Mobil uygulama yönetimi sorunlarını gidermeTroubleshoot mobile application management

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune mobil uygulama yönetimi ile ilgili sorun yaşıyorsanız, buradan başlayın.If you are having problems with Intune mobile application management, start here. Bu konu başlığında bazı yaygın sorunlara çözümler ve sorularınıza yanıtlar sağlanır.This topic contains some common problems and questions you might have and provides solutions and answers.

Bu bilgiler sorununuzu çözmezse, yardım almanın daha fazla yolunu öğrenmek için bkz. Microsoft Intune için destek alma.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Yaygın BT yöneticisi sorunlarıCommon IT administrator issues

Bunlar, bir BT yöneticisinin Intune uygulama koruma ilkesini kullanırken karşılaşabileceği yaygın sorunlardır.These are common issues an IT administrator may experience with using Intune app protection policy.

SorunIssue AçıklamaDescription ÇözümResolution
İlke, Skype Kurumsal’a uygulanmamışPolicy not applied to Skype for Business Azure portalında yapılan cihaz kaydı olmadan uygulama koruma ilkesi, iOS ve Android cihazlardaki Skype Kurumsal uygulaması için uygulanmıyor.App protection policy without device enrollment, made in the Azure portal, is not applying to the Skype for Business app on iOS and Android devices. Skype Kurumsal’ın modern kimlik doğrulaması için ayarlanması gerekir.Skype for Business must be set up for modern authentication. Skype için modern kimlik doğrulamasını ayarlamak için lütfen Modern kimlik doğrulaması için kiracınızı etkinleştirme bölümündeki yönergeleri izleyin.Please follow instructions in Enable your tenant for modern authentication to set up modern authentication for Skype.
Office uygulama ilkesi uygulanmamışOffice app policy not applied Uygulama koruma ilkeleri, tüm kullanıcılar için hiçbir desteklenen Office Uygulamasına uygulanmıyor.App protection policies are not applying to any supported Office App for any user. Kullanıcının Intune lisansı olduğunu ve Office uygulamalarının dağıtılmış bir uygulama koruma ilkesi tarafından hedeflendiğini doğrulayın.Confirm that the user is licensed for Intune and the Office apps are targeted by a deployed app protection policy. Yeni dağıtılmış bir uygulama koruma ilkesinin uygulanması 8 saate kadar sürebilir.It can take up to 8 hours for a newly deployed app protection policy to be applied.
Yönetici, uygulama koruma ilkesini Azure portalında yapılandıramıyorAdmin can't configure app protection policy in Azure portal BT yöneticisi, uygulama koruma ilkelerini Azure Portalı’nda yapılandıramıyor.IT administrator user is unable to configure app protection policies in Azure Portal. Azure Portalı’na aşağıdaki kullanıcı rollerinin erişimi vardır:The following user roles have access to the Azure Portal: Bu rolleri ayarlama konusunda yardım almak için bkz. Microsoft Intune ile mobil uygulama yönetimi ilkelerinizi yapılandırmak için hazırlama.Refer to Get ready to configure mobile app management policies with Microsoft Intune for help setting up these roles.
Uygulama koruma ilkesi raporlarında eksik kullanıcı hesapları varUser accounts missing from app protection policy reports Yönetim konsolu raporları, uygulama koruma ilkesinin en son dağıtıldığı kullanıcı hesaplarını göstermiyor.Admin console reports do not show user accounts to which app protection policy was recently deployed. Kullanıcı bir uygulama koruma ilkesiyle henüz hedeflenmişse, bu kullanıcının raporlarda hedeflenen kullanıcı olarak görünmesi 24 saate kadar sürebilir.If a user is newly targeted by an app protection policy, it can take up to 24 hours for that user to show up in reports as a targeted user.
İlke değişiklikleri çalışmıyorPolicy changes not working Uygulama koruma ilkesinde yapılan değişikliklerin ve güncelleştirmelerin uygulanması 8 saate kadar sürebilir.Changes and updates to app protection policy can take up to 8 hours to apply. Mümkünse, son kullanıcı uygulama oturumunu kapatıp hizmetle eşitlemeyi zorlayarak tekrar oturum açabilir.If applicable, the end-user can log out of the app and log back in to force sync with service.
Uygulama koruma ilkesi DEP ile çalışmıyorApp protection policy not working with DEP Uygulama koruma ilkesi Apple DEP cihazlara uygulanmıyor.App protection policy is not applying to Apple DEP devices. Lütfen Kullanıcı Benzeşimi’ni Apple Aygıt Kayıt Programı (DEP) ile kullandığınızdan emin olun.Please ensure you are using User Affinity with Apple Device Enrollment Program (DEP). Kullanıcı benzeşimi, DEP altında kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiren her uygulama için gereklidir.User Affinity is required for any app that requires user authentication under DEP.

iOS DEP kaydı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şirkete ait Cihaz Kayıt Programı iOS cihazlarını kaydetme.Refer to Enroll corporate-owned Device Enrollment Program iOS devices for more information on iOS DEP enrollment.
Veri aktarım ilkesi iOS ile çalışmıyorData transfer policy not working with iOS Uygulamanın diğer uygulamalara veri aktarmasına izin ver ve Uygulamanın diğer uygulamalardan veri almasına izin ver ilkeleri iOS’ta veri aktarımı gerçekleştiremiyor.The Allow app to transfer data to other apps and Allow app to receive data from other apps policies do not successfully manage data transfer in iOS. Bkz. Microsoft Intune ile iOS uygulamaları arasında veri aktarımını yönetme.See Manage data transfer between iOS apps with Microsoft Intune.

Yaygın son kullanıcı sorunlarıCommon end-user issues

Yaygın son kullanıcı sorunları aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:Common end-user issues are broken down in the following categories:

  • Normal kullanım senaryoları: Bir son kullanıcı bu senaryoları Intune uygulama koruma ilkesine sahip uygulamalarda görebilir.Normal usage scenarios: An end-user might experience these scenarios on apps that have Intune app protection policy. Bunlar gerçek sorunlar olmamakla birlikte, hata veya arıza olarak algılanabilir.These are not actual issues, but may be perceived as bugs or errors.

  • Normal kullanım iletişim kutuları: Bunlar, bir son kullanıcının Intune uygulama koruma ilkesine sahip uygulamalarda görebileceği kullanım iletişim kutularıdır.Normal usage dialogs: These are usage dialogs an end-user might see in apps that have Intune app protection policy. Bu iletiler ve iletişim kutuları bir hata veya arıza olduğunu göstermez.These messages and dialogs do not indicate an error or bug.

  • Hata iletileri ve iletişim kutuları: Bunlar, bir son kullanıcının Intune uygulama koruma ilkesine sahip uygulamalarda görebileceği hata iletileri ve iletişim kutularıdır.Error messages and dialogs: These are error messages and dialogs an end-user might see on apps that have Intune app protection policy. Bunlar, genellikle BT yöneticisi tarafından yapılan bir hatayı veya bir Intune uygulama koruma hatasını belirtir.These often indicate an error was made by the IT administrator or a bug with Intune app protection.

Normal kullanım senaryolarıNormal usage scenarios

PlatformPlatform SenaryoScenario AçıklamaExplanation
iOSiOS Son kullanıcı, veri aktarımı ilkesi Yalnızca yönetilen uygulamalar veya Uygulama yok olarak ayarlanmış olsa bile, yönetilmeyen uygulamalarda iş veya okul verilerini açmak için iOS paylaşım uzantısını kullanabilir.The end-user can use the iOS share extension to open work or school data in unmanaged apps, even with the data transfer policy set to Managed apps only or No apps. Bu veri sızıntısına neden olmaz mı?Doesn't this leak data? Intune uygulama koruma ilkesi cihazı yönetmiyorsa iOS paylaşım uzantısını denetleyemez.Intune app protection policy cannot control the iOS share extension without managing the device. Bu nedenle Intune, “kurumsal” verileri uygulama dışında paylaşmadan önce şifreler.Therefore, Intune encrypts "corporate" data before sharing it outside the app. Bunu, yönetilen uygulama dışında "kurumsal" dosyayı açmaya çalışarak doğrulayabilirsiniz.You can validate this by attempting to open the "corporate" file outside of the managed app. Bu dosya yalnızca şifrelenmiş ve yönetilen bir uygulama olarak açılmalıdır.The file should be encrypted and unable to be opened outside the managed app.
AndroidAndroid MAM uygulama korumasını cihaz kaydı olmadan kullanıyor olsam bile son kullanıcının neden Şirket Portalı uygulamasını yüklemesi gerekir?Why does the end-user need to install the Company Portal app, even if I'm using MAM app protection without device enrollment? Android’de, uygulama koruma işlevlerinin çoğu Şirket Portalı uygulamasında yerleşik olarak bulunur.On Android, much of app protection functionality is built into the Company Portal app. Şirket Portalı uygulaması her zaman gerekli olsa bile cihaz kaydı gerekli değildir.Device enrollment is not required even though the Company Portal app is always required. Kayıt olmadan uygulama koruması için son kullanıcının cihazında Şirket Portalı uygulamasının yüklü olması yeterlidir.For app protection without enrollment, the end-user just needs to have the Company Portal app installed on the device.

Normal kullanım iletişim kutularıNormal usage dialogs

PlatformPlatform İleti veya iletişim kutusuMessage or dialog AçıklamaExplanation
iOS, AndroidiOS, Android Oturum açma: Kuruluşunuzun, verilerini korumak için bu uygulamayı yönetmesi gerekir.Sign-in: To protect its data, your organization needs to manage this app. Bu işlemi tamamlamak için iş veya okul hesabınızla oturum açın.To complete this action, sign in with your work or school account. Son kullanıcının bu uygulamayı kullanabilmesi için kendi iş veya okul hesabıyla oturum açması gerekir ve bunun için uygulama koruma ilkesi gerekir.The end-user must sign in with their work or school account in order to use this app, which requires app protection policy. İlkenin uygulanabilmesi için kullanıcının Azure Active Directory’de kimlik doğrulaması gerekir.In order for policy to apply, the user must authenticate against Azure Active Directory.
iOS, AndroidiOS, Android Yeniden Başlatma Gerekli: Kuruluşunuz artık verilerini bu uygulama içinde koruyor.Restart Required: Your organization is now protecting its data in this app. Devam etmek için uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir.You need to restart the app to continue. Uygulama biraz önce Intune uygulama koruma ilkesini aldı ve ilkenin uygulanması için yeniden başlatmanız gerekir.The app has just received Intune app protection policy and must restart in order for the policy to apply.
iOS, AndroidiOS, Android Eyleme İzin Verilmiyor: Kuruluşunuz bu uygulamada yalnızca iş veya okul verilerinizi açmanıza izin veriyor.Action Not Allowed: Your organization only allows you to open work or school data in this app. BT yöneticiniz Uygulamanın diğer uygulamalardan veri almasına izin ver değerini Yalnızca yönetilen uygulamalar olarak ayarladı.The IT administrator has set the Allow app to receive data from other apps to Managed apps only. Bu nedenle, son kullanıcı bu uygulamaya yalnızca uygulama koruma ilkesine sahip diğer uygulamalardan veri aktarabilir.Therefore, the end-user can only transfer data into this app from other apps that have app protection policy.
iOS, AndroidiOS, Android Eyleme İzin Verilmiyor: Kuruluşunuz verilerini yalnızca diğer yönetilen uygulamalara aktarmanıza izin veriyor.Action Not Allowed: Your organization only allows you to transfer its data to other managed apps. BT yöneticiniz Uygulamanın diğer uygulamalara veri aktarmasına izin ver değerini Yalnızca yönetilen uygulamalar olarak ayarladı.The IT administrator has set the Allow app to transfer data to other apps to Managed apps only. Bu nedenle, son kullanıcı bu uygulamadan yalnızca uygulama koruma ilkesine sahip diğer uygulamalara veri aktarabilir.Therefore, the end-user can only transfer data out of this app to other apps that have app protection policy.
iOS, AndroidiOS, Android Silme Alarmı: Kuruluşunuz bu uygulama ile ilişkili verilerini kaldırdı.Wipe Alert: Your organization has removed its data associated with this app. Devam etmek için uygulamayı yeniden başlatın.To continue, restart the app. BT yöneticisi Intune uygulama koruması kullanarak bir uygulama silme işlemi başlattı.The IT administrator has initiated an app wipe using Intune app protection.
AndroidAndroid Şirket Portalı gerekli: İş veya okul hesabınızı bu uygulamayla kullanabilmeniz için Intune Şirket Portalı uygulamasını yüklemeniz gerekir.Company Portal required: To use your work or school account with this app, you must install the Intune Company Portal app. Devam etmek için “Mağazaya git” seçeneğine dokunun.Tap “Go to store” to continue. Android’de, uygulama koruma işlevlerinin çoğu Şirket Portalı uygulamasında yerleşik olarak bulunur.On Android, much of app protection functionality is built into the Company Portal app. Şirket Portalı uygulaması her zaman gerekli olsa bile cihaz kaydı gerekli değildir.Device enrollment is not required even though the Company Portal app is always required. Kayıt olmadan uygulama koruması için son kullanıcının cihazında Şirket Portalı uygulamasının yüklü olması yeterlidir.For app protection without enrollment, the end-user just needs to have the Company Portal app installed on the device.

iOS’ta hata iletileri ve iletişim kutularıError messages and dialogs on iOS

Hata iletisi veya iletişim kutusuError message or dialog NedeniCause DüzeltmeRemediation
Uygulama Ayarlanmadı: Bu uygulama, kullanabilmeniz için ayarlanmamış.App Not Set Up: This app has not been set up for you to use. Yardım için BT yöneticinize başvurun.Contact your IT administrator for help. Uygulama için gerekli uygulama koruma ilkesi algılanamadı.Failure to detect required app protection policy for the app. Kullanıcının güvenlik grubuna bir iOS uygulama koruma ilkesi dağıtıldığından ve bu uygulamayı hedeflediğinden emin olun.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Intune Managed Browser'a Hoş Geldiniz: Bu uygulama, Microsoft Intune tarafından yönetildiğinde en iyi şekilde çalışır.Welcome to the Intune Managed Browser: This app works best when managed by Microsoft Intune. Bu uygulamayı web'de gezinmek için her zaman kullanabilirsiniz ve uygulama Microsoft Intune tarafından yönetildiğinde ek veri koruma özelliklerine erişiminiz olur.You can always use this app to browse the web, and when it is managed by Microsoft Intune you gain access to additional data protection features. Intune Managed Browser uygulaması için gerekli uygulama koruma ilkesi algılanamadı.Failure to detect required app protection policy for the Intune Managed Browser app.

Kullanıcı web’de gezinmek için uygulamayı kullanmaya devam edebilir ancak uygulama Intune tarafından yönetilmez.The user can still use the app to browse the web, but the app is not managed by Intune.
Kullanıcının güvenlik grubuna bir iOS uygulama koruma ilkesi dağıtıldığından ve Intune Managed Browser uygulamasını hedeflediğinden emin olun.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets the Intune Managed Browser app.
Oturum Açma Başarısız: Şu an oturumunuzu açamıyoruz.Sign-in Failed: We can't sign you in right now. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.Please try again later. Kullanıcı iş veya okul hesabıyla oturum açmayı denedikten sonra MAM hizmetine kaydedilemiyor.Failure to enroll the user with the MAM service after the user attempts to sign in with their work or school account. Kullanıcının güvenlik grubuna bir iOS uygulama koruma ilkesi dağıtıldığından ve bu uygulamayı hedeflediğinden emin olun.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Hesap Ayarlanmadı: Kuruluşunuz hesabınızı iş veya okul verilerine erişecek şekilde ayarlamadı.Account Not Set Up: Your organization has not set up your account to access work or school data. Yardım için lütfen BT yöneticinizle görüşün.Please contact your IT administrator for help. Kullanıcı hesabının Intune A Direct lisansı yok.The user account does not have an Intune A Direct license. Kullanıcının hesabına Office portalında bir Intune lisansı atandığından emin olun.Make sure the user's account has an Intune license assigned in the Office portal.
Cihaz Uyumlu Değil: Bu uygulama, cihazınıza jailbreak uygulandığı içi kullanılamaz.Device Non-Compliant: This app cannot be used because you are using a jailbroken device. Yardım için BT yöneticinize başvurun.Contact your IT administrator for help. Intune, kullanıcının jailbreak uygulanmış bir cihaz kullandığını algıladı.Intune detected the user is on a jailbroken device. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın.Reset the device to default factory settings. Apple destek sitesindeki bu yönergeleri izleyin.Follow these instructions from the Apple support site.
İnternet Bağlantısı Gerekli: Bu uygulamayı kullanabileceğinizi doğrulamak için İnternet'e bağlı olmalısınız.Internet Connection Required: You must be connected to the Internet to verify that you can use this app. Cihaz, İnternet'e bağlı değil.The device is not connected to the Internet. Cihazı bir WiFi veya Veri ağına bağlayın.Connect the device to a WiFi or Data network.
Bilinmeyen Hata: Bu uygulamayı yeniden başlatmayı deneyin.Unknown Failure: Try restarting this app. Sorun devam ederse yardım için BT yöneticinize başvurun.If the problem persists, contact your IT administrator for help. Bilinmeyen bir hata oluştu.An unknown failure occurred. Bir süre bekleyin ve yeniden deneyin.Wait a while and try again. Sorun devam ederse, buradan Intune ile bir destek bileti oluşturun.If the error persists, create a support ticket with Intune here.
Kuruluşunuzun Verilerine Erişme: Belirttiğiniz iş veya okul hesabının bu uygulamaya erişimi yok.Accessing Your Organization's Data: The work or school account you specified does not have access to this app. Farklı bir hesapla oturum açmanız gerekebilir.You may have to sign in with a different account. Yardım için BT yöneticinize başvurun.Contact your IT administrator for help. Intune, kullanıcının cihaz için MAM kaydı olan hesaptan farklı bir ikinci iş veya okul hesabıyla oturum açmayı denediğini algılar.Intune detects the user attempted to sign in with second work or school account that is different from the MAM enrolled account for the device. Cihaz başına aynı anda yalnızca bir iş veya okul hesabı MAM tarafından yönetilebilir.Only one work or school account can be managed by MAM at a time per device. Kullanıcının, kullanıcı adı oturum açma ekranı tarafından önceden doldurulan hesapla oturum açmasını sağlayın.Have the user sign in with the account whose username is pre-populated by the sign-in screen.

Veya kullanıcının yeni iş veya okul hesabıyla oturum açmasını ve mevcut MAM kaydı olan hesabı kaldırmasını sağlayın.Or, have the user sign in with the new work or school account and remove the existing MAM enrolled account.
Bağlantı Sorunu: Beklenmeyen bir bağlantı sorunu oluştu.Connection Issue: An unexpected connection issue occurred. Bağlantınızı denetleyin ve yeniden deneyin.Check your connection and try again. Beklenmeyen hata.Unexpected failure. Bir süre bekleyin ve yeniden deneyin.Wait a while and try again. Sorun devam ederse, buradan Intune ile bir destek bileti oluşturun.If the error persists, create a support ticket with Intune here.
Uyarı: Bu uygulama artık kullanılamaz.Alert: This app can no longer be used. Daha fazla bilgi için BT yöneticinize başvurun.Contact your IT administrator for more information. Uygulamanın sertifikası doğrulanamadı.Failure to validate the app's certificate. Uygulama sürümünün güncel olduğundan emin olun.Make sure the app version is up-to-date.

Uygulamayı yeniden yükleyin.Reinstall the app.
Hata: Bu uygulama bir sorunla karşılaştı ve kapatılması gerekiyor.Error: This app has encountered a problem and must close. Bu hata devam ederse lütfen BT yöneticinize başvurun.If this error persists, please contact your IT administrator. Apple iOS Anahtarlığından MAM uygulaması PIN’ini okuma hatası.Failure to read the MAM app PIN from the Apple iOS Keychain. Cihazı yeniden başlatın.Restart the device. Uygulama sürümünün güncel olduğundan emin olun.Make sure the app version is up-to-date.

Uygulamayı yeniden yükleyin.Reinstall the app.

Android’de hata iletileri ve iletişim kutularıError messages and dialogs on Android

İletişim/Hata iletisiDialog/Error message NedeniCause DüzeltmeRemediation
Uygulama ayarlanmadı: Bu uygulama, kullanabilmeniz için ayarlanmamış.App not set up: This app has not been set up for you to use. Yardım için BT yöneticinize başvurun.Contact your IT administrator for help. Uygulama için gerekli uygulama koruma ilkesi algılanamadı.Failure to detect required app protection policy for the app. Kullanıcının güvenlik grubuna bir Android uygulama koruma ilkesi dağıtıldığından ve bu uygulamayı hedeflediğinden emin olun.Make sure an Android app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Uygulama başlatma başarısız oldu: Uygulamanız başlatılırken bir sorun oluştu.Failed app launch: There was an issue launching your app. Uygulamayı ya da Intune Şirket Portalı uygulamasını güncelleştirmeyi deneyin.Try updating the app or the Intune Company Portal app. Yardıma ihtiyacınız olursa BT yöneticinizle iletişime geçin.If you need help, contact your IT administrator. Intune uygulama için uygulama koruma ilkesinin geçerli olduğunu algıladı, ancak uygulama MAM başlatılırken kilitleniyor.Intune detected valid app protection policy for the app, but the app is crashing during MAM initialization. Uygulama sürümünün güncel olduğundan emin olun.Make sure the app version is up-to-date.

Intune Şirket Portalı uygulamasının cihazda yüklü ve güncel olduğundan emin olun.Make sure the Intune Company Portal app is installed and up-to-date on the device.

Hata devam ederse, Intune'a günlükleri göndermek için Şirket Portal uygulamasını kullanın veya burada bir destek bileti oluşturun.If the error persists, use the Company Portal app to send logs to Intune or create a support ticket here.
Uygulama bulunamadı: Bu cihazda, kuruluşunuzun bu içeriği açmasına izin verdiği herhangi bir uygulama yok.No apps found: There are no apps on this device that your organization allows to open this content. Yardım için BT yöneticinize başvurun.Contact your IT administrator for help. Kullanıcı iş veya okul hesabını başka bir uygulamayla açmayı denedi ancak Intune verileri açma izni olan başka yönetilen uygulama bulamıyor.The user tried to open work or school data with another app, but Intune cannot find any other managed apps that are allowed to open the data. Kullanıcının güvenliğine bir Android uygulama koruma ilkesi dağıtıldığından ve bu ilkenin söz konusu veriyi açabilen en azından başka bir MAM özellikli uygulamayı hedeflediğinden emin olun.Make sure an Android app protection policy is deployed to the user's security and targets at least one other MAM-enabled app that can open the data in question.
Oturum açma başarısız oldu: Oturum açmayı yeniden deneyin.Sign-in failed: Try to sign in again. Sorun devam ederse yardım için BT yöneticinize başvurun.If this problem persists, contact your IT administrator for help. Kullanıcının oturum açmayı denediği hesabın kimlik doğrulaması başarısız oldu.Failure to authenticate the account with which the user attempted to sign in. Kullanıcının Intune MAM hizmetine zaten kayıtlı bir iş veya okul hesabıyla oturum açtığından emin olun (Bu uygulamada başarıyla oturum açılan ilk iş veya okul hesabı).Make sure the user signs in with the work or school account that is already enrolled with the Intune MAM service (the first work or school account that was successfully signed into in this app).

Uygulamanın verilerini temizleyin.Clear the app's data.

Uygulama sürümünün güncel olduğundan emin olun.Make sure the app version is up-to-date.

Şirket Portalı sürümünün güncel olduğundan emin olun.Make sure the Company Portal version is up-to-date.
İnternet bağlantısı gerekli: Bu uygulamayı kullanabileceğinizi doğrulamak için İnternet'e bağlı olmalısınız.Internet connection required: You must be connected to the Internet to verify that you can use this app. Cihaz, İnternet'e bağlı değil.The device is not connected to the Internet. Cihazı bir WiFi veya Veri ağına bağlayın.Connect the device to a WiFi or Data network.
Cihaz uyumlu değil: Bu uygulama, cihazınıza kök erişim izni verildiğinden kullanılamaz.Device non-compliant: This app can't be used because you are using a rooted device. Yardım için BT yöneticinize başvurun.Contact your IT administrator for help. Intune, kullanıcının kök erişim izni verilmiş bir cihaz kullandığını algılandı.Intune detected the user is on a rooted device. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın.Reset the device to default factory settings.
Hesap ayarlanmadı: Bu uygulamanın Microsoft Intune tarafından yönetilmesi gerekiyor, ancak hesabınız henüz ayarlanmamış.Account not set up: This app must be managed by Microsoft Intune, but your account has not been set up. Yardım için BT yöneticinize başvurun.Contact your IT administrator for help. Kullanıcı hesabının Intune A Direct lisansı yok.The user account does not have an Intune A Direct license. Kullanıcının hesabına Office portalında bir Intune lisansı atandığından emin olun.Make sure the user's account has an Intune license assigned in the Office portal.
Uygulama kaydedilemedi: Bu uygulamanın Microsoft Intune tarafından yönetilmesi gerekiyor ancak uygulama şu anda kaydedilemedi.Unable to register the app: This app must be managed by Microsoft Intune, but we were unable to register this app at this time. Yardım için BT yöneticinize başvurun.Contact your IT administrator for help. Uygulama koruma ilkesi gerekli olduğunda uygulama MAM hizmetine otomatik olarak kaydedilemedi.Failure to automatically enroll the app with the MAM service when app protection policy is required. Uygulamanın verilerini temizleyin.Clear the app's data.

Günlükleri Şirket Portalı uygulaması ile Intune'a gönderin veya buradan bir destek bileti başvurusu yapın.Send logs to Intune through the Company Portal app or file a support ticket here.

Ayrıca bkz.See also