Microsoft Intune’un kayıtlı cihaz yönetimi özellikleriEnrolled device management capabilities of Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune bir dizi cihazı hizmete kaydederek yönetmenize olanak tanır.Microsoft Intune lets you manage a range of devices by enrolling them into the service. Bazı cihaz türlerini kendiniz kaydedebilirsiniz veya kullanıcılar şirket portalı uygulamasını kullanarak kaydedebilir.You can enroll some device types yourself, or users can enroll using the company portal app. Bu ayrıca, uygulamalara göz atma, uygulamaları yükleme, cihazlarının şirket ilkeleriyle uyumlu olduğundan emin olma ve BT desteğine başvurma gibi işlemler yapmalarını da sağlar.This also lets them perform operations like browsing and installing apps, ensuring that their devices are compliant with company policies, and contacting their IT support.

Bu konu başlığı altında, cihazınızı kaydettikten sonra elde edeceğiniz özelliklerin tam listesi verilmiştir.This topic gives a full list of the capabilities that you get after you enroll your device.

Yönetim, envanter, uygulama dağıtımı, sağlama ve kullanımdan kaldırma, Intune yönetim konsolu aracılığıyla gerçekleştirilir.Management, inventory, app deployment, provisioning, and retirement are all handled through the Intune administration console. Kullanıcılar uygulamaları yüklemek, cihazlarını kaydetmek veya kaydı kaldırmak ve BT departmanına ya da yardım masasına başvurmak için şirket portalına erişim kazanır.Users gain access to the company portal, which enables them to install apps, enroll and remove devices, and contact their IT department or helpdesk.

Cihaz güvenliği ve yapılandırmaDevice security and configuration

ÖzellikCapability AyrıntılarDetails Daha fazla bilgiMore information
Yapılandırma ilkeleriConfiguration policies

Özel ilkelerCustom policies
Kuruluşunuzdaki mobil cihazlarda birçok ayar ve özelliği yönetmenizi sağlar.Lets you manage many settings and features on mobile devices in your organization. Örneğin, parola isteyebilir, başarısız oturum açma girişimlerinin sayısını sınırlandırabilir, ekranın kilitlenmesinden önceki süreyi sınırlandırabilir, parola sona erme süresini ayarlayabilir ve daha önce kullanılan parolaların kullanımını engelleyebilirsiniz.For example, you can require a password, limit the number of failed attempts, limit the amount of time before the screen locks, set password expiration, and prevent previously used passwords. Ayrıca cihaz kamerası veya web tarayıcısı gibi donanım ve yazılım özelliklerinin kullanımını da denetleyebilirsiniz.You can also control the use of hardware and software features such as the device camera or the web browser.

Yapılandırma ilkeleri ihtiyaç duyduğunuz ayarı içermiyorsa, özel ilkeleri kullanın.Use custom polices when configuration policies do not contain the settings that you require. iOS cihazları için Apple Yapılandırıcı aracından dışarı aktarılan ayarları alabilirsiniz.For iOS devices, you can import settings that you exported from the Apple Configurator tool. Diğer cihazlar için Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) ayarlarını kullanarak cihazdaki ayarları ve özellikleri yapılandırabilirsiniz.For other devices, you can use Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) settings to configure settings and features on the device.
Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies
Uzaktan Temizleme, Uzak Kilit ve Parola SıfırlamaRemote Wipe, Remote Lock, and Passcode Reset Bir cihaz kaybolur veya çalınırsa hassas verileri siler.Erases sensitive data when a device is lost or stolen. Örneğin, cihazı uzaktan kilitleyebilir, fabrika ayarlarına sıfırlayabilir veya yalnızca kurumsal verileri temizleyebilirsiniz.For example, you can remotely lock the device, restore it to factory settings, or wipe only corporate data.

Kullanıcılar cihazlarına erişimi kaybederse geçiş kodlarını sıfırlayabilir, kaybolan veya çalınan cihazları kilitleyebilir ve hatta kaybolan ya da çalınan cihazların verilerini temizleyebilirsiniz.You can reset passcodes if users lose access to their device, lock missing or stolen devices, or even wipe data off of missing or stolen devices.
Uzaktan kilitleme ve geçiş kodu sıfırlama özellikleriyle cihazlarınızın korunmasına yardımcı olmaHelp protect your devices with remote lock and passcode reset
Bilgi noktası moduKiosk mode Mobil cihazların ekran yakalama ve güç düğmesi gibi belirli özelliklerini kilitlemenizi sağlar.Lets you lock down certain features of mobile devices such as screen captures and power switches. Ayrıca, cihazları belirttiğiniz tek bir uygulamayı çalıştıracak şekilde kısıtlamanıza olanak tanır.Also lets you restrict devices to run a single app that you specify. Microsoft Intune’da iOS yapılandırma ilkesi ayarlarıiOS configuration policy settings in Microsoft Intune

Uygulama yönetimiApp management

ÖzellikCapability AyrıntılarDetails Daha fazla bilgiMore information
Uygulama dağıtımı ve yönetimiApp deployment and management Mobil uygulamaları kurulum dosyalarından ve uygulama mağazalarından uygulama dağıtma, uygulama durumunun ayrıntılı bir şekilde izlenmesi ve uygulama kaldırma dahil yaşam döngüsü boyunca yönetmenize yardımcı olmak için çeşitli araçlar sağlar.Provides a range of tools to help you manage mobile apps through their lifecycle, including app deployment from installation files and app stores, detailed monitoring of app status, and app removal. Microsoft Intune'da uygulamaları dağıtmaDeploy apps in Microsoft Intune
Uyumlu ve uyumlu olmayan uygulamalarCompliant and noncompliant apps Uyumlu uygulamaların (kullanıcıların yüklemesine izin verilen uygulamalar) ve uyumlu olmayan uygulamaların (kullanıcıların yüklemesine izin verilmeyen uygulamalar) listelerini belirtmenizi sağlar.Lets you specify lists of compliant apps (that users are allowed to install) and noncompliant apps (that users aren't allowed to install). Microsoft Intune’da iOS ilke ayarlarıiOS policy settings in Microsoft Intune
Mobil uygulama yönetimiMobile application management Mobil uygulama yönetimini kullanarak, hem Intune tarafından yönetilen hem de yönetilmeyen tüm cihazlarda uygulamalar için kısıtlamaları yapılandırır.Configures restrictions for apps by using mobile application management for all devices that are both managed with Intune and not managed with Intune. Bu, kopyalama ve yapıştırma, verilerin dış yedeğini oluşturma ve uygulamalar arasında veri aktarma gibi işlemleri kısıtlayarak şirket verilerinizin güvenliğini artırmaya yardımcı olur.This helps you to increase the security of your company data by restricting operations such as copy and paste, external backup of data, and the transfer of data between apps. Microsoft Intune konsolunda mobil uygulama yönetimi ilkelerini yapılandırma ve dağıtmaConfigure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console
iOS mobil uygulama yapılandırmasıiOS mobile app configuration Mobil uygulama yapılandırma ilkelerini kullanarak, kullanıcı uygulamayı çalıştırdığında iOS uygulamaları için gerekebilecek ayarları sağlar.Uses mobile app configuration policies to supply settings for iOS apps that might be required when the user runs the app. Örneğin, uygulama kullanıcının bağlantı noktası numarasını veya oturum açma bilgilerini belirtmesini isteyebilir.For example, an app might require the user to specify a port number or logon information. Bu, uygulama yapılandırmasını kolaylaştırmaya ve destek aramalarının sayısını azaltmaya yardımcı olabilir.This can help streamline app configuration and reduce the number of support calls. iOS uygulamalarını Microsoft Intune’da mobil uygulama yapılandırma ilkeleriyle yapılandırmaConfigure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune
iOS mobil uygulaması sağlama profilleriiOS mobile app provisioning profiles Süresi dolmak üzere olan iOS uygulamalarına sağlama profilleri dağıtmanıza yardımcı olur.Helps you deploy provisioning profiles to iOS apps that are nearing expiration. Uygulamalarınızın süresinin dolmasını engellemek için iOS mobil sağlama profili ilkelerini kullanmaUse iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring
Yönetilen tarayıcıManaged browser Cihaz kullanıcılarının ziyaret edebileceği web sitelerini denetlemek için yönetilen tarayıcı profilleri yapılandırır.Configures managed browser policies to control the websites that device users can visit. Ayrıca, yönetilen tarayıcıya mobil uygulama yönetimi ilkeleri de uygulayabilirsiniz.In addition, you can also apply mobile application management policies to the managed browser. Microsoft Intune'la yönetilen tarayıcı ilkelerini kullanarak İnternet erişimini yönetmeManage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune
İş İçin Windows HelloWindows Hello for Business Parolaları, akıllı kartları ya da sanal akıllı kartları değiştirmek için Windows 10’da şirket içi Active Directory’nin veya Azure Active Directory’nin kullanıldığı alternatif bir oturum açma yöntemi olan İş İçin Windows Hello’yu tümleştirmenize olanak tanır.Lets you integrate with Windows Hello for Business, which is an alternative sign-in method for Windows 10 that uses on-premises Active Directory or Azure Active Directory to replace passwords, smart cards, or virtual smart cards. Microsoft Intune ile cihazlarda İş İçin Windows Hello ayarlarını denetlemeControl Windows Hello for Business settings on devices with Microsoft Intune
Toplu satın alınan uygulamalarVolume purchased apps Bir toplu satın alma programı aracılığıyla lisans bilgilerini uygulama mağazasından içeri aktararak, kaç lisans kullandığınızı izleyerek ve sahip olduğunuzdan fazla uygulama kopyası yüklemenizi önleyerek satın aldığınız uygulamaları yönetmenize yardımcı olur.Helps you manage apps that you purchased through a volume-purchase program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own. Microsoft Intune kullanarak toplu satın alınan uygulamaları yönetmeManage volume-purchased apps using Microsoft Intune

