Microsoft Intune’daki Windows 10 cihazları için Intune ilke ayarlarıIntune policy settings for Windows 10 devices in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu, Windows 10 cihazlarını yönetmek için kullanabileceğiniz Intune ilke ayarlarını anlamanıza yardımcı olacak bilgiler içermektedir.This topic contains information to help you to understand the Intune policy settings that you can use to manage Windows 10 devices. Bu konunun yanında Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetme makalesindeki yordamları okuyun.Read this topic alongside the procedures in Manage settings and features on your-devices with Microsoft Intune policies.

İki ilke türünden birini seçebilirsiniz:You can choose from two policy types:

 • Özel ilke: Cihazlardaki özellikleri denetlemek için kullanılabilecek OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) ayarları dağıtmak üzere Windows 10 ve Windows 10 Mobile için Microsoft Intune özel ilkesini kullanın.Custom policy: Use the Microsoft Intune custom policy for Windows 10 and Windows 10 Mobile to deploy OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) settings that can be used to control features on devices. Windows 10, örneğin İlke Yapılandırma Hizmet Sağlayıcısı (İlke CSP’si) aracılığıyla pek çok CSP ayarını kullanıma sunar.Windows 10 makes many CSP settings available, for example, the Policy Configuration Service Provider (Policy CSP).
 • Genel yapılandırma ilkesi: Microsoft Intune ile sağlanan yerleşik listeden ayar seçmek istediğinizde bu ilke türünü kullanın.General configuration policy: Use this policy type when you want to select settings from the built-in list that's supplied with Microsoft Intune.

Özel ilke ayarlarıCustom policy settings

Özel bir ilkede aşağıdaki ayarları sağlayın.Supply the following settings in a custom policy.

Genel ayarlarGeneral settings

Intune konsolunda tanımanıza yardımcı olması için bu ilke için bir ad ve isterseniz bir açıklama girin.Enter a name and an optional description for this policy to help you identify it in the Intune console.

OMA-URI ayarlarıOMA-URI settings

Eklemek istediğiniz her OMA-URI ayarı için aşağıdaki bilgileri girin:For each OMA-URI setting you want to add, enter the following information:

 • Ayar adı: Ayar listesinde tanımanıza yardımcı olması için OMA-URI ayarı için benzersiz bir ad girin.Setting name: Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings. İlke Yapılandırma Hizmet Sağlayıcısı (İlke CSP’si) bölümünde URI ayarları hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.You can find more information about URI settings at Policy Configuration Service Provider (Policy CSP).
 • Ayar açıklaması: İsterseniz ayar için bir açıklama girin.Setting description: Optionally, enter a description for the setting.
 • Veri türü: Aşağıdaki veri türleri arasından seçim yapın:Data type: Choose from the following data types:
  • DizeString
  • Dize (XML)String (XML)
  • Tarih ve saatDate and time
  • TamsayıInteger
  • Kayan noktaFloating point
  • Boole değeriBoolean
 • OMA-URI (büyük/küçük harfe duyarlı): Bir ayarını girmek istediğiniz OMA-URI’yi belirtin.OMA-URI (case sensitive): Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
 • Değer: Girdiğiniz OMA-URI ile ilişkilendirilecek değeri belirtin.Value: Specify the value to associate with the OMA-URI that you entered.

ÖrnekExample

Aşağıdaki ekran görüntüsünde Connectivity/AllowVPNOverCellular ayarı etkinleştirilmiştir.In the following screenshot, the setting Connectivity/AllowVPNOverCellular has been enabled. Bu değer, bir Windows 10 cihazının hücresel bir ağdayken VPN bağlantısı açmasına izin verir.This lets a Windows 10 device open a VPN connection when it's on a cellular network.

VPN ayarları içeren özel bir ilke örneği

Yapılandırabileceğiniz ilkeleri bulmaHow to find the policies you can configure

Windows belge kitaplığındaki Yapılandırma hizmet sağlayıcısı başvurusu konusunda, Windows 10’un desteklediği tüm yapılandırma hizmet sağlayıcılarının (CSP) tam listesini bulabilirsiniz.You’ll find a complete list of all configuration service providers (CSPs) that Windows 10 supports in the Configuration service provider reference in the Windows documentation library.

