Intune’da cihaz kaydıyla ilgili sorunları gidermeTroubleshoot device enrollment in Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konuda, cihaz kayıt sorunlarının giderilmesi için tavsiyeler verilmektedir.This topic provides suggestions for troubleshooting device enrollment issues. Bu bilgiler sorununuzu çözmezse, yardım almanın daha fazla yolunu öğrenmek için bkz. Microsoft Intune için destek alma.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

İlk sorun giderme adımlarıInitial troubleshooting steps

Sorun gidermeye başlamadan önce, Intune’u kayıt sağlamak üzere doğru şekilde yapılandırdığınızdan emin olmak için kontrol edin.Before you begin troubleshooting, check to make sure that you've configured Intune properly to enable enrollment. Bu yapılandırma gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:You can read about those configuration requirements in:

Ayrıca kullanıcının cihazında saatin ve tarihin doğru ayarlandığından emin olabilirsiniz:You can also make sure that the time and date on the user's device are set correctly:

 1. Cihazı yeniden başlatın.Restart the device.
 2. Saatin ve tarihin, son kullanıcının saat dilimine göre GMT standartlarına yakın (+ veya - 12 saat) ayarlandığından emin olun.Make sure that the time and date are set close to GMT standards (+ or - 12 hours) relative to the end user's time zone.
 3. Intune şirket portalını kaldırın ve yeniden yükleyin (varsa).Uninstall and reinstall the Intune company portal (if applicable).

Yönetilen cihaz kullanıcılarınız, gözden geçirmeniz için kayıt ve tanılama günlüklerini toplayabilir.Your managed device users can collect enrollment and diagnostic logs for you to review. Kullanıcılar için günlükleri toplama yönergeleri, şu konu başlıkları altında sağlanır:User instructions for collecting logs are provided in:

Genel kayıt sorunlarıGeneral enrollment issues

Bu sorunlar, tüm cihaz platformlarında oluşabilir.These issues may occur on all device platforms.

Cihaz sınırına ulaşıldıDevice cap reached

Sorun: Bir kullanıcı, kayıt sırasında cihazında bir hata aldı (iOS cihazında Şirket Portalı Geçici Olarak Devre Dışı hatası gibi) ve Configuration Manager’daki DMPdownloader.log dosyası DeviceCapReached hatasını içeriyor.Issue: A user receives an error on their device during enrollment, such as a Company Portal Temporarily Unavailable error on an iOS device, and the DMPdownloader.log on Configuration Manager contains the error DeviceCapReached.

Çözüm:Resolution:

Kaydedilen ve izin verilen cihazların sayısını denetlemeCheck number of devices enrolled and allowed

 1. Intune yönetim portalında kullanıcıya izin verilen üst sınır olan 15'ten fazla cihaz atanmadığını doğrulayın.Validate in the Intune admin portal that the user has no more than the allowable maximum of 15 devices assigned.

 2. Intune yönetici konsolundaki Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > Kayıt Kuralları altında, Cihaz kayıt sınırının 15 olarak ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin.Under Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules in the Intune admin console, check that the Device enrollment limit is set to 15.

Yöneticiler, Azure Active Directory portalında cihazları silebilir.Administrators can delete devices in the Azure Active Directory portal.

Azure Active Directory portalında cihazları silmek içinTo delete devices in the Azure Active Directory portal

 1. Http://aka.ms/accessaad bağlantısına göz atın veya https://portal.office.com adresinde Yönetici > Azure AD’yi seçin.Browse to http://aka.ms/accessaad or choose Admin > Azure AD from https://portal.office.com.

 2. Sayfanın sol tarafındaki bağlantıyı kullanarak Kuruluş Kimliğinizle oturum açın.Log in with your Org ID using the link on the left side of the page.

 3. Henüz Azure aboneliğiniz yoksa, ücretsiz Azure Active Directory aboneliğinizi kaydetme bağlantısını seçerek bir abonelik oluşturun.If you don't already have one, create an Azure subscription by choosing the Register your free Azure Active Directory subscription link. Ücretli bir hesabınız varsa, kredi kartı kullanmanız veya ödeme yapmanız gerekmez.If you have a paid account, you shouldn't need to use a credit card or payment.

 4. Active Directory ’yi ve sonra da kuruluşunuzu seçin.Select Active Directory and then select your organization.

 5. Kullanıcılar sekmesini seçin.Select the Users tab.

 6. Cihazlarını silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.Select the user whose devices you want to delete.

 7. Cihazlar’ı seçin.Choose Devices.

 8. Artık kullanımda olmayan veya tanımları yanlış olan cihazlar gibi uygun cihazları kaldırın.Remove devices as appropriate, such as those that are no longer in use, or those that have inaccurate definitions.

Note

Cihaz kaydı için üst sınır uygulanmasını istemiyorsanız Şirkete ait cihazları Microsoft Intune’da Cihaz Kayıt Yöneticisi’ne kaydetme bölümünde açıklandığı gibi Cihaz Kayıt Yöneticisi hesabı kullanabilirsiniz.You can avoid the device enrollment cap by using Device Enrollment Manager account, as described in Enroll corporate-owned devices with the Device Enrollment Manager in Microsoft Intune.

Bir kullanıcı oturumu için Koşullu Erişim ilkesi zorunlu tutulduysa, söz konusu kullanıcı hesabı, Cihaz Kayıt Yöneticileri hesabına eklendiğinde kaydı tamamlayamaz.A user account that is added to Device Enrollment Managers account will not be able to complete enrollment when Conditional Access policy is enforced for that specific user login.

Şirket Portalı Geçici Olarak Devre DışıCompany Portal Temporarily Unavailable

Sorun: Kullanıcılar, cihazlarında Şirket Portalı Geçici Olarak Devre Dışı hatası alıyor.Issue: Users receive a Company Portal Temporarily Unavailable error on their device.

Çözüm:Resolution:

 1. Intune Şirket Portalı uygulamasını cihazınızdan kaldırın.Remove the Intune Company Portal app from the device.

 2. Cihazda tarayıcıyı, https://portal.manage.microsoft.comadresine göz atın ve kullanıcı oturum açma işlemi yapmayı deneyin.On the device, open the browser, browse to https://portal.manage.microsoft.com, and attempt a user login.

 3. Kullanıcı oturum açamazsa, başka bir ağ denemesini isteyin.If the user fails to log in, have her try another network.

 4. Bu da başarısız olursa, kullanıcının kimlik bilgilerinin Azure Active Directory ile doğru eşitlendiğinden emin olun.If that fails, validate that the user’s credentials have synced correctly with Azure Active Directory.

 5. Kullanıcı başarıyla oturum açarsa, iOS cihazı Intune Şirket Portalı uygulamasını yüklemenizi ve kaydetmenizi ister.If the user successfully logs in, an iOS device will prompt you to install the Intune Company Portal app and enroll. Android cihazında, kaydetmeyi yeniden denemeden önce Intune Şirket Portalı uygulamasını el ile yüklemeniz gerekir.On an Android device, you will need to manually install the Intune Company Portal app, after which you can retry enrolling.

MDM yetkilisi tanımlı değilMDM authority not defined

Sorun: Bir kullanıcı, MDM yetkilisi tanımlı değil hatası alıyor.Issue: A user receives an MDM authority not defined error.

Çözüm:Resolution:

 1. MDM Yetkilisinin, kullandığınız Intune hizmeti türü (Intune, Ofiice 365 veya Intune ile System Center Configuration Manager) için uygun şekilde ayarlandığını doğrulayın.Verify that the MDM Authority has been set appropriately for the type of Intune service you are using (that is, Intune, Office 365, or System Center Configuration Manager with Intune. Intune’da MDM Yetkilisi, Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi altından ayarlanır.For Intune, the MDM Authority is set in Admin > Mobile Device Management. Intune ile Configuration Manager’da MDM Yetkilisi, Intune bağlayıcısını yapılandırma işlemi sırasında ayarlanır. Office 365’te ise bunun için Mobil Cihazlar ayarı kullanılır.For Configuration Manager with Intune, you set it when configuring the Intune connector, and in Office 365, it's a setting Mobile Devices.

  Note

  Configuration Manager'ın 1610 veya sonraki bir sürümü ve Microsoft Intune'un 1705 sürümünde, MDM yetkilisini, Microsoft Destek ile iletişim kurmaya ve mevcut yönetilen cihazlarınızın kaydını silip tekrar kaydetmeye gerek kalmadan değiştirebilirsiniz.In Configuration Manager version 1610 or later and Microsoft Intune version 1705, you change the MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Ayrıntılar için bkz. Yanlış MDM yetkilisi ayarı seçilirse yapılacaklar.For details, see What to do if you choose the wrong MDM authority setting.

 2. Kullanıcının kimlik bilgilerinin Azure Active Directory ile doğru şekilde eşitlendiğinden emin olmak için, kullanıcının UPN değerleriyle Office 365 portalındaki Active Directory bilgilerinin eşleşip eşleşmediğini denetleyin.Verify that the user’s credentials have synced correctly with Azure Active Directory by checking that the user's UPN matches the Active Directory information in the Office 365 portal. UPN Active Directory bilgileriyle eşleşmiyorsa:If the UPN does not match the Active Directory information:

  1. Yerel sunucuda DirSync’i kapatın.Turn off DirSync on the local server.

  2. Eşleşmeyen kullanıcıyı Intune Hesap Portalı kullanıcı listesinden silin.Delete the mismatched user from the Intune Account Portal user list.

  3. Azure hizmetinin yanlış verileri kaldırması için bir saat kadar bekleyin.Wait about one hour to allow the Azure service to remove the incorrect data.

  4. DirSync’i yeniden açın ve şimdi kullanıcının doğru eşitlenip eşitlenmediğini denetleyin.Turn on DirSync again and check if the user is now synced properly.

 3. Intune ile System Center Configuration Manager’ı kullandığınız senaryolarda, kullanıcının geçerli bir Bulut Kullanıcı Kimliği olduğunu doğrulayın:In a scenario where you are using System Center Configuration Manager with Intune, verify that the user has a valid Cloud User ID:

  1. SQL Management Studio'yu açın.Open SQL Management Studio.

  2. Uygun veritabanına bağlanın.Connect to the appropriate DB.

  3. Veritabanları klasörünü açın ve CM_DBName klasörünü bulup açın; burada DBName, müşteri veritabanının adıdır.Open the databases folder and find and open the CM_DBName folder, where DBName is the name of the customer database.

  4. En üstte Yeni Sorgu’yu seçin ve aşağıdaki sorguları yürütün:At the top, choose New Query and execute the following queries:

   • Tüm kullanıcıları görmek için: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC]To see all users: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC]

   • Belirli Kullanıcıları görmek için bu sorguyu kullanın; burada %testuser1%, aramak istediğiniz kullanıcının username@domain.com değerini temsil eder: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC] where User_Principal_Name0 like '%testuser1%'To see Specific Users, use the following query, where %testuser1% represents username@domain.com for the user you want to look up: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC] where User_Principal_Name0 like '%testuser1%'

   Sorguyu yazdıktan sonra !Execute öğesini seçin.After writing the query choose !Execute. Sonuçlar döndürüldüğünde, bulut kullanıcı kimliğine bakın.Once the results have been returned, look for the clouduser ID. Hiç kimlik bulunmazsa, kullanıcının Intune’u kullanma lisansı yok demektir.If no ID is found, the user isn't licensed to use Intune.

Şirket adı özel karakterler içeriyorsa ilke oluşturulamaz veya cihazlar kaydedilemezUnable to create policy or enroll devices if the company name contains special characters

Sorun: İlke oluşturamıyor veya cihazları kaydedemiyorsunuz.Issue: You can't create policy or enroll devices.

Çözüm: Office 365 yönetim merkezinde, şirket adından özel karakterleri kaldırın ve şirket bilgilerini kaydedin.Resolution: In the Office 365 admin center, remove the special characters from the company name and save the company information.

Birden çok doğrulanmış etki alanınız olduğunda oturum açılamaz veya cihazlar kaydedilemezUnable to log in or enroll devices when you have multiple verified domains

Sorun: AD FS’nize ikinci bir doğrulanmış etki alanı eklediğinizde, ikinci etki alanının kullanıcı asıl adı (UPN) sonekini taşıyan kullanıcılar portallarda oturum açamayabilir veya cihaz kaydedemeyebilir.Issue: When you add a second verified domain to your ADFS, users with the user principal name (UPN) suffix of the second domain may not be able to log into the portals or enroll devices.

Çözüm: AD FS 2.0 aracılığıyla çoklu oturum açma (SSO) kullanan ve kuruluşlarında kullanıcıların UPN sonekleri için birden çok en üst düzey etki alanı bulunan (örneğin, @contoso.com veya @fabrikam.com) Microsoft Office 365 müşterilerinin, her sonek için ayrı bir AD FS 2.0 Federasyon Hizmeti örneği dağıtması gerekir.Resolution: Microsoft Office 365 customers who use single sign-on (SSO) through AD FS 2.0 and have multiple top level domains for users' UPN suffixes within their organization (for example, @contoso.com or @fabrikam.com) are required to deploy a separate instance of the AD FS 2.0 Federation Service for each suffix. Şimdi, ek AD FS 2.0 sunucularına gerek kalmadan AD FS sunucusunun bu senaryoyu destekleyebilmesi için, SupportMultipleDomain anahtarıyla birlikte çalışan bir AD FS 2.0 dağıtımı vardır.There is now a rollup for AD FS 2.0 that works in conjunction with the SupportMultipleDomain switch to enable the AD FS server to support this scenario without requiring additional AD FS 2.0 servers. Daha fazla bilgi için bu blog’a bakın.See this blog for more information.

Android sorunlarıAndroid issues

Android kayıt hatalarıAndroid enrollment errors

Son kullanıcıların Android cihazları Intune’a kaydederken karşılaşabileceği hatalar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.The following table lists errors that end users might see while enrolling Android devices in Intune.

Hata iletisiError message SorunIssue ÇözümResolution
Erişim için BT yöneticisinin lisans ataması gerekiyorIT admin needs to assign license for access
BT yöneticiniz, bu uygulamayı kullanmanız için size erişim vermemiş.Your IT admin has not given you access to use this app. Lütfen BT yöneticinizden yardım isteyin veya daha sonra tekrar deneyin.Please get help from your IT admin or try again later.
Cihaz kaydedilemiyor çünkü bu kullanıcının hesabında gerekli lisans yok.The device cannot be enrolled because the user's account does not have the necessary license. Cihazlar kaydedilmeden önce kullanıcılara gerekli lisans atanmış olmalıdır.Before users can enroll their devices, they must have been assigned the necessary license. Bu ileti kullanıcının belirlenen mobil cihaz yönetimi yetkilisi için yanlış lisans türüne sahip olduğu anlamına gelir.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Örneğin, mobil cihaz yönetimi yetkilisi olarak Intune belirlendiyse ve kullanıcı bir System Center 2012 R2 Configuration Manager lisansı kullanıyorsa bu hatayı alır.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.

Kullanıcı hesaplarınıza Intune lisansları atama hakkında bilgi alın.See information about how to assign Intune licenses to your user accounts.
BT yöneticisinin MDM yetkilisi ayarlaması gerekiyorIT admin needs to set MDM authority
Görünüşe göre BT yöneticiniz MDM yetkilisi ayarlamamış.Looks like your IT admin has not set an MDM authority. Lütfen BT yöneticinizden yardım isteyin veya daha sonra tekrar deneyin.Please get help from your IT admin or try again later.
Mobil cihaz yönetimi yetkilisi tanımlanmadı.The mobile device management authority has not been defined. Intune’da mobil cihaz yönetimi yetkilisi belirlenmemiştir.The mobile device management authority has not been designated in Intune. Mobil cihaz yönetimi yetkilisini ayarlama hakkında bilgi edinin.See information about how to set the mobile device management authority.

Cihazlar Intune hizmetini denetlemiyor ve Intune yönetici konsolunda "Uygun olmayan durumda" olarak görüntüleniyorDevices fail to check in with the Intune service and display as "Unhealthy" in the Intune admin console

Sorun: Android sürüm 4.4.x ve 5.x çalıştıran bazı Samsung cihazlar, Intune hizmetini denetlemeyi durdurabiliyor.Issue: Some Samsung devices that are running Android versions 4.4.x and 5.x might stop checking in with the Intune service. Hizmeti denetlemeyen cihazlar:If devices don't check in:

 • Intune hizmetinden ilke, uygulama ve uzak komutları alamaz.They can't receive policy, apps, and remote commands from the Intune service.
 • Yönetici konsolunda Yönetim Durumu olarak Uygun olmayan durumda görüntülenir.They show a Management State of Unhealthy in the administrator console.
 • Koşullu erişim ilkeleri tarafından korunan kullanıcılar şirket kaynaklarına erişimi kaybedebilir.Users who are protected by conditional access policies might lose access to corporate resources.

Samsung, belirli Samsung cihazlara yüklü gelen Samsung Smart Manager yazılımının, Şirket Portalı uygulamasını ve bileşenlerini devre dışı bırakabildiğini onayladı.Samsung has confirmed that the Samsung Smart Manager software, which ships on certain Samsung devices, can deactivate the Intune Company Portal and its components. Şirket Portalı devre dışı bırakıldığında arka planda çalışamaz ve bu nedenle Intune hizmetine bağlanamaz.When Company Portal is in a deactivated state, it can't run in the background and therefore can't contact the Intune service.

1. Çözüm:Resolution #1:

Kullanıcılarınız Şirket Portalı uygulamasını el ile başlatmalarını söyleyin.Tell your users to start the Company Portal app manually. Uygulama yeniden başlatıldığında Intune hizmeti ile bağlantıya geçer.Once the app restarts, the device checks in with the Intune service.

Important

Samsung Smart Manager, Şirket Portalı uygulamasını yeniden devre dışı bırakabileceği için Şirket Portalı uygulamasını el ile açmak geçici bir çözümdür.Opening the Company Portal app manually is a temporary solution, because Samsung Smart Manager may deactivate the Company Portal app again.

2. Çözüm:Resolution #2:

Kullanıcılarınıza cihazlarını Android 6.0 sürümüne yükseltmeyi denemelerini söyleyin.Tell your users to try upgrading to Android 6.0. Devre dışı bırakma sorunu Android 6.0 cihazlarda yoktur.The deactivation issue doesn't occur on Android 6.0 devices. Güncelleştirmeleri denetlemek için kullanıcılar Ayarlar > Cihaz hakkında > Güncellemeleri manuel indir yolunu izleyip cihaz ekranındaki komutları izleyebilir.To check if an update is available, users can go to Settings > About device > Download updates manually, and follow the prompts on the device.

3. Çözüm:Resolution #3:

Çözüm #2 işe yaramazsa, kullanıcılarınızın aşağıdaki adımları uygulayarak Şirket Portalı uygulamasını Smart Manager'da hariç tutmasını sağlayın:If Resolution #2 doesn't work, have your users follow these steps to make Smart Manager exclude the Company Portal app:

 1. Cihazda Smart Manager uygulamasını başlatın.Launch the Smart Manager app on the device.

  Cihazda Smart Manager simgesini seçin

 2. Pil kutucuğunu seçin.Choose the Battery tile.

  Pil kutucuğunu seçin

 3. Uygulama güç tasarrufu veya Uygulama optimizasyonu bölümünde Ayrıntı'yı seçin.Under App power saving or App optimization, select Detail.

  Uygulama güç tasarrufu veya Uygulama optimizasyonu bölümünde Ayrıntı'yı seçin

 4. Uygulama listesinden Şirket Portalı'nı seçin.Choose Company Portal from the list of apps.

  Uygulama listesinden Şirket Portalı'nı seçin

 5. Kapalı'yı seçin.Choose Turned off.

  Uygulama optimizasyon iletişim kutusundan Kapalı'yı seçin

 6. Uygulama güç tasarrufu veya Uygulama optimizasyonu altında Şirket Portalı'nın kapalı olduğunu onaylayın.Under App power saving or App optimization, confirm that Company Portal is turned off.

  Şirket Portalı'nın kapalı olduğunu doğrulayın

Profil yüklemesi başarısız olduProfile installation failed

Sorun: Bir kullanıcı, bir Android cihazında Profil yüklemesi başarısız oldu hatasını alıyor.Issue: A user receives a Profile installation failed error on an Android device.

Çözüm:Resolution:

 1. Kullanıcıya, Intune hizmetinin kullandığınız sürümü için uygun lisansın atandığını onaylayın.Confirm that the user has been assigned an appropriate license for the version of the Intune service you are using.

 2. Cihazın zaten başka bir MDM sağlayıcısıyla kaydedilmediğini ve cihaza önceden bir yönetim profili yüklenmediğini doğrulayın.Confirm that the device is not already enrolled with another MDM provider or that it does not already have a management profile installed.

 3. Android için Chrome’un varsayılan tarayıcı olduğunu ve tanımlama bilgilerinin etkinleştirildiğini doğrulayın.Confirm that Chrome for Android is the default browser and that cookies are enabled.

Android sertifika sorunlarıAndroid certificate issues

Sorun: Kullanıcılar cihazda şu iletiyi alıyor: Cihazınızda gerekli bir sertifika eksik olduğundan oturum açamazsınız.Issue: Users receive the following message on their device: You cannot sign in because your device is missing a required certificate.

1. Çözüm:Resolution 1:

Kullanıcı, Cihazınızda gerekli bir sertifika eksik başlığı altında verilen yönergeleri izleyerek eksik sertifikayı alabilmelidir.The user might be able to retrieve the missing certificate by following the instructions in Your device is missing a required certificate. Sorun devam ederse, 2. Çözümü deneyin.If the error persists, try Resolution 2.

2. Çözüm:Resolution 2:

Kullanıcılar şirket kimlik bilgilerini girdikten sonra hala eksik sertifika hatası alıyor ve federasyon oturum açma işlemi için yeniden yönlendiriliyorsa, Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) sunucunuzda bir ara sertifika eksik olabilir.If users still see the missing certificate error after entering their corporate credentials and getting redirected for federated login, an intermediate certificate may be missing from your Active Directory Federation Services (AD FS) server.

Sertifika hatasının nedeni, Android cihazlarında SSL Sunucu selamlamasına sertifikaların hemen eklenmesinin gerekli olmasıdır.The certificate error occurs because Android devices require intermediate certificates to be included in an SSL Server hello. Şu anda, varsayılan AD FS sunucusu veya WAP - AD FS Proxy sunucusu yüklemesi SSL İstemci selamlamasına yanıt olarak SSL sunucu selamlamasında yalnızca AD FS hizmeti SSL sertifikasını gönderir.Currently, a default AD FS server or WAP - AD FS Proxy server installation sends only the AD FS service SSL certificate in the SSL server hello response to an SSL Client hello.

Sorunu düzeltmek için AD FS sunucusunda veya proxy’lerdeki Bilgisayar Kişisel Sertifikaları’na sertifikaları aşağıdaki gibi içeri aktarın:To fix the issue, import the certificates into the Computers Personal Certificates on the AD FS server or proxies as follows:

 1. ADFS ve proxy sunucularında, Başlat > Çalıştır > certlm.msc'ye sağ tıklayın.On the ADFS and proxy servers, right-click Start > Run > certlm.msc. Bu işlem, Yerel Makine Sertifika Yönetim Konsolu'nu başlatır.This launches the Local Machine Certificate Management Console.
 2. Kişisel’i genişletip Sertifikalar’ı seçin.Expand Personal and choose Certificates.
 3. AD FS hizmeti iletişiminizin sertifikasını (ortak olarak imzalanmış bir sertifika) bulun ve özelliklerini görüntülemek için çift tıklayın.Find the certificate for your AD FS service communication (a publicly signed certificate), and double-click to view its properties.
 4. Sertifikanın üst sertifikasını (veya sertifikalarını) görmek için Sertifika Yolu sekmesini seçin.Choose the Certification Path tab to see the certificate’s parent certificate/s.
 5. Her üst sertifikada, Sertifikayı Görüntüle’yi seçin.On each parent certificate, choose View Certificate.
 6. Ayrıntılar sekmesi > Dosyaya kopyala… öğesini seçin.Choose the Details tab > Copy to file….
 7. Üst sertifikanın ortak anahtarını istenen dosya konumuna kaydetmek veya dışarı aktarmak için sihirbaz yönergelerini izleyin.Follow the wizard prompts to export or save the public key of the parent certificate to the desired file location.
 8. Sertifikalar > Tüm Görevler > İçeri Aktar'a sağ tıklayın.Right-click Certificates > All Tasks > Import.
 9. Üst sertifikaları Yerel Bilgisayar\Kişisel\Sertifikalar konumuna içeri aktarmak için sihirbazdaki istemleri izleyin.Follow the wizard prompts to import the parent certificate(s) to Local Computer\Personal\Certificates.
 10. AD FS sunucularını yeniden başlatın.Restart the AD FS servers.
 11. Tüm AD FS ve proxy sunucularınızda yukarıdaki adımları yineleyin.Repeat the above steps on all of your AD FS and proxy servers.

Sertifika yüklemesinin düzgün yapıldığını doğrulamak için, https://www.digicert.com/help/ konumunda sağlanan tanılama araçlarını kullanabilirsiniz.To verify a proper certificate installation, you can use the diagnostics tool available on https://www.digicert.com/help/. Sunucu Adresi kutusuna ADFS sunucunuzun FQDN'sini (örn: sts.contso.com) yazın ve Sunucuyu Denetle'ye tıklayın.In the Server Address box, enter your ADFS server’s FQDN (IE: sts.contso.com) and click Check Server.

Sertifikanın düzgün yüklendiğini doğrulamak için:To validate that the certificate installed correctly:

Aşağıdaki adımlar sertifikanın doğru yüklendiğini doğrulamak için kullanabileceğiniz birçok yöntem ve araçtan sadece birini açıklar.The follow steps describe just one of many methods and tools that you can use to validate that the certificate installed correctly.

 1. Ücretsiz Digicert aracı’na gidin.Go to the free Digicert tool.
 2. AD FS sunucunuzun tam etki alanı adı (örneğin, sts.contoso.com) girin ve SUNUCUYU DENETLE’yi seçin.Enter your AD FS server’s fully qualified domain name (e.g., sts.contoso.com) and select CHECK SERVER.

Sunucu sertifikası düzgün yüklendiyse, sonuçlarda tüm onay işaretlerini görürsünüz.If the Server certificate is installed correctly, you see all check marks in the results. Yukarıdaki sorun mevcutsa, raporun “Sertifika Adı Eşleşiyor” ve "SSL Sertifikası Düzgün Yüklendi" bölümlerinde kırmızı bir X görürsünüz.If the problem above exists, you see a red X in the "Certificate Name Matches" and the “SSL Certificate is correctly Installed” sections of the report.

iOS sorunlarıiOS issues

iOS kayıt hatalarıiOS enrollment errors

Aşağıdaki tabloda son kullanıcıların cihazlarını Intune’a kaydederken görebilecekleri hatalar listelenmektedir.The following table lists errors that end users might see while enrolling iOS devices in Intune.

Hata iletisiError message SorunIssue ÇözümResolution
NoEnrollmentPolicyNoEnrollmentPolicy Kayıt ilkesi bulunamadıNo enrollment policy found Apple Anında İletilen Bildirim Servisi (APNs) sertifikası gibi tüm kayıt önkoşullarının ayarlandığını ve “Platform olarak iOS”un etkinleştirildiğini denetleyin.Check that all enrollment prerequisites, like the Apple Push Notification Service (APNs) certificate, have been set up and that "iOS as a platform" is enabled. Yönergeler için, bkz. iOS ve Mac cihaz yönetimini ayarlama.For instructions, see Set up iOS and Mac device management.
DeviceCapReachedDeviceCapReached Zaten çok fazla mobil cihaz kaydedilmiş durumda.Too many mobile devices are enrolled already. Kullanıcı başka bir cihaz kaydetmeden önce o anda Şirket Portalı’na kayıtlı mobil cihazlarından birini kaldırmalıdır.The user must remove one of his or her currently enrolled mobile devices from the Company Portal before enrolling another. Kullanmakta olduğunuz cihaz türüne yönelik yönergelere bakın: Android, iOS, Windows.See the instructions for the type of device you're using: Android, iOS, Windows.
APNSCertificateNotValidAPNSCertificateNotValid Mobil cihazın şirket ağınızla iletişim kurmasına imkan tanıyan sertifika ile ilgili bir sorun var.There is a problem with the certificate that lets the mobile device communicate with your company’s network.

Apple Anında İletilen Bildirim Servisi (APNs) kayıtlı iOS cihazlara ulaşmak için bir kanal sağlar.The Apple Push Notification Service (APNs) provides a channel to reach out to enrolled iOS devices. APNs sertifikasını alma adımları uygulanmadıysa veya APNs sertifikasının süresi dolduysa kayıt denemeleri başarısız olur ve bu ileti görüntülenir.If the steps to get an APNs certificate were not performed, or if the APNs certificate has expired, then enrollment attempts will fail, and this message will appear.

Active Directory’yi eşitleme ve Intune’a kullanıcıları ekleme ve Kullanıcıları ve cihazları düzenleme konu başlıkları altında kullanıcıları ayarlamayla ilgili bilgileri gözden geçirin.Review the information about how to set up users in Sync Active Directory and add users to Intune and organizing users and devices.
AccountNotOnboardedAccountNotOnboarded Mobil cihazın şirket ağınızla iletişim kurmasına imkan tanıyan sertifika ile ilgili bir sorun var.There is a problem with the certificate that lets the mobile device communicate with your company’s network.

Apple Anında İletilen Bildirim Servisi (APNs) kayıtlı iOS cihazlara ulaşmak için bir kanal sağlar.The Apple Push Notification Service (APNs) provides a channel to reach out to enrolled iOS devices. APNs sertifikasını alma adımları uygulanmadıysa veya APNs sertifikasının süresi dolduysa kayıt denemeleri başarısız olur ve bu ileti görüntülenir.If the steps to get an APNs certificate were not performed, or if the APNs certificate has expired, then enrollment attempts will fail, and this message will appear.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Intune ile iOS ve Mac yönetimini ayarlama konusunu gözden geçirin.For more information, review Set up iOS and Mac management with Microsoft Intune.
DeviceTypeNotSupportedDeviceTypeNotSupported Kullanıcınız iOS olmayan bir cihaz kullanarak kaydolmayı denemiş olabilir.The user might have tried to enroll using a non-iOS device. Kaydetmeye çalıştığınız mobil cihaz türü desteklenmemektedir.The mobile device type that you are trying to enroll is not supported.

Cihazın iOS sürüm 8.0 veya üzerini çalıştırdığını onaylayın.Confirm that device is running iOS version 8.0 or later.

Kullanıcı cihazının iOS sürüm 8.0 veya üzerini çalıştırdığından emin olun.Ensure that your user's device is running iOS version 8.0 or later.
UserLicenseTypeInvalidUserLicenseTypeInvalid Kullanıcının hesabı henüz gerekli bir kullanıcı grubuna üye olmadığı için cihaz kaydedilemiyor.The device cannot be enrolled because the user's account is not yet a member of a required user group.

Kullanıcıların cihazlarını kaydedebilmesi için doğru kullanıcı grubunun üyesi olmaları gerekir.Before users can enroll their devices, they must be members of the right user group. Bu ileti kullanıcının belirlenen mobil cihaz yönetimi yetkilisi için yanlış lisans türüne sahip olduğu anlamına gelir.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Örneğin, mobil cihaz yönetimi yetkilisi olarak Intune belirlendiyse ve kullanıcı bir System Center 2012 R2 Configuration Manager lisansı kullanıyorsa bu hatayı alır.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.

Daha fazla bilgi için aşağıdakileri gözden geçirin:Review the following for more information:

Microsoft Intune ile iOS ve Mac yönetimi ayarlama konusunu ve Active Directory’yi eşitleme ve Intune’a kullanıcı ekleme ve kullanıcıları ve cihazları düzenleme konularındaki kullanıcı ayarlamayla ilgili bilgileri gözden geçirin.Review Set up iOS and Mac management with Microsoft Intune and information about how to set up users in Sync Active Directory and add users to Intune and organizing users and devices.
MdmAuthorityNotDefinedMdmAuthorityNotDefined Mobil cihaz yönetimi yetkilisi tanımlanmadı.The mobile device management authority has not been defined.

Intune’da mobil cihaz yönetimi yetkilisi belirlenmemiştir.The mobile device management authority has not been designated in Intune.

30 günlük Microsoft Intune denemesini başlatın bölümündeki “6. Adım: Mobil cihazları kaydetme ve uygulama yükleme” kısmında madde 1’i gözden geçirin.Review item #1 in the "Step 6: Enroll mobile devices and install an app" section in Get started with a 30-day trial of Microsoft Intune.

Cihazlar etkin değil veya yönetici konsolu cihazlarla iletişim kuramıyorDevices are inactive or the admin console cannot communicate with them

Sorun: iOS cihazları Intune hizmetine giriş yapmıyor.Issue: iOS devices aren’t checking in with the Intune service. Korumalı şirket kaynaklarına erişimin sürdürülmesi için cihazların hizmete düzenli olarak giriş yapması gerekir.Devices must check in periodically with the service to maintain access to protected corporate resources. Cihazlar giriş yapmazsa:If devices don’t check in:

 • Intune hizmetinden ilke, uygulama ve uzak komutları alamaz.They can't receive policy, apps, and remote commands from the Intune service.
 • Yönetici konsolunda Yönetim Durumu olarak Uygun olmayan durumda görüntülenir.They show a Management State of Unhealthy in the administrator console.
 • Koşullu erişim ilkeleri tarafından korunan kullanıcılar şirket kaynaklarına erişimi kaybedebilir.Users who are protected by conditional access policies might lose access to corporate resources.

Çözüm: Şirket kaynaklarına erişimi yeniden sağlamaları için son kullanıcılarla aşağıdaki çözümleri paylaşın.Resolution: Share the following resolutions with your end users to help them regain access to corporate resources.

Kullanıcılar iOS Şirket Portalı uygulamasını başlattığında uygulama, cihazlarının Intune ile iletişiminin kesilip kesilmediğini bildirebilir.When users start the iOS Company Portal app, it can tell if their device has lost contact with Intune. İletişim olmadığını algılarsa, yeniden bağlanmak için Intune ile eşitlemeyi otomatik olarak dener ve kullanıcılar Eşitlemeye çalışılıyor...If it detects that there is no contact, it automatically tries to sync with Intune to reconnect, and users will see the Trying to sync… şeklinde bir satır içi bildirim görür.inline notification.

Eşitlemeye çalışılıyor bildirimi

Eşitleme başarılı olursa, iOS Şirket Portalı uygulamasında cihazınızın iyi durumda olduğunu belirten Eşitleme başarılı satır içi bildirimini görürsünüz.If the sync is successful, you see a Sync successful inline notification in the iOS Company Portal app, indicating that your device is in a healthy state.

Eşitleme başarılı bildirimi

Eşitleme başarısız olursa, kullanıcılar iOS Şirket portalı uygulamasında Eşitleme yapılamıyor satır içi bildirimini görür.If the sync is unsuccessful, users see an Unable to sync inline notification in the iOS Company Portal app.

Eşitleme yapılamıyor bildirimi

Sorunu düzeltmek için kullanıcıların Eşitleme yapılamıyor bildiriminin sağındaki Ayarla düğmesini seçmesi gerekir.To fix the issue, users must select the Set up button, which is to the right of the Unable to sync notification. Ayarla düğmesi, kullanıcıları cihazlarını kaydetmek için istemleri takip edebilecekleri Şirket Erişim Kurulumu akış ekranına götürür.The Set up button takes users to the Company Access Setup flow screen, where they can follow the prompts to enroll their device.

Şirket Erişimi Kurulum ekranı

Kaydedildikten sonra cihazlar, iyi duruma geri döner ve şirket kaynaklarına yeniden erişim kazanır.Once enrolled, the devices return to a healthy state and regain access to company resources.

WS-Trust 1.3’ün etkinleştirildiğini doğrulamaVerify WS-Trust 1.3 is enabled

Sorun Cihaz Kayıt Programı (DEP) iOS cihazları kaydedilemiyorIssue Device Enrollment Program (DEP) iOS devices cannot be enrolled

Kullanıcı benzeşimi ile Cihaz Kayıt Programı cihazlarını kaydetme işlemi, kullanıcı belirteci istemek için WS-Trust 1.3 Kullanıcı Adı/Karma uç noktasının etkinleştirilmesini gerektirir.Enrolling Device Enrollment Program devices with user affinity requires WS-Trust 1.3 Username/Mixed endpoint to be enabled to request user tokens. Active Directory bu uç noktayı varsayılan olarak etkinleştirir.Active Directory enables this endpoint by default. Get-AdfsEndpoint PowerShell cmdlet’ini kullanarak ve trust/13/UsernameMixed uç noktasını arayarak, etkinleştirilmiş uç noktaların listesini alırsınız.You get a list of enabled endpoints by using the Get-AdfsEndpoint PowerShell cmdlet and looking for the trust/13/UsernameMixed endpoint. Örneğin:For example:

 Get-AdfsEndpoint -AddressPath “/adfs/services/trust/13/UsernameMixed”

Daha fazla bilgi için Get-AdfsEndpoint belgelerine bakın.For more information, see Get-AdfsEndpoint documentation.

Daha fazla bilgi için bkz. Active Directory Federasyon Hizmetleri’nin güvenliğini sağlamak için en iyi yöntemler.For more information, see Best practices for securing Active Directory Federation Services. Kimlik federasyon sağlayıcınızda WS-Trust 1.3 Kullanıcı Adı/Karma’nın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini denetlemek için ek yardıma ihtiyacınız olması durumunda, ADFS kullanıyorsanız Microsoft Desteği’ne veya üçüncü taraf kimlik satıcınıza başvurun.If you need additional assistance in determining if WS-Trust 1.3 Username/Mixed is enabled in your identity federation provider, please contact Microsoft Support if you use ADFS, or your 3rd party identity vendor.

Profil yüklemesi başarısız olduProfile installation failed

Sorun: Bir kullanıcı, bir iOS cihazında Profil yüklemesi başarısız oldu hatasını alıyor.Issue: A user receives a Profile installation failed error on an iOS device.

Başarısız olan profil yüklemesi sorunlarını giderme adımlarıTroubleshooting steps for failed profile installation

 1. Kullanıcıya, Intune hizmetinin kullandığınız sürümü için uygun lisansın atandığını onaylayın.Confirm that the user has been assigned an appropriate license for the version of the Intune service you are using.

 2. Cihazın zaten başka bir MDM sağlayıcısıyla kaydedilmediğini ve cihaza önceden bir yönetim profili yüklenmediğini doğrulayın.Confirm that the device is not already enrolled with another MDM provider or that it does not already have a management profile installed.

 3. https://portal.manage.microsoft.com adresine gidin ve istendiğinde profili yüklemeyi deneyin.Navigate to https://portal.manage.microsoft.com and try to install the profile when prompted.

 4. iOS için Safari’nin varsayılan tarayıcı olduğunu ve tanımlama bilgilerinin etkinleştirildiğini doğrulayın.Confirm that Safari for iOS is the default browser and that cookies are enabled.

Intune’la birlikte System Center Configuration Manager kullanıldığında kayıtlı iOS cihazı konsolda gösterilmiyorEnrolled iOS device doesn't appear in console when using System Center Configuration Manager with Intune

Sorun: Kullanıcı iOS cihazını kaydediyor ancak cihaz Configuration Manager yönetici konsolunda gösterilmiyor.Issue: User enrolls iOS device but it does not appear in the Configuration Manager admin console. Cihaz kayıtlı olduğunu göstermiyor.The device does not indicate that it's been enrolled. Olası nedenler:Possible causes:

 • Configuration Manager sitenizde Microsoft Intune Bağlayıcısı Intune hizmetiyle iletişim kurmuyor.The Microsoft Intune Connector in your Configuration Manager site isn't communicating with the Intune service.
 • Data Discovery Manager (ddm) bileşeni veya State Manager (statmgr) bileşeni Intune hizmetinden gelen iletileri işlemiyor.Either the Data Discovery Manager (ddm) component or the State Manager (statmgr) component is not processing messages from the Intune service.
 • MDM sertifikasını bir hesaptan indirip başka bir hesapla kullanmış olabilirsiniz.You may have downloaded the MDM certificate from one account and used it on another account.

Çözüm: Olası hatalar için aşağıdaki günlük dosyalarını gözden geçirin:Resolution: Review the following log files for possible errors:

 • dmpdownloader.logdmpdownloader.log
 • ddm.logddm.log
 • statmgr.logstatmgr.log

Bu günlük dosyalarında nelerin aranması gerektiğine ilişkin örnekler yakında eklenecektir.Examples will be added soon about what to look for in these log files.

System Center Configuration Manager’ı Intune kullanırken oluşan sorunlarIssues when using System Center Configuration Manager with Intune

Mobil cihazlar kayboluyorMobile devices disappear

Sorun: Mobil cihazı Configuration Manager’a başarıyla kaydettikten sonra, bu cihaz mobil cihaz koleksiyonundan kayboluyor; ancak hala Yönetim Profili var ve CSS Ağ Geçidi’nde listeleniyor.Issue: After successfully enrolling a mobile device to Configuration Manager it disappears from the mobile device collection, but the device still has the Management Profile and is listed in CSS Gateway.

Çözüm: Etki alanına katılmayan cihazları kaldıran özel bir işleminiz varsa veya kullanıcı cihazı abonelikten devre dışı bırakırsa bu durum ortaya çıkabilir.Resolution: This may occur because you have a custom process removing non-domain-joined devices, or because the user has retired the device from the subscription. Configuration Manager konsolunda cihazı hangi işlemin veya kullanıcı hesabının kaldırdığını denetlemek ve doğrulamak için, aşağıdaki adımları izleyin.To validate and check which process or user account removed the device from the Configuration Manager console, perform the following steps.

Cihazın nasıl kaldırıldığını denetlemeCheck how device was removed

 1. Configuration Manager yönetim konsolunda İzleme > Sistem Durumu > Durum İletisi Sorguları’nı seçin.In the Configuration Manager admin console select Monitoring > System Status > Status Message Queries.

 2. Elle Silinen Koleksiyon Üye Kaynakları’na sağ tıklayın ve İletileri Göster’i seçin.Right-click Collection Member Resources Manually Deleted and select Show Messages.

 3. Uygun bir saat/tarih seçin veya son 12 saati seçin.Pick an appropriate time/date or the last 12 hours.

 4. Söz konusu cihazı bulun ve cihazın nasıl kaldırıldığını gözden geçirin.Find the device in question and review how the device was removed. Aşağıdaki örnekte, cihazın Bilinmeyen Uygulama yoluyla SCCMInstall hesabı tarafından silindiği gösterilir.The Example below shows that the account SCCMInstall deleted the device via an Unknown Application.

  Cihaz silme tanılamasının ekran görüntüsü

 5. Configuration Manager’da etki alanı dışındaki, mobil veya ilgili cihazları otomatik olarak temizleyebilecek, zamanlanmış bir görev, komut dosyası veya başka bir işlemin bulunup bulunmadığını denetleyin.Check that Configuration Manager does not have a scheduled task, script, or other process which could be automatically purging non-domain, mobile, or related devices.

Diğer iOS kayıt hatalarıOther iOS enrollment errors

iOS kayıt hatalarının bir listesi, cihaz-kullanıcı belgelerimizdeki Cihazınızı Intune'a kaydetmeye çalışırken hatalar görüyorsunuz bölümünde verilmiştir.A list of iOS enrollment errors is provided in our device-user documentation, in You see errors while trying to enroll your device in Intune.

Bilgisayar SorunlarıPC Issues

Hata iletisiError message SorunIssue ÇözümResolution
Erişim için BT yöneticisinin lisans ataması gerekiyorIT admin needs to assign license for access
BT yöneticiniz, bu uygulamayı kullanmanız için size erişim vermemiş.Your IT admin has not given you access to use this app. Lütfen BT yöneticinizden yardım isteyin veya daha sonra tekrar deneyin.Please get help from your IT admin or try again later.
Cihaz kaydedilemiyor çünkü bu kullanıcının hesabında gerekli lisans yok.The device cannot be enrolled because the user's account does not have the necessary license. Cihazlar kaydedilmeden önce kullanıcılara gerekli lisans atanmış olmalıdır.Before users can enroll their devices, they must have been assigned the necessary license. Bu ileti kullanıcının belirlenen mobil cihaz yönetimi yetkilisi için yanlış lisans türüne sahip olduğu anlamına gelir.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Örneğin, mobil cihaz yönetimi yetkilisi olarak Intune belirlendiyse ve kullanıcı bir System Center 2012 R2 Configuration Manager lisansı kullanıyorsa bu hatayı alır.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.
Kullanıcı hesaplarınıza Intune lisansları atama hakkında bilgi alın.See information about how to assign Intune licenses to your user accounts.

Makine zaten kaydoldu - Hata hr 0x8007064cThe machine is already enrolled - Error hr 0x8007064c

Sorun: Kayıt işlemi Makine zaten kaydoldu hatasıyla başarısız oluyor.Issue: Enrollment fails with the error The machine is already enrolled. Kayıt günlüğünde hr 0x8007064c hatası gösteriliyor.The enrollment log shows error hr 0x8007064c.

Bunun nedeni bilgisayarın daha önce kaydolmuş olması veya kayıtlı bir bilgisayarın kopyalanmış görüntüsünü içermesi olabilir.This may be because the computer had been previously enrolled, or has the cloned image of a computer that had been enrolled. Önceki hesabın hesap sertifikası hala bilgisayarda duruyordur.The account certificate of the previous account is still present on the computer.

Çözüm:Resolution:

 1. Başlangıç menüsünde, Çalıştır -> MMC yazın.From the Start menu, type Run -> MMC.
 2. Dosya > Ek Bileşen Ekle/Kaldır’ı seçin.Choose File > Add/ Remove Snap-ins.
 3. Sertifikalar’a çift tıklayın, Bilgisayar hesabı > İleri’yi ve sonra Yerel Bilgisayar’ı seçin.Double-click Certificates, choose Computer account > Next, and select Local Computer.
 4. Sertifikalar (Yerel bilgisayar) seçeneğine çift tıklayın ve Kişisel/ Sertifikalar’ı seçin.Double-click Certificates (Local computer) and choose Personal/ Certificates.
 5. Sc_Online_Issuing tarafından verilen Intune sertifikasını arayın ve bulursanız silin.Look for the Intune cert issued by Sc_Online_Issuing, and delete it, if present.
 6. Şu kayıt defteri anahtarı varsa, tüm alt anahtarlarıyla birlikte silin: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OnlineManagement regkey.If the following registry key exists, delete it: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OnlineManagement regkey and all sub keys.
 7. Yeniden kaydetmeyi deneyin.Try to re-enroll.
 8. Bilgisayar yine kaydedilemiyorsa, şu anahtarı arayın ve bulursanız silin: KEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\6985F0077D3EEB44AB6849B5D7913E95.If the PC still cannot enroll, look for and delete this key, if it exists: KEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\6985F0077D3EEB44AB6849B5D7913E95.
 9. Yeniden kaydetmeyi deneyin.Try to re-enroll.

  Important

  Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterinde nasıl değişiklik yapacağınızı gösteren adımlar içerir.This section, method, or task contains steps that tell you how to modify the registry. Bununla birlikte, kayıt defterinde yanlış değişiklikler yaparsanız ciddi sorunlar çıkabilir.However, serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Bu nedenle, bu adımları dikkatle izlediğinizden emin olun.Therefore, make sure that you follow these steps carefully. Ek bir koruma için, değişiklikleri yapmadan önce kayıt defterini yedekleyin.For added protection, back up the registry before you modify it. Böylece bir sorun ortaya çıktığında kayıt defterini geri yükleyebilirsiniz.Then, you can restore the registry if a problem occurs. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Windows’da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme konusunu okuyun.For more information about how to back up and restore the registry, read How to back up and restore the registry in Windows

Genel kayıt hata kodlarıGeneral enrollment Error codes

Hata koduError code Olası sorunPossible problem Önerilen çözümSuggested resolution
0x80CF04370x80CF0437 İstemci bilgisayarındaki saat doğru zamana ayarlanmadı.The clock on the client computer is not set to the correct time. İstemci bilgisayardaki saat ve saat diliminin doğru saat ve saat dilimine ayarlandığından emin olun.Make sure that the clock and the time zone on the client computer are set to the correct time and time zone.
0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF402C0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF402C Intune hizmetine bağlanılamıyor.Cannot connect to the Intune service. İstemci proxy ayarlarını kontrol edin.Check the client proxy settings. İstemci bilgisayardaki proxy ayarlarının Intune tarafından desteklendiğinden ve istemci bilgisayarın İnternet erişimi olduğundan emin olun.Verify that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access.
0x80240438, 0x80CF04380x80240438, 0x80CF0438 Internet Explorer ve Yerel Sistem proxy ayarları yapılandırılmadı.Proxy settings in Internet Explorer and Local System are not configured. Intune hizmetine bağlanılamıyor.Cannot connect to the Intune service. İstemci proxy ayarlarını denetleyin ve istemci bilgisayardaki proxy yapılandırmasının Intune tarafından desteklendiğinden ve istemci bilgisayarın İnternet erişimi olduğundan emin olun.Check the client proxy settings and confirm that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access.
0x80043001, 0x80CF3001, 0x80043004, 0x80CF30040x80043001, 0x80CF3001, 0x80043004, 0x80CF3004 Kayıt paketi güncel değil.Enrollment package is out of date. Yönetim çalışma alanından güncel istemci yazılımı paketini indirin ve yükleyin.Download and install the current client software package from the Administration workspace.
0x80043002, 0x80CF30020x80043002, 0x80CF3002 Hesap bakım modunda.Account is in maintenance mode. Hesap bakım modunda olduğunda yeni istemci bilgisayarlar kaydedilemez.You cannot enroll new client computers when the account is in maintenance mode. Hesap ayarlarınızı görüntülemek için hesabınızda oturum açın.To view your account settings, sign in to your account.
0x80043003, 0x80CF30030x80043003, 0x80CF3003 Hesap silindi.Account is deleted. Hesabınızın ve Intune aboneliğinizin hala etkin olduğunu doğrulayın.Verify that your account and subscription to Intune is still active. Hesap ayarlarınızı görüntülemek için hesabınızda oturum açın.To view your account settings, sign in to your account.
0x80043005, 0x80CF30050x80043005, 0x80CF3005 İstemci bilgisayar devre dışı bırakıldı.The client computer has been retired. Birkaç saat bekleyin, bilgisayardan istemci yazılımının daha eski sürümlerini kaldırın ve ardından istemci yazılımı yükleme işlemini yeniden deneyin.Wait a few hours, remove any older versions of the client software from the computer, and then retry the client software installation.
0x80043006, 0x80CF30060x80043006, 0x80CF3006 İzin verilen maksimum bilgisayar lisansı sayısına ulaşıldı.The maximum number of seats allowed for the account has been reached. Kuruluşunuzun hizmete daha fazla istemci bilgisayar kaydedebilmek için ek bilgisayar lisansları satın alması gerekir.Your organization must purchase additional seats before you can enroll more client computers in the service.
0x80043007, 0x80CF30070x80043007, 0x80CF3007 Yükleyici programla aynı klasörde sertifika dosyası bulunamadı.Could not find the certificate file in the same folder as the installer program. Yüklemeyi başlatmadan önce tüm dosyaları ayıklayın.Extract all files before you start the installation. Ayıklanan dosyaları yeniden adlandırmayın veya yerini değiştirmeyin: tüm dosyalar aynı klasörde bulunmalıdır; aksi takdirde yükleme başarısız olur.Do not rename or relocate any of the extracted files: all files must exist in the same folder or the installation will fail.
0x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD0150x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD015 İstemci bilgisayarın yeniden başlatılması beklendiğinden yazılım yüklenemiyor.The software cannot be installed because a restart of the client computer is pending. Bilgisayarı yeniden başlatın ve ardından istemci yazılımı yükleme işlemini yeniden deneyin.Restart the computer and then retry the client software installation.
0x800700320x80070032 İstemci yazılımını yüklemek için bir veya daha fazla önkoşul istemci bilgisayarda bulunamadı.One or more prerequisites for installing the client software were not found on the client computer. Gerekli tüm güncelleştirmelerin istemci bilgisayarda yüklü olduğundan emin olun ve ardından istemci yazılımı yükleme işlemini yeniden deneyin.Make sure that all required updates are installed on the client computer and then retry the client software installation.
0x80043008, 0x80CF30080x80043008, 0x80CF3008 Microsoft Online Management Güncelleştirmeleri hizmeti başlatılamadı.Failed to start the Microsoft Online Management Updates service. Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.Contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.
0x80043009, 0x80CF30090x80043009, 0x80CF3009 İstemci bilgisayar hizmete zaten kayıtlı.The client computer is already enrolled into the service. İstemci bilgisayarı bu hizmete yeniden kaydetmek için önce devre dışı bırakmanız gerekir.You must retire the client computer before you can re-enroll it in the service.
0x8004300B, 0x80CF300B0x8004300B, 0x80CF300B İstemci üzerinde çalışan Windows sürümü desteklenmediğinden, istemci yazılımı yükleme paketi çalıştırılamıyor.The client software installation package cannot run because the version of Windows that is running on the client is not supported. Intune istemci bilgisayarda çalışan Windows sürümünü desteklemiyor.Intune does not support the version of Windows that is running on the client computer.
0xAB20xAB2 Windows Installer özel bir işlem için VBScript çalışma zamanına erişemedi.The Windows Installer could not access VBScript run time for a custom action. Bu hata Dinamik Bağlantı Kitaplıkları'nı (DLLs) temel alan özel bir işlemden kaynaklanır.This error is caused by a custom action that is based on Dynamic-Link Libraries (DLLs). DLL sorunlarını giderirken, Microsoft Desteği KB198038: Paket ve Dağıtım Sorunlarında Yararlı Araçlar makalesinde açıklanan araçları kullanmanız gerekebilir.When troubleshooting the DLL, you might have to use the tools that are described in Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues.
0x80cf04400x80cf0440 Hizmet uç noktası bağlantısı sonlandırıldı.The connection to the service endpoint terminated. Deneme hesabı veya ücretli hesap askıya alındı.Trial or paid account is suspended. Yeni bir deneme hesabı veya ücretli hesap oluşturun ve yeniden kaydolun.Create a new trial or paid account and re-enroll.

Sonraki adımlarNext steps

Bu sorun giderme bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.