Intune lisanslarını PowerShell kullanarak yönetmeManage Intune licenses using PowerShell

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konuda, yöneticilerin Intune kullanıcı lisanslarını yönetmek için PowerShell’i nasıl kullanacakları açıklanır.This topic tells administrators how they use PowerShell to manage Intune user licenses.

Kullanıcıların Intune hizmetini kullanmak veya cihazlarını yönetime kaydetmek üzere oturum açabilmeleri için, öncelikle Intune lisanslarını yönetme bölümünde açıklandığı gibi her bir kullanıcıya Intune aboneliğiniz için bir lisans atamanız gerekir.Before users can sign in to use the Intune service or enroll their devices into management, you must first assign each user a license to your Intune subscription, as described in Manage Intune licenses. Ancak, Microsoft Enterprise Mobility + Security kullanan kuruluşların, yalnızca EMS paketinde Azure Active Directory Premium veya Intune hizmetleri gerektiren kullanıcıları olabilir.However, organizations that use Microsoft Enterprise Mobility + Security might have users who only require Azure Active Directory Premium or Intune services in the EMS package. Azure Active Directory PowerShell cmdlet’lerini kullanarak hizmetlerin birini veya bir alt kümesini atayabilirsiniz.You can assign one or a subset of services using Azure Active Directory PowerShell cmdlets.

EMS hizmetlerinin kullanıcı lisanslarını seçmeli atamak için, Windows PowerShell için Azure Active Directory Modülü’nün yüklü olduğu bilgisayarda bir yönetici olarak PowerShell’i açın.To selectively assign user licenses for EMS services, open PowerShell as an administrator on a computer with the Azure Active Directory Module for Windows PowerShell installed. PowerShell’i yerel bilgisayara veya ADFS sunucusuna yükleyebilirsiniz.You can install PowerShell on a local computer or on an ADFS server.

Yalnızca istenen hizmet planları için geçerli olan yeni bir lisans SKU tanımı oluşturmalısınız.You must create a new license SKU definition that applies only to the desired service plans. Bunu yapmak için, uygulamak istemediğiniz planları devre dışı bırakın.To do this, disable the plans you don’t want to apply. Örneğin, Intune lisansı atamayan bir lisans SKU tanımı oluşturabilirsiniz.For example, you might create a license SKU definition that does not assign an Intune license. Kullanılabilen hizmetlerin listesini görmek için şunu yazın:To see a list of available services, type:

(Get-MsolAccountSku | Where {$\_.SkuPartNumber -eq "EMS"}).ServiceStatus

Intune hizmet planını hariç tutmak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.You can run the following command to exclude the Intune service plan. Güvenlik grubunun tamamına yayılmak için aynı yöntemi kullanabileceğiniz gibi, daha ayrıntılı filtreler de kullanabilirsiniz.You can use the same method to expand to an entire security group or you can use more granular filters.

Örnek 1 Komut satırında yeni bir kullanıcı oluşturun ve lisansın Intune bölümünü etkinleştirmeden bir EMS lisansı atayın:Example 1 Create a new user on the command line and assign an EMS license without enabling the Intune portion of the license:

Connect-MsolService

New-MsolUser -DisplayName “Test User” -FirstName FName -LastName LName -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com –Department DName -UsageLocation US

$CustomEMS = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "<TenantName>:EMS" -DisabledPlans INTUNE_A
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -AddLicenses <TenantName>:EMS -LicenseOptions $CustomEMS

Şununla doğrulayın:Verify with:

(Get-MsolUser -UserPrincipalName "user@<TenantName>.onmicrosoft.com").Licenses.ServiceStatus

Örnek 2 Zaten lisans atanmış bir kullanıcı için EMS lisansının Intune bölümünü devre dışı bırakın:Example 2 Disable the Intune portion of EMS license for a user that is already assigned with a license:

Connect-MsolService

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -RemoveLicenses IAPProdPartnerTest:EMS

$CustomEMS = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "<TenantName>:EMS" -DisabledPlans INTUNE_A
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -AddLicenses <TenantName>:EMS -LicenseOptions $CustomEMS

Şununla doğrulayın:Verify with:

(Get-MsolUser -UserPrincipalName "user@<TenantName>.onmicrosoft.com" .Licenses.ServiceStatus

PoSH-AddLic-Verify

Sonraki adımlarNext steps

Tebrikler!Congratulations! Intune hızlı başlangıç kılavuzunun 4. adımını tamamladınız.You have just completed step 4 of the Intune quick start guide.