İlkeleri oluşturma ve uygulamaları yayımlamaCreate policies and publish apps

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konuda Intune yöneticilerinin nasıl ilke oluşturacakları ve yönetilen cihazları dağıtmak için uygulamaları nasıl yayımlayacakları açıklanır.This topic tells Intune administrators how they can create policies and publish apps that they can then deploy to managed devices.

Uygulamaları Intune'a kaydetmeye başlamadan önce cihazların yönetimi kaydı yapıldığında dağıtılacak olan ilke ayarlarını ve uygulamaları etkinleştirebilirsiniz.Before you start enrolling apps into Intune, you can enable policy settings and apps that will be deployed as soon as those devices come into management. Intune ilkeleri, mobil cihazlarda güvenlik ayarlarını denetlemenize, bilgisayarlar için Windows Güvenlik Duvarı ve Endpoint Protection ayarlarını korumanıza ve uygulamaları dağıtmanıza yardımcı olan ayarlar sağlar.Intune policies provide settings that help you control the security settings on mobile devices, maintain Windows Firewall and Endpoint Protection settings for computers, and deploy applications. Cihazlar Intune'a kaydolduğunda dağıtılacak ilkeleri yapılandırabilir ve uygulamaları ekleyebilirsiniz.You can configure policy, add apps, and deploy those apps so that devices receive settings and apps as soon as they enroll in Intune.

İlkeler ve uygulamalar platforma özgüdür.Policies and apps are platform-specific.

Cihaz ayarlarını yönetmeManage device settings

Cihaz ilkesi ayarları platforma göre yapılandırılır ve yönetilir.Device policy settings are configured and managed on a per-platform basis. Aşağıdaki bağlantılarda ilgili platformlar için mevcut ayarların listesi bulunur:The following links provide lists of available settings for their respective platforms:

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.You can learn more about how to Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.

Uygulama ekleme ve dağıtmaAdd and deploy apps

Intune'a eklediğiniz uygulamaları yönetilen cihazlara dağıtmak için kullanabileceğiniz iki yöntem vardır:You can add apps to Intune and then deploy them to managed devices in two ways:

  • Gerekli yükleme - Uygulamalar yönetilen cihazlara otomatik olarak yüklenirRequired install - Apps automatically installs the app to managed devices
  • Kullanılabilir yükleme - Uygulamalar Intune Şirket Portalı'nda görüntülenir ve kullanıcılar cihazlarına yüklemek istedikleri uygulamaları seçebilirAvailable install - Apps appear in the Intune Company Portal so that users can choose whether to install them on their devices

Uygulamaları eklemeAdd apps

Öncelikle aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak uygulamaları Intune'a eklemeniz gerekir:First you must make apps available in Intune by one of the following methods:

Uygulama dağıtmaDeploy apps

Intune'a eklenen uygulamaları yönetilen cihazlara dağıtabilirsiniz:Now that the app is availabile in Intune, you can deploy it to managed devices: