Microsoft Intune’da ilke sorunlarını gidermeTroubleshoot policies in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune ilkelerini dağıtma ve yönetme konusunda sorun yaşıyorsanız buradan başlayın.If you are having problems deploying and managing Intune policies, start here. Bu konuda, karşılaşabileceğiniz bazı yaygın sorunlar çözümleriyle birlikte sunulmuştur.This topic contains some common problems you might encounter together with solutions.

Genel SorunlarGeneral Issues

Dağıtılan bir ilke cihaza uygulandı mı?Was a deployed policy applied to the device?

Sorun: Bir ilkenin doğru olarak uygulanıp uygulanmadığından emin değilsiniz.Issue: You are unsure if a policy was correctly applied.

Intune yönetim konsolunda, Cihaz Özellikleri’nin altında her cihazın bir ilke sekmesi vardır.In the Intune admin console every device has a policy tab under Device Properties. Her ilkenin bir Amaçlanan Değer ‘i ve bir de Durum‘u vardır.Each policy has an Intended Value and a Status. Amaçlanan değer, ilkeyi atarken ne elde etmek istediğinizi belirtir.The intended value is what you meant to achieve when assigning the policy. Durum, cihaz için geçerli olan tüm ilkeler ve donanım ve işletim sistemi kısıtlamaları ve gereksinimleri birlikte değerlendirildiğinde gerçekten uygulanan şeydir.The status is what is actually applied when all of the policies that apply to the device, as well as the restrictions and requirements of the hardware and the operating system, are considered together. Olası durumlar şunlardır:Possible statuses are:

 • Uyumlu: Cihaz ilkeyi almıştır ve ayarla uyumlu olduğunu hizmete bildirir.Conforms: the device has received the policy and reports to the service that it conforms to the setting.

 • Uygulanamaz: İlke ayarı uygulanabilir değildir.Not applicable: The policy setting is not applicable. Örneğin, iOS cihazlarının e-posta ayarları bir Android cihazına uygulanamaz.For example, email settings for iOS devices would not apply to an Android device.

 • Beklemede: İlke cihaza gönderilmiştir ancak hizmete durum bildirilmemiştir.Pending: The policy was sent to the device, but hasn't reported status to the service. Örneğin Android’de şifreleme için son kullanıcının şifrelemeyi etkinleştirmesi gerektiğinden, askıya alınmış olabilir.For example, encryption on Android requires the user to enable encryption and might therefore be pending.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, iki anlaşılır örnek gösterilmektedir:In the screenshot below you can see two clear examples:

 • Amaçlanan Değer sütununda gösterildiği gibi Basit parolalara izin ver, Evet olarak ayarlanmış, ancak Durum ‘u Uygulanamaz‘dır.Allow simple passwords is set to Yes, as shown in the Intended Value column, but its Status is Not applicable. Bunu nedeni, Android cihazlar için basit parolaların desteklenmemesidir.This is because simple passwords are not supported for Android devices.

 • Benzer şekilde, bu cihaz bir Android cihaz olduğundan iOS cihazlar için e-posta ayarları genişletilmiş ilke öğesi bu cihaza uygulanmaz.Similarly, the expanded policy item Email settings for iOS devices is not applied to this device, as it is an Android device.

Intune cihaz ilkesi

Not

Farklı kısıtlama düzeylerine sahip iki ilke aynı cihaz veya kullanıcıya uygulanırsa, gerçekte daha kısıtlayıcı olan ilkenin uygulanacağını unutmayın.Remember that when two policies with different levels of restriction apply to the same device or user, the more restrictive policy applies in practice.

Kaydedilen cihazlar ile ilgili sorunlarIssues with enrolled devices

Uyarı: Erişim Kuralları Exchange’e KaydedilemediAlert: Saving of Access Rules to Exchange has Failed

Sorun: Yönetici konsolunda Erişim Kuralları Exchange’e Kaydedilemedi hatasını alıyorsunuz.Issue: You receive the alert Saving of Access Rules to Exchange has Failed in the admin console.

Yönetici Konsolu’nun altında, Şirket İçi Exchange İlkesi çalışma alanında ilkeler oluşturduysanız ancak O365 kullanıyorsanız, yapılandırılan ilke ayarları Intune tarafından zorunlu tutulmaz.If you created policies in the Exchange On-Premises Policy workspace under the Admin Console but are using O365, the configured policy settings are not enforced by Intune. Uyarıdaki ilke kaynağını not alın.Note the policy source from the alert. Şirket İçi Exchange İlkesi çalışma alanındaki eski kuralları silin; çünkü bunlar şirket içi Exchange için Intune’daki Genel Exchange kurallarıdır ve O365’e uygun değildir.Under the Exchange On-premises Policy workspace delete the legacy rules, as these are Global Exchange rules within Intune for on-premises Exchange, and are not relevant to O365. Ardından, O365 için yeni ilke oluşturun.Then, create new policy for O365.

Çeşitli kayıtlı cihazlarda güvenlik ilkesi değiştirilemiyorCannot change security policy for various enrolled devices

Windows Phone cihazlarında, MDM veya EAS yoluyla ayarlamış olduğunuz güvenlik ilkelerinin azaltılmasına izin verilmez.Windows Phone devices do not allow security policies set via MDM or EAS to be reduced in security once you've set them. Örneğin, Parolanın karakter sayısı alt sınırı olarak 8 ayarlayın ve sonra bunu 4’e indirmeyi deneyin.For example, you set a Minimum number of character password to 8 then try to reduce it to 4. Cihaza zaten daha kısıtlayıcı bir ilke uygulanmıştır.The more restrictive policy has already been applied to the device.

Cihaz platformuna bağlı olarak, ilkeyi daha az güvenli bir değerle değiştirmek isterseniz, güvenlik ilkelerini sıfırlamanız gerekebilir.Depending on the device platform, if you want to change the policy to a less secure value you may need to reset security policies. Örneğin Windows’ta, masaüstünde sağdan içeri doğru çekerek Düğmeler çubuğunu açın ve Ayarlar > Denetim Masası’nı seçin.For example, in Windows, on the desktop swipe in from right to open the Charms bar and choose Settings > Control Panel. Kullanıcı Hesapları uygulamasını seçin.Select the User Accounts applet. Sol taraftaki gezinti menüsünde, en altta bir Güvenlik İlkelerini Sıfırla bağlantısı vardır.In the left hand navigation menu, there is a Reset Security Policies link at the bottom. O bağlantıyı seçin ve ardından İlkeleri Sıfırla düğmesini seçin.Choose it and then choose the Reset Policies button. Android, Windows Phone 8.1 ve üstü ve iOS gibi diğer MDM cihazlarında, daha az kısıtlayıcı bir ilkeyi uygulayabilmeniz için cihazın devre dışı bırakılması ve sonra hizmete yeniden kaydedilmesi gerekebilir.Other MDM devices, such as Android, Windows Phone 8.1 and later, and iOS, may need to be retired and re-enrolled back into the service for you to be able to apply a less restrictive policy.

Intune yazılım istemcisi çalıştıran bilgisayarlar ile ilgili sorunlarIssues with PCs that run the Intune software client

Intune yazılım istemcisi ile yönetilen Windows bilgisayarlarında, policyplatform.log dosyasındaki ilke hataları, cihazdaki Windows Kullanıcı Hesabı Denetimi’ndeki (UAC) varsayılan olmayan ayarların sonucunda oluşmuş olabilir.For Windows PCs managed with the Intune software client, policy errors in the policyplatform.log file may be the result of non-default settings in the Windows User Account Control (UAC) on the device. Varsayılan olmayan bazı UAC ayarları Microsoft Intune istemci yüklemelerini ve ilke yürütmesini etkileyebilir.Some non-default UAC settings can affect Microsoft Intune client installations and policy execution.

UAC sorunlarını çözmek içinTo resolve UAC issues

 1. Cihazları Microsoft Intune yönetiminde devre dışı bırakma konusunda anlatıldığı gibi bilgisayarı devre dışı bırakın.Retire the computer, as described in Retire devices from Microsoft Intune management.

 2. İstemci yazılımının kaldırılması için 20 dakika bekleyin.Wait 20 minutes for the client software to be removed.

  Not

  İstemciyi Programlar ve Özellikler menüsünden kaldırmaya çalışmayın.Do not attempt to remove the client from Programs and Features.

 3. Başlat menüsünde UAC yazarak Kullanıcı Hesabı Denetimi ayarlarını açın.On the start menu type UAC to open the User Account Control settings.

 4. Bildirim kaydırıcısını varsayılan ayara getirin.Move the notification slider to the default setting.

HATA: Bilgisayardan değer alınamadı, 0x80041013ERROR: Cannot obtain the value from the computer, 0x80041013

Yerel sistemdeki saat beş dakika veya daha fazla eşitleme dışı ise bu durum oluşabilir.This can occur if the time on the local system is out of sync by five minutes or more. Yerel bilgisayardaki saat eşitleme dışı ise zaman damgaları geçersiz olacağından güvenli işlemler başarısız olur.If the time on the local computer is out of sync, secure transactions will fail because the time stamps will be invalid.

Bu sorunu çözmek için yerel sistem saatini İnternet saatine veya ağ üzerindeki etki alanı denetleyicilerinde ayarlanan saate mümkün olduğunca yakın ayarlayın.To resolve this issue, set the local system time as close as possible to Internet time, or to the time set on the domain controllers on the network.

Sonraki adımlarNext steps

Bu sorun giderme bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.