Microsoft Intune’da Windows ilke ayarlarıWindows policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Kayıtlı Windows 8, ve Windows 8.1 ve Windows RT 8.1 cihazlarının aşağıdaki ayarlarını yapılandırmak için Microsoft Intune Windows genel yapılandırma ilkesini (Windows 8.1 ve üstü) kullanın:Use the Microsoft Intune Windows general configuration policy (Windows 8.1 and later) to configure the following settings for enrolled Windows 8, Windows 8.1, and Windows RT 8.1 devices:

Uygulanabilirlik ayarlarıApplicability settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Tüm yapılandırmaları Windows 10'a uygulaApply all configurations to Windows 10 Bu ilkedeki ayarların Windows 8 ve Windows 8.1 cihazlarına ek olarak Windows 10 cihazlarına da uygulanmasını etkinleştirir.Enables settings in this policy to be applied to Windows 10 devices, in addition to Windows 8 and Windows 8.1 devices.

Güvenlik ayarlarıSecurity settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Gerekli parola türüRequired password type Gerekli parola türünü belirtir (alfasayısal veya yalnızca sayısal gibi).Specifies the type of password that's required, such as alphanumeric or numeric only.
Gerekli parola türü – Minimum karakter kümesi sayısıRequired password type – Minimum number of character sets Parolanın kaç farklı karakter kümesi içermesi gerektiğini belirtir.Specifies how many different character sets must be included in the password. Dört karakter kümesi vardır: küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve simgeler.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. Bununla birlikte, iOS cihazları için bu ayar, parolanın içermesi gereken simgelerin sayısını belirtir.However, for iOS devices, this setting specifies the number of symbols that must be included in the password.
En düşük parola uzunluğuMinimum password length Parola için gereken minimum uzunluğu (karakter cinsinden) yapılandırır.Configures the minimum required length (in characters) for the password.
Cihaz silinmeden önce izin verilen yinelenen oturum açma hatası sayısıNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Burada belirtilen sayıda oturum açma denemesi başarısız olursa, cihazı temizler.Wipes the device if the sign-in attempts fail this number of times.
Ekran kapanmadan önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısıMinutes of inactivity before screen turns off Kilidini açmak için parola gerekmeden önce cihazın ne kadar süreyle boşta kalacağını belirtir.Specifies the number of minutes a device must be idle before a password is required to unlock it.
Parola kullanım süresi (gün)Password expiration (days) Cihaz parolasının değiştirilmesi gerekmeden önce geçmesi gereken gün sayısını belirtir.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Parola geçmişini anımsaRemember password history Kullanıcının önceden kullanılmış parolaları yapılandırıp yapılandıramayacağını belirtir.Specifies whether the user can configure previously used passwords.
Parola geçmişini anımsaÖnceki parolaların tekrar kullanılmasını engellerRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Önceden kullanılmış ve cihaz tarafından anımsanacak olan parola sayısını belirtir.Specifies the number of previously used passwords that are remembered by the device.
Resimli parolaya veya PIN’e izin verAllow picture password and PIN Resimli parola veya PIN kullanımını etkinleştirir.Enables the use of a picture password and PIN. Resimli parola, kullanıcının resimdeki hareketlerle oturum açmasına olanak tanır.A picture password lets the user sign in with gestures on a picture. PIN, kullanıcıların dört basamaklı bir kodla hızla oturum açmalarına olanak tanır.A PIN lets users quickly sign in with a four-digit code.

Şifreleme ayarlarıEncryption settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Mobil cihazda şifreleme iste1Require encryption on mobile device1 Cihazdaki dosyaların şifrelenmesini gerektirir.Requires that files on the device are encrypted.

1 Windows 8.1 çalıştıran cihazlar için ek bilgiler1 Additional information for devices that run Windows 8.1

  • Windows 8.1 çalıştıran cihazlarda şifrelemeyi zorlamak için her bir cihaza Windows için Aralık 2014 MDM istemci güncelleştirmesi ’ni yüklemeniz gerekir.To enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • Windows 8.1 cihazları için bu ayarı etkinleştirirseniz, cihazın tüm kullanıcılarının bir Microsoft hesabı olmalıdır.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • Şifrelemenin çalışması için cihazın, Microsoft InstantGo donanım sertifika gereksinimlerini karşılaması gerekir.For encryption to work, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • Cihazda şifrelemeyi zorunlu tuttuğunuzda kurtarma anahtarına yalnızca kullanıcıların OneDrive hesabından eriştikleri Microsoft hesabından erişilebilir.When you enforce encryption on a device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from their OneDrive account. Bu anahtarı bir kullanıcı adına kurtaramazsınız.You cannot recover this key on behalf of a user.

Kötü amaçlı yazılım ayarlarıMalware settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Ağ güvenlik duvarı isteRequire network firewall Windows Güvenlik Duvarı’nın açık olmasını gerektirir.Requires that the Windows Firewall is turned on.
SmartScreen’i etkinleştirEnable SmartScreen Windows SmartScreen'in kullanılmasını gerektirir.Requires the use of Windows SmartScreen.

