Troubleshoot Endpoint Protection in Microsoft IntuneTroubleshoot Endpoint Protection in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune Endpoint Protection kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunları gidermek için bu bölümdeki bilgileri kullanın.Use the information in this section to help you solve problems while using Microsoft Intune endpoint protection. Ayrıca, Windows Defender sorunlarını giderme hakkındaki bilgileri de gözden geçirebilirsiniz.You can also review information about troubleshooting Windows Defender.

Bu bilgiler sorununuzu çözmezse, yardım almanın daha fazla yolunu öğrenmek için bkz. Microsoft Intune için destek alma.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Endpoint Protection hata iletileriEndpoint Protection error messages

Bu bölümde, Intune yönetim konsolundaki Endpoint Protection Durumu bölmesinde görüntülenen aşağıdaki hatalar ve uyarılar için olası nedenler ve çözümler açıklanmaktadır.This section describes potential causes and solutions for the following errors and warnings, which appear in the Endpoint Protection Status pane in the Intune admin console.

Durum öğesiStatus item Olası nedenlerPotential causes Olası çözümlerPotential solutions
Endpoint Protection altyapısı kullanılamıyorEndpoint Protection engine unavailable Intune Endpoint Protection altyapısı bozuk veya silinmiş.The Intune endpoint protection engine was corrupted or deleted. Intune Endpoint Protection altyapısı bozuksa, yazılımı güncelleştirmeyi veya yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.If the Intune endpoint protection engine is corrupted, you can try updating or reinstalling the software.

Bir güncelleştirmeyi hemen uygulamak için, Endpoint Protection istemci yazılımında Güncelleştir'i seçin (yönetilen bilgisayarlarda görev çubuğunda bulunur).To force an immediate update, choose Update in the endpoint protection client software (found in the taskbar on managed computers.

Altyapı güncelleştirilemiyorsa, Endpoint Protection altyapısını yeniden yüklemeniz gerekir.If the engine cannot be updated, you must reinstall the endpoint protection engine.

Yönetilen bilgisayarda Denetim Masası'nda yüklü programlar listesinde, Microsoft Intune Endpoint Protection Aracısı'nı bulun ve uygulamayı kaldırın.In the list of installed programs in Control Panel on the managed computer, locate Microsoft Intune Endpoint Protection Agent, and then uninstall the application.

Sonraki güncelleştirme eşitlemesinde, Microsoft Online Management Güncelleştirme Yöneticisi eksik programı algılar ve zamanlanan yükleme sırasında yeniden yükler.During the next update synchronization, the Microsoft Online Management Update Manager detects the missing program and reinstalls it at the scheduled installation time.
Endpoint Protection devre dışıEndpoint Protection disabled Intune Endpoint Protection, yönetici tarafından ilke kullanılarak veya yönetilen bilgisayardaki bir kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldı.Intune endpoint protection was disabled by an administrator using a policy or by a user on a managed computer. Endpoint Protection devre dışı bırakıldıysa, Intune yönetim konsolundan veya yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirebilirsiniz.If endpoint protection is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

Intune yönetim konsolundan Endpoint Protection’ı etkinleştirmek için, İlke çalışma alanını açın ve ardından bilgisayara uygulanan ilkelerde Endpoint Protection'ı Etkinleştir ayarını değiştirin.To enable endpoint protection from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Enable Endpoint Protection setting in the policies that apply to the computer.

VeyaOr,

Endpoint Protection’ı yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirmek için, bildirim alanından Intune Endpoint Protection istemcisini başlatın; Endpoint Protection’ı etkinleştirmeniz istenecektir.to enable endpoint protection from a managed computer, start the Intune endpoint protection client from the notification area and you will be prompted to enable endpoint protection.
Gerçek zamanlı koruma devre dışıReal-time protection disabled Gerçek zamanlı koruma yönetici tarafından ilke kullanılarak veya yönetilen bilgisayardaki bir kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldı.Real-time protection was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Gerçek zamanlı koruma devre dışı bırakıldıysa, Intune yönetim konsolundan veya yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirebilirsiniz.If real-time protection is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

Gerçek zamanlı korumayı Intune yönetim konsolundan etkinleştirmek için, İlke çalışma alanını açın ve bilgisayara uygulanan ilkelerde Gerçek zamanlı korumayı etkinleştir ayarını Evet olarak değiştirin.To enable real-time protection from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Enable real-time protection setting to Yes in the policies that apply to the computer.

VeyaOr,

Gerçek zamanlı korumayı yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirmek için, bildirim alanından Endpoint Protection istemci yazılımını başlatın.to enable real-time protection from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. O zaman gerçek zamanlı korumayı etkinleştirmeniz istenir.You are prompted to enable real-time protection at that time.
İndirme taraması devre dışıDownload scanning disabled İndirme taraması ilke kullanan bir yönetici veya yönetilen bir bilgisayardaki bir kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldı.Download scanning was disabled by an administrator by using policy or by a user on a managed computer. İndirme taraması devre dışı bırakıldıysa, Intune yönetim konsolundan veya yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirebilirsiniz.If download scanning is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

İndirme taramasını Intune yönetim konsolundan etkinleştirmek için, İlke çalışma alanını açın ve bilgisayara uygulanan ilkelerde Tüm İndirmeleri Tara ayarını Evet olarak değiştirin.To enable download scanning from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Scan all Downloads setting to Yes in the policies that apply to the computer.

VeyaOr,

İndirme taramasını yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirmek için, bildirim alanından Endpoint Protection istemci yazılımını başlatın.to enable download scanning from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Ayarlar sekmesini seçin, Gerçek zamanlı koruma'yı seçin, Tüm indirmeleri tara onay kutusunu seçin ve ardından Değişiklikleri kaydet'i seçin.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Scan all downloads check box, and then choose Save changes.
Dosya ve program etkinliği izleme devre dışıFile and program activity monitoring disabled Dosya ve program etkinliği izleme İlke kullanan bir yönetici veya yönetilen bir bilgisayardaki bir kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldı.File and program activity monitoring was disabled by an administrator who used Policy or by a user on a managed computer. Dosya ve program etkinliği izleme devre dışı bırakıldıysa, Intune yönetim konsolundan veya yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirebilirsiniz.If file and program activity monitoring is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

Dosya ve program etkinliği izlemeyi Intune yönetim konsolundan etkinleştirmek için, İlke çalışma alanını açın ve bilgisayara uygulanan ilkelerde Bilgisayarlardaki dosya ve program etkinliğini izle ayarını Evet olarak değiştirin.To enable file and program activity monitoring from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Monitor file and program activity on computers setting to Yes in the policies that apply to the computer.

VeyaOr,

Dosya ve program etkinliği izlemeyi yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirmek için, bildirim alanından Endpoint Protection istemci yazılımını başlatın.to enable file and program activity monitoring from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Ayarlar sekmesini seçin, Gerçek zamanlı koruma'yı seçin, Bilgisayarınızdaki dosya ve program etkinliğini izleyin onay kutusunu seçin ve ardından Değişiklikleri kaydet'i seçin.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Monitor file and program activity on your computer check box, and then choose Save changes.
Davranış izleme devre dışıBehavior monitoring disabled Davranış izleme, yönetici tarafından (ilke kullanılarak) veya yönetilen bilgisayardaki bir kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldı.Behavior monitoring was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Davranış izleme devre dışı bırakıldıysa, Intune yönetim konsolundan veya yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirebilirsiniz.If behavior monitoring is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

Davranış izlemeyi Intune yönetim konsolundan etkinleştirmek için, İlke çalışma alanını açın, bilgisayara uygulanan ilkelerde Davranış izlemeyi etkinleştir ayarını Evet olarak değiştirin ve ardından yönetilen bilgisayarı yeniden başlatın.To enable behavior monitoring from the Intune admin console, open the Policy workspace, change the Enable behavior monitoring setting to Yes in the policies that apply to the computer, and then restart the managed computer.

VeyaOr,

davranış izlemeyi yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirmek için, bildirim alanından Endpoint Protection istemci yazılımını başlatın.to enable behavior monitoring from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Ayarlar sekmesini seçin, Gerçek zamanlı koruma'yı seçin, Davranış izlemeyi etkinleştir onay kutusunu seçin ve ardından Değişiklikleri kaydet'i seçin.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable behavior monitoring check box, and then choose Save changes. Ardından, bilgisayarı yeniden başlatın.Then, restart the computer.
Betik taraması devre dışıScript scanning disabled Betik taraması, yönetici tarafından (ilke kullanılarak) veya yönetilen bilgisayardaki bir kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldı.Script scanning was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Betik taraması devre dışı bırakıldıysa, Intune yönetim konsolundan veya yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirebilirsiniz.If script scanning is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

Betik taramasını Intune yönetim konsolundan etkinleştirmek için, İlke çalışma alanını açın ve bilgisayara uygulanan ilkelerde Betik taramasını etkinleştir ayarını Evet olarak değiştirin.To enable script scanning from the Intune admin console, open the Policy workspace and change the Enable script scanning setting to Yes in the policies that apply to the computer.

VeyaOr,

betik taramasını izlemeyi yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirmek için, bildirim alanından Endpoint Protection istemci yazılımını başlatın.to enable script scanning from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Ayarlar sekmesini seçin, Gerçek zamanlı koruma'yı seçin, Komut dosyası taramayı etkinleştir onay kutusunu seçin ve ardından Değişiklikleri kaydet'i seçin.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable script scanning check box, and then choose Save changes.
Ağ Denetleme Sistemi devre dışıNetwork Inspection System disabled Ağ Denetleme Sistemi ilke kullanan bir yönetici veya yönetilen bir bilgisayardaki bir kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldı.The Network Inspection System was disabled by an administrator using policy or by a user on a managed computer. Ağ Denetleme Sistemi devre dışı bırakıldıysa, Intune yönetim konsolundan veya yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirebilirsiniz.If Network Inspection System is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

Ağ Denetleme Sistemi’ni Intune yönetim konsolundan etkinleştirmek için, İlke çalışma alanını açın, bilgisayara uygulanan ilkelerde Ağ Denetleme Sistemi'ni etkinleştir ayarını Evet olarak değiştirin ve ardından yönetilen bilgisayarı yeniden başlatın.To enable Network Inspection System from the Intune admin console, open the Policy workspace, change the Enable Network Inspection System setting to Yes in the policies that apply to the computer, and then restart the managed computer.

VeyaOr,

Ağ Denetleme Sistemi'ni yönetilen bir bilgisayardan etkinleştirmek için, bildirim alanından Endpoint Protection istemci yazılımını başlatın.to enable Network Inspection System from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Ayarlar sekmesini seçin, Gerçek zamanlı koruma'yı seçin, Ağ İnceleme Sistemini etkinleştir onay kutusunu seçin ve ardından Değişiklikleri kaydet'i seçin.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable Network Inspection System check box, and then choose Save changes. Bilgisayarı yeniden başlatın.Restart the computer.
Kötü amaçlı yazılım tanımları güncel değilMalware definitions out of date Bilgisayarın İnternet bağlantısı uzun bir süre boyunca kesilmiş ve kötü amaçlı yazılım tanımları henüz güncelleştirilmemiş olabilir.The computer might have been disconnected from the Internet for an extended period of time, and its malware definitions might not yet have been updated. Bu durum, bilgisayardaki kötü amaçlı yazılım tanımları 14 gün veya daha uzun süre güncel olmadığında görüntülenir.This status appears when the malware definitions on the computer are out of date by 14 days or more. Kötü amaçlı yazılım tanımları güncel değilse, tanımları Intune yönetim konsolu konusundan güncelleştirebilirsiniz.If malware definitions are out of date, you can update the definitions from the Intune admin console topic.
Tam tarama süresi dolduFull scan overdue 14 gün boyunca bir tam tarama yapılmadı.A full scan has not been completed for 14 days. Bu durum bir tam tarama sırasında bilgisayarın yeniden başlatılmasıyla oluşabilir.This can be caused by a computer restart during a full scan. Bir tam taramanın süresi dolduysa, Intune yönetici konsolundan tek seferlik bir tam tarama çalıştırabilir veya yinelenen tam taramalar zamanlayabilirsiniz.If a full scan is overdue, you can run a one-time full scan or schedule recurring full scans from the Intune admin console.
Hızlı taramanın süresi dolduQuick scan overdue 14 gün boyunca bir hızlı tarama yapılmadı.A quick scan has not been completed for 14 days. Bu durum bir hızlı tarama sırasında bilgisayarın yeniden başlatılmasıyla oluşabilir.This can be caused by a restart during a quick scan. Bir hızlı taramanın süresi dolduysa, Intune yönetici konsolundan tek seferlik bir hızlı tarama çalıştırabilir veya yinelenen hızlı taramalar zamanlayabilirsiniz.If a quick scan is overdue, you can run a one-time quick scan or schedule recurring quick scans from the Intune admin console.
Başka bir uç nokta koruma uygulaması çalışıyorAnother endpoint protection application running Başka bir uç nokta koruma uygulaması çalışıyor ve bilgisayarın sistem durumu iyi.Another endpoint protection application is running, and the computer is healthy. Varsayılan olarak, başka bir uç nokta koruması yüklüyse ve Intune bu uygulamayı algılarsa, uç nokta koruması otomatik olarak kendini devre dışı bırakır.By default, if another endpoint protection application is installed and Intune detects that application, endpoint protection automatically disables itself. Intune diğer uç nokta koruma uygulamasını algılamazsa, uç nokta koruması etkin kalır.If Intune does not detect the other endpoint application, endpoint protection will remain enabled. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune için Endpoint Protection ile Windows bilgisayarların korunmasına yardımcı olma.For more information, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

Sonraki adımlarNext steps

Bu sorun giderme bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.