Android uygulamanız uygulama koruma ilkeleriyle yönetildiğinde beklemeniz gerekenlerWhat to expect when your Android app is managed by app protection policies

Şunlar için geçerlidir: IntuneApplies to: Intune
Bu konu, Azure portalında ve klasik portalda Intune için geçerlidir.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Bu konuda, uygulama koruma ilkeleri içeren uygulamalardaki kullanıcı deneyimi açıklanmıştır.This topic describes the user experience for apps with app protection policies. Uygulama koruma ilkeleri yalnızca uygulamalar iş bağlamında kullanıldığında uygulanır: Örneğin, kullanıcı iş hesabı kullanarak uygulamalara veya şirketinizin OneDrive iş konumunda depolanan dosyalara eriştiğinde.App protection policies are applied only when apps are used in a work context: for example, when the user is accessing apps with a work account or accessing files that are stored in a company OneDrive business location.

Erişim uygulamalarıAccess apps

Şirket Portalı uygulaması, Android cihazlarda uygulama koruma ilkeleriyle ilişkili tüm uygulamalar için gereklidir.The Company Portal app is required for all apps that are associated with app protection policies on Android devices.

Intune'a kayıtlı olmayan cihazlarda, Şirket Portalı uygulamasının cihaza yüklenmesi gerekir.For devices that are not enrolled in Intune, the Company Portal app must be installed on the device. Ancak kullanıcının uygulama koruma ilkeleri tarafından yönetilen uygulamaları kullanabilmesi için önce Şirket Portalı uygulamasını açması veya uygulamada oturum açması gerekmez.However, the user does not have to launch or sign into the Company Portal app before they can use apps that are managed by app protection policies.

Şirket Portalı uygulaması, Intune’un güvenli bir konumda veri paylaşmasının bir yoludur.The Company Portal app is a way for Intune to share data in a secure location. Bu nedenle cihaz Intune'a kayıtlı olmasa bile, Şirket Portalı uygulaması uygulama koruma ilkeleri ile ilişkili olan tüm uygulamalar için gereklidir.Therefore, the Company Portal app is a requirement for all apps that are associated with app protection policies, even if the device is not enrolled in Intune.

Çoklu kimlik desteği olan uygulamaları kullanmaUse apps with multi-identity support

Uygulama koruma ilkeleri yalnızca iş bağlamında uygulanır.App protection polices are only applied in the work context. Bu nedenle uygulama, bağlamın iş veya kişisel olmasına göre farklı davranış gösterebilir.Therefore, the app might behave differently depending on whether the context is work or personal.

Örneğin, kullanıcı iş verilerine erişirken kendisinden bir PIN istenir.For example, the user gets a PIN prompt when accessing work data. Outlook uygulamasında, kullanıcı uygulamayı açarken bir PIN istenir.For the Outlook app, the user is prompted for a PIN when they launch the app. OneDrive uygulamasında, kullanıcı iş hesabında yazdığında bir PIN istenir.For the OneDrive app, the user is prompted for the pin when they type in the work account. Microsoft Word, PowerPoint ve Excel için kullanıcı şirketin OneDrive İş konumunda depolanan belgelere eriştiğinde PIN istenir.For Microsoft Word, PowerPoint, and Excel, the user is prompted for the pin when they access documents that are stored in the company OneDrive for Business location.

Cihazda kullanıcı hesaplarını yönetmeManage user accounts on the device

Intune, uygulama koruma ilkelerinin cihaz başına yalnızca bir kullanıcı hesabına dağıtılmasını destekler.Intune supports the deployment of app protection policies to one user account per device only.

  • Kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak, ikinci kullanıcı cihazda engellenebilir.Depending on the app that you're using, the second user might be blocked on the device. Ancak her durumda, yalnızca uygulama koruma ilkelerini alan ilk kullanıcı, ilkeden etkilenir.However, in all cases, only the first user who gets the app protection policies is affected by the policy.

    • Microsoft Word, Excel ve PowerPoint, ikinci bir kullanıcı hesabını engellemez ama ikinci kullanıcı uygulama koruma ilkelerinden etkilenmez.Microsoft Word, Excel, and PowerPoint don't block a second user account, but the second user account is not affected by the app protection policies.

    • OneDrive ve Outlook uygulamaları için yalnızca bir iş hesabı kullanabilirsiniz.For OneDrive and Outlook apps, you can only use one work account. Bu uygulamalar için birden çok iş hesabı ekleyemezsiniz.You can't add multiple work accounts for these apps. Ancak, bir kullanıcıyı kaldırabilir ve cihaza farklı bir kullanıcı ekleyebilirsiniz.You can however, remove a user and add a different user on the device.

  • Bir cihazda, uygulama koruma ilkeleri dağıtılmadan önce birden çok kullanıcı hesabı varsa, uygulama koruma ilkelerinin ilk dağıtıldığı hedef hesap, Intune uygulama koruma ilkeleri tarafından yönetilir.If a device has existing multiple user accounts before the app protection policies are deployed, the account that the app protection policies are deployed to first is managed by Intune app protection policies.

Birden çok kullanıcı hesabının nasıl ele alındığını daha iyi anlamak için aşağıdaki örnek senaryoyu okuyun.Read the following example scenario to get a deeper understanding of how multiple user accounts are treated.

Kullanıcı A, iki şirkette çalışıyor—Şirket X ve Şirket Y. Kullanıcı A’nın, her şirket için bir iş hesabı var ve ikisi de uygulama koruma ilkelerini dağıtmak için Intune kullanıyor.User A works for two companies—Company X and Company Y. User A has a work account for each company, and both use Intune to deploy app protection policies. Şirket X, uygulama koruma ilkelerini Şirket Y’den önce dağıtıyor. Şirket X ile ilişkili hesap uygulama koruma ilkesini alır, ancak Şirket Y ile ilişkili hesap almaz. Şirket Y ile ilişkili kullanıcı hesabının uygulama koruma ilkeleri tarafından yönetilmesini istiyorsanız, Şirket X ile ilişkili kullanıcı hesabını kaldırmanız gerekir.Company X deploys app protection policies before Company Y. The account that's associated with Company X gets the app protection policy, but not the account that's associated with Company Y. If you want the user account that's associated with Company Y to be managed by the app protection policies, you must remove the user account that's associated with Company X.

İkinci hesap eklemeAdd a second account

AndroidAndroid

Android cihaz kullanıyorsanız, mevcut hesabı kaldırıp yenisini eklemeye ilişkin yönergeler bulunan bir engelleme iletisi görebilirsiniz.If you are using an Android device, you might see a blocking message with instructions to remove the existing account and add a new one. Mevcut hesabı kaldırmak için Ayarlar >Genel > Uygulama Yöneticisi >Şirket Portalı’na gidin.To remove the existing account, go to Settings >General > Application Manager >Company Portal. Ardından Verileri Temizle’yi seçin.Then choose Clear Data.

Hata iletisi ve hesabı kaldırma yönergeleri ekran görüntüsü

Azure Information Protection uygulamasıyla medya dosyalarını görüntülemeView media files with the Azure Information Protection app

Şirket AV, PDF ve görüntü dosyalarını Android cihazlarda görüntülemek için Azure Information Protection uygulamasını (önceden Rights Management özellikli paylaşım uygulaması olarak biliniyordu) kullanın.To view company AV, PDF, and image files on Android devices, use the Azure Information Protection app (previously known as the Rights Management sharing app).

Bu uygulamayı Google Play mağazasından indirin.Download this app from the Google Play store.

Aşağıdaki dosya türleri desteklenir:The following file types are supported:

  • Ses: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (gelişmiş AAC+), AAC ELD (gelişmiş düşük gecikme AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM/WAVEAudio: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM/WAVE
  • Video: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8Video: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
  • Resim: .jpg, .pjpg, .png, .ppng, .bmp, .pbmp, .gif, .pgif, .jpeg, .pjpegImage: .jpg, .pjpg, .png, .ppng, .bmp, .pbmp, .gif, .pgif, .jpeg, .pjpeg
  • Belgeler: PDF, PPDFDocuments: PDF, PPDF
pfilepfile metintext
Pfile, korumalı dosyalar için şifrelenmiş içerik ve Azure Information Protection lisanslarını kapsayan genel bir "sarmalayıcı" biçimidir.Pfile is a generic “wrapper” format for protected files that encapsulates the encrypted content and the Azure Information Protection licenses. Herhangi bir dosya türünü korumak için kullanılabilir.It can be used to protect any file type. XML, CSV, vb. gibi metin dosyaları, korumalı olduklarında dahi uygulamada görüntülenmek üzere açılabilir.Text files, including XML, CSV, and so on, can be opened for viewing in the app even when they are protected. Dosya türleri: .txt, .ptxt, .csv, .pcsv, .log, .plog, .xml, .pxml.File types: .txt, .ptxt, .csv, .pcsv, .log, .plog, .xml, .pxml.

Sonraki adımlarNext steps

iOS uygulamanız uygulama koruma ilkeleriyle yönetildiğinde beklemeniz gerekenlerWhat to expect when your iOS app is managed by app protection policies