Cihazların nasıl yönetileceğini seçmeChoose how to manage devices

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune’un sunduğu uygulama yönetimi ve cihaz ayarlarının denetlenmesi gibi pek çok özellikten yararlanmak için cihazlarınızın yönetilmesi gerekir.To take advantage of the many features that Intune offers, such as app deployment and control of device settings, your devices must be managed. Cihazları nasıl yönettiğiniz, kullanmak istediğiniz Intune özelliklerine bağlıdır.How you manage devices depends on the Intune capabilities you want to use. Bu konu başlığı, ihtiyaçlarınıza uygun yöntemi seçmenize yardımcı olur.This topic helps you choose the method that meets your needs.

iOS, Mac OS X, Android veya Windows Phone çalıştıran cihazları yönetmek için bunları kaydetmeniz gerekir.To manage devices that run iOS, Mac OS X, Android, or Windows Phone, you must enroll them.

Windows bilgisayarları yönetmek için iki seçeneğiniz vardır:To manage Windows PCs, you have two choices:

  1. Cihazı kaydetme veyaEnroll the device or
  2. Intune yazılım istemcisini yükleme.Install the Intune software client.

Kullanılacak yönteme karar vermeDecide which method to use

Cihazlarınızın nasıl yönetileceğine karar vermek için bu karar akışını kullanın.Use this decision flow to decide how to get your devices managed.

Cihazlarınızı yönettirmek için karar akışı.

Tam işlevsellik için Windows bilgisayarları kaydedin.Enroll Windows PCs to get the most functionality. Ancak, Intune yazılım istemcisi aşağıdaki durumlarda daha uygun olabilir:However, the Intune software client might be more suitable for:

  • Windows 7Windows 7
  • Windows yazılım güncelleştirmeleri ve lisans kullanımıWindows software updates and license usage
  • Endpoint Protection ve Windows Güvenlik DuvarıEndpoint Protection and Windows Firewall
  • TeamViewer yazılımını kullanan kullanıcılara uzaktan yardımRemote assistance to users using the TeamViewer software

Her yöntemin yönetim özelliklerinin ayrıntılı bir listesi için bkz [Mobile device managem/intune/supported-devices-browserssoft-intune).For a detailed listing of the management capabilities you'll get with each method, see [Mobile device managem/intune/supported-devices-browserssoft-intune). Intune’un desteklediği cihazlar ve bilgisayarlar hakkında bilgi için bkz. Desteklenen mobil cihazlar ve bilgisayarlar.For information about the devices and PCs that Intune supports, see Supported mobile devices and computers.

Sonraki adımlarNext steps