Microsoft Intune’da istemci kurulumu sorunlarını gidermeTroubleshoot client setup in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Sık karşılaşılan istemci kurulum sorunlarını gidermenize yardımcı olması için aşağıdaki bilgileri kullanın.Use the following information to help you troubleshoot common client setup problems. Bu bilgiler sorununuzu çözmezse, yardım almanın daha fazla yolunu öğrenmek için bkz. Microsoft Intune için destek alma.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

İstemci yüklemesi başarısız olduClient installation fails

 • Microsoft Intune yönetim konsolunda bilgisayar için hiç istemci yazılım dağıtımı uyarısı görüntülemezse, bilgisayarın İnternet bağlantısı ve proxy yapılandırmasını denetleyin, ayrıca bilgisayarın hizmet URL'si (https://manage.microsoft.com) ile iletişim kurabildiğinden emin olun. Ardından İstemci yazılımını yüklemeyi yeniden deneyin.If no client software deployment alerts for the computer are displayed in the Microsoft Intune administration console check the computer’s Internet connectivity and proxy configuration and make sure that the computer can communicate with the service URL, https://manage.microsoft.com. Then retry the client software installation.

 • Yönetici çalışma alanında bir bildirim kuralı yapılandırarak bir istemci yazılımı dağıtım hatası oluşursa seçili alıcılara bir e-posta gönderilmesini sağlayabilirsiniz.You can have an email sent to selected recipients when a client software deployment failure alert occurs by configuring a notification rule in the Admin workspace. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune Uyarıları ile bilgi edinin.For more information, see Get notified by Microsoft Intune alerts.

 • İstemci yazılımı dağıtılamazsa, Intune İstemci Yazılımı Dağıtım Hatası kritik uyarısını gösterir.Intune displays the critical alert Client Software Deployment Failure if the client software fails to deploy. Bu uyarı, Microsoft Intune yönetim konsolunda Sisteme Genel Bakış sayfası ve Uyarılar sayfalarında gösterilir.This will display in the System Overview page and Alerts pages of the Microsoft Intune administration console. Uyarılar şöyle denetlenir:Here's how to check for alerts:

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Uyarılar > Genel Bakış’ı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Alerts > Overview.

 2. Uyarılar genel bakış sayfasında, aşağıdaki bilgileri gözden geçirebilirsiniz:On the Alerts overview page, you can review the following information:

  • Tarih, kategori veya öneme göre sıralanabilen ilk üç uyarıThe top three alerts, which can be sorted by date, category, or severity

  • Toplam etkin uyarı sayısıThe total number of active alerts

 3. Uyarılar sayfasında aşağıdaki bilgileri görüntülemek için Tüm Uyarılar'ı seçin.Choose All Alerts to display the following information on the Alerts page. Kritik uyarılar önce görüntülenir:Critical alerts are displayed first:

  • Ad – Uyarıyı üreten uyarı türünün adı.Name – The name of the alert type that generated the alert.

  • Kaynak – Uyarının kaynağına ait bir bağlantı.Source – A link to the source of the alert. Uyarı türünün görüntüleme eşiği Tümüolarak ayarlanırsa, bu bağlantı etkilenen tek bir cihazı gösterir.If the display threshold of the alert type is set to All, then this link will display a single affected device. Uyarı türünün görüntüleme eşiği bir değer olarak ayarlanırsa, bu bağlantı bu uyarıdan etkilenen tüm cihazların bir listesini gösterir.If the display threshold of the alert type is set to a value, then this link will display a list of all the devices that are affected by this alert.

  • Son Güncelleştirme – Bu, uyarının son değiştirilme zamanı belirtir.Last Updated – This indicates the time when the alert was last modified. Bir uyarı kapatıldıysa, uyarının kapatıldığı zaman görüntülenir.If an alert is closed, the time when the alert was closed is displayed.

  • Önem – Uyarının önemini gösterirSeverity – This indicates the severity of the alert

Bilgisayar kayıt paketi indirilmediComputer enrollment package doesn't download

Sorun: Bilgisayarı kaydetmeyi denerken aşağıdaki durumla karşılaştınız:Issue: While trying to enroll a computer you experience the following:

 • Kayıt paketi indirilemediThe enrollment package fails to download
 • İndirme iletişim kutusu görüntüleniyor ancak zaman aşımına uğruyorThe download dialog appears but times out

Çözüm: İndirme işleminde kullandığınız tarayıcıda, indirme süresi için indirme işlemlerinin etkinleştirildiğinden ve şifrelenmiş dosyaların yerel diskinize kaydedilebildiğinden emin olun.Resolution: On the browser you're using for the download, for the period when the download takes place, ensure that downloads are enabled, and that encrypted files can be saved to your local disc.

İstemci yüklemesi 0x80040154 hata koduyla kilitleniyorClient installation hangs with error code 0x80040154

Sorun:Issue:

 • İstemci yüklemesi kayıt sırasında kilitleniyorClient installation during enrollment hangs

 • Cihaz kaydedilemiyorUnable to enroll device

 • WindowsUpdate.log dosyasında 0x80040154 hatasıError 0x80040154 in WindowsUpdate.log

Bilgisayarda kritik yazılım güncelleştirmelerinin eksik olması buna neden olabilir.This may be caused by the absence of critical software updates on the PC.

Çözüm: Microsoft Intune’da yazılım güncelleştirmeleriyle Windows bilgisayarlarını güncel tutun konu başlığı altında açıklandığı gibi, yazılım güncelleştirme ilkenizin kritik güncelleştirmelerin yüklenmesine olanak tanıdığından emin olunResolution: Ensure that your software update policy enables installation of critical updates, as described in Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune

MDM olmayan Windows cihazları için policyplatform.log dosyasındaki ilke hataları cihazdaki Windows Kullanıcı Hesabı Denetimi’nde (UAC) bulunan varsayılan olmayan ayarların sonucu olabilir.For non-MDM Windows devices, policy errors in the policyplatform.log file may be the result of non-default settings in the Windows User Account Control (UAC) on the device. Varsayılan olmayan bazı UAC ayarları Microsoft Intune istemci yüklemelerini ve ilke yürütmesini etkileyebilir.Some non-default UAC settings can affect Microsoft Intune client installations and policy execution.

UAC sorunlarını çözmek içinTo resolve UAC issues

 1. Verileri ve cihazları Microsoft Intune yönetiminde kullanımdan kaldırma konu başlığı altında açıklandığı gibi bilgisayarı devre dışı bırakın.Retire the computer, as described in Retire data and devices from Microsoft Intune management.

 2. İstemci yazılımının kaldırılması için 20 dakika bekleyin.Wait 20 minutes for the client software to be removed.

  Not

  İstemciyi Programlar ve Özellikler menüsünden kaldırmaya çalışmayın.Do not attempt to remove the client from Programs and Features.

 3. Başlat menüsünde UAC yazarak Kullanıcı Hesabı Denetimi ayarlarını açın.On the start menu type UAC to open the User Account Control settings.

 4. Bildirim kaydırıcısını varsayılan ayara getirin.Move the notification slider to the default setting.

İstemci Microsoft Intune yönetici konsolundan kaldırılamazsa yapmanız gerekenlerWhat to do if the client will not uninstall from the Microsoft Intune administrator console

İstemci yazılımını Microsoft Intune komut satırı aracını kullanarak kaldırmaTo remove the client software by using the Microsoft Intune command line tool

 1. Yönetici modunda bir komut istemi açın.Open a command prompt in administrator mode.

 2. %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Common klasörüne gidinGo to the folder %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Common

 3. Şu komutu çalıştırın: ProvisioningUtil.exe /UninstallAgents /MicrosoftIntuneRun the following command ProvisioningUtil.exe /UninstallAgents /MicrosoftIntune

İstemci yüklemesi hata kodlarıClient installation error codes

Aşağıdaki tabloda istemci yazılımı yüklemesi başarısız olursa Uyarılar 'da görüntülenecek hata kodları açıklanmaktadır.The following table describes error codes that are displayed in Alerts if client software installation fails. Her hata kodunun temsil ettiği sorunu çözmek için öneriler içerir.It includes suggestions for resolving the problem that is represented by each error code.

Hata koduError code Olası sorunPossible problem Önerilen çözümSuggested resolution
0x80CF04370x80CF0437 İstemci bilgisayarındaki saat doğru zamana ayarlanmadı.The clock on the client computer is not set to the correct time. İstemci bilgisayardaki saat ve saat diliminin doğru saat ve saat dilimine ayarlandığından emin olun.Make sure that the clock and the time zone on the client computer are set to the correct time and time zone.
0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF401B0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF401B Intune hizmetine bağlanılamıyor.Cannot connect to the Intune service. İstemci proxy ayarlarını kontrol edin.Check the client proxy settings. İstemci bilgisayardaki proxy ayarlarının Intune tarafından desteklendiğinden ve istemci bilgisayarın İnternet erişimi olduğundan emin olun.Verify that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access. Desteklenen proxy yapılandırmaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune için Endpoint Protection ile Windows bilgisayarların korunmasına yardımcı olma.For more information about supported proxy configurations, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.
0x80CF402C0x80CF402C Intune hizmetine bağlanılamıyor.Cannot connect to the Intune service. Ağ bağlantısını denetleyin.Check network connectivity. Bilgisayarın ağ bağlantısı olduğunu doğrulayın.Verify the computer has network connectivity. Ağ kablosunun bağlı olduğundan veya kablosuz ağın açık olduğundan emin olun.Ensure the network cable is connected or wireless network is on.
0x80240438, 0x80CF04380x80240438, 0x80CF0438 Internet Explorer ve Yerel Sistem proxy ayarları yapılandırılmadı.Proxy settings in Internet Explorer and Local System are not configured. İstemci proxy ayarlarını denetleyin ve istemci bilgisayardaki proxy yapılandırmasının Intune tarafından desteklendiğinden ve istemci bilgisayarın İnternet erişimi olduğundan emin olun.Check the client proxy settings and confirm that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access. Desteklenen proxy yapılandırmaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune için Endpoint Protection ile Windows bilgisayarların korunmasına yardımcı olma.For more information about supported proxy configurations, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.
0x800430010x80043001 Kayıt paketi güncel değil.Enrollment package is out of date. Yönetici çalışma alanından güncel istemci yazılımı paketini indirin ve yükleyin.Download and install the current client software package from the Admin workspace. Yönergeler için Microsoft Intune ile Windows bilgisayar istemcisini yükleme konusuna bakın.For instructions, see the Install the Windows PC client with Microsoft Intune topic.
0x800430040x80043004 Abonelik yok veya devre dışı bırakıldı.Subscription does not exist, or is disabled. Hesabınızın ve Intune aboneliğinizin hala etkin olduğunu doğrulayın.Verify that your account and subscription to Intune is still active. Hesap ayarlarınızı görüntülemek için Office 365 yönetici merkezi hesabınızda oturum açın.To view your account settings, sign in to your account in the Office 365 admin center.
0x800430020x80043002 Hesap bakım modunda.Account is in maintenance mode. Hesap bakım modunda olduğunda yeni istemci bilgisayarlar kaydedilemez.You cannot enroll new client computers when the account is in maintenance mode. Hesap ayarlarınızı görüntülemek için Office 365 yönetici merkezi hesabınızda oturum açın.To view your account settings, sign in to your account in the Office 365 admin center.
0x800430030x80043003 Hesap silindi.Account is deleted. Hesabınızın ve Intune aboneliğinizin hala etkin olduğunu doğrulayın.Verify that your account and subscription to Intune is still active. Hesap ayarlarınızı görüntülemek için hesabınızda oturum açın.To view your account settings, sign in to your account.
0x800430050x80043005 İstemci bilgisayar devre dışı.The client computer is retired. Birkaç saat bekleyin, bilgisayardan istemci yazılımının daha eski sürümlerini kaldırın ve ardından istemci yazılımı yükleme işlemini yeniden deneyin.Wait a few hours, remove any older versions of the client software from the computer, and then retry the client software installation. Yönergeler için yukarıdaki İstemci Microsoft Intune yönetici konsolundan kaldırılamazsa yapmanız gerekenler bölümüne bakın.For instructions, see What to do if the client will not uninstall from the Microsoft Intune administrator console, above.
0x800430060x80043006 Hesap için izin verilen maksimum bilgisayar lisansı sayısına ulaşıldı.The maximum number of seats allowed for the account is reached. Kuruluşunuzun hizmete daha fazla istemci bilgisayar kaydedebilmek için ek bilgisayar lisansları satın alması gerekir.Your organization must purchase additional seats before you can enroll more client computers in the service.
0x800430070x80043007 Yükleyici programla aynı klasörde sertifika dosyası bulunamadı.Could not find the certificate file in the same folder as the installer program. Yüklemeyi başlatmadan önce tüm dosyaları ayıklayın.Extract all files before you start the installation. Ayıklanan dosyaları yeniden adlandırmayın veya yerini değiştirmeyin: tüm dosyalar aynı klasörde bulunmalıdır; aksi takdirde yükleme başarısız olur.Do not rename or relocate any of the extracted files: all files must exist in the same folder or the installation will fail. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune ile Windows bilgisayar istemcisini yükleme.For more information, see Install the Windows PC client with Microsoft Intune.
0x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD0150x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD015 İstemci bilgisayarın yeniden başlatılması beklendiğinden yazılım yüklenemiyor.The software cannot be installed because a restart of the client computer is pending. Bilgisayarı yeniden başlatın ve ardından istemci yazılımı yükleme işlemini yeniden deneyin.Restart the computer and then retry the client software installation.
0x800700320x80070032 İstemci yazılımını yüklemek için bir veya daha fazla önkoşul istemci bilgisayarda bulunamadı.One or more prerequisites for installing the client software were not found on the client computer. Gerekli tüm güncelleştirmelerin istemci bilgisayarda yüklü olduğundan emin olun ve ardından istemci yazılımı yükleme işlemini yeniden deneyin.Make sure that all required updates are installed on the client computer and then retry the client software installation. İstemci yazılımını yükleme önkoşulları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune için ağ altyapısı gereksinimleri.For more information about prerequisites for installing the client software, see Network infrastructure requirements for Microsoft Intune.
0x800430080x80043008 Microsoft Online Yönetim Güncelleştirmeleri hizmeti başlatılamadı.Could not start the Microsoft Online Management Updates service. Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Destek ile iletişim kurun.Contact Support as described in How to get support for Microsoft Intune.
0x800430090x80043009 İstemci bilgisayar hizmete zaten kayıtlı.The client computer is already enrolled into the service. İstemci bilgisayarı bu hizmete yeniden kaydetmek için önce devre dışı bırakmanız gerekir.You must retire the client computer before you can re-enroll it in the service. Yönergeler için bkz. Microsoft Intune yönetiminden cihazları devre dışı bırakma.For instructions, see Retire devices from Microsoft Intune management.
0x8004300A0x8004300A (Aşama 21) Kayıt paketi makine kapsamında değil, kullanıcı kapsamında yüklenmek üzere GPO’ya dağıtıldığında hata oluşur.(Stage 21) Error occurs when the enrollment package is deployed to the GPO to be installed at user scope and not machine scope. Makine kapsamındaki GPSI aracılığıyla GPO’nun doğru hedeflendiğinden emin olun.Make sure the GPO is targeted correctly via GPSI at machine scope. Bu konu hakkındaki forum gönderilerini incelemek için bkz. TechNet Forumu.To see forum postings on this subject, see this TechNet Forum.
0x8004300B0x8004300B İstemci üzerinde çalışan Windows sürümü desteklenmediğinden, istemci yazılımı yükleme paketi çalıştırılamıyor.The client software installation package cannot run because the version of Windows that is running on the client is not supported. Intune istemci bilgisayarda çalışan Windows sürümünü desteklemiyor.Intune does not support the version of Windows that is running on the client computer. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi için bkz. Microsoft Intune için ağ altyapısı gereksinimleri.For a list of supported operating systems, see Network infrastructure requirements for Microsoft Intune.
0xAB20xAB2 Windows Installer özel bir işlem için VBScript çalışma zamanına erişemedi.The Windows Installer could not access VBScript run time for a custom action. Bu hata Dinamik Bağlantı Kitaplıkları'nı (DLLs) temel alan özel bir işlemden kaynaklanır.This error is caused by a custom action that is based on Dynamic-Link Libraries (DLLs). DLL sorunlarını giderirken, Microsoft Desteği KB198038: Paket ve Dağıtım Sorunlarında Yararlı Araçlar makalesinde açıklanan araçları kullanmanız gerekebilir.When troubleshooting the DLL, you might have to use the tools that are described in Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues.
0x8004300f0x8004300f System Center Configuration Manager istemcisi zaten yüklü olduğundan yazılım yüklenemiyor.The software cannot be installed because the System Center Configuration Manager client is already installed. Configuration Manager istemcisini kaldırın ve ardından istemci yazılımı yükleme işlemini yeniden deneyin.Remove the Configuration Manager client and then retry the client software installation.
0x800430100x80043010 Open Mobile Alliance Device Management (OMADM) istemcisi zaten yüklü olduğundan bu yazılım yüklenemiyor.The software cannot be installed because the Open Mobile Alliance Device Management (OMADM) client is already installed. OMADM istemcisinin kaydını kaldırın ve ardından istemci yazılımı yüklemesini yeniden deneyin.Un-enroll the OMADM client and then retry the client software installation.

Yükleme sorunu devam ediyorsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Destek ile iletişim kurun.If installation problems persist, contact Support as described in How to get support for Microsoft Intune. Destek mühendislerine göstermek için istemci bilgisayar kayıt günlüğü (%programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollment.log ve %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollement.log konumlarında bulunur) ve Windows Update günlüğünü (%windir%\windowsupdate.log) hazır bulundurun.Have the client computer enrollment log (located in %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollment.log and %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollement.log) and Windows Update log (%windir%\windowsupdate.log) available to show to support engineers.

İstemciyi kaldırdığınızda Endpoint Protection kaldırılmıyorsa yapmanız gerekenlerWhat to do if Endpoint Protection is not uninstalled when you uninstall the client

Yukarıdaki komutları çalıştırdıktan sonra Konak Koruma (Endpoint Protection) aracısı bazen kaldırılmayabilir.Sometimes the Host Protection (Endpoint Protection) agent may be left after you run the above commands. Bu durumda, bu komutu yükseltilmiş istemden çalıştırın:If that happens, run this command from an elevated prompt:

```
"C:\Program Files\Managed Defender\Setup.exe" /x /q /s
```

Sonraki adımlarNext steps

Bu sorun giderme bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.