iOS uygulamanız uygulama koruma ilkeleriyle yönetildiğinde beklemeniz gerekenlerWhat to expect when your iOS app is managed by app protection policies

Şunlar için geçerlidir: IntuneApplies to: Intune
Bu konu, Azure portalında ve klasik portalda Intune için geçerlidir.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Bu konu başlığı altında, uygulama koruma ilkelerinin uygulandığı uygulamalar kullanıldığında kullanıcı deneyimini açıklar.This topic describes the user experience when using apps with app protection policies applied to. Uygulama koruma ilkeleri yalnızca uygulamalar iş bağlamında kullanıldığında uygulanır: Örneğin, kullanıcı iş hesabı kullanarak uygulamalara veya şirketinizin OneDrive iş konumunda depolanan dosyalara eriştiğinde.App protection policies are applied only when apps are used in the work context; for example, when the user is accessing apps with a work account or accessing files that are stored in a company OneDrive for business location.

Erişim uygulamalarıAccess apps

Cihaz Intune'a kayıtlı değilse, kullanıcı uygulamayı ilk kez kullandığında uygulamayı yeniden başlatması istenir.If the device is not enrolled in Intune, the user is asked to restart the app when they first use it. Uygulamaya uygulama koruma ilkelerinin uygulanabilmesi için yeniden başlatma gereklidir.A restart is required so that app protection polices can be applied to the app.

Yönetilmek üzere Intune’da kayıtlı cihazlarda, kullanıcı uygulamasının artık yönetildiğini belirten bir ileti görür.For devices that are enrolled for management in Intune, the user sees a message that their app is now managed.

Çoklu kimlik desteği olan uygulamaları kullanmaUse apps with multi-identity support

Uygulama koruma ilkeleri uygulamalar yalnızca iş bağlamında kullanılırken uygulanırken, birden çok kimliği destekleyen uygulamalar aynı uygulamalara erişmek için farklı hesaplar (iş ve kişisel) kullanmanıza izin verir.Apps that support multi-identity let you use different accounts (work and personal) to access the same apps, while app protection policies are applied only when the apps are used in the work context.

Örneğin, kullanıcı iş verilerine erişirken kendisinden bir PIN istenir.For example, the user gets a PIN prompt when accessing work data. Outlook uygulamasında, kullanıcı uygulamayı açarken bir PIN istenir.For the Outlook app, the user is prompted for a PIN when they launch the app. OneDrive uygulamasında, kullanıcı iş hesabında yazdığında bir PIN istenir.For the OneDrive app, the user is prompted for a pin when they type in the work account. Microsoft Word, PowerPoint ve Excel için, kullanıcı şirketin OneDrive İş konumunda depolanan belgelere eriştiğinde PIN istenir.For Microsoft Word, PowerPoint, and Excel, the user is prompted for a pin when they access documents that are stored in the company OneDrive for Business location.

Uygulama koruma ilkeleri yalnızca iş bağlamında uygulanır.App protection polices are only applied in the work context. Bu nedenle uygulama, bağlamın iş veya kişisel olmasına göre farklı davranış gösterebilir.Therefore, the app might behave differently depending on whether the context is work or personal.

Cihazda kullanıcı hesaplarını yönetmeManage user accounts on the device

Intune, uygulama koruma ilkelerinin cihaz başına yalnızca bir kullanıcı hesabına dağıtılmasını destekler.Intune supports the deployment of app protection policies to one user account per device only.

  • Kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak, ikinci kullanıcı cihazda engellenebilir.Depending on the app that you are using, the second user might be blocked on the device. Ancak her durumda, yalnızca uygulama koruma ilkelerini alan ilk kullanıcı, ilkeden etkilenir.However, in all cases, only the first user who gets the app protection policies is affected by the policy.

    • Microsoft Word, Excel ve PowerPoint, ikinci bir kullanıcı hesabını engellemez ama ikinci kullanıcı uygulama koruma ilkelerinden etkilenmez.Microsoft Word, Excel, and PowerPoint don't block a second user account, but the second user account is not affected by the app protection policies.

    • OneDrive ve Outlook uygulamaları için yalnızca bir iş hesabı kullanabilirsiniz.For OneDrive and Outlook apps, you can only use one work account. Bu uygulamalar için birden çok iş hesabı ekleyemezsiniz.You can't add multiple work accounts for these apps. Ancak, bir kullanıcıyı kaldırabilir ve cihaza farklı bir kullanıcı ekleyebilirsiniz.You can however, remove a user and add a different user on the device.

  • Bir cihazda, uygulama koruma ilkeleri dağıtılmadan önce birden çok kullanıcı hesabı varsa, uygulama koruma ilkelerinin ilk dağıtıldığı hedef hesap, Intune uygulama koruma ilkeleri tarafından yönetilir.If a device has existing multiple user accounts before the app protection policies are deployed, the account that the app protection policies are deployed to first is managed by Intune app protection policies.

Birden çok kullanıcı hesabının nasıl ele alındığını daha iyi anlamak için aşağıdaki örnek senaryoyu okuyun.Read the following example scenario to get a deeper understanding of how multiple user accounts are treated.

Kullanıcı A, iki şirkette çalışıyor—Şirket X ve Şirket Y. Kullanıcı A’nın, her şirket için bir iş hesabı var ve ikisi de uygulama koruma ilkelerini dağıtmak için Intune kullanıyor.User A works for two companies—Company X and Company Y. User A has a work account for each company, and both use Intune to deploy app protection policies. Şirket X, uygulama koruma ilkelerini Şirket Y’den önce dağıtıyor. Şirket X ile ilişkili hesap uygulama koruma ilkesini alır, ancak Şirket Y ile ilişkili hesap almaz. Şirket Y ile ilişkili kullanıcı hesabının uygulama koruma ilkeleri tarafından yönetilmesini istiyorsanız, Şirket X ile ilişkili kullanıcı hesabını kaldırmanız gerekir.Company X deploys app protection policies before Company Y. The account that's associated with Company X gets the app protection policy, but not the account that's associated with Company Y. If you want the user account that's associated with Company Y to be managed by the app protection policies, you must remove the user account that's associated with Company X.

İkinci hesap eklemeAdd a second account

iOS cihazı kullanıyorsanız, bu cihaza ikinci bir iş hesabı eklemeye çalıştığınızda bir engelleme iletisi görebilirsiniz.If you are using an iOS device, when you try to add a second work account on that device, you might see a blocking message. Hesaplar görüntülenir ve sonra kaldırmak istediğiniz hesabı seçebilirsiniz.The accounts will be displayed, and then you can choose the account you want to remove.

Sonraki adımlarNext steps

Android uygulamanız uygulama koruma ilkeleriyle yönetildiğinde beklemeniz gerekenlerWhat to expect when your Android app is