Microsoft Intune’da uygulama dağıtımı sorunlarını gidermeTroubleshoot app deployment problems in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune ile uygulamalarınızı dağıtma ve yönetme konusunda sorun yaşıyorsanız buradan başlayın.If you are having problems deploying and managing apps with Intune, start here. Bu konuda, karşılaşabileceğiniz bazı yaygın sorunlar çözümleriyle birlikte sunulmuştur.This topic contains some common problems you might encounter together with solutions.

Yaygın uygulama dağıtımı hata kodlarıCommon app deployment error codes

Hata koduError code Olası sorunPossible problem Önerilen çözümSuggested resolution
0x80073CFF0x80073CFF

0x80CF201C (istemci hatası)0x80CF201C (client error)
Bu uygulamayı yüklemek için dışarıdan yükleme özellikli bir sisteme sahip olmanız gerekir.To install this app, you must have a sideloading-enabled system. Uygulama paketinin güvenilir bir imza ile imzalandığından ve AllowAllTrustedApps ilkesi etkinleştirilerek etki alanına katılmış bir cihaza ya da AllowAllTrustedApps etkin bir Windows Dışarıdan Yükleme lisansına sahip cihaza yüklendiğinden emin olun.Make sure that the app package is signed with a trusted signature and installed on a domain-joined device that has the AllowAllTrustedApps policy enabled, or a device that has a Windows Sideloading license with the AllowAllTrustedApps policy enabled.
0x80073CF00x80073CF0 Paket açılamadı.The package could not be opened. Olası nedenler:Possible causes:

- Paket imzasız.- The package is unsigned.
- Yayımcı adı, imzalama sertifikası konusuyla eşleşmiyor.- The publisher name does not match the signing certificate subject.

Daha fazla bilgi için AppxPackagingOM olay günlüğünü denetleyin.Check the AppxPackagingOM event log for more information.
0x80073CF30x80073CF3 Pakette güncelleştirme, bağımlılık veya çakışma doğrulaması başarısız olduThe package failed update, dependency, or conflict validation Olası nedenler:Possible causes:

- Gelen paket yüklü bir paketle çakışıyor.- The incoming package conflicts with an installed package.
- Belirtilen paket bağımlılığı bulunamadı.- A specified package dependency is not found.
- Paket doğru işlemci mimarisini desteklemiyor.- The package does not support the correct processor architecture.

Daha fazla bilgi için sunucu AppXDeployment-Server olay günlüğünü denetleyin.Check the AppXDeployment-Server event log for more information.
0x80073CFB0x80073CFB Belirtilen paket zaten yüklü ve paketin yeniden yüklenmesi engellendiThe provided package is already installed, and reinstallation of the package is blocked Zaten yüklü olan paketten farklı bir paket yüklüyorsanız bu hatayı alabilirsiniz.You might receive this error if you are installing a package that is not identical to the package that is already installed. Dijital imzanın paketin bir parçası olduğunu da onaylayın.Confirm the digital signature is also part of the package. Bir paket yeniden oluşturulduğunda veya yeniden imzalandığında, bu paket artık önceden yüklenmiş paket ile aynı bit düzeyinde değildir.When a package is rebuilt or re-signed, that package is no longer bitwise identical to the previously installed package. Bu hatayı düzeltmek için kullanılabilecek iki seçenek aşağıda belirtilmiştir:Two possible options to fix this error are as follows:

- Uygulamanın sürüm sayısını artırın ve ardından paketi yeniden oluşturup yeniden imzalayın.- Increment the version number of the app, then rebuild and re-sign the package.
- Yeni paketi yüklemeden önce sistem üzerindeki her kullanıcı için eski paketi kaldırın.- Remove the old package for every user on the system before you install the new package.
0x87D1041C0x87D1041C Uygulama yükleme başarılı oldu ancak uygulama algılanmadı.Application installation succeeded but application is not detected. - Uygulama Intune tarafından başarıyla dağıtıldı, daha sonra (olasılıkla son kullanıcı tarafından) kaldırıldı.- The app was deployed successfully by Intune, then subsequently uninstalled (possibly by the end user). Kullanıcıya uygulamayı şirket portalından yeniden yüklemesini söyleyin.Instruct the user to reinstall the app from the company portal. Gerekli uygulamalar, cihazın bir sonraki oturum açısında otomatik olarak yüklenir.Required apps will be reinstalled automatically when the device next checks in.

Microsoft Mağazası'ndan uygulama sorunlarını gidermeTroubleshooting apps from the Microsoft Store

Microsoft Mağazası uygulamalarının paketleme, dağıtım ve sorgu sorunlarını giderme konusunda yer alan bilgiler, Intune’u veya diğer araçları kullanarak Microsoft Mağazası’nden uygulama yüklerken karşılaşabileceğiniz genel sorunları gidermenize yardımcı olur.The information in the topic Troubleshooting packaging, deployment, and query of Microsoft Store apps helps you troubleshoot common problems you might encounter when installing apps from the Microsoft Store, whether by using Intune, or by any other means.

Intune yazılım istemcisi tarafından yönetilen bilgisayarlara uygulama dağıtımı sorunlarını gidermeTroubleshooting app deployment to PCs managed by the Intune software client

Intune yazılım istemcisi tarafından yönetilen bilgisayarlara uygulama dağıtımı sorunlarını gidermenize yardımcı olması için aşağıdaki iki günlük dosyasına göz atabilirsiniz:To help you troubleshoot problems deploying apps to the PCs managed by the Intune software client, you can look a the following two log files:

  • %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs klasörü%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs folder
  • %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Updates\ReportingEvents.log%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Updates\ReportingEvents.log

Ayrıca, Intune için destek talebinde bulunmanız gerekiyorsa, bu günlükleri Microsoft'a göndermek de faydalı olacaktır.Additionally, if you need to open a support case for Intune, it will be helpful to also send these logs to Microsoft.

Sonraki adımlarNext steps

Bu sorun giderme bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.