Tüm ayarlar, Windows 10 sürümlerinin tümüyle uyumlu değildir.Not all settings are compatible with all Windows 10 versions. Windows başlıklı tabloda, her CSP için hangi sürümlerin desteklendiğini gösterir.The table in the Windows topic tells you which versions are supported for each CSP.

Buna ek olarak, Intune konu başlığı altında listelenen ayarların tümünü desteklemez.Additionally, Intune does not support all of the settings listed in the topic. İstediğiniz ayarı Intune’un destekleyip desteklemediğini öğrenmek için, ilgili ayarın konusunu açın.To find out if Intune supports the setting you want, open the topic for that setting. Her ayar sayfasında, desteklenen işlemi gösterilir.Each setting page shows it’s supported operation. Intune’la çalışmak için, ayarın Ekle veya Değiştir işlemlerini desteklemesi gerekir.To work with Intune, the setting must support the Add or Replace operations.

Genel yapılandırma ilkesi ayarlarıGeneral configuration policy settings

Kaydedilmiş Windows 10 masaüstü ve Windows 10 Mobile cihazlarının yerleşik ayarlarını yapılandırmak için Microsoft Intune Windows 10 için genel yapılandırma ilkesini kullanın.Use the Microsoft Intune general configuration policy for Windows 10 to configure built-in settings for enrolled Windows 10 desktop and Windows 10 Mobile devices.

ParolaPassword

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Cihazların kilidini açmak için parola gerektirRequire a password to unlock devices -
Gerekli parola türüRequired password type Parolanın alfasayısal mı yoksa sayısal mı olacağını belirtirSpecifies whether the password must be alphanumeric or numeric only
Gerekli parola türü - Minimum karakter kümesi sayısıRequired password type - Minimum number of character sets Parolanın karakter kümelerinden (küçük harfler, büyük harfler, sayılar ve semboller) kaçını içereceğini belirtirSpecifies how many of the character sets (lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols) must be included in the password
En düşük parola uzunluğuMinimum password length Yalnızca Windows 10 Mobile için geçerlidirApplies to Windows 10 Mobile only
Cihaz silinmeden önce izin verilen yinelenen oturum açma hatası sayısı.Number of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped. Windows 10 çalıştıran cihazlar için: Cihazda BitLocker etkinse, belirttiğiniz başarısız oturum açma sayısından sonra cihaz BitLocker kurtarma moduna alınır.For devices that are running Windows 10: If the device has BitLocker enabled, it's put into BitLocker recovery mode after sign-in fails the number of times that you specified. Cihazda BitLocker etkin değilse, bu ayar uygulanmaz.If the device is not BitLocker enabled, then this setting doesn't apply.
Windows 10 Mobile çalıştıran cihazlar için: Belirttiğiniz başarısız oturum açma sayısından sonra cihaz silinir.For devices that are running Windows 10 Mobile: After sign-in fails the number of times you specify, the device is wiped.
Ekran kapanmadan önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısıMinutes of inactivity before screen turns off Ekran kilitlenmeden önce cihazın boşta bekleyeceği süreyi belirtirSpecifies the length of time a device must be idle before the screen is locked
Parola kullanım süresi (gün)Password expiration (days) Cihaz parolasının ne kadar süre sonra değiştirilmesi gerektiğini belirtirSpecifies the length of time after which the device password must be changed
Parola geçmişini anımsaRemember password history Son kullanıcının daha önce kullanılmış parolalar oluşturmasının kısıtlanıp kısıtlanmayacağını belirtirSpecifies whether to restrict the user from creating previously used passwords
Parola geçmişini anımsa - Önceki parolaların yeniden kullanılmasını önleRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Önceden kullanılmış ve cihaz tarafından anımsanacak olan parola sayısını belirtirSpecifies the number of previously used passwords that are remembered by the device
Cihaz boş bir durumdan döndürüldüğünde parola isteRequire a password when the device returns from an idle state Boşta durumundaki bir cihazın kilidini açmak için kullanıcının parola girmesi gerektiğini belirtir (yalnızca Windows 10 Mobile)Specifies that the user must enter a password to unlock the device (Windows 10 Mobile only)

