Exchange Connector’ın sorunlarını gidermeTroubleshoot the Exchange Connector

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu, Intune Exchange Connector ile ilgili olabilecek sorunların nasıl giderilebileceğini açıklamaktadır.This topic describes how to troubleshoot issues that may be related to the Intune Exchange Connector.

Bağlayıcı yapılandırmasını denetleme adımlarıSteps for checking the Connector configuration

Exchange Connector yapılandırmasını denetleyip sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.Check the configuration of the Exchange Connector and then see if the problem has been resolved.

 • Exchange Connector’ın ilk kurulumunda bir bildirim hesabı belirttiğinizden emin olun.Be sure to specify a notification account in the initial setup of the Exchange Connector.
 • Exchange Connector Hizmet Hesabı, Exchange Connector tarafından kullanılan PowerShell cmdlet'lerini çalıştırmak için uygun izinlere sahip olmalıdır.The Exchange Connector Service Account must have the appropriate permissions to execute the PowerShell cmdlets used by the Exchange Connector.
 • Exchange Connector’ı yapılandırırken, bir Exchange Connector’ı barındıran sunucuya olabildiğince yakın olan bir İstemci Erişimi Sunucusu (CAS) belirtin.When configuring the Exchange Connector, specify a Client Access Server (CAS) that is as close as possible to the server hosting the Exchange Connector. CAS ile Exchange Connector arasındaki iletişim gecikmesi, özellikle O365 Dedicated kullanılırken cihaz bulma gecikmelerine neden olabilir.Communication latency between the CAS and the Exchange Connector could result in device discovery delays, particularly when using O365 Dedicated.
 • Exchange CAS ile yapılan Exchange Connector eşitlemeleri arasında bir zaman gecikmesi olduğunu unutmayın.Be aware that there is a time lag between Exchange Connector synchronizations with the Exchange CAS. Tam bir eşitleme günde bir, bir delta eşitlemesi (hızlı eşitleme) iki saatte bir gerçekleşir.A full sync takes place once a day, and a delta (quick) sync takes place every two hours. Yeni kaydedilmiş bir cihazı olan kullanıcının erişim edinmede bir gecikme yaşaması olasıdır.There is a likelihood that a user with a newly-enrolled device will experience a delay in getting access.
 • Exchange’den bulunmayan Exchange ActiveSync cihazıExchange ActiveSync device not discovered from Exchange

  Exchange Connector’ın Exchange sunucusu ile eşitlenip eşitlenmediğine bakın.Check to see if the Exchange Connector is syncing with the Exchange server. Bunun için tam eşitleme veya delta eşitlemesi günlüklerini bulun. Bkz. Exchange Connector Günlükleri.To do so, locate logs for a full sync or a delta sync. See Exchange Connector Logs. Cihaz katıldığından bu yana bir tam eşitleme veya delta eşitlemesi başarıyla tamamlandıysa, bunun sorunun kaynağı olmadığı anlaşılmış olur.If a full sync or delta sync has completed successfully since the device joined, you've eliminated this as the source of the issue. Hiçbir eşitleme gerçekleşmediyse, eşitleme günlüklerini toplayın ve destek isteğinize ekleyin.If no sync has taken place, collect the sync logs and attach them to your support request.

 • Kullanıcının Intune lisansı yoksa, Exchange bağlayıcısı kullanıcının cihazlarını bulamaz.If a user doesn't have an Intune license, the Exchange connector won’t discover their devices.

 • Kullanıcının Birincil SMTP adresi AAD’deki UPN’sinden farklıysa, Exchange Connector bu Intune/AAD kullanıcısı için hiçbir cihaz bulamaz.If a user’s Primary SMTP address is different than their UPN in AAD, the Exchange Connector will not discover any devices for that Intune/AAD user. Birincil SMTP adresini düzeltin.Fix the primary SMTP address.
 • Exchange Connector’ın bir bulma döngüsü sırasında iletişim kurduğu CAS, bir Exchange 2010 CAS’iyse ve hem Exchange 2010 hem de 2013 posta kutusu sunucunuz varsa, Exchange Connector hiçbir Exchange 2013 kullanıcısının cihazını bulamaz.If the CAS that the Exchange Connector communicates with during a discovery cycle is an Exchange 2010 CAS and you have both Exchange 2010 and 2013 mailbox servers, the Exchange Connector will not discover any Exchange 2013 users’ devices. Bu sorunu gidermek için Exchange Connector’ı bir Exchange 2013 CAS’ine işaret edecek şekilde yapılandırın.To resolve this, configure the Exchange Connector to point to an Exchange 2013 CAS. Bu sorun öncelikle O365 Dedicated topolojilerini ilgilendirmekle birlikte, en iyi yöntem olarak diğer topolojilerde de bir Exchange 2013 CAS’e işaret edilmesini öneririz.Though this issue primarily concerns O365 Dedicated topologies, we still recommend pointing to an Exchange 2013 CAS in other topologies as a best practice.
 • Exchange Dedicated (O365 Dedicated) ortamlarında, ayrılmış ortamda ilk kurulum sırasında, CAS ile yalnızca Powershell cmdlet’lerini çalıştırırken iletişim kuracağından Exchange Connector’ı bir (2010 değil) Exchange 2013 CAS’ine işaret ettirmelisiniz.For Exchange Dedicated (O365 dedicated) environments, you must point the Exchange Connector to an Exchange 2013 (not 2010) CAS in the dedicated environment during the initial setup as it will only communicate with this CAS when executing Powershell cmdlets.

Exchange Connector sorunlarına ilişkin daha fazla veri almak için Powershell kullanmaUsing Powershell to get more data on Exchange Connector issues

 • Bir posta kutusunun tüm mobil cihazlarının listesini almak için Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox mbx kullanınTo get a list of all mobile devices for a mailbox use Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox mbx
 • Bir posta kutusunun SMTP adreslerinin bir listesini almak için Get-Mailbox -Identity user | select emailaddresses | fl kullanın.To get a list of SMTP addresses for a mailbox use Get-Mailbox -Identity user | select emailaddresses | fl.
 • Bir cihazın erişim durumu hakkında ayrıntılı bilgi almak için Get-CASMailbox | fl kullanınTo get detailed information about a device's access state use Get-CASMailbox | fl

Sonraki adımlarNext steps

Bu sorun giderme bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.