Sistem ayarlarıSystem settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Otomatik güncelleştirmeleri zorunlu kılRequire automatic updates Cihazlarda otomatik güncelleştirmeler ayarını açar.Turns on the automatic updates setting on devices.
Otomatik güncelleştirmeleri zorunlu kıl - Otomatik olarak yüklenecek güncelleştirmelerin en düşük sınıflandırmasıRequire automatic updates – Minimum classification of updates to install automatically Otomatik olarak yüklenecek güncelleştirmelerin sınıflandırmasını seçer:Chooses the classification of updates that will be installed automatically:

- Önemli – Önemli olarak sınıflandırılan tüm güncelleştirmeleri yükler.- Important – Installs all updates that are classified as important.
- Önerilen – Önemli veya önerilen olarak sınıflandırılan tüm güncelleştirmeleri yükler.- Recommended – Installs all updates that are classified as important or recommended.
Kullanıcı Hesap DenetimiUser Account Control Cihazlarda Kullanıcı Hesap Denetimi’nin (UAC) kullanılmasını zorunlu tutar.Requires the use of User Account Control (UAC) on devices.
Tanılama verilerinin gönderimine izin verAllow diagnostic data submission Cihazın Microsoft’a tanılama bilgileri göndermesini etkinleştirir.Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.

Bulut ayarları – belgeler ve verilerCloud settings – documents and data

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
İş Klasörleri URLWork Folders URL Belgelerin cihazlar arasında eşitlenmesine izin vermek için iş klasörünün URL’sini ayarlar.Sets the URL of the work folder to allow documents to be synchronized across devices.

E-posta ayarlarıEmail settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Microsoft hesabını Windows Mail uygulamasında isteğe bağlı hale getirMake Microsoft account optional in Windows Mail application Microsoft hesabı olmadan Windows Mail uygulamasına erişimi etkinleştirir.Enables access to the Windows Mail application without a Microsoft account.

Uygulama ayarları - tarayıcıApplication settings - browser

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Otomatik doldurmaya izin verAllow autofill Kullanıcıların tarayıcıdaki otomatik tamamlama ayarlarını değiştirmesine olanak tanır.Enables users to change autocomplete settings in the browser.
Açılır pencere engelleyicisine izin verAllow pop-up blocker Açılır pencere engelleyicisini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.Enables or disables the browser pop-up blocker.
Eklentilere izin verAllow plug-ins Kullanıcıların Internet Explorer’a eklenti ekleyebilmesine olanak tanır.Enables users to add plug-ins to Internet Explorer.
Etkin betik yazmaya izin verAllow active scripting Tarayıcının Active X betikleri gibi betikleri çalıştırmasına olanak tanır.Enables the browser to run scripts, such as Active X scripts.
Sahtekarlık uyarısına izin verAllow fraud warning Olası sahte web siteleriyle ilgili uyarıları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.Enables or disables warnings for potential fraudulent websites.
Tek sözcüklük girişler için intranet sitesine izin verAllow intranet site for single word entry Internet Explorer’ı Bing gibi bir web sitesine yönlendirmek için tek sözcük kullanımına olanak tanır.Enables use of a single word to direct Internet Explorer to a web site, such as Bing.
İntranet ağının otomatik algılanmasına izin verAllow automatic detection of intranet network Internet Explorer'da intranet sitelerinin güvenliği yapılandırmaya yardımcı olur.Helps configure security for intranet sites in Internet Explorer.
İnternet için güvenlik düzeyiSecurity level for Internet Internet Explorer'da İnternet sitelerinin güvenlik düzeyini ayarlar.Sets the Internet Explorer security level for Internet sites.
İntranet için güvenlik düzeyiSecurity level for intranet Internet Explorer'da intranet sitelerinin güvenlik düzeyini ayarlar.Sets the Internet Explorer security level for intranet sites.
Güvenilir siteler için güvenlik düzeyiSecurity level for trusted sites Güvenilir siteler bölgesi için güvenlik düzeyini yapılandırır.Configures the security level for the trusted sites zone.
Yasal siteler için güvenlik düzeyiSecurity level for restricted sites Yasak siteler bölgesi için güvenlik düzeyini yapılandırır.Configures the security level for the restricted sites zone.
Do Not Track üst bilgisi gönderSend Do Not Track header Internet Explorer’da ziyaret edilen sitelere Do Not Track üst bilgisi gönderir.Sends a do not track header to visited sites in Internet Explorer.
Kuruluş Modu menüsü erişimine izin verAllow Enterprise Mode menu access Kullanıcıların Internet Explorer’dan Kuruluş Modu menü seçeneklerine erişmesine olanak tanır.Lets users access the Enterprise Mode menu options from Internet Explorer.
Bu ayarı seçerseniz, kullanıcıların Kuruluş Modu erişimine açtıkları web sitelerinin gösterildiği bir raporun URL’sini içeren Günlük raporunun konumunu belirtebilirsiniz.If you select this setting, you can also specify a Logging report location, which contains a URL to a report that shows websites for which users have turned on Enterprise Mode access.
Kurumsal Mod site listesi konumuEnterprise Mode site list location Etkin olduğunda Kuruluş Modu’nu kullanacak web sitelerinin listesinin bulunduğu konumu belirtir.Specifies the location of the list of websites that will use Enterprise Mode when it is active.

Cihaz özellikleri ayarları - cep telefonuDevice capabilities settings - cellular

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Veri dolaşımına izin verAllow data roaming Cihaz cep telefonu şebekesindeyken veri dolaşımını etkinleştirir.Enables data roaming when the device is on a cellular network.

Ayrıca bkz:See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies