOS 8.0 and later)

  • Wi-Fi Profili (Mac OS X 10.9 ve üzeri)Wi-Fi Profile (Mac OS X 10.9 and later)

Bu ilke türü için önerilen ayar yok.There are no recommended settings for this policy type. Özel bir ilke oluşturmanız gerekir.You must create a custom policy.

 1. Profil için adı ve açıklamayı belirtin.Provide the name and description for the profile.

 2. Ağ Bağlantıları değerlerini belirtin.Specify the Network Connections values.

  • SSID (Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı): Kullanıcıların SSID bilgisi yerine ağ adını görmelerini istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.SSID (Service Set Identifier): Select this option if you want users to see the network name and not the SSID.
  • Ağ adını (SSID) yayınlamadığında bağlan: Cihazların, ağ listesinde görünmediğinde (gizli olduğu veya adını yayınlamadığı için) ağa bağlanmasına izin vermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.Connect when the network is not broadcasting its name (SSID): Select this option to enable devices to connect to the network when it is not visible in the list of networks (because it is hidden and not broadcasting its name).
 3. Seçilen platform için Güvenlik Ayarları 'nı yapılandırın.Configure the Security Settings for the selected platform. Kullanılabilir ayarlar seçtiğiniz güvenlik türlerine bağlıdır.The available settings depend on the security types you select. Tümü Güvenlik ayarları bölümünde açıklanmıştır.They are described in Security settings.

 4. Proxy Ayarlarını yapılandırın (yalnızca iOS ve MAC OS X).Configure Proxy Settings (iOS and MAC OS X only).

  Ayar adıSetting name Daha fazla bilgiMore information Ne zaman kullanmalıWhen to use
  Bu Wi-Fi bağlantısı için proxy ayarlarıProxy settings for this Wi-Fi connection Proxy ayarları türünü seçin:Choose the proxy settings type:

  - Hiçbiri (varsayılan)- None (default)
  - El ile - Proxy sunucusunun URL ve bağlantı noktası numarasını el ile belirtin.- Manual - Manually specify the URL and port number of the proxy server.
  - Otomatik - Proxy sunucusunu yapılandırmak için bir yapılandırma dosyası kullanın.- Automatic – Use a configuration file to configure the proxy server.
  Her zamanAlways
  Proxy sunucu adresi ve Bağlantı noktası numarasıProxy server address and Port number Proxy sunucusunun URL ve bağlantı noktası numarasını belirtin.Specify the URL and port number of the proxy server. Bu Wi-Fi bağlantısı için proxy ayarları değeri El ile olarak ayarlandıysaIf Proxy settings for this Wi-Fi connection is set to Manual
  Proxy Sunucusu URL'siProxy Server URL Proxy sunucusu ayarlarını içeren dosyanın URL'sini belirtin.Specify the URL of the file that contains the proxy server settings. Bu Wi-Fi bağlantısı için proxy ayarları değeri Otomatik olarak ayarlandıysaIf Proxy settings for this Wi-Fi connection is set to Automatic
 5. Wi-Fi profilini kaydetmeSave the Wi-Fi profile

Yeni ilke, İlke çalışma alanının Yapılandırma İlkeleri düğümünde görüntülenir.The new policy is displayed in the Configuration Policies node of the Policy workspace. Profili dağıtma hakkında bilgi için, bkz. Sonraki adımlarSee Next steps for information about deploying the profile.

Windows cihazları için bir Wi-Fi yapılandırma profilini içeri veya dışarı aktarmaExport or import a Wi-Fi configuration profile for Windows devices

Windows 8.1 veya Windows 10 masaüstü veya mobil işletim sistemi çalıştıran cihazlar için daha önce bir dosyaya aktarılmış Wi-Fi yapılandırma profilini içeri aktarabilirsiniz.For devices that run Windows 8.1 or Windows 10 desktop or mobile operating systems, you can import a Wi-Fi configuration profile that was previously exported to a file.

Bir Wi-Fi profilini dışarı aktarmaExport a Wi-Fi profile

Windows'ta netsh wlan yardımcı programını kullanarak var olan bir Wi-Fi profilini Intune tarafından okunabilen bir XML dosyasına aktarabilirsiniz.In Windows, you can use the netsh wlan utility to export an existing Wi-Fi profile to an XML file that's readable by Intune. Gerekli Wi-Fi profilinin zaten yüklü olduğu bir Windows bilgisayarda aşağıdaki adımları uygulayın:On a Windows computer that already has the required Wi-Fi profile installed, here are the steps to take:

 1. Dışarı aktarılan W-Fi-profilleri için yerel klasör oluşturun.Create a local folder for the exported Wi-Fi- profiles. Örneğin, c:\WiFi.For example, create a folder called c:\WiFi.

 2. Yönetici olarak bir komut istemi açın.Open a command prompt as an administrator.

 3. netsh wlan show profiles komutunu çalıştırın ve dışarı aktarmak istediğiniz profilin adını not edin.Run the command netsh wlan show profiles, and note the name of the profile you'd like to export. Bu örnekte profil adı WiFiName şeklindedir.In this example, the profile name is WiFiName.

 4. Şu komutu çalıştırın: netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi. Bunun yapılması hedef klasörünüzde Wi-Fi-WiFiName.xml adlı bir Wi-Fi profili dosyası oluşturur.Run this command: netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi.This creates a Wi-Fi profile file named Wi-Fi-WiFiName.xml in your target folder.

Bir Wi-Fi profilini içeri aktarmaImport a Wi-Fi profile

Daha sonra gerekli kullanıcı veya cihaz grubuna dağıtabileceğiniz bir dizi Wi-Fi ayarını içeri aktarmak için Windows Wi-Fi İçeri Aktarma İlkesi'ni kullanın.Use the Windows Wi-Fi Import Policy to import a set of Wi-Fi settings that you can then deploy to the required user or device groups.

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda İlke > İlke Ekle'ye tıklayın.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Add Policy.

 2. Windows > Wi-Fi İçeri Aktarma (Windows 8.1 ve üstü) türünde bir ilke yapılandırın.Configure a policy of the type Windows > Wi-Fi Import (Windows 8.1 and later).

  Bu ilke Windows 8.1 ve Windows 10 masaüstü ve mobil işletim sistemlerini çalıştıran cihazlara uygulanabilir.This policy can be applied to devices that run Windows 8.1 and Windows 10 desktop and mobile operating systems.

  Yalnızca özel bir Windows Wi-Fi içeri aktarma ilkesi oluşturup dağıtabilirsiniz.You can only create and deploy a custom Windows Wi-Fi import policy. Önerilen ayarlar kullanılamaz.Recommended settings are not available.

 3. Windows Wi-Fi İçeri Aktarma İlkesi için aşağıdaki genel değerleri belirtin:Specify the following general values for the Windows Wi-Fi Import Policy:

  Ayar adıSetting name Daha fazla bilgiMore information
  AdName Wi-Fi profilini Intune konsolunda tanımlamak üzere benzersiz bir ad girin.Enter a unique name for the Wi-Fi profile to identify it in the Intune console.
  AçıklamaDescription Wi-Fi profiline ve onu bulmanıza yardımcı olan diğer ilgili bilgilere ilişkin bir açıklama belirtin.Provide a description of the Wi-Fi profile and other relevant information that helps you locate it.
 4. Özel Wi-Fi Profili üst bilgisi altında aşağıdaki değerleri belirtin:Specify the following values under the Custom Wi-Fi Profile heading:

  Ayar adıSetting name Daha fazla bilgiMore information
  Yapılandırma profili dosyasıConfiguration profile file Intune içine aktarmak istediğiniz Wi-Fi profili ayarlarını içeren XML dosyasını seçmek için İçeri Aktar'ı seçin.Choose Import to select the XML file that contains the Wi-Fi profile settings that you want to import into Intune.
  Özel yapılandırma profili adı (kullanıcılara gösterilir)Custom configuration profile name (displayed to users) Wi-Fi yapılandırma profilinin cihazlarda kullanıcılara gösterilen adının nasıl görüntüleneceğini seçin.Choose how to display the name of the Wi-Fi configuration profile as it will be shown to users on their device.
  Yapılandırma profili ayrıntılarıConfiguration profile details Seçilen yapılandırma profili için XML kodunun nasıl görüntüleneceğini seçin.Choose how to display the XML code for the configuration profile that you selected.
 5. İşiniz bittiğinde İlkeyi Kaydet'e tıklayın.When you're finished, choose Save Policy.

