Kullanıcıları ve cihazları düzenlemek için grup oluşturmaCreate groups to organize users and devices

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konuda, yöneticilerin Intune’da kullanıcı gruplarını nasıl oluşturacakları açıklanır.This topic tells administrators how they can create groups of users in Intune.

Intune’daki gruplar, cihazlarınızı ve kullanıcılarınızı yönetmek için büyük esneklik sağlar.Groups in Intune give you great flexibility for managing your devices and users. Grupları kuruluş gereksinimlerinize (örneğin, coğrafi konum, bölüm veya donanım özelliklerine göre) uygun şekilde ayarlayabilir ve bunları bir kullanıcı kümesi için ilke dağıtmaktan bir cihaz kümesine uygulama dağıtmaya kadar çeşitli yönetim görevlerini gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.You can set up groups to suit your organizational needs (for example, by geographic location, department, or hardware characteristics) and use them to perform a wide variety of administrative tasks, from deploying policies for a set of users to deploying applications to a set of devices.

Grup yönetimi Azure AD'ye taşınıyorGroup management moving to Azure AD

Kasım 2016'dan itibaren, yeni hesaplar kullanıcı ve cihaz gruplarını Azure Active Directory (AD) portalında yönetecektir.Starting in November 2016, new accounts will manage user and device groups in the Azure Active Directory (AD) portal. Aralık 2016’da, Intune ürün ekibi mevcut müşterileri yeni Azure AD tabanlı grup yönetimi deneyimine geçirmeye başlayacaktır.In December 2016, the Intune product team will begin to migrate existing customers to the new Azure AD-based group management experience. Tüm kullanıcı ve cihaz grupları Azure AD güvenlik gruplarına geçirilecektir.All user and device groups will be migrated to Azure AD security groups. Günlük çalışmalarınız üzerindeki etkisini en aza indirmeden ve kullanıcılarınızı hiçbir şekilde etkilemeyeceğini düşünene kadar geçiş işlemlerine başlamayacağız.We won’t start migrations until we can minimize any effect on your day-to-day work, and when we expect there will be no effect on your users. Hesabınızı taşımadan önce bildirimde de bulunacağız.We also will give you notice before we migrate your account.

Important

Intune portalında Gruplar çalışma alanını açar ve Azure Active Directory portalına bağlantı içeren Intune kullanıcı grupları artık Azure Active Directory'de gruplar olarak yönetiliyor iletisi görürseniz, Intune'da grup yönetimi için yeni Azure AD güvenlik gruplarını kullanıyorsunuz demektir.If you open the Groups workspace in the Intune portal and see Intune user groups are now managed as groups in Azure Active Directory with a link to the Azure Active Directory portal, then you are already using the new Azure AD security groups approach to group management in Intune. Grup oluşturmayı öğrenmek için bkz. Azure Active Directory'de grupları yönetme.To learn how to create groups, see Managing groups in Azure Active Directory.

Azure AD portalı bağlantısını görmüyorsanız, grup yönetimi için Intune portalını kullanıyorsunuz demektir.If you do not see the link to the Azure AD portal, you are still using the Intune portal for groups management.

Intune portalında grup yönetimiGroup management in the Intune portal

Hem cihaz hem de kullanıcı grupları Intune yönetim konsolunun GRUPLAR çalışma alanında oluşturulur.Device and user groups are both created in the GROUPS workspace of the Intune administration console.

Yönetim konsolu gruplar çalışma alanı

Tip

Grupları kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Microsoft Intune'la kullanıcı ve cihazları yönetmek için grupları kullanma.To learn more about using groups, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

Bir cihaz grubu oluşturmaCreate a device group

Uygulamalar ve güncelleştirmeler dağıtmak ve diğer özellikleri yapılandırmak için cihaz gruplarını kullanın.Use device groups to deploy apps and updates, and configure other features. Örneğin, aşağıdaki adımları kullanarak bir "Cihazlarım" grubu oluşturun:For example, set up a "My Devices" group using the following steps:

 1. Intune yönetim konsolunda, Gruplar > Genel Bakış > Grup Oluştur’u seçin.In the Intune administration console, choose Groups > Overview > Create Group.

