Intune MAM ile şirket uygulama verilerini temizlemeWipe company app data with Intune MAM

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Cihaz kaybolduğunda veya çalındığında ya da çalışan şirketten ayrıldığında, şirket uygulama verilerinin cihazdan kaldırıldığından emin olmak istersiniz.When a device is lost or stolen, or if the employee leaves your company, you want to make sure company app data is removed from the device. Ancak, özellikle de çalışanın kendi cihazından kişisel verilerin kaldırılmasını istemeyebilirsiniz.But you might not want to remove personal data on the device, especially if this is an employee-owned device.

Şirket uygulaması verilerini seçmeli olarak silmek için bu konu başlığındaki adımları kullanarak bir silme isteği oluşturun.To selectively remove company app data, create a wipe request by using the steps in this topic. İstek tamamlandıktan sonra, uygulama cihaz üzerinde ilk kez çalıştığında şirket verileri uygulamadan kaldırılır.After the request is finished, the next time the app runs on the device, company data is removed from the app.

Important

Uygulamadan yerel adres defterine doğrudan eşitlenen kişiler kaldırılır.Contacts synced directly from the app to the native address book are removed. Yerel adres defterinden başka bir dış kaynağa eşitlenen kişiler silinemez.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be wiped. Şu anda bu özellik yalnızca Microsoft Outlook uygulaması için geçerlidir.Currently, this only applies to the Microsoft Outlook app.

Temizleme isteği oluşturmaCreate a wipe request

 1. Azure portalı’nda oturum açın.Sign in to the Azure portal.

 2. Diğer Hizmetler’i seçin, filtre metin kutusuna Intune yazın ve Intune Uygulama Koruması’nı seçin.Choose More Services, type Intune in the filter textbox, and select Intune App Protection. Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresi açılır.The Intune mobile application management blade opens.

  Yeni temizleme isteği dikey penceresinin ekran görüntüsü

 3. Ayarlar dikey penceresinde Temizleme istekleri’ni seçin.On the Settings blade, choose Wipe requests.

 4. Yeni temizleme isteği’ni seçin.Choose New wipe request. Yeni temizleme isteği dikey penceresi açılır.The New wipe request blade opens.

  Yeni temizleme isteği dikey penceresinin ekran görüntüsü

 5. Kullanıcı'yı seçerek Kullanıcı dikey penceresini açın ve uygulama verilerini temizlemek istediğiniz kullanıcıyı seçin.Choose User to open the User blade, and select the user whose app data you want to wipe.

 6. Cihaz’ı seçin.Choose Device. Bu, seçilen kullanıcıyla ilişkilendirilmiş tüm cihazları listeleyen ve aynı zamanda biri cihaz adı (kullanıcı tarafından tanımlanan kolay ad) ve diğeri de cihaz türü (cihaz platformu) olmak üzere iki sütun sağlayan Cihaz dikey penceresini açar.This opens the Device blade that lists all the devices associated with the selected user, and also provides two columns, the device name, which is a friendly name defined by the user, and the device type, its device platform. Silmek istediğiniz cihazı seçin.Select the device you want to wipe.

 7. Şimdi Yeni temizleme isteği dikey penceresine geri dönersiniz.You are now back on the New wipe request blade. Temizleme isteğinde bulunmak için Tamam’ı seçin.Choose Ok to make a wipe request.

Hizmet, cihazdaki korunan her uygulama için ayrı bir silme isteği oluşturur ve bu isteklerle temizleme isteği ile ilişkilendirilmiş kullanıcıyı izler.The service creates and tracks a separate wipe request for each protected app on the device, and the user associated with the wipe request.

Note

Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresinde Temizleme isteği kutucuğuna tıklayarak da Temizleme istekleri oluşturabilirsiniz.You can also create Wipe requests by clicking on the Wipe request tile from the Intune mobile application management blade.

Silme isteklerinizi izlemeMonitor your wipe requests

Temizleme isteğinin genel durumunu gösteren ve bekleyen isteklerle hataların sayısını içeren bir özet raporunuz olabilir.You can have a summarized report that shows the overall status of the wipe request, and includes the number of pending requests and failures. Daha fazla bilgi almak için şu adımları izleyin:To get more details, follow these steps:

 1. Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresinde Temizleme istekleri kutucuğuna tıklayın.On the Intune mobile application management blade, click on the Wipe requests tile.

 2. Silme isteği dikey penceresinde, Silme isteği dikey penceresini açmak için Silme isteğikutucuğunu seçin.On the Wipe request blade, choose the Wipe request tile to open the Wipe request blade.

 3. Temizleme isteği dikey penceresinde, isteklerinizin kullanıcılara göre gruplandırılmış listesini görebilirsiniz.On the Wipe request blade, you can see the list of your requests grouped by users. Sistem, cihazda çalışan her korumalı uygulama için bir temizleme isteği oluşturduğundan, bir kullanıcı için birden çok istek görebilirsiniz.Because the system creates a wipe request for each protected app running on the device, you might see multiple requests for a user. Durum, temizleme isteğinin bekliyor, başarısız veya başarılı olup olmadığını gösterir.The status indicates whether a wipe request is pending, failed, or successful.

  Yeni temizleme isteği dikey penceresinin ekran görüntüsü

Buna ek olarak, cihaz adını ve cihaz türünü görebilirsiniz; bunlar raporları okurken yararlı olabilir.Additionally, you'll be able to see the device name, and its device type, which can be helpful when reading the reports.

Important

Silmenin gerçekleşmesi için kullanıcı uygulamayı açmalıdır ve silme işlemi, istekte bulunulduktan sonra 30 dakikaya kadar zaman alabilir.The user must open the app for the wipe to occur, and the wipe may take up to 30 minutes after the request was made.

Temizleme isteğini silmeDelete a wipe request

Bekleme durumundaki silmeler, siz bunları elle silinceye kadar görüntülenir.Wipes with pending status are displayed until you manually delete them. Temizleme isteğini el ile silmek içinTo manually delete a wipe request

 1. Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresinde Temizleme istekleri kutucuğuna tıklayın.On the Intune mobile application management blade, click on the Wipe requests tile.

 2. Silme isteği dikey penceresinde, Silme isteği dikey penceresini açmak için Silme isteğikutucuğunu seçin.On the Wipe request blade, choose the Wipe request tile to open the Wipe request blade.

 3. Silmek istediğiniz temizleme isteğine sağ tıklayın ve Temizleme isteğini sil’i seçin.Right-click on the wipe request you want to delete, then choose Delete wipe request.

  Yeni temizleme isteği dikey penceresinin ekran görüntüsü

 4. Silme işlemini onaylamanız istenir; Evet veya Hayır’ı seçin, sonra da Tamam’a tıklayın.You're prompted to confirm the deletion, choose Yes or No, then click OK.

Ayrıca bkz.See also

Mobil uygulama yönetimi ilkelerini kullanarak uygulama verilerini koruma Protect app data using mobile app management policies

Azure portalını kullanmaUsing the Azure portal