 6. Yeni ilke, İlke çalışma alanının Yapılandırma İlkeleri düğümünde görüntülenir.The new policy displays in the Configuration Policies node of the Policy workspace.

İlkeyi dağıtmaDeploy the profile

Profil bir ilke türü olduğundan dağıtılması için İlke çalışma alanı kullanmanız gerekir.Because a profile is a type of policy, you use the Policy workspace to deploy it.

 1. İlke çalışma alanında, dağıtmak istediğiniz ilkeyi ve ardından Dağıtımı Yönet’i seçin.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, then choose Manage Deployment.

 2. Dağıtımı Yönet iletişim kutusunda:In the Manage Deployment dialog box:

  • İlkeyi dağıtmak için: İlkeyi dağıtmak istediğiniz bir veya daha fazla grubu seçin.To deploy the policy: Select one or more groups to which you want to deploy the policy. Ardından Ekle > Tamam'ı seçin.Then choose Add > OK.

  • Dağıtmadan iletişim kutusunu kapatmak için: İptal'e tıklayın.To close the dialog box without deploying it: Click Cancel.

İlke çalışma alanının Genel Bakış sayfasında işlem yapmanız gereken ilkeyle ilgili sorunlar görüntülenir.The Overview page of the Policy workspace displays issues with the policy that require your attention. Ayrıca, Pano çalışma alanında bir durum özeti görüntülenir.Additionally, a status summary appears in the Dashboard workspace.

Güvenlik ayarlarıSecurity settings

Bu tablolar Android, iOS ve Mac OS X Wi-Fi profilleri için bulunan güvenlik ayarlarının ayrıntılarını içerir.These tables have the details for the security settings that are available for Android, iOS, and Mac OS X Wi-Fi profiles.

Android cihazlar için güvenlik ayarlarıSecurity settings for Android devices

Ayar adıSetting name Daha fazla bilgiMore information Ne zaman kullanmalıWhen to use
Güvenlik türüSecurity type Kablosuz ağ için güvenlik protokolü seçin:Select the security protocol for the wireless network:

- WPA-Kuruluş/WPA2-Kuruluş- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise
Ağ güvenli değilse - Kimlik doğrulaması yapma (Açık).- No authentication (Open) if the network is unsecured.
Her zamanAlways
EAP TürüEAP Type Güvenli kablosuz bağlantıların kimliğini doğrulamak için kullanılan Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP) türünü seçin:Choose the Extensible Authentication Protocol (EAP) type that's used to authenticate secured wireless connections:

- EAP-TLS- EAP-TLS
- PEAP- PEAP
- EAP-TTLS- EAP-TTLS
WPA-Kuruluş/WPA2-Kuruluş güvenlik türünü seçtiyseniz.If you selected the WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise security type.
Sunucu doğrulaması için kök sertifikalarını seçinSelect root certificates for server validation Seç'i belirleyin, ardından bağlantı kimliğini doğrulamak için kullanılan güvenilir kök sertifika profilini seçin.Choose Select, and then choose the trusted root certificate profile that you used to authenticate the connection. Güvenilir kök sertifika profilini oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika profillerini kullanarak kaynak erişiminin güvenliğini sağlama.For more information about creating the trusted root certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Herhangi bir EAP Türü seçimi yaptıysanız.If you selected any EAP Type.
Kimlik doğrulama yöntemiAuthentication method Bağlantı için kullanılan kimlik doğrulama yöntemini seçin:Select the authentication method that's used for the connection:

İstemci sertifikasını belirtmek için - Sertifikalar- Certificates to specify the client certificate
Farklı bir kimlik doğrulama yöntemi belirtmek için - Kullanıcı Adı ve Parola- Username and Password to specify a different method for authentication
EAP türü, PEAP veya EAP-TTLS'dir.The EAP type is PEAP or EAP-TTLS.
Kimlik doğrulaması (İç kimlik) için bir EAP yöntemi seçinSelect a non-EAP method for authentication (Inner identity) Bağlantı kimliğini nasıl doğrulayacağınızı seçin:Select how you will authenticate the connection:

- Yok- None
- Şifrelenmemiş parola (PAP)- Unencrypted password (PAP)
- Karşılıklı Kimlik Doğrulama Protokolü (CHAP)- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
- Microsoft CHAP (MS-CHAP)- Microsoft CHAP (MS-CHAP)
- Microsoft CHAP Sürüm 2 (MS-CHAP v2)- Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

Mevcut seçenekler, seçtiğiniz EAP türüne bağlıdır.The options that are available depend on the EAP type that you selected.
Kimlik doğrulama yöntemi, Kullanıcı Adı ve Parola'dır.The Authentication method is Username and Password.
Kimlik gizliliğini (Dış kimlik) etkinleştirEnable identity privacy (Outer Identity) Bir EAP kimlik isteğine yanıt olarak gönderilen metni belirtin.Specify the text that's sent in response to an EAP identity request. Bu metin herhangi bir değer olabilir.This text can be any value. Kimlik doğrulaması sırasında başlangıçta bu anonim kimlik gönderilir.During authentication, this anonymous identity is initially sent. Ardından gerçek kimlik güvenli bir tünelde gönderilir.The real identification is then sent in a secure tunnel. EAP türü PEAP veya EAP-TTLS ise.If the EAP type is PEAP or EAP-TTLS.
İstemci kimlik doğrulaması (Kimlik Sertifikası) için bir istemci sertifikası seçinSelect a client certificate for client authentication (Identity Certificate) Seç'i belirleyin, ardından bağlantı kimliğini doğrulamak için kullanılan SCEP sertifika profilini seçin.Choose Select, and then choose the SCEP certificate profile that's used to authenticate the connection. SCEP sertifika profilini oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika profillerini kullanarak kaynak erişiminin güvenliğini sağlama.For more information about creating an SCEP certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Güvenlik türü WPA-Kuruluş/WPA2-Kuruluş şeklindeyse ve herhangi bir EAP türü seçildiyse.If the security type is WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise, and any EAP type is selected.

iOS ve Mac OS X cihazlar için güvenlik ayarlarıSecurity settings for iOS and Mac OS X devices

Ayar adıSetting name Daha fazla bilgiMore information Ne zaman kullanmalıWhen to use
Güvenlik türüSecurity type Kablosuz ağ güvenlik protokolünü seçin:Select the wireless network security protocol:

- WPA-Kişisel/WPA2-Kişisel- WPA-Personal/WPA2-Personal
- WPA-Kuruluş/WPA2-Kuruluş- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise
- WEP- WEP
Ağ güvenli değilse - Kimlik doğrulaması yapma (Açık).- No authentication (Open) if the network is unsecured.
Her zamanAlways
EAP TürüEAP Type Güvenli kablosuz bağlantıların kimliğini doğrulamak için kullanılan Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP) türünü seçin:Choose the Extensible Authentication Protocol (EAP) type that's used to authenticate secured wireless connections:

- EAP-TLS- EAP-TLS
- PEAP- PEAP
- EAP-TLS- EAP-TLS
- EAP-AST- EAP-AST
- LEAP- LEAP
- EAP-SIM- EAP-SIM
WPA-Kuruluş/WPA2-Kuruluş güvenlik türünü seçtiyseniz.If you selected a security type of WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise.
Güvenilir sunucu sertifikası adlarıTrusted server certificate names Bağlantı kimliğini doğrulamak için kullanılan güvenilir kök sertifika profilini seçin.Select the trusted root certificate profile that's used to authenticate the connection. Güvenilir kök sertifika profilini oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika profillerini kullanarak kaynak erişiminin güvenliğini sağlama.For more information about creating the trusted root certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS veya EAP-FAST EAP türünü seçtiyseniz.If you selected an EAP type of EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS, or EAP-FAST.
Korumalı Erişim Kimlik Bilgisi (PAC) KullanUse Protected Access Credential (PAC) İstemci ile kimlik doğrulama sunucusu arasında kimliği doğrulanmış bir tünel oluşturmak için korumalı erişim kimlik bilgilerini kullanmayı seçin.Select to use protected access credentials to establish an authenticated tunnel between the client and the authentication server. Varsa mevcut bir PAC dosyası kullanılır.An existing PAC file is used if present. EAP türü, EAP-FAST ise.If the EAP-type is EAP-FAST.
PAC SağlaProvision PAC Cihazlarınızdaki PAC dosyasını ayarlar.Sets up the PAC file on your devices.

Kullanıldığında, PAC dosyasının sunucu kimliği doğrulanmadan ayarlanması için PAC Dosyasını Anonim Olarak Sağla öğesini de seçebilirsiniz.When used, you can also select Provision PAC Anonymously to ensure that the PAC file is set up without authenticating the server.
Korumalı Erişim Kimlik Bilgisi (PAC) Kullan seçildiyse.If Use Protected Access Credential (PAC) is selected.
Kimlik doğrulama yöntemiAuthentication method Bağlantı için kullanılan kimlik doğrulama yöntemini seçin:Select the authentication method that's used for the connection:

 • İstemci sertifikasını belirtmek içinSertifikalar Certificates to specify the client certificate
 • Kimlik doğrulaması (İç kimlik olarak da bilinir) için aşağıdaki EAP olmayan yöntemlerden birini belirtmek üzere Kullanıcı Adı ve Parola:Username and Password to specify one of the following non-EAP methods for authentication (also known as Inner identity):

  • Yok.None
  • Şifrelenmemiş parola (PAP)Unencrypted password (PAP)
  • Karşılıklı Kimlik Doğrulama Protokolü (CHAP)Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
  • Microsoft CHAP (MS-CHAP)Microsoft CHAP (MS-CHAP)
  • Microsoft CHAP Sürüm 2 (MS-CHAP v2)Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
  • EAP-TLSEAP-TLS
EAP türü PEAP veya EAP-TTLS ise.If the EAP type is PEAP, or EAP-TTLS.
İstemci kimlik doğrulaması (Kimlik Sertifikası) için bir istemci sertifikası seçinSelect a client certificate for client authentication (Identity Certificate) Bağlantı kimliğini doğrulamak için kullanılan SCEP sertifikası profilini seçin.Select the SCEP certificate profile that's used to authenticate the connection. SCEP sertifika profilini oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika profillerini kullanarak kaynak erişiminin güvenliğini sağlama.For more information about creating a SCEP certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Güvenlik türü WPA-Kuruluş/WPA2-Kuruluş ve EAP türü EAP-TLS, PEAP veya EAP-TTLS ise.If the security type is WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise and the EAP type is EAP-TLS, PEAP or EAP-TTLS.
Kimlik gizliliğini (Dış kimlik) etkinleştirEnable identity privacy (Outer Identity) Bir EAP kimlik isteğine yanıt olarak gönderilen metni belirtin.Specify text that's sent in response to an EAP identity request. Bu metin herhangi bir değer olabilir.This text can be any value.

Kimlik doğrulaması sırasında başlangıçta bu anonim kimlik gönderilir.During authentication, this anonymous identity is initially sent. Ardından gerçek kimlik güvenli bir tünelde gönderilir.The real identification is then sent in a secure tunnel.
EAP türü PEAP, EAP-TTLS veya EAP-FAST ise.If the EAP type is set to PEAP, EAP-TTLS, or EAP-FAST.

Ayrıca bkz.See also

Önceden paylaşılan anahtarla bir Wi-Fi profilinin nasıl oluşturulduğunu, Önceden paylaşılan anahtar Wi-Fi profili başlığı altında öğrenebilirsiniz.Learn how to create a Wi-Fi profile with a pre-shared key in Pre-shared key Wi-Fi profile.