Microsoft Intune’da yazılım güncelleştirmesi sorunlarını gidermeTroubleshoot software updates in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune’da karşılaşabileceğiniz yazılım güncelleştirmesi sorunlarını çözmek için bu bölümdeki bilgileri kullanın.Use the information in this section to help you solve software update problems in Microsoft Intune.

Bu bilgiler sorununuzu çözmezse, yardım almanın daha fazla yolunu öğrenmek için bkz. Microsoft Intune için destek alma.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Güncelleştirme aracısı hata kodlarıUpdate agent error codes

Aşağıdaki tabloda Intune Güncelleştirme Aracısı hata kodları listelenmektedir.The following table lists the Intune Update Agent error codes. Belirli bir kodu bu tabloda bulamazsanız, bkz. Windows Update Aracısı Sonuç Kodları.If you cannot find a specific error code in this table, see Windows Update Agent Result Codes.

Hata koduError code Simgesel adıSymbolic name Daha fazla bilgiMore information
0x00cf00010x00cf0001 OM_S_SERVICE_STOPOM_S_SERVICE_STOP Aracı başarıyla durduruldu.The agent was successfully stopped.
0x00cf00030x00cf0003 OM_S_UPDATE_ERROROM_S_UPDATE_ERROR İşlem başarıyla tamamlandı, ancak güncelleştirmelerin uygulanması sırasında hatalar oluştu.The operation was completed successfully, but errors occurred during the application of updates.
0x00cf00040x00cf0004 OM_S_MARKED_FOR_DISCONNECTOM_S_MARKED_FOR_DISCONNECT İşlemin bağlantısını kesme isteği bir geri çağırma işlemi çalışırken oluştuğundan, bir geri çağırma daha sonra bağlantısı kesilmek için işaretlendi.A callback was marked to be disconnected later because the request to disconnect the operation occurred while a callback was running.
0x00cf00050x00cf0005 OM_S_REBOOT_REQUIREDOM_S_REBOOT_REQUIRED Güncelleştirmelerin yüklenmesini tamamlamak için sistemin yeniden başlatılması gerekir.The system must be restarted to complete the update installation.
0x00cf00060x00cf0006 OM_S_ALREADY_INSTALLEDOM_S_ALREADY_INSTALLED Yüklenecek güncelleştirme sistemde zaten yüklü.The update to be installed is already installed on the system.
0x00cf00070x00cf0007 OM_S_ALREADY_UNINSTALLEDOM_S_ALREADY_UNINSTALLED Kaldırılacak güncelleştirme sistemde yüklü değil.The update to be removed is not installed on the system.
0x00cf20150x00cf2015 OM_S_UH_INSTALLSTILLPENDINGOM_S_UH_INSTALLSTILLPENDING Güncelleştirme yüklemesi devam ediyor.The update installation is in progress.
0x80cf00010x80cf0001 OM_E_NO_SERVICEOM_E_NO_SERVICE Aracı hizmeti sağlayamadı.The agent could not provide the service.
0x80cf00020x80cf0002 OM_E_MAX_CAPACITY_REACHEDOM_E_MAX_CAPACITY_REACHED Hizmetin maksimum kapasitesi aşıldı.The maximum capacity of the service was exceeded.
0x80cf00030x80cf0003 OM_E_UNKNOWN_IDOM_E_UNKNOWN_ID Bir kimlik bulunamadı.An ID cannot be found.
0x80cf00040x80cf0004 OM_E_NOT_INITIALIZEDOM_E_NOT_INITIALIZED Nesne başlatılamadı.The object could not be initialized.
0x80cf00070x80cf0007 OM_E_INVALIDINDEXOM_E_INVALIDINDEX Bir koleksiyon için dizin geçerli değil.The index to a collection is not valid.
0x80cf00080x80cf0008 OM_E_ITEMNOTFOUNDOM_E_ITEMNOTFOUND Sorgulanan öğeye ait anahtar bulunamadı.The key for the queried item could not be found.
0x80cf00090x80cf0009 OM_E_OPERATIONINPROGRESSOM_E_OPERATIONINPROGRESS Çakışan bir işlem devam ediyordu.A conflicting operation was in progress. Birden çok yükleme gibi bazı işlemler aynı anda gerçekleştirilemez.Some operations, like multiple installations cannot be performed simultaneously.
0x80cf000B0x80cf000B OM_E_CALL_CANCELLEDOM_E_CALL_CANCELLED İşlem iptal edildi.The operation was canceled.
0x80cf000C0x80cf000C OM_E_NOOPOM_E_NOOP Hiçbir işlem gerekli değildi.No operation was required.
0x80cf000D0x80cf000D OM_E_XML_MISSINGDATAOM_E_XML_MISSINGDATA Aracı güncelleştirmenin XML verilerinde gerekli bilgileri bulunamadı.The agent could not find required information in the update's XML data.
0x80cf000E0x80cf000E OM_E_XML_INVALIDOM_E_XML_INVALID Aracının güncelleştirmenin XML verilerinde geçerli olmayan bilgiler buldu.The agent found information in the update's XML data that is not valid.
0x80cf000F0x80cf000F OM_E_CYCLE_DETECTEDOM_E_CYCLE_DETECTED Meta verilerde döngüsel güncelleştirme ilişkileri algılandı.Circular update relationships were detected in the metadata.
0x80cf00100x80cf0010 OM_E_TOO_DEEP_RELATIONOM_E_TOO_DEEP_RELATION Güncelleştirme ilişkileri değerlendirmek için çok fazla iç içe geçmiş.The update relationships were too deeply nested to evaluate.
0x80cf00110x80cf0011 OM_E_INVALID_RELATIONSHIPOM_E_INVALID_RELATIONSHIP Geçerli olmayan bir güncelleştirme ilişkisi bulundu.An update relationship was found that is not valid.
0x80cf00120x80cf0012 OM_E_REG_VALUE_INVALIDOM_E_REG_VALUE_INVALID Geçerli olmayan bir kayıt defteri değeri okundu.A registry value was read that is not valid.
0x80cf00130x80cf0013 OM_E_DUPLICATE_ITEMOM_E_DUPLICATE_ITEM İşlem bir listeye yinelenen bir öğe ekleme çalıştı.The operation tried to add a duplicate item to a list.
0x80cf00140x80cf0014 OM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTEDOM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTED Çağrıyı yapan yükleme için istenen güncelleştirmeleri yükleyemez.The caller cannot install updates that were requested for installation.
0x80cf00160x80cf0016 OM_E_INSTALL_NOT_ALLOWEDOM_E_INSTALL_NOT_ALLOWED İşlem, başka bir yükleme devam ederken veya sistem zorunlu bir yeniden başlatmayı beklerken yüklemeyi denedi.The operation tried to install while another installation was in progress, or the system was pending a mandatory restart.
0x80cf00170x80cf0017 OM_E_NOT_APPLICABLEOM_E_NOT_APPLICABLE Uygun güncelleştirme olmadığından işlem gerçekleştirilemedi.The operation was not performed because there are no applicable updates.
0x80cf00180x80cf0018 OM_E_NO_USERTOKENOM_E_NO_USERTOKEN Gerekli bir kullanıcı belirteci eksik olduğundan işlem başarısız oldu.The operation failed because a required user token is missing.
0x80cf00190x80cf0019 OM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICTOM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICT Özel bir güncelleştirme diğer güncelleştirmelerle aynı anda yüklenemez.An exclusive update cannot be simultaneously installed together with other updates.
0x80cf001A0x80cf001A OM_E_POLICY_NOT_SETOM_E_POLICY_NOT_SET Bir ilke değeri ayarlanmadı.A policy value was not set.
0x80cf001D0x80cf001D OM_E_INVALID_UPDATEOM_E_INVALID_UPDATE Bir güncelleştirme geçerli olmayan meta veriler içeriyor.An update contains metadata that is not valid.
0x80cf001E0x80cf001E OM_E_SERVICE_STOPOM_E_SERVICE_STOP Hizmet veya sistem kapatıldığından işlem tamamlanamadı.The operation could not be completed because the service or system was being shut down.
0x80cf001F0x80cf001F OM_E_NO_CONNECTIONOM_E_NO_CONNECTION Kullanılabilir ağ bağlantısı olmadığından işlem tamamlanamadı.The operation could not be completed because the network connection was not available.
0x80cf00200x80cf0020 OM_E_NO_INTERACTIVE_USEROM_E_NO_INTERACTIVE_USER Oturum açmış etkileşimli kullanıcı olmadığından işlem tamamlanamadı.The operation could not be completed because there is no logged-on interactive user.
0x80cf00210x80cf0021 OM_E_TIME_OUTOM_E_TIME_OUT İşlem zaman aşımına uğradığından tamamlanamadı.The operation could not be completed because it timed out.
0x80cf00220x80cf0022 OM_E_ALL_UPDATES_FAILEDOM_E_ALL_UPDATES_FAILED Tüm güncelleştirmeler için işlem başarısız oldu.The operation failed for all the updates.
0x80cf00240x80cf0024 OM_E_NO_UPDATEOM_E_NO_UPDATE Güncelleştirme yok.There are no updates.
0x80cf00250x80cf0025 OM_E_USER_ACCESS_DISABLEDOM_E_USER_ACCESS_DISABLED Grup İlkesi ayarları Windows Update'e erişimi engelledi.Group Policy settings prevented access to Windows Update.
0x80cf00260x80cf0026 OM_E_INVALID_UPDATE_TYPEOM_E_INVALID_UPDATE_TYPE Güncelleştirme türü geçerli değil.The update type is not valid.
0x80cf00280x80cf0028 OM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWEDOM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWED İstek bir WSUS sunucusundan kaynaklanmadığından güncelleştirme kaldırılamadı.The update could not be uninstalled because the request did not originate from a WSUS server.
0x80cf00290x80cf0029 OM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSEOM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSE Arama bazı güncelleştirmeleri atlamış olabilir veya sistem üzerinde lisanssız bir uygulama olabilir.Search might have missed some updates, or there might be an unlicensed application on the system.
0x80cf002C0x80cf002C OM_E_BIN_SOURCE_ABSENTOM_E_BIN_SOURCE_ABSENT Delta sıkıştırmalı bir güncelleştirme, kaynağı gerektirdiğinden yüklenemedi.A delta-compressed update could not be installed because it required the source.
0x80cf002D0x80cf002D OM_E_SOURCE_ABSENTOM_E_SOURCE_ABSENT Bir tam dosya güncelleştirmesi, kaynağı gerektirdiğinden yüklenemedi.A full-file update could not be installed because it required the source.
0x80cf002E0x80cf002E OM_E_WU_DISABLEDOM_E_WU_DISABLED Yönetilmeyen bir sunucuya erişime izin verilmez.Access to an unmanaged server is not allowed.
0x80cf002F0x80cf002F OM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICYOM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICY DisableWindowsUpdateAccess ilkesi ayarlanmadığından işlem tamamlanmadı.The operation could not be completed because the DisableWindowsUpdateAccess policy was set.
0x80cf00300x80cf0030 OM_E_INVALID_PROXY_SERVEROM_E_INVALID_PROXY_SERVER Proxy listesi biçimi geçerli değil.The proxy list format is not valid.
0x80cf00310x80cf0031 OM_E_INVALID_FILEOM_E_INVALID_FILE Dosya yanlış biçimde.The file is in the wrong format.
0x80cf00320x80cf0032 OM_E_INVALID_CRITERIAOM_E_INVALID_CRITERIA Arama ölçütü dizesi geçerli değil.The search criteria string is not valid.
0x80cf00340x80cf0034 OM_E_DOWNLOAD_FAILEDOM_E_DOWNLOAD_FAILED Güncelleştirme indirilemedi.The update failed to download.
0x80cf00350x80cf0035 OM_E_UPDATE_NOT_PROCESSEDOM_E_UPDATE_NOT_PROCESSED Güncelleştirme işlenmedi.The update was not processed.
0x80cf00360x80cf0036 OM_E_INVALID_OPERATIONOM_E_INVALID_OPERATION Nesnenin geçerli durumu işleme izin vermedi.The object's current state did not allow the operation.
0x80cf00370x80cf0037 OM_E_NOT_SUPPORTEDOM_E_NOT_SUPPORTED İşlem desteklenmiyor.The operation is not supported.
0x80cf00380x80cf0038 OM_E_WINHTTP_INVALID_FILEOM_E_WINHTTP_INVALID_FILE İndirilen dosya beklenmeyen bir içerik türüne sahip.The downloaded file has an unexpected content type.
0x80cf00390x80cf0039 OM_E_TOO_MANY_RESYNCOM_E_TOO_MANY_RESYNC Sunucu aracıdan çok fazla yeniden eşitleme istedi.The server asked the agent to resync too many times.
0x80cf00430x80cf0043 OM_E_NO_UI_SUPPORTOM_E_NO_UI_SUPPORT WUA kullanıcı arabirimi desteği yoktur.There is no support for WUA UI.
0x80cf00440x80cf0044 OM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS_DENIEDOM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS_DENIED Yalnızca yöneticiler bu işlemi bilgisayar güncelleştirmesi başına gerçekleştirebilir.Only administrators can perform this operation on per-computer updates.
0x80cf00450x80cf0045 OM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPEOM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPE Desteklenmeyen kapsama sahip bir arama denendi.A search was attempted with an unsupported scope.
0x80cf00460x80cf0046 OM_E_BAD_FILE_URLOM_E_BAD_FILE_URL URL bir dosyaya işaret etmiyor.The URL does not point to a file.
0x80cf00470x80cf0047 OM_E_NOTSUPPORTEDOM_E_NOTSUPPORTED İstenen işlem desteklenmiyor.The requested operation is not supported.
0x80cf00490x80cf0049 OM_E_OUTOFRANGEOM_E_OUTOFRANGE Veriler aralık dışında kalıyor.The data is out of range.
0x80cf004A0x80cf004A OM_E_INVALIDWUAVERSIONOM_E_INVALIDWUAVERSION Veriler geçerli olmayan bir sürüm içeriyor.The data contains a version that is not valid.
0x80cf004B0x80cf004B OM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Arama çağrısı tamamlandı, ancak bazı güncelleştirmeler algılanamadı.The search call was completed, but failed to detect some of the updates.
0x80cf004C0x80cf004C OM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES İndirme çağrısı tamamlandı, ancak bazı güncelleştirmeler indirilemedi.The download call was completed, but failed to download some of the updates.
0x80cf004D0x80cf004D OM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Yükleme çağrısı tamamlandı, ancak bazı güncelleştirmeler yüklenemedi.The install call was completed, but failed to install some of the updates.
0x80cf004E0x80cf004E OM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALIZEDOM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALIZED Windows Update önbelleği henüz başlatılmamış olduğundan boş.The Windows Update cache is empty because it has not been initialized.
0x80cf04360x80cf0436 OM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIREDOM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIRED Sunucu kategoriye özel aramayı desteklemiyor.The server does not support category-specific search. Bunun yerine tam katalog araması yapılmalıdır.Full catalog search must be issued instead.
0x80cf04370x80cf0437 OM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAILUREOM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAILURE Hizmetin yetkilendirilmesiyle ilgili bir sorun oluştu.There was a problem authorizing with the service.
0x80cf04380x80cf0438 OM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLEOM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLE Uç noktasına rota veya ağ bağlantısı yok.There is no route or network connectivity to the endpoint.
0x80cf04390x80cf0439 OM_E_PT_INVALID_FORMATOM_E_PT_INVALID_FORMAT Alınan veriler veri sözleşmesi beklentilerini karşılamıyor.The data received does not meet the data contract expectations.
0x80cf043A0x80cf043A OM_E_PT_INVALID_URLOM_E_PT_INVALID_URL URL geçerli değil.The URL is not valid.
0x80cf043B0x80cf043B OM_E_PT_NWS_NOT_LOADEDOM_E_PT_NWS_NOT_LOADED NWS çalışma zamanı yüklenemiyor.The NWS runtime cannot be loaded.
0x80cf043C0x80cf043C OM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT_SUPPORTEDOM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT_SUPPORTED Proxy kimlik doğrulaması şeması desteklenmiyor.The proxy authentication scheme is not supported.
0x80cf043D0x80cf043D OM_E_SERVICEPROP_NOTAVAILOM_E_SERVICEPROP_NOTAVAIL İstenen hizmet özelliği kullanılamıyor.The requested service property is not available.
0x80cf043E0x80cf043E OM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIREDOM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIRED Uç noktası sağlayıcı eklentisi çevrimiçi yenileme gerektiriyor.The endpoint provider plug-in requires an online refresh.
0x80cf043F0x80cf043F OM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAILOM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAIL İstenen hizmet uç noktası için bir URL kullanılamıyor.A URL for the requested service endpoint is not available.
0x80cf04400x80cf0440 OM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTEDOM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTED Hizmet uç noktası bağlantısı sonlandırıldı.The connection to the service endpoint terminated.
0x80cf04410x80cf0441 OM_E_PT_INVALID_OPERATIONOM_E_PT_INVALID_OPERATION Protokol konuşmacı uygunsuz bir durumda olduğundan işlem geçersiz.The operation is not valid because protocol talker is in an inappropriate state.
0x80cf0FFF0x80cf0FFF OM_E_UNEXPECTEDOM_E_UNEXPECTED Bir işlem başka bir işlem kodu tarafından açıklanmayan nedenlerle başarısız oldu.An operation failed because of reasons that are not explained by another error code.
0x80cf10010x80cf1001 OM_E_MSI_WRONG_VERSIONOM_E_MSI_WRONG_VERSION Windows Installer 3.1 sürümünden önceki bir sürüm olduğundan arama bazı güncelleştirmeleri atlamış olabilir.Search might have missed some updates because the Windows Installer is an earlier version than version 3.1.
0x80cf10020x80cf1002 OM_E_MSI_NOT_CONFIGUREDOM_E_MSI_NOT_CONFIGURED Windows Installer yapılandırılmadığından arama bazı güncelleştirmeleri atlamış olabilir.Search might have missed some updates because the Windows Installer is not configured.
0x80cf10030x80cf1003 OM_E_MSP_DISABLEDOM_E_MSP_DISABLED İlke Windows Installer'a düzeltme eki uygulamayı devre dışı bıraktığından arama bazı güncelleştirmeleri atlamış olabilir.Search might have missed some updates because policy has disabled Windows Installer patching.
0x80cf10040x80cf1004 OM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXTOM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXT Uygulama kullanıcı başına yüklendiğinden bir güncelleştirme uygulanamadı.An update could not be applied because the application is installed per user.
0x80cf20000x80cf2000 OM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLEOM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLE Uzak hiçbir işlem kullanılabilir olmadığından bir uzaktan güncelleştirme işleyicisi için bir istek tamamlanamadı.A request for a remote update handler could not be completed because no remote process is available.
0x80cf20010x80cf2001 OM_E_UH_LOCALONLYOM_E_UH_LOCALONLY İşleyici yalnızca yerel olduğundan uzak güncelleştirme işleyici için bir istek tamamlanamadı.A request for a remote update handler could not be completed because the handler is local only.
0x80cf20030x80cf2003 OM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVEOM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVE Zaten bir tane olduğundan, uzak güncelleştirme işleyici oluşturulamadı.A remote update handler could not be created because one already exists.
0x80cf20040x80cf2004 OM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTIONOM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTION Güncelleştirme yüklemeyi (kaldırmayı) desteklemediğinden, işleyici için bir güncelleştirme yükleme (kaldırma) isteği tamamlanmadı.A request for the handler to install (uninstall) an update could not be completed because the update does not support install (uninstall).
0x80cf20050x80cf2005 OM_E_UH_WRONGHANDLEROM_E_UH_WRONGHANDLER Yanlış işleyici belirtilmiş olduğundan işlem tamamlanamadı.An operation could not be completed because the wrong handler was specified.
0x80cf20060x80cf2006 OM_E_UH_INVALIDMETADATAOM_E_UH_INVALIDMETADATA Güncelleştirme geçersiz meta veriler içerdiğinden bir işleyici işlemi tamamlanamadı.A handler operation could not be completed because the update contains metadata that is not valid.
0x80cf20070x80cf2007 OM_E_UH_INSTALLERHUNGOM_E_UH_INSTALLERHUNG Yükleyici zaman sınırını aştığından bir işlem tamamlanamadı.An operation could not be completed because the installer exceeded the time limit. Kullanıcı etkileşimi gerektiren bir güncelleştirmenin dağıtım için onaylanmış olup olmadığını denetleyin.Check whether an update that requires user interaction was approved for deployment. Bu durumda, sessiz yükleyebilmek için güncelleştirme yükleme parametrelerini düzeltmeniz gerekir.In this case, you must revise the update installation parameters so that it can install silently.
0x80cf20080x80cf2008 OM_E_UH_OPERATIONCANCELLEDOM_E_UH_OPERATIONCANCELLED Güncelleştirme işleyici tarafından gerçekleştirilen bir işlem iptal edildi.An operation that was being performed by the update handler was canceled.
0x80cf20090x80cf2009 OM_E_UH_BADHANDLERXMLOM_E_UH_BADHANDLERXML İşleyiciye özel meta veriler geçerli olmadığından işlem tamamlanamadı.An operation could not be completed because the handler-specific metadata is not valid.
0x80cf200B0x80cf200B OM_E_UH_INSTALLERFAILUREOM_E_UH_INSTALLERFAILURE Yükleyici bir veya daha fazla güncelleştirmeyi yükleyemedi (kaldıramadı).The installer failed to install (uninstall) one or more updates.
0x80cf200D0x80cf200D OM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOADOM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOAD Yeniden yüklenmesi gerektiğinden güncelleştirme işleyici güncelleştirmeyi yüklemedi.The update handler did not install the update because it must be downloaded again.
0x80cf200E0x80cf200E OM_E_UH_NOTIFYFAILUREOM_E_UH_NOTIFYFAILURE Güncelleştirme işleyici yüklemenin (kaldırmanın) durumu hakkında bildirim göndermedi.The update handler failed to send notification of the status of the install (uninstall) operation.
0x80cf20140x80cf2014 OM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDINGOM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDING Güncelleştirme sonrası yeniden başlatma işlemi devam ediyor.The post-reboot operation for the update is still in progress.
0x80cf20150x80cf2015 OM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWNOM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWN Güncelleştirme sonrası yeniden başlatma işleminin sonucu belirlenemedi.The result of the post-reboot operation for the update could not be determined.
0x80cf20160x80cf2016 OM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATEOM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATE Yeniden başlatma işlemi tamamlandıktan sonra güncelleştirmenin durumu beklenmiyor.The state of the update after its post-reboot operation was completed is unexpected.
0x80cf20170x80cf2017 OM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIREDOM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIRED Bu güncelleştirme indirilmeden veya yüklenmeden önce işletim sistemi hizmet yığınının güncelleştirilmesi gerekir.The operation system servicing stack must be updated before this update is downloaded or installed.
0x80cf20180x80cf2018 OM_E_UH_CALLED_BACK_FAILUREOM_E_UH_CALLED_BACK_FAILURE Bir geri çağırma yükleyicisi bir hatayla geri çağırdı.A callback installer called back with an error.
0x80cf20190x80cf2019 OM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALID_SIGNATUREOM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALID_SIGNATURE Özel yükleyici imzası güncelleştirmenin gerektirdiği imzayla eşleşmedi.The custom installer signature did not match the signature that the update requires.
0x80cf201A0x80cf201A OM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCONTEXTOM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCONTEXT Yükleyici yükleme yapılandırmasını desteklemiyor.The installer does not support the installation configuration.
0x80cf201B0x80cf201B OM_E_UH_INVALID_TARGETSESSIONOM_E_UH_INVALID_TARGETSESSION Yükleme için hedeflenen oturum geçerli değil.The targeted session for the installation is not valid.
0x80cf2FFF0x80cf2FFF OM_E_UH_UNEXPECTEDOM_E_UH_UNEXPECTED Bir güncelleştirme işleyici hatası başka bir OM_E_UH_* kodu tarafından kapsanmıyor.An update handler error is not covered by another OM_E_UH_* code.
0x80cf3FFD0x80cf3FFD OM_E_NON_UI_MODEOM_E_NON_UI_MODE UI dışı moddayken UI gösterilemez.Cannot show UI when in non-UI mode. Windows Update istemcisi kullanıcı arabirimi modülleri yüklenmemiş olabilir.Windows Update client UI modules might not be installed.
0x80cf3FFE0x80cf3FFE OM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSIONOM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSION WU istemcisi kullanıcı arabirimi dışarı aktarılan işlevlerin bu sürümü desteklenmez.This version of WU client UI exported functions is not supported.
0x80cf3FFF0x80cf3FFF OM_E_AUCLIENT_UNEXPECTEDOM_E_AUCLIENT_UNEXPECTED Başka bir OM_E_AUCLIENT_* hata kodu tarafından kapsanmayan bir kullanıcı arabirimi hatası oluştu.A user interface error occurred that is not covered by another OM_E_AUCLIENT_* error code.
0x80cf40070x80cf4007 OM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULTOM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULT SOAPCLIENT_SOAPFAULT ile aynı.Same as SOAPCLIENT_SOAPFAULT. OM_E_PT_SOAP_* hata kodu türünde bir SOAP hatası oluştuğundan SOAP istemcisi başarısız oldu.SOAP client failed because a SOAP fault of OM_E_PT_SOAP_* error code type occurred.
0x80cf40080x80cf4008 OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULTOM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR ile aynı.Same as SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR. SOAP istemcisi SOAP hatasını ayrıştıramadı.SOAP client failed to parse a SOAP fault error.
0x80cf400A0x80cf400A OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEOM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE SOAPCLIENT_PARSE_ERROR ile aynı.Same as SOAPCLIENT_PARSE_ERROR. SOAP istemcisi sunucudan yanıtı ayrıştıramadı.SOAP client failed to parse the response from the server.
0x80cf400B0x80cf400B OM_E_PT_SOAP_VERSIONOM_E_PT_SOAP_VERSION SOAP_E_VERSION_MISMATCH ile aynı.Same as SOAP_E_VERSION_MISMATCH. SOAP istemcisi SOAP zarfı için tanınmayan bir ad alanı buldu.SOAP client found an unrecognizable namespace for the SOAP envelope.
0x80cf400C0x80cf400C OM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTANDOM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTAND SOAP_E_MUST_UNDERSTAND ile aynı.Same as SOAP_E_MUST_UNDERSTAND. SOAP istemcisi bir üstbilgiyi yorumlayamadı.SOAP client could not interpret a header.
0x80cf400D0x80cf400D OM_E_PT_SOAP_CLIENTOM_E_PT_SOAP_CLIENT SOAP_E_CLIENT ile aynı.Same as SOAP_E_CLIENT. SOAP istemcisi iletinin hatalı biçimlendirildiğini buldu.SOAP client found the message was malformed. Göndermeden önce düzeltin.Correct before resending.
0x80cf400E0x80cf400E OM_E_PT_SOAP_SERVEROM_E_PT_SOAP_SERVER SOAP_E_SERVER ile aynı.Same as SOAP_E_SERVER. Sunucu hatası nedeniyle SOAP iletisi işlenemedi.The SOAP message could not be processed because of a server error. Daha sonra yeniden gönderin.Resend later.
0x80cf40100x80cf4010 OM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPSOM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPS Sunucuya gidiş dönüş sayısı maksimum sınırı aştı.The number of round trips to the server exceeded the maximum limit.
0x80cf40120x80cf4012 OM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATIONOM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATION Nesne zaten başlatıldığı için başlatma başarısız oldu.The initialization failed because the object was already initialized.
0x80cf40130x80cf4013 OM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAMEOM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAME Bilgisayar adı belirlenemedi.The computer name could not be determined.
0x80cf40150x80cf4015 OM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIREDOM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIRED Sunucu yanıtı sunucunun değiştirildiğini veya tanımlama bilgisinin geçersiz olduğunu gösteriyor.The reply from the server indicates that the server was changed or the cookie was invalid. İç önbelleği yenileyin ve yeniden deneyin.Refresh the internal cache and retry.
0x80cf40160x80cf4016 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUESTOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST HTTP durum 400 ile aynı.Same as HTTP status 400. Sözdizimi geçerli olmadığından sunucu isteği gerçekleştiremedi.The server could not process the request because the syntax is not valid.
0x80cf40170x80cf4017 OM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIED HTTP durum 401 ile aynı.Same as HTTP status 401. İstenen kaynak kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiriyor.The requested resource requires user authentication.
0x80cf40180x80cf4018 OM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDENOM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDEN HTTP durum 403 ile aynı.Same as HTTP status 403. Sunucu isteği anladı ancak gerçekleştirmeyi reddetti.The server understood the request, but declined to fulfill it.
0x80cf40190x80cf4019 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUNDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND HTTP durum 404 ile aynı.Same as HTTP status 404. Sunucu istenen URI'yi (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) bulamıyor.The server cannot find the requested URI (Uniform Resource Identifier).
0x80cf401A0x80cf401A OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHODOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHOD HTTP durum 405 ile aynı.Same as HTTP status 405. HTTP yöntemine izin verilmez.The HTTP method is not allowed.
0x80cf401B0x80cf401B OM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQOM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ HTTP durum 407 ile aynı.Same as HTTP status 407. Proxy kimlik doğrulaması gereklidir.Proxy authentication is required.
0x80cf401C0x80cf401C OM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUTOM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUT HTTP durum 408 ile aynı.Same as HTTP status 408. Sunucu isteği beklerken zaman aşımına uğradı.The server timed out waiting for the request.
0x80cf401D0x80cf401D OM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICTOM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICT HTTP durum 409 ile aynı.Same as HTTP status 409. Kaynağın geçerli durumu ile bir çakışma olduğundan istek tamamlanamadı.The request was not completed because of a conflict with the current state of the resource.
0x80cf401E0x80cf401E OM_E_PT_HTTP_STATUS_GONEOM_E_PT_HTTP_STATUS_GONE HTTP durum 410 ile aynı.Same as HTTP status 410. İstenen kaynak sunucuda artık kullanılamıyor.The requested resource is no longer available at the server.
0x80cf401F0x80cf401F OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROROM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROR HTTP durum 500 ile aynı.Same as HTTP status 500. Sunucuda bir iç hata isteğin yerine getirilmesini engelledi.An error internal to the server prevented the request from being fulfilled.
0x80cf40200x80cf4020 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED HTTP durum 500 ile aynı.Same as HTTP status 500. Sunucu isteği yerine getirmek için gereken işlevselliği desteklemiyor.The server does not support the functionality that is required to fulfill the request.
0x80cf40210x80cf4021 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAYOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAY HTTP durum 502 ile aynı.Same as HTTP status 502. Sunucu, ağ geçidi veya proxy gibi davranırken eriştiği yukarı akış sunucusundan geçersiz bir yanıt aldı.The server, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream server that it accessed while trying to fulfill the request.
0x80cf40220x80cf4022 OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAILOM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL HTTP durum 503 ile aynı.Same as HTTP status 503. Hizmet geçici olarak aşırı yüklendi.The service is temporarily overloaded.
0x80cf40230x80cf4023 OM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TIMEOUTOM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TIMEOUT HTTP durum 503 ile aynı.Same as HTTP status 503. İstek bir ağ geçidi beklenirken zaman aşımına uğradı.The request was timed out waiting for a gateway.
0x80cf40240x80cf4024 OM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT_SUPOM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT_SUP HTTP durum 505 ile aynı.Same as HTTP status 505. Sunucu istek için kullanılan HTTP protokolü sürümünü desteklemiyor.The server does not support the HTTP protocol version that is used for the request.
0x80cf40250x80cf4025 OM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGEDOM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGED İşlem değiştirilen dosya konumu nedeniyle başarısız oldu.The operation failed because of a changed file location. İç durumu yenileyin ve yeniden gönderin.Refresh the internal state and resend.
0x80cf40270x80cf4027 OM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTEDOM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTED Sunucu boş kimlik doğrulaması bilgi listesi döndürdü.The server returned an empty authentication information list.
0x80cf40280x80cf4028 OM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATEDOM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATED Aracı geçerli kimlik doğrulaması tanımlama bilgileri oluşturamadı.The agent could not create any valid authentication cookies.
0x80cf40290x80cf4029 OM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROPOM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROP Bir yapılandırma özellik değeri yanlıştı.A configuration property value was wrong.
0x80cf402A0x80cf402A OM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSINGOM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSING Bir yapılandırma özellik değeri eksikti.A configuration property value was missing.
0x80cf402B0x80cf402B OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPED HTTP isteği tamamlanamadı ve neden, OM_E_PT_HTTP_* hata kodlarından hiçbirine karşılık gelmedi.The HTTP request could not be completed, and the reason did not correspond to any of the OM_E_PT_HTTP_* error codes.
0x80cf402C0x80cf402C OM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVEDOM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED ile aynı.Same as ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED. Proxy sunucusu veya hedef sunucu adı çözülemiyor.The proxy server or destination server name cannot be resolved.
0x80cf402F0x80cf402F OM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORSOM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS Dış .cab dosyası işleme bazı hatalarla tamamlandı.The external .cab file processing was completed with some errors.
0x80cf40300x80cf4030 OM_E_PT_ECP_INIT_FAILEDOM_E_PT_ECP_INIT_FAILED Dış .cab işlemci başlatması tamamlanmadı.The external .cab processor initialization was not completed.
0x80cf40310x80cf4031 OM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMATOM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMAT Meta veri dosyasının biçimi geçerli değil.The format of a metadata file is not valid.
0x80cf40320x80cf4032 OM_E_PT_ECP_INVALID_METADATAOM_E_PT_ECP_INVALID_METADATA Dış cab işlemcisi geçersiz meta veriler buldu.The external cab processor found metadata that is not valid.
0x80cf40330x80cf4033 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGESTOM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGEST Dosya özeti dış .cab dosyasından ayıklanamadı.The file digest could not be extracted from an external .cab file.
0x80cf40340x80cf4034 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILEOM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILE Bir dış .cab dosyası açılamadı.An external .cab file could not be decompressed.
0x80cf40350x80cf4035 OM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROROM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROR Dış cab işlemcisi dosya konumlarını alamadı.The external cab processor could not get the file locations.
0x80cf4FFF0x80cf4FFF OM_E_PT_UNEXPECTEDOM_E_PT_UNEXPECTED Başka bir OM_E_PT_* hata kodu tarafından kapsanmayan bir iletişim hatası oluştu.A communication error occurred that is not covered by another OM_E_PT_* error code.
0x80cf60010x80cf6001 OM_E_DM_URLNOTAVAILABLEOM_E_DM_URLNOTAVAILABLE İstenen dosya bir URL'ye sahip olmadığı için bir yükleme yöneticisi işlemi tamamlanamadı.A download manager operation could not be completed because the requested file does not have a URL.
0x80cf60020x80cf6002 OM_E_DM_INCORRECTFILEHASHOM_E_DM_INCORRECTFILEHASH Dosya özeti tanınmadığından bir yükleme yöneticisi işlemi tamamlanamadı.A download manager operation could not be completed because the file digest was not recognized.
0x80cf60030x80cf6003 OM_E_DM_UNKNOWNALGORITHMOM_E_DM_UNKNOWNALGORITHM Dosya meta verileri tanınmayan bir karma algoritması istediğinden bir yükleme yöneticisi işlemi tamamlanamadı.A download manager operation could not be completed because the file metadata requested an unrecognized hash algorithm.
0x80cf60050x80cf6005 OM_E_DM_NONETWORKOM_E_DM_NONETWORK Ağ bağlantısı kullanılamadığı için bir yükleme yöneticisi işlemi tamamlanamadı.A download manager operation could not be completed because the network connection was not available.
0x80cf60070x80cf6007 OM_E_DM_NOTDOWNLOADEDOM_E_DM_NOTDOWNLOADED Güncelleştirme indirilmedi.The update has not been downloaded.
0x80cf60080x80cf6008 OM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITSOM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITS İndirme yöneticisi Arka Plan Akıllı Aktarım Hizmeti'ne (BITS) bağlanamadığından bir indirme yöneticisi hizmeti başarısız oldu.A download manager operation failed because the download manager could not connect the Background Intelligent Transfer Service (BITS).
0x80cf60090x80cf6009 OM_E_DM_BITSTRANSFERERROROM_E_DM_BITSTRANSFERERROR Belirtilmeyen bir Arka Plan Akıllı Aktarım Hizmeti (BITS) aktarım hatası nedeniyle bir indirme yöneticisi işi başarısız oldu.A download manager operation failed because there was an unspecified Background Intelligent Transfer Service (BITS) transfer error.
0x80cf600a0x80cf600a OM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCHANGEDOM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCHANGED İndirme kaynak konumu değiştiği için bir indirmenin yeniden başlatılması gerekiyor.A download must be restarted because the download source location has changed.
0x80cf600B0x80cf600B OM_E_DM_CONTENTCHANGEDOM_E_DM_CONTENTCHANGED Yeni bir düzeltmede güncelleştirme içeriği değiştiğinden bir indirmenin yeniden başlatılması gerekiyor.A download must be restarted because the update content changed in a new revision.
0x80cf6FFF0x80cf6FFF OM_E_DM_UNEXPECTEDOM_E_DM_UNEXPECTED Başka bir OM_E_DM_* hata kodu tarafından kapsanmayan bir indirme yöneticisi hatası oluştu.A download manager error occurred that is not covered by another OM_E_DM_* error code.
0x80cf70030x80cf7003 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADOM_E_INVALID_EVENT_PAYLOAD Geçerli olmayan bir olay yükü belirtildi.An event payload was specified that is not valid.
0x80cf70040x80cf7004 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZEOM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZE Gönderilen olay yükü boyutu geçerli değil.The size of the event payload submitted is not valid.
0x80cf70050x80cf7005 OM_E_SERVICE_NOT_REGISTEREDOM_E_SERVICE_NOT_REGISTERED Hizmet kayıtlı değil.The service is not registered.
0x80cf80000x80cf8000 OM_E_DS_SHUTDOWNOM_E_DS_SHUTDOWN Aracı kapatıldığından bir işlem başarısız oldu.An operation failed because the agent is shutting down.
0x80cf80010x80cf8001 OM_E_DS_INUSEOM_E_DS_INUSE Veri deposu kullanımda olduğundan işlem başarısız oldu.An operation failed because the data store was in use.
0x80cf80020x80cf8002 OM_E_DS_INVALIDOM_E_DS_INVALID Veri deposunun geçerli ve beklenen durumları eşleşmiyor.The current and expected states of the data store do not match.
0x80cf80030x80cf8003 OM_E_DS_TABLEMISSINGOM_E_DS_TABLEMISSING Veri deposunda bir tablo eksik.The data store is missing a table.
0x80cf80040x80cf8004 OM_E_DS_TABLEINCORRECTOM_E_DS_TABLEINCORRECT Veri deposu beklenmeyen sütunlara sahip bir tablo içeriyor.The data store contains a table that has unexpected columns.
0x80cf80050x80cf8005 OM_E_DS_INVALIDTABLENAMEOM_E_DS_INVALIDTABLENAME Tablo veri deposunda olmadığından açılamadı.A table could not be opened because the table is not in the data store.
0x80cf80060x80cf8006 OM_E_DS_BADVERSIONOM_E_DS_BADVERSION Veri deposunun geçerli ve beklenen sürümleri eşleşmiyor.The current and expected versions of the data store do not match.
0x80cf80070x80cf8007 OM_E_DS_NODATAOM_E_DS_NODATA İstenen bilgiler veri deposunda değil.The information that is requested is not in the data store.
0x80cf80080x80cf8008 OM_E_DS_MISSINGDATAOM_E_DS_MISSINGDATA Veri deposunda gerekli bilgiler eksik veya null olmayan bir değer gerektiren bir tablo sütununda null değere sahip.The data store is missing required information or has a null in a table column that requires a non-null value.
0x80cf80090x80cf8009 OM_E_DS_MISSINGREFOM_E_DS_MISSINGREF Veri deposunda gerekli bilgiler eksik veya eksik lisans koşulları, dosya, yerelleştirilmiş özellik ya da bağlı satıra başvuru içeriyor.The data store is missing required information or has a reference to missing license terms, file, localized property, or linked row.
0x80cf800A0x80cf800A OM_E_DS_UNKNOWNHANDLEROM_E_DS_UNKNOWNHANDLER Güncelleştirme işleyicisi tanınmadığından güncelleştirme işlenmedi.The update was not processed because its update handler was not recognized.
0x80cf800B0x80cf800B OM_E_DS_CANTDELETEOM_E_DS_CANTDELETE Bir veya daha fazla hizmet tarafından hala başvurulduğundan güncelleştirme silinmedi.The update was not deleted because it is still referenced by one or more services.
0x80cf800C0x80cf800C OM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIREDOM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIRED Veri deposu bölümü ayrılan süre içinde kilitlenemedi.The data store section could not be locked within the allotted time.
0x80cf800E0x80cf800E OM_E_DS_ROWEXISTSOM_E_DS_ROWEXISTS Var olan bir satır aynı birincil anahtara sahip olduğundan, satır eklenmedi.The row was not added because an existing row has the same primary key.
0x80cf800F0x80cf800F OM_E_DS_STOREFILELOCKEDOM_E_DS_STOREFILELOCKED Başka bir işlem tarafından kilitlendiğinden veri deposu başlatılamadı.The data store could not be initialized because it was locked by another process.
0x80cf80100x80cf8010 OM_E_DS_CANNOTREGISTEROM_E_DS_CANNOTREGISTER Veri deposunun geçerli işlemde COM ile kaydedilmesine izin verilmez.The data store is not allowed to be registered with COM in the current process.
0x80cf80110x80cf8011 OM_E_DS_UNABLETOSTARTOM_E_DS_UNABLETOSTART Bir işlem başka bir işlemde bir veri deposu nesnesi oluşturamadı.An operation could not create a data store object in another process.
0x80cf80130x80cf8013 OM_E_DS_DUPLICATEUPDATEIDOM_E_DS_DUPLICATEUPDATEID Sunucu istemciye aynı güncelleştirmeyi iki farklı düzeltme kimliğiyle gönderdi.The server sent the same update to the client with two different revision IDs.
0x80cf80140x80cf8014 OM_E_DS_UNKNOWNSERVICEOM_E_DS_UNKNOWNSERVICE Hizmet veri deposunda olmadığından işlem tamamlanamadı.An operation could not be completed because the service is not in the data store.
0x80cf80150x80cf8015 OM_E_DS_SERVICEEXPIREDOM_E_DS_SERVICEEXPIRED Hizmetin kayıt süresi dolduğundan bir işlem tamamlanamadı.An operation could not be completed because the registration of the service has expired.
0x80cf80160x80cf8016 OM_E_DS_DECLINENOTALLOWEDOM_E_DS_DECLINENOTALLOWED Zorunlu bir güncelleştirme olduğundan veya bir son tarihle dağıtıldığından bir güncelleştirmeyi gizleme isteği reddedildi.A request to hide an update was declined because it is a mandatory update or because it was deployed with a deadline.
0x80cf80170x80cf8017 OM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCHOM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCH Oturumla ilişkili olmadığından bir tablo kapatılmadı.A table was not closed because it is not associated with the session.
0x80cf80180x80cf8018 OM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCHOM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCH Oturumla ilişkili olmadığından bir tablo kapatılmadı.A table was not closed because it is not associated with the session.
0x80cf80190x80cf8019 OM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICEOM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICE Yerleşik bir hizmet olduğundan veya Otomatik Güncelleştirmeler başka bir hizmete dönemediğinden bir hizmeti kaldırma veya kaydını kaldırma isteği reddedildi.The request to remove or unregister the service was declined because it is a built-in service or because Automatic Updates cannot fall back to another service.
0x80cf801A0x80cf801A OM_E_DS_INVALIDOPERATIONOM_E_DS_INVALIDOPERATION İşleme izin verilmediğinden istek reddedildi.The request was declined because the operation is not allowed.
0x80cf801B0x80cf801B OM_E_DS_SCHEMAMISMATCHOM_E_DS_SCHEMAMISMATCH Geçerli veri deposu şeması ve yedek XML belgesindeki bir tablodaki şema eşleşmiyor.The schema of the current data store and the schema of a table in a backup XML document do not match.
0x80cf801C0x80cf801C OM_E_DS_RESETREQUIREDOM_E_DS_RESETREQUIRED Veri deposu oturumu sıfırlamayı gerektiriyor.The data store requires a session reset. Oturumu serbest bırakın ve yeni bir oturumla yeniden deneyin.Release the session and retry with a new session.
0x80cf801D0x80cf801D OM_E_DS_IMPERSONATEDOM_E_DS_IMPERSONATED Temsili bir kimlikle istendiğinden dolayı bir veri deposu işlemi tamamlanamadı.A data store operation could not be completed because it was requested with an impersonated identity.
0x80cf8FFF0x80cf8FFF OM_E_DS_UNEXPECTEDOM_E_DS_UNEXPECTED Başka bir OM_E_DS_* kodu tarafından kapsanmayan bir veri deposu hatası oluştu.A data store error occurred that is not covered by another OM_E_DS_* code.
0x80cfA0000x80cfA000 OM_E_AU_NOSERVICEOM_E_AU_NOSERVICE Otomatik Güncelleştirmeler gelen istekleri karşılayamadı.Automatic Updates could not service incoming requests.
0x80cfA0040x80cfA004 OM_E_AU_PAUSEDOM_E_AU_PAUSED Otomatik Güncelleştirmeler duraklatıldığından gelen istekleri işleyemedi.Automatic Updates could not process incoming requests because it was paused.
0x80cfA0050x80cfA005 OM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICEOM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICE Yönetilmeyen hiçbir hizmet Otomatik Güncelleştirmeler ile kayıtlı değil.No unmanaged service is registered with Automatic Updates.
0x80cfA0060x80cfA006 OM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCHOM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCH Arama sırasında Otomatik Güncelleştirmeler ile kayıtlı varsayılan hizmet değiştirildi.The default service registered with Automatic Updates changed during the search.
0x80cfA0070x80cfA007 OM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR_REBOOTOM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR_REBOOT Otomatik Güncelleştirmeler zaten kullanıcıdan yeniden başlatmasını istiyor.Automatic Updates is already prompting the user to restart.
0x80cfAFFF0x80cfAFFF OM_E_AU_UNEXPECTEDOM_E_AU_UNEXPECTED Başka bir OM_E_AU_* kodu tarafından kapsanmayan bir Otomatik Güncelleştirmeler hatası oluştu.An Automatic Updates error occurred that is not covered by another OM_E_AU * code.
0x80cfE0010x80cfE001 OM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSIONOM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSION Bir ifade tanınmadığından bir ifade değerlendiricisi işlemi tamamlanamadı.An expression evaluator operation could not be completed because an expression was not recognized.
0x80cfE0020x80cfE002 OM_E_EE_INVALID_EXPRESSIONOM_E_EE_INVALID_EXPRESSION Bir ifade geçerli olmadığından bir ifade değerlendiricisi işlemi tamamlanamadı.An expression evaluator operation could not be completed because an expression was not valid.
0x80cfE0030x80cfE003 OM_E_EE_MISSING_METADATAOM_E_EE_MISSING_METADATA Bir ifade yanlış sayıda meta veri düğümü içerdiğinden bir ifade değerlendiricisi işlemi tamamlanamadı.An expression evaluator operation could not be completed because an expression contains an incorrect number of metadata nodes.
0x80cfE0040x80cfE004 OM_E_EE_INVALID_VERSIONOM_E_EE_INVALID_VERSION Seri duruma getirilmiş ifade verileri sürümü geçerli olmadığından bir ifade değerlendiricisi işlemi tamamlanamadı.An expression evaluator operation could not be completed because the version of the serialized expression data is not valid.
0x80cfE0050x80cfE005 OM_E_EE_NOT_INITIALIZEDOM_E_EE_NOT_INITIALIZED İfade değerlendiricisi başlatılamadı.The expression evaluator could not be initialized.
0x80cfE0060x80cfE006 OM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATAOM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATA Bir öznitelik geçerli olmadığından bir ifade değerlendiricisi işlemi tamamlanamadı.An expression evaluator operation could not be completed because an attribute is not valid.
0x80cfE0070x80cfE007 OM_E_EE_CLUSTER_ERROROM_E_EE_CLUSTER_ERROR Bilgisayarın küme durumu belirlenemediğinden, bir ifade değerlendiricisi işlemi tamamlanamadı.An expression evaluator operation could not be completed because the cluster state of the computer could not be determined.
0x80cfEFFF0x80cfEFFF OM_E_EE_UNEXPECTEDOM_E_EE_UNEXPECTED Başka bir OM_E_EE_* hata kodu tarafından kapsanmayan bir ifade değerlendiricisi hatası oluştu.An expression evaluator error occurred that is not covered by another OM_E_EE_* error code.
0x80cfF0010x80cfF001 OM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPTOM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPT Olay önbellek dosyası bozuktu.The event cache file was defective.
0x80cfF0020x80cfF002 OM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILEDOM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILED Olay ad alanı tanımlayıcısındaki XML ayrıştırılamadı.The XML in the event namespace descriptor could not be parsed.
0x80cfF0030x80cfF003 OM_E_INVALID_EVENTOM_E_INVALID_EVENT Olay ad alanı tanımlayıcısındaki XML geçerli değil.The XML in the event namespace descriptor is not valid.
0x80cfF0040x80cfF004 OM_E_SERVER_BUSYOM_E_SERVER_BUSY Sunucu meşgul olduğundan bir olayı reddetti.The server rejected an event because the server was too busy.
0x80cfFFFF0x80cfFFFF OM_E_REPORTER_UNEXPECTEDOM_E_REPORTER_UNEXPECTED Başka bir hata kodu tarafından kapsanmayan bir bildirici hatası oluştu.A reporter error occurred that is not covered by another error code.
0x80af00050x80af0005 OMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REBOOT_REQUIREDOMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REBOOT_REQUIRED Bekleyen bir zorunlu yeniden başlatma olduğundan yükleme başarısız oldu.Installation failed because there is a pending mandatory reboot.
0x80af00060x80af0006 OMC_E_DOWNLOAD_CANCELLEDOMC_E_DOWNLOAD_CANCELLED İndirme iptal edildi.The download was canceled.

Yenisiyle değiştirilmiş çok fazla güncelleştirmesi olan Windows 7 tabanlı bilgisayarlarda Microsoft Intune konsoluna raporlama durduruluyorWindows 7-based computers with lots of superseded updates stop reporting to the Microsoft Intune console

Sorun: Microsoft Intune istemcilerinin aşağıdaki belirtilerden en az biriyle karşılaştığı durumlar yaşayabilirsiniz:Issue: You may encounter a situation where Microsoft Intune clients experience one or more of the following symptoms:

  • Aniden Microsoft yönetim konsoluna raporlamayı durduruyorlar.They suddenly stop reporting to the Microsoft admin console.
  • Yüksek CPU kullanımıyla karşılaşıyorlar.They experience high CPU utilization.
  • Intune portalı aracılığıyla yüklenen uygulamalar yavaş yükleniyor.Applications install slowly when they’re installed through the Intune portal.
  • Microsoft Intune Center şu hatayı tetikliyor: Bilgisayarınız güncelleştirilirken bir hata oluştu. Hata bulundu: Kod 0x800705b4.The Microsoft Intune Center triggers the following error: An error occurred while updating your computer. Error found: Code 0x800705b4.
  • Intune Yönetim Konsolu > Gruplar > Tüm Cihazlar’ın altındaki durum alanında şu görüntüleniyor: Bu bilgisayarda yüklü olan bir veya daha çok aracıda hatalar var. Bu bilgisayarla ilgili bilgiler doğru veya güncel olmayabilir.The status field under Intune Admin Console > Groups > All Devices displays: One or more agents that are installed on this computer have errors. The information for this computer may not be accurate or up-to-date.

Yenisiyle değiştirilmiş güncelleştirmeler uzun bir süre reddedilmezse, bu sorun ortaya çıkabilir.This problem may occur if superseded updates (updates that have been replaced by another update) have not been declined for an extended period. Uygulama yükleme gibi bazı işlemler sırasında Windows yenisiyle değiştirilmiş tüm güncelleştirmeleri sırayla denetler; böylelikle güncelleştirmeler ve ardılları doğru bir şekilde eşlenir.During certain processes, such as installing an application, Windows checks all superseded updates in sequence so that the updates and their successors can be correctly mapped. Yenisiyle değiştirilen güncelleştirmeler listesi çok fazla büyürse, işlem yükü ve gereken süre nedeniyle bu denetim görevi yüksek CPU kullanımına neden olabilir.If the list of superseded updates grows too large, this checking task may cause high CPU utilization because of the processing load and time required. Bu sorun öncelikle Windows 7 çalıştıran istemcileri etkiler çünkü Windows 7 için yenisiyle değiştirilmiş çok fazla sayıda güncelleştirme vardır.This issue primarily affect clients that are running Windows 7 because of the large number of superseded updates that are available for Windows 7. Windows 8 ve sonraki işletim sistemlerinin yenisiyle değiştirilmiş o kadar çok güncelleştirmesi olmadığından, bu sorundan fazla etkilenmez.Windows 8 and later operating systems do not have as many available superseded updates and therefore are not as susceptible to this issue.

Çözüm: Bu sorunu çözmek için şu adımları izleyin:Resolution: To resolve this issue, follow these steps:

  1. Intune yönetim konsolunda oturum açın.Log on to the Intune admin console.
  2. Güncelleştirmeler > Tüm Güncelleştirmeler’i seçin.Select Updates > All Updates.
  3. Yenisiyle değiştirilen güncelleştirmeleri filtrelemek için, üst araç çubuğundaki filtre seçeneğini kullanın.Use the filter option on the upper toolbar to filter for superseded updates.
  4. Windows 7’ye veya etkilenen istemcilere yüklenmiş olan uygulamalara (örneğin, Microsoft Office) uygulanabilecek, yenisiyle değiştirilmiş tüm güncelleştirmeleri reddedin.Decline all superseded updates that may apply to Windows 7 or to applications (for example, Microsoft Office) that were installed on the affected clients.
  5. Etkilenen istemcileri yeniden başlatın.Restart the affected clients.

Buna ek olarak, Windows 7 çalıştırıyorsanız şu güncelleştirmeyi yüklediğinizden emin olun:3050265 Windows 7 için Windows Update İstemcisi: Haziran 2015.Additionally, if you're running Windows 7, make sure that you have the following update installed:3050265 Windows Update Client for Windows 7: June 2015.

Sonraki adımlarNext steps

Bu sorun giderme bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.