Microsoft Intune’da e-posta profilleriyle ilgili sorunları gidermeTroubleshoot email profiles in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Burada bazı e-posta profili sorunları listelenir, bunların nasıl giderileceği ve çözüleceği açıklanır.Listed here are some email profile issues and how to troubleshoot and resolve them.

Bu bilgiler sorununuzu çözmezse, yardım almanın daha fazla yolunu öğrenmek için bkz. Microsoft Intune için destek alma.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

E-posta hesabından resim gönderilemediUnable to send images from email account

Otomatik olarak yapılandırılan e-posta hesaplarına sahip kullanıcılar, cihazlarından resim veya görüntü gönderemiyor.Users who have email accounts automatically configured are unable to send pictures or images from their devices. Üçüncü taraf uygulamalardan e-posta gönderilmesine izin ver seçeneği etkinleştirilmediğinde bu durum ortaya çıkar.This occurs when the option Allow e-mail to be sent from third-party applications is not enabled.

Intune çözümüIntune solution

  1. Microsoft Intune Yönetim Konsolu’nu açın, İlke iş yükü > Yapılandırma İlkesi’ni seçin.Open the Microsoft Intune Administration Console, select Policy workload > Configuration Policy.

  2. E-posta profilini seçin ve Düzenle’yi seçin.Select the email profile and choose Edit.

  3. Üçüncü taraf uygulamalardan e-posta gönderilmesine izin ver’i seçin.Select Allow e-mail to be sent from third-party applications.

Intune ile tümleştirilmiş Configuration Manager çözümüConfiguration Manager integrated with Intune solution

  1. Configuration Manager konsolu > Varlıklar ve Uyum'u açın.Open the Configuration Manager console > Assets and Compliance.

  2. Genel Bakış -> Uyumluluk Ayarları -> Şirket Kaynağına Erişim’i genişletin ve E-posta Profilleri’ni seçin.Expand Overview -> Compliance Settings -> Company Resource Access, and select Email Profiles.

  3. E-posta profiline sağ tıklayın ve Özellikler’i açın.Right-click the e-mail profile, and open Properties.

  4. Eşitleme Ayarları sekmesinde Üçüncü taraf uygulamalardan e-posta gönderilmesine izin ver’i seçin.On the Synchronization Settings tab, select Allow e-mail to be sent from third-party applications.

Cihazda zaten yüklü bir e-posta profili varDevice already has an email profile installed

Intune tarafından profil sağlanmadan önce kullanıcı bir e-posta profili yüklediyse, Intune e-posta profili dağıtımının sonucu cihaz platformuna bağlıdır:If the user has installed an email profile prior to provision of a profile by Intune, the result of the Intune email profile deployment depends on the device platform:

-iOS: Intune, konak adına ve e-posta adresine bağlı olarak var olan ve yinelenen bir e-posta profili olduğunu algılar.-iOS: Intune detects an existing, duplicate email profile based on hostname and email address. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş yinelenen e-posta profili, Intune yöneticisinin oluşturduğu bir profili engeller.The duplicate email profile created by the user will block the deployment of an Intune admin-created profile. Bu, iOS kullanıcıları genellikle bir e-posta profili oluşturduğundan, ardından kaydolduğundan, bu yaygın görülen bir sorundur.This is a common problem as iOS users will typically create an email profile, then enroll. Şirket portalı, kullanıcıyı, el ile yapılandırılmış e-posta profilleri nedeniyle uyumlu olmadıkları konusunda bilgilendirir ve kullanıcıdan, o profili kaldırmasını ister. Kullanıcı, Intune profilinin dağıtılabilmesi için, e-posta profilini kaldırmalıdır.The company portal will inform the user that they are not compliant due to their manually-configured email profile, and will prompt the user to remove that profile.The user should remove their email profile so that the Intune profile can be deployed. Bu sorunun önüne geçmek için, kullanıcılarınızdan bir e-posta profili yüklemeden önce kaydolmalarını ve Intune’un profili dağıtmasına izin vermelerini isteyin.To prevent the problem instruct your users to enroll before installing an email profile and to allow Intune to deploy the profile.

-Windows: Intune, konak adına ve e-posta adresine bağlı olarak var olan ve yinelenen bir e-posta profili olduğunu algılar.-Windows: Intune detects an existing, duplicate email profile based on hostname and email address. Intune kullanıcı tarafından oluşturulmuş var olan e-posta profilinin üzerine yazar.Intune will overwrite the existing email profile created by the user.

-Samsung KNOX Standard: Intune, e-posta adresini temel alan yinelenen bir e-posta hesabı olduğunu algılar ve Intune profilini bunun üzerine yazar.-Samsung KNOX Standard: Intune identifies a duplicate email account based on the email address, and will overwrite it with the Intune profile. Kullanıcı bu hesabı yapılandırırsa, Intune profili tarafından hesabın yeniden üzerine yazılır.If the user configures that account, it will be overwritten again by the Intune profile. Hesap yapılandırmasının üzerine yazılan kullanıcı için bu durumun kafa karıştırıcı olabileceğini unutmayın.Note that this may cause some confusion to the user whose account configuration gets overwritten.

Samsung KNOX’un profili algılamak için konak adını kullanmaması nedeniyle, farklı konaklarda aynı e-posta adresine dağıtmak üzere birden çok e-posta profili oluşturursanız bunlar birbirinin üzerine yazılacağından, bunu yapmamanızı öneririz.Since Samsung KNOX does not use hostname to identify the profile, we recommend that you not create multiple email profiles to deploy to the same email address on different hosts, as these will overwrite each other.

KNOX Standard cihazı için 0x87D1FDE8 hatasıError 0x87D1FDE8 for KNOX Standard device

Sorun: Çeşitli Android cihazlarda Samsung KNOX Standard için Exchange Active Sync e-posta profilini oluşturduktan ve dağıttıktan sonra, cihaz özellikleri > ilke sekmesinde 0x87D1FDE8 hatası veya düzeltme başarısız hatası bildirilir.Issue: After creating and deploying an Exchange Active Sync email profile for Samsung KNOX Standard for various Android devices, the error 0x87D1FDE8 or remediation failed is reported in the device's properties > policy tab.

Samsung KNOX için EAS profili yapılandırmanızı ve kaynak ilkeyi gözden geçirin.Review the configuration of your EAS profile for Samsung KNOX and source policy. Samsung Notes eşitleme seçeneği artık desteklenmez ve profilinizde bu seçenek belirtilmemelidir.The Samsung Notes sync option is no longer supported and that option should not be selected in your profile. Cihazların ilkeyi işlemesi için yeterli bir süre beklendiğinden (24 saate kadar) emin olun.Be sure devices have had enough time to process the policy, up to 24 hours.

Sonraki adımlarNext steps

Bu sorun giderme bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.