 2. Grup adı olarak "Cihazlarım" yazın, üst grup listesinden Tüm Cihazlar'ı seçin ve ardından İleri'yi seçin.For the Group name, type “My Devices” and, from the parent group list, select All Devices, and then choose Next.

 3. Üyelik Ölçütlerini Tanımla sayfasında, Tüm cihazlar 'ı seçerek grubun hem mobil cihazları hem bilgisayarları içerdiğini belirtin.On the Define Membership Criteria page, select All devices to indicate that the group includes both mobile devices and computers.

 4. Doğrudan Üyeliği Tanımla sayfasında İleri'yi seçin.On the Define Direct Membership page, choose Next. Önceden tüm cihazları içermeyen bir grup oluşturduysanız ve yeni grubunuza belirli cihazları eklemek istiyorsanız, bunu burada yapabilirsiniz.If you previously created a group that did not include all devices, and you wanted to add specific devices to your new group, you can do that here.

 5. Özet sayfasında, gerçekleştirilecek eylemleri gözden geçirin ve ardından Son'u seçin.On the Summary page, review the actions that will be taken, and then choose Finish.

Gruplar çalışma alanının Tüm Cihazlar bölümündeki Gruplar listesinde yeni oluşturulan grubu bulabilirsiniz.You can find the newly created group in the Groups list, in the Groups workspace, under All Devices. Ayrıca, buradan grubu düzenleyebilir veya silebilirsiniz.From here, you can also edit or delete the group.

Bir kullanıcı grubu oluşturmaCreate a user group

Yazılım ve cihaz ilkelerini dağıtmak için kullanıcı gruplarını kullanın.Use user groups to deploy software and device policies. Örneğin, aşağıdaki adımları kullanarak bir "Intune Kullanıcıları" grubu oluşturun:For example, set up an "Intune Users" group using the following steps:

 1. Intune yönetim konsolunda, Gruplar > Genel Bakış > Grup Oluştur’u seçin.In the Intune administration console, choose Groups > Overview > Create Group.

 2. Grup adı olarak "Intune Kullanıcıları" yazın, üst grup listesinden Tüm Kullanıcılar'ı seçin ve ardından İleri'yi seçin.For the Group name, type “Intune Users” and, from the parent group list, select All Users, and then choose Next.

 3. Üyelik Ölçütlerini Tanımla sayfasında Şununla grup üyeliği başlat: seçeneğini Üst gruptaki tüm kullanıcılarolarak ayarlayın.On the Define Membership Criteria page, set Start group membership with to All users in the Parent group.

 4. Şu güvenlik gruplarındaki üyeleri çıkar:seçeneğinin yanında Gözat’ı seçin ve ardından Şirket Yöneticisi'ni seçin.Beside Exclude members from these security groups, choose Browse and then select Company Administrator. Bu dışlama, Şirket Yöneticisi hesabını (kiracı yönetici olarak da bilinir) etkilemeden Intune Kullanıcıları grubunu yönetmenize olanak verir.This exclusion lets you manage the Intune Users group without affecting the Company Administrator account (also known as the tenant administrator).

 5. Doğrudan Üyeliği Tanımla sayfasında, İleri'yi seçin.On the Define Direct Membership page, choose Next. Intune Kullanıcıları grubunun, Şirket Yöneticisi dışında tüm kullanıcıları içermesini istediğinizden, burada bir şey yapmanız gerekmez.You don’t need to do anything here because you want the Intune Users group to include all users, except for the Company Administrator.

 6. Özet sayfasında, gerçekleştirilecek eylemleri gözden geçirin ve ardından Son'u seçin.On the Summary page, review the actions that will be taken, and then choose Finish.

Yeni oluşturulan grubu Gruplar çalışma alanının Tüm Kullanıcılar bölümündeki Gruplar listesinde bulabilirsiniz.You can find the newly created group in the Groups list, in the Groups workspace, under All Users. Ayrıca, buradan grubu düzenleyebilir veya silebilirsiniz.From here, you can also edit or delete the group.