Exchange tarafından yönetilen mobil cihazlar için temizleme Wipe for Exchange-managed mobile devices

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, Intune Exchange Bağlayıcısı’yla Exchange ActiveSync (EAS) kullanılarak yönetilen mobil cihazları temizlemenize veya sıfırlamanıza olanak tanır.Microsoft Intune allows you to wipe or reset mobile devices that are managed using Exchange ActiveSync (EAS) with the Intune Exchange Connector. Aşağıdaki tabloda Exchange ActiveSync aracılığıyla sağlanan temizleme özellikleri açıklanmaktadır:The following table describes the wipe capabilities available through Exchange ActiveSync:

Temizleme türüType of wipe Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 iOSiOS AndroidAndroid
Tam temizlemeFull wipe Posta hesabını ve önbelleğe alınan postaları kaldırır.Removes mail account and cached mail. XFabrika sıfırlaması.XFactory reset. Fabrika sıfırlaması.Factory reset.
Seçici temizleme/e-postaSelective wipe/email E-posta hesabını kaldırır.Removes email account. Desteklenmez.Not supported. Desteklenmez.Not supported.
Seçici temizleme/ilkelerSelective wipe/policies İlke zorlama kaldırılır, ancak ayarlar değiştirilmezPolicy enforcement removed, but settings are not changed Xİlke zorlama kaldırılır, ancak ayarlar değiştirilmez.XPolicy enforcement removed, but settings are not changed. İlke zorlaması kaldırılır, ancak ayarlar değiştirilmez.Policy enforcement removed, but settings are not changed.