ŞifrelemeEncryption

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Cihazda şifrelemeyi gerektirRequire encryption on mobile device Hedeflenen cihazlarda şifrelemeyi etkinleştirirEnables encryption on targeted devices
(Yalnızca Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)

SistemSystem

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Ekran yakalamaya izin verAllow screen capture Kullanıcının cihaz ekranını bir resim olarak yakalamasına olanak sağlar (yalnızca Windows 10 Mobile)Lets the user capture the device screen as an image (Windows 10 Mobile only)
Elle kayıt kaldırmaya izin verAllow manual unenrollment Kullanıcının iş yeri hesabını cihazdan el ile silmesine olanak sağlarLets the user manually delete the workplace account from the device
Elle kök sertifikası yüklemeye izin verAllow manual root certificate installation Windows 10 Mobile için geçerlidirApplies to Windows 10 Mobile
Microsoft'a tanılama ve kullanım verilerinin gönderilmesine izin verAllow diagnostic and usage data to be sent to Microsoft Olası değerler şunlardır:Possible values are:

Hayır - Microsoft’a hiç veri gönderilmezNo - No data is sent to Microsoft
Temel - Microsoft’a sınırlı bilgi gönderilirBasic - Limited information is sent to Microsoft
Gelişmiş - Microsoft’a gelişmiş tanılama bilgileri gönderilirEnhanced - Enhanced diagnostic data is sent to Microsoft
Tam (önerilen) - Gelişmiş ayarıyla aynı veriler, artı olarak cihazın durumuyla ilgili ek veriler gönderilirFull (recommended) - Sends the same data as Enhanced, plus additional data about the device state

Hesap ve eşitlemeAccount and synchronization

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Microsoft hesabına izin verAllow Microsoft account Kullanıcının bir Microsoft hesabını cihazla ilişkilendirmesine olanak sağlarLets the user associate a Microsoft account with the device
Microsoft olmayan hesapların elle eklenmesine izin verAllow adding non-Microsoft accounts manually Kullanıcının cihaza bir Microsoft hesabıyla ilişkilendirilmemiş e-posta hesapları eklemesine olanak sağlarLets the user add email accounts to the device that are not associated with a Microsoft account
Microsoft hesapları için ayarları eşitlemeye izin verAllow settings synchronization for Microsoft accounts Microsoft hesabıyla ilişkilendirilmiş cihaz ve uygulama ayarlarının cihazlar arasında eşitlenmesine izin verinAllow device and app settings that are associated with a Microsoft account to synchronize between devices

Microsoft EdgeMicrosoft Edge

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Web tarayıcısına izin verAllow web browser Cihazda Microsoft Edge web tarayıcısının kullanılmasına izin verirAllows the use of the Edge web browser on the device
(Yalnızca Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)
Adres çubuğunda arama önerilerine izin verAllow search suggestions in address bar Siz arama sözcükleri yazarken arama motorunuzun site önerilerinde bulunmasına olanak sağlarLets your search engine suggest sites as you type search phrases
Internet Explorer'a intranet trafiği göndermeye izin verAllow sending intranet traffic to Internet Explorer Kullanıcıların Internet Explorer’da intranet web siteleri açmasına olanak sağlarLets users open intranet websites in Internet Explorer
(Yalnızca Windows 10 masaüstü)(Windows 10 desktop only)
Do Not Track özelliğine izin verAllow do not track Microsoft Edge tarayıcısını, kullanıcıların ziyaret ettiği web sitelerine İzleme (DNT) üst bilgileri gönderecek şekilde yapılandırırConfigures the Edge browser to send do not track headers to websites that users visit
SmartScreen’i etkinleştirEnable SmartScreen
Etkin betik yazmaya izin verAllow active scripting Edge tarayıcısında JavaScript gibi betiklerin çalıştırılmasına izin verirAllows scripts, such as Javascript, to run in the Edge browser
Açılır pencerelere izin verAllow pop-ups Yalnızca Windows 10 Desktop için geçerlidirApplies to Windows 10 desktop only
Tanımlama bilgilerine izin verAllow cookies
Otomatik Doldurmaya İzin VerAllow Autofill Kullanıcıların tarayıcıdaki otomatik tamamlama ayarlarını değiştirmesine olanak tanırAllows users to change autocomplete settings in the browser
(Yalnızca Windows 10 masaüstü)(Windows 10 desktop only)
Parola Yöneticisi’ne izin verAllow Password Manager Microsoft Edge Parola Yöneticisi özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakırEnables or disables the Edge Password Manager feature
Kurumsal Mod site listesi konumuEnterprise Mode site list location Kurumsal modda açılan web siteleri listesinin nerede olduğunu belirtir.Specifies where to find the list of web sites that open in Enterprise mode. Kullanıcılar bu listeyi düzenleyemez.Users cannot edit this list.
(Yalnızca Windows 10 masaüstü)(Windows 10 desktop only)

UygulamalarApps

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Uygulama depolamaya izin verAllow application store Yalnızca Windows 10 Mobile için geçerlidirApplies to Windows 10 Mobile only

HücreselCellular

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Veri dolaşımına izin verAllows data roaming Verilere erişirken ağlar arasında dolaşıma izin verinAllow roaming between networks when accessing data
Hücresel veri üzerinden VPN'ye izin verAllow VPN over cellular Cihazın cep telefonu şebekesine bağlandığında VPN bağlantılarına erişip erişemeyeceğini denetlerControls whether the device can access VPN connections when connected to a cellular network
Hücresel veri üzerinden VPN dolaşımına izin verAllow VPN roaming over cellular Cihazın cep telefonu şebekesinde dolaşımı sırasında VPN bağlantılarına erişip erişemeyeceğini denetlerControls whether the device can access VPN connections when roaming on a cellular network

DonanımHardware

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Kameraya izin verAllow camera -
Çıkarılabilir depolamaya izin verAllow removable storage Cihazla birlikte SD kartı gibi dış depolama cihazlarının kullanılıp kullanılamayacağını belirtirSpecifies whether external storage devices such as an SD card can be used with the device
Wi-Fi bağlantısına izin verAllow Wi-Fi Yalnızca Windows 10 Mobile için geçerlidirApplies to Windows 10 Mobile only
İnternet paylaşımına izin verAllow Internet sharing Cihazda İnternet bağlantısı paylaşımının kullanımına izin verirAllows the use of Internet connection sharing on the device
Elle Wi-Fi yapılandırmasına izin verAllow manual Wi-Fi configuration Kullanıcının kendi Wi-Fi bağlantılarını yapılandırıp yapılandıramayacağını veya yalnızca Wi-Fi profili tarafından yapılandırılan bağlantıları kullanıp kullanamayacağını denetleyinControls whether the user can configure their own Wi-Fi connections, or whether they can only use connections configured by a Wi-Fi profile
(Yalnızca Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)
Ücretsiz Wi-Fi etkin noktalarına otomatik olarak bağlanmaya izin verAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots Cihazın ücretsiz Wi-Fi etkin noktalarına otomatik olarak bağlanmasına ve bağlantıyla ilgili hüküm ve koşulları otomatik olarak kabul etmesine olanak sağlarLets the device automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms and conditions for the connection
Coğrafi konuma izin verAllow geolocation Cihazın konum hizmetleri bilgilerini kullanıp kullanamayacağını belirtirSpecifies whether the device can use location services information
NFC'ye izin verAllow NFC Cihazın Yakın Alan İletişimi özelliklerini kullanmasına izin verirAllows the device to use it's Near Field Communications capabilities
Bluetooth'a izin verAllow Bluetooth -
Bluetooth bulunabilirlik moduna izin verAllow Bluetooth discoverable mode Bu cihazın diğer Bluetooth özellikli cihazlar tarafından bulunabilmesine olanak sağlarLets this device be discovered by other Bluetooth-enabled devices
Bluetooth reklamlarına izin verAllow Bluetooth advertising Cihazların Bluetooth üzerinden reklam almasına izin verirAllows devices to receive advertisements over Bluetooth
Telefon sıfırlamaya izin verAllow phone reset Kullanıcının cihazını fabrika ayarlarına sıfırlayıp sıfırlayamayacağını denetlerControls whether the user can do a factory reset on their device
USB bağlantısına izin verAllow USB connection Cihazların USB bağlantısı aracılığıyla dış depolama cihazlarına erişip erişemeyeceğini denetlerControls whether devices can access external storage devices through a USB connection
AntiTheft modunu etkinleştirAllow AntiTheft mode Windows AntiTheft modunun etkin olup olmadığını yapılandırınConfigure whether Windows AntiTheft mode is enabled

ÖzelliklerFeatures

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Kopyalama ve yapıştırmaya izin verAllow copy and paste Yalnızca Windows 10 Mobile için geçerlidirApplies to Windows 10 Mobile only
Ses kaydetmeye izin verAllow voice recording Yalnızca Windows 10 Mobile için geçerlidirApplies to Windows 10 Mobile only
Cortana’ya izin verAllow Cortana Cortana sesli yardımcısını etkinleştirin veya devre dışı bırakınEnable or disable the Cortana voice assistant
İşlem merkezi bildirimlerine izin verAllow action center notifications Cihaz kilit ekranında işlem merkezi bildirimlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakınEnable or disable action center notifications on the device lock screen
(Yalnızca Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)

Windows DefenderWindows Defender

Tüm ayarlar yalnızca Windows 10 masaüstüne yöneliktir.All settings are for Windows 10 desktop only.

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Gerçek zamanlı izlemeye izin verAllow real-time monitoring Kötü amaçlı yazılım, casus yazılım ve istenmeyen diğer yazılımlar için gerçek zamanlı taramaya izin verirEnables real-time scanning for malware, spyware, and other unwanted software
Davranış izlemeye izin verAllow behavior monitoring Defender’ın cihazlarda bilinen şüpheli etkinlik düzenlerini denetlemesine olanak sağlarLets Defender check for certain known patterns of suspicious activity on devices
Ağ İnceleme Sistemi'ni EtkinleştirEnable Network Inspection System Ağ İnceleme Sistemi (NIS), kötü amaçlı trafiğin algılanmasına ve engellenmesine katkıda bulunmak için Microsoft Endpoint Protection Center’dan gelen bilinen güvenlik açıklarının imzalarını kullanarak ağ tabanlı saldırılara karşı korunmaya yardımcı olurThe Network Inspection System (NIS) helps to protect devices against network-based exploits by using the signatures of known vulnerabilities from the Microsoft Endpoint Protection Center to help detect and block malicious traffic
Tüm indirmeleri taraScan all downloads Defender’ın İnternet’ten indirilen tüm dosyaları tarayıp taramayacağını denetlerControls whether Defender scans all files that are downloaded from the Internet
Betik taramaya izin verAllow script scanning Defender’ın Internet Explorer’da kullanılan betikleri taramasına olanak sağlarLets Defender scan scripts that are used in Internet Explorer
Dosya ve program etkinliğini izleMonitor file and program activity Defender’ın cihazlarda dosya ve program etkinliğini izlemesine izin verirAllows Defender to monitor file and program activity on devices
Çözümlenen kötü amaçlı yazılımın izleneceği gün sayısıDays to track resolved malware Defender’ın çözümlenen kötü amaçlı yazılımı belirttiğiniz sayıda gün boyunca izlemeye devam etmesine olanak sağlar; böylece daha önce etkilenmiş olan cihazları el ile denetleyebilirsiniz.Lets Defender continue to track resolved malware for the number of days you specify so that you can manually check previously affected devices. Gün sayısını 0 olarak ayarlarsanız, kötü amaçlı yazılım Karantina klasöründe kalır ve otomatik olarak kaldırılmaz.If you set the number of days to 0, malware remains in the Quarantine folder and is not automatically removed.
İstemci UI erişimine izin verAllow client UI access Windows Defender kullanıcı arabiriminin kullanıcılardan gizlenip gizlenmediğini denetler.Controls whether the Windows Defender user interface is hidden from users.
Bu ayar değiştirildiğinde, son kullanıcının bilgisayarı bir sonraki yeniden başlatmasında geçerlilik kazanır.When this setting is changed, it takes effect the next time the user's PC is restarted.
Günlük hızlı tarama zamanlaSchedule a daily quick scan Her gün seçtiğiniz saatte gerçekleştirilecek olan bir hızlı tarama zamanlamanıza olanak sağlarLets you schedule a quick scan that occurs daily at the time you select
Sistem taraması zamanlaSchedule a system scan Seçtiğiniz gün ve saatte düzenli olarak gerçekleştirilecek tam veya hızlı bir sistem taraması zamanlamanıza olanak sağlarLets you schedule a full or quick system scan that occurs regularly on the day and time you select
Tarama sırasında CPU kullanımını sınırlaLimit CPU usage during a scan Taramaların kullanmasına izin verilecek CPU miktarını sınırlandırmanıza (1 ile 100 arasında) olanak sağlarLets you limit the amount of CPU that scans are allowed to use (from 1 to 100)
Arşiv dosyalarını taraScan archive files Defender’ın .zip veya .cab dosyaları gibi arşivlenmiş dosyaları taramasına izin verir.Allows Defender to scan archived files such as .zip or .cab files.
E-posta iletilerini taraScan email messages Defender’ın cihaza gelen e-posta iletilerini taramasına izin verirAllows Defender to scan email messages as they arrive on the device
Çıkarılabilir sürücüleri taraScan removable drives Defender’ın USB çubukları gibi çıkarılabilir sürücüleri taramasına olanak sağlarLets Defender scan removable drives like USB sticks
Eşlenen ağ sürücülerini taraScan mapped network drives Defender’ın eşlenen ağ sürücüsündeki dosyaları taramasına olanak sağlar.Lets Defender scan files on mapped network drives.
Sürücüdeki dosyalar salt okunur olduğunda, Defender bunların içinde bulduğu kötü amaçlı yazılımları kaldıramaz.If the files on the drive are read-only, Defender will be unable to remove any malware found in them.
Paylaşılan ağ klasörlerinden açılan dosyaları taraScan files opened from network shared folders Defender’ın paylaşılan ağ sürücülerindeki dosyaları (örneğin UNC yolundan erişilenler) taramasına olanak sağlar.Lets Defender scan files on shared network drives (for example, those accessed from a UNC path).
Sürücüdeki dosyalar salt okunur olduğunda, Defender bunların içinde bulduğu kötü amaçlı yazılımları kaldıramaz.If the files on the drive are read-only, Defender will be unable to remove any malware found in them.
İmza güncelleştirme aralığıSignature update interval Defender’ın yeni imza dosyalarını denetleme aralığını belirtir.Specifies the interval at which Defender checks for new signature files.
Bulut korumasına izin verAllow cloud protection Microsoft Etkin Koruma Hizmeti’nin yönettiğiniz cihazlardan kötü amaçlı yazılım etkinliğiyle ilgili bilgi almasına izin verir veya bunu engeller.Allows or blocks the Microsoft Active Protection Service from receiving information about malware activity from devices that you manage. Bu bilgi gelecekte hizmeti geliştirmek için kullanılır.This information is used to improve the service in the future.
Kullanıcılardan örnek göndermelerini istePrompt users for samples submission Kötü amaçlı olup olmadıklarını belirlemek için Microsoft tarafından daha fazla çözümlenmesi gerekebilecek dosyaların Microsoft’a otomatik olarak gönderilip gönderilmeyeceğini denetlerControls whether files that might require further analysis by Microsoft to determine if they are malicious are automatically sent to Microsoft
Olası İstenmeyen Uygulama AlgılamaPotentially Unwanted Application Detection Kayıtlı Windows masaüstü cihazlarını, Windows Defender tarafından olası istenmeyen yazılım şeklinde sınıflandırılan yazılımları çalıştırmaya karşı korur.Protects enrolled Windows desktop devices against running software that's classified by Windows Defender as potentially unwanted. Bu uygulamaların çalıştırılmasına karşı koruma sağlayabilir veya istenmeyebilecek bir uygulama yüklendiğinde raporlanması için denetim modunu kullanabilirsiniz.You can protect against these applications running, or use audit mode to report when a potentially unwanted application is installed.
Bir tarama çalıştırılırken veya gerçek zamanlı koruma kullanılırken dışlanacak dosya ve klasörlerFiles and folders to exclude when running a scan or using real-time protection Dışlama listesinde C:\Yol veya %ProgramFiles%\Yol\dosyaadı.exe gibi bir veya birden çok dosya ve klasör ekler.Adds one or more files and folders like C:\Path or %ProgramFiles%\Path\filename.exe to the exclusions list. Bu dosya ve klasörler gerçek zamanlı veya zamanlanmış hiçbir taramaya katılmaz.These files and folders aren't included in any real-time or scheduled scans.
Bir tarama çalıştırılırken veya gerçek zamanlı koruma kullanılırken dışlanacak dosya uzantılarıFile extensions to exclude when running a scan or using real-time protection Dışlama listesine jpg veya txt gibi bir veya birden çok dosya uzantısı ekleyin.Add one or more file extensions like jpg or txt to the exclusions list. Bu uzantıya sahip dosyaların hiçbiri gerçek zamanlı veya zamanlanmış hiçbir taramaya katılmaz.Any files with these extensions are not included in any real-time or scheduled scans.
Bir tarama çalıştırılırken veya gerçek zamanlı koruma kullanılırken dışlanacak işlemlerProcesses to exclude when running a scan or using real-time protection Dışlama listesine .exe, .com veya .scr türünde bir veya birden çok işlem ekler.Adds one or more processes of the type .exe, .com, or .scr to the exclusions list. Bu işlemler gerçek zamanlı veya zamanlanmış hiçbir taramaya katılmaz.These processes are not included in any real-time or scheduled scans.

UpdatesUpdates

Ayar adıSetting name Ek bilgiler (gerekliyse)Additional information (where required)
Otomatik güncelleştirmelere izin verAllow automatic updates Otomatik güncelleştirmelere izin verir.Allows automatic updates. Güncelleştirme davranışını denetlemek için aşağıdaki ayarlardan birini yapılandırın:Configure one of the following settings to control update behavior:
İndirmeyi bildirNotify download
Bakım sırasında otomatik olarak yükleAuto install at maintenance time
Bakım sırasında otomatik olarak yükle ve yeniden başlatAuto install and reboot at maintenance time
Zamanlanan tarihte otomatik yükle ve yeniden başlat Not: Bu seçenek belirtildiğinde şu ayarları yapılandırabilirsiniz: Son kullanıcıya bildirimi önle ve Zamanlanmış güncelleştirmeler için yükleme gününü tanımla.Auto install and reboot at scheduled time: Note that when this option is selected, you can also configure the following settings: Suppress notification to end user and Define install day for scheduled updates.
(Yalnızca Windows 10 masaüstü)(Windows 10 desktop only)
Yayın öncesi özelliklere izin verAllow pre-release features Microsoft’un Windows 10 cihazlara sürüm öncesi ayarlar ve özellikler dağıtmasına imkan tanır.Lets Microsoft deploy pre-release settings and features to Windows 10 devices. Yalnızca ayarlara izin vermeyi tercih edebilirsiniz; aksi takdirde tüm sürüm öncesi ayarlar ve özellikler yüklenir.You can select to allow settings only, or all pre-release settings and features to be installed.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies