Intune ile Lookout Tümleştirmesi Sorunlarını GidermeTroubleshoot Lookout Integration with Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu, Lookout mobil tehdit koruması (MTP) kurulumunuzda karşılaşabileceğiniz bazı yaygın sorunları açıklar.This topic describes some common issues you may encounter with your Lookout mobile threat protection (MTP) setup.

Oturum açma hatalarıLogin errors

403 hataları403 errors

Lookout MTP konsolunda oturum açtığınızda bir 403 hatası görüyorsunuz: hizmete erişim yetkiniz yok Belirtilen kullanıcı adı Lookout MTP’ye erişim sağlamak için yapılandırılmış Azure Active Directory (AD) grubunun bir üyesi değilse bu durum oluşabilir.When you log in to the Lookout MTP console you see a 403 error: you are not authorized to access the service This can happen when the specified username is not a member of the Azure Active Directory (AD) group configured to access Lookout MTP.

Lookout MTP yalnızca yapılandırılmış Azure AD grubundan kullanıcıların hizmete erişmesine izin verir.Lookout MTP only allows users from a configured Azure AD group to access the service. Hangi grubun Lookout MTP erişimi olacak şekilde yapılandırıldığını belirlemek için Lookout Desteğine başvurun:To determine which group is configured with access to Lookout MTP, contact Lookout Support:

Oturum açılamıyorUnable to sign in

Azure AD genel yöneticisi ilk Lookout kurulumunu kabul etmediğinde aşağıdaki hatayı görüyorsunuz.You see the following error when the Azure AD global admin user has not accepted the initial Lookout setup.

Lookout oturum açma ekranında oturum açma hatası gösteren ekran görüntüsü

Bu sorunu çözmek için genel yöneticinin https://aad.lookout.com/les?action=consent adresinde oturum açması ve kurulumu başlatma isteğini kabul etmesi gerekir.To resolve this issue, the global admin user must login to https://aad.lookout.com/les?action=consent and accept the prompt to initiate the set up. Daha ayrıntılı bilgi Lookout MTP aboneliğinizi oluşturma konusunda bulunabilirMore detailed information can be found in Set up your subscription with Lookout MTP topic

Cihaz durum denetimiDevice status issues

Cihaz Lookout cihaz listesinde yokDevice missing from Lookout device list

Bu aşağıdaki senaryolardan birinde oluşabilir:This could happen in either of the following scenarios:

  • Cihaz Lookout MTP Konsolunda belirtilen Kayıt Grubu’nda değildir.The device user is not in the Enrollment Group specified in the Lookout MTP Console. Lookout konsolunda, Sistem > Intune Connector > Kayıt Yönetimi’ne gidin.In the Lookout console, go System > Intune Connector > Enrollment Management. Kayıt için yapılandırılmış Azure AD gruplarını gözden geçirin ve cihaz kullanıcısının Azure AD gruplarının bir parçası olduğunu doğrulayın.Review the Azure AD groups configured for enrollment and verify that the device user is part of one of the Azure AD groups. Kayıt grubuna bir kullanıcı eklendikten sonra, cihazın Lookout MTP Konsolunun Cihazlar modülünde görünmesi yapılandırılmış yoklama aralığı (varsayılan süre 5 dakikadır) kadar sürer.Once a user is added to the enrollment group, it can take up to the configured polling interval, 5 minutes by default, for the device to appear in the Devices module of the Lookout MTP console.
  • Cihaz Lookout MTP tarafından desteklemiyorsa.If the device is unsupported by Lookout MTP. Desteklenmeyen cihazlar Lookout MTP Konsolundaki bağlayıcı ayarlarının Yönetilen Cihazlar bölümünde görünür.Devices that are unsupported will appear in the Managed Devices section of the connector settings on the Lookout MTP Console.

