Mobil cihaz kaydını etkinleştirmeEnable enrollment for mobile devices

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konuda bir Intune yöneticisinin mobil cihaz kaydını nasıl etkinleştirileceği açıklanır.This topic describes how an Intune administrator can enable mobile device enrollment. Telefonunuzda Intune’u kullanırken yardım almak için bkz. İşleri tamamlamak için yönetilen cihazları kullanma.For help using Intune on your phone, see using managed devices to get work done.

Intune ile mobil cihaz yönetimini ayarlamak için öncelikle hesabınızla ilişkilendirilmiş olan cihazları yönetebilecek hizmeti tanımlayan mobil cihaz yönetimi yetkilisini ayarlamanız gerekir.To set up mobile device management with Intune, you must first set the mobile device management authority, which identifies the service that can manage devices associated with your account. Bu kılavuzda Intune hizmetini System Center Configuration Manager'ın yerine kullanacağınız kabul edilmektedir.This guidance assumes you will use the Intune service instead of System Center Configuration Manager. MDM yetkilisi ayarlandıktan sonra cihaz platformları için yönetimi etkinleştirebilir ve Şirket Portalı uygulamasıyla cihazlarınızı kaydedebilirsiniz.Once the MDM authority is set, you can enable management for device platforms, and enroll your devices with the Company Portal app.

Cihaz kaydını etkinleştirmeEnable device enrollment

  1. Intune’u mobil cihaz yönetimi yetkiliniz yapma Intune yönetim konsolunda Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi’ni ve ardından Görevler altında bulunan MDM Yetkilisi Ayarla’yı seçin.Make Intune your mobile device management authority In the Intune administration console, choose Admin > Mobile Device Management, and then choose Set MDM Authority under Tasks.

  2. MDM Yetkilisi iletişim kutusunda Evet’i seçin.Choose Yes in the MDM Authority dialog box.

    Yönetim konsolu.

Cihazların nasıl kaydedileceğini belirlemeChoose how to enroll devices

Intune, cihazları şirketinizin gereksinimlerine göre farklı şekillerde yönetebilir.Intune can manage devices in a variety of ways depending upon your company's requirements. "Kendi cihazını getir" (KCG), şirkete ait cihaz, "kendi cihazını seç" (CYOD) ve bilgi noktası modu, kullanılabilecek kayıt senaryolardan yalnızca birkaçıdır."Bring your own device" (BYOD), corpoarte-owned devices, "choose your own device" (CYOD), and kiosk-mode devices are just a few available enrollment scenarios.

Cihazların nasıl kaydedileceğini belirlemek için bu adımları uygulayın.Follow these steps to Choose how to enroll devices.

Cihaz platformunuz için MDM’yi etkinleştirmeEnable MDM for your device platform

iOS, Mac ve Android for Work cihazları için kayıt işleminin etkinleştirilerek platform sağlayıcısıyla Intune kiracınız arasında ilişki kurulması gerekir.Enrollment must be enabled for iOS, Mac, and Android for Work devices establishing a relationship between the platform provider and your Intune tenant. Windows ve Android cihazlarda yapılması gereken ek işlem yoktur ancak Windows cihazlar için özel bir DNS kaydı girişi oluşturarak cihaz kaydını kolay hale getirebilirsiniz.Windows and Android devices do not require additional steps, but for Windows devices you can simplify device enrollment for your users by creating a special DNS registry entry.

Yönetmek istediğiniz cihaz platformu için cihaz kaydını etkinleştirin.Enable device enrollment for the device platform you want to manage. Platforma bağlı olarak farklı gereksinimler bulunur:Depending on your platform, different requirements are needed:

Kayıt etkinleştirildikten sonra kullanıcılar Şirket Portalı uygulamasını cihazlarına indirerek cihaz kayıt işlemini tamamlayabilirler.Once enrollment is enabled, users can download the Company Portal app to their device and complete the device enrollment process.

Şirkete ait cihaz kaydını etkinleştirmeEnable company-owned device enrollment

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şirkete ait cihaz kaydı senaryolarını da etkinleştirebilirsiniz:You can also enable a variety of company-owned device enrollment scenarios including:

Sonraki adımlarNext steps

Tebrikler!Congratulations! Intune hızlı başlangıç kılavuzunun son adımını da tamamlamış oldunuz.You have just completed the last step of the Intune quick start guide. Artık ilk yapılandırmanız tamamlandığına göre, ek MDM işlevselliğini etkinleştirmeyi göz önünde bulundurabilirsiniz.Now that your initial configuration is complete, you can consider enabling additional MDM functionality.