Şirket kaynak erişimiCompany resource access

ÖzellikCapability AyrıntılarDetails Daha fazla bilgiMore information
Sertifika profilleriCertificate profiles Wi-Fi, VPN ve e-posta profillerini güvenli hale getirmek ve kimlik doğrulaması yapmak için kullanılabilen güvenli sertifika profilleri ve Basit Sertifika Kaydı Profilleri (SCEP) sertifikaları oluşturur ve dağıtır.Creates and deploys trusted certificate profiles and Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) certificates, which can be used to secure and authenticate Wi-Fi, VPN, and email profiles. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimiSecure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune
Wi-Fi profilleriWi-Fi profiles Kablosuz ağ ayarlarını kullanıcılarınıza dağıtır.Deploys wireless network settings to your users. Bu ayarları dağıtarak kurumsal ağa bağlanmak için gereken kullanıcı çabasını en aza indirirsiniz.By deploying these settings, you minimize the user effort that's required to connect to the corporate network. Microsoft Intune’da Wi-Fi bağlantılarıWi-Fi connections in Microsoft Intune
E-posta profilleriEmail profiles E-posta ayarlarını oluşturur ve cihazlara dağıtır.Creates and deploys email settings to devices. Bu, kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan kişisel cihazlarından kurumsal e-postalara erişebilecekleri anlamına gelir.This means that users can access corporate email on their personal devices without any required setup on their part. Microsoft Intune ile e-posta profilleri kullanarak şirket e-postasına erişimi yapılandırmaConfigure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune
VPN profilleriVPN profiles VPN ayarlarını kuruluşunuzdaki kullanıcı ve cihazlara dağıtır.Deploys VPN settings to users and devices in your organization. Bu ayarları dağıtarak, şirket ağındaki kaynaklara bağlanmak için gereken kullanıcı çabasını en aza indirirsiniz.By deploying these settings, you minimize the user effort that's required to connect to resources on the company network. Microsoft Intune’da VPN bağlantılarıVPN connections in Microsoft Intune
Koşullu erişim ilkeleriConditional access policies Intune tarafından yönetilmeyen cihazların Microsoft Exchange e-posta ve SharePoint Online hizmetlerine erişimini yönetir.Manages access to Microsoft Exchange email and SharePoint Online from devices that are not managed by Intune. Microsoft Intune ile e-posta ve SharePoint erişimini kısıtlamaRestrict access to email and SharePoint with Microsoft Intune

Envanter ve raporlamaInventory and reporting

ÖzellikCapability AyrıntılarDetails Daha fazla bilgiMore information
Envanter ve raporlamaInventory and reporting Yönettiğiniz cihazlar ve cihazlarda kullanılan yazılımlar hakkında bilgiler bulur.Finds information about the devices that you manage and the software that the devices are using. Microsoft Intune’da envanterle cihazlarınızı anlamaUnderstand your devices with inventory in Microsoft Intune