Beklemede olarak bildirilen cihazDevice reported as pending

Bir cihazın Beklemede görünmesi, son kullanıcının Lookout for Work uygulamasını açmadığı ve Etkinleştir düğmesine dokunmadığı anlamına gelir.A device is shown as Pending if the end user has not opened the Lookout for work app and tapped the Activate button. Lookout for Work uygulamasında cihaz etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Android cihazınızda Lookout for Work uygulamasını yüklemeniz istendi veya iOS cihazınızda Lookout for Work uygulamasını yüklemeniz istendiFor more details on the device activation with Lookout for work app, see You are prompted to install Lookout for Work on your Android device or You are prompted to install Lookout for Work on your iOS device

Etkin olan ancak cihaz kimliği olmayan cihazDevice whos active, but has no device ID

Lookout MTP konsolunda etkin bir cihazın cihaz kimliği yoksa bu, cihaz kullanıcısının kayıt grubunda olmadığı anlamına gelir.In the Lookout MTP console, if an active device has no device ID then the device user is not in the enrollment group. Cihaz kullanıcısı kayıt grubundan çıkarıldıysa veya kayıt grubu kaldırıldıysa bir cihaz bu duruma gelebilir.A device can get into this state is if the device user has been removed from the enrollment group or the enrollment group has been removed.

Lookout konsolunda, Sistem > Intune Connector > Kayıt’a gidin ve ayarları gözden geçirin.In the Lookout console, go System > Intune Connector > Enrollment and review the settings. Azure AD gruplarını gözden geçirin ve cihaz kullanıcısının Azure AD gruplarının bir parçası olduğunu doğrulayın.Review the Azure AD groups and verify that the device useris part of one of the Azure AD groups.

Cihaz bu durumda olduğunda, Lookout algılanan her tehdidi kullanıcıya bildirmeye devam eder ancak Intune’a herhangi bir tehdit bilgisi göndermez.While a device is in this state, Lookout will continue to notify the user of any threats detected, but will not send any threat information to Intune.

Bağlantısı kesildi olarak bildirilen cihazDevice reported as disconnected

Bağlantısı kesildi, cihazın yapılandırılan aralık içinde (en az 7 gün olacak şekilde varsayılan olarak 30 gün) Lookout MTP ile eşitlenmediği anlamına gelir.Disconnected means the device hasn't synced with Lookout MTP in the configured interval, 30 days by default with a minimum of 7 days. Şirket Portalı uygulaması veya Lookout for Work uygulaması cihazda yok.Either the Company Portal app or the Lookout for Work app is missing from the device. Uygulamaları yeniden yüklemek bu sorunu çözecektir.Reinstalling the apps should resolve this issue. Kullanıcı Lookout for Work uygulamasını açıp etkinleştirdikten sonra, cihaz Lookout MTP ve Intune ile yeniden eşitlenir.When the user opens Lookout for Work and activates the app, the device resyncs with Lookout MTP and Intune.

Cihaz eşitlemeyi zorlamaForcing a device sync

Lookout MTP konsolunun Cihazlar modülünde, yönetici cihazı seçebilir ve silebilir.From the Devices module of the Lookout MTP console, the administrator can select the device and choose to delete it. Cihaz sahibi Lookout for Work uygulamasını bir daha açtığında ve Etkinleştir’e dokunduğunda, cihaz durumu tam yeniden eşitleme yapar.The next time the device owner opens the Lookout for Work app and taps Activate, the device state will do a full resync.

Cihazın yeni bir kullanıcısı varDevice has a new user

Cihazı tamamen silip, yeni kullanıcıdan kaydolmasını istemelisiniz.You should wipe the device and ask the new user to enroll. Intune Yönetici konsolunda cihazı seçin, sağ tıklayın ve cihazı yönetimden kaldırmak için Devre Dışı Bırak/Sil’i seçin.From the Intune administrator console, select the device, right click, and choose Retire/Wipe to remove the device from management. Cihazı devre dışı bıraktıktan sonra silebilirsiniz.After retiring the device you can delete it.

Intune Yönetici konsolunda devre dışı bırak/sil seçeneği görüntülenen cihaz modülünün ekran görüntüsü

Ayrıca Lookout konsolunun Cihazlar modülüne giderek Sil’i seçebilirsiniz.You can also go to the Devices module of the Lookout console and choose Delete.

Yeni kullanıcı bir Lookout MTP kayıt grubundaysa Azure AD cihazı yeni kullanıcıyla ilişkilendirdiği an cihaz görünür.If the new user is in an Lookout MTP enrollment group, the device will appear once Azure AD associates the device with the new user.

Uyumluluk düzeltmesi iş akışlarıCompliance remediation workflows

Ayrıca bkz.See also

Lookout MTP ile aboneliğinizi ayarlamaSet up you subscription with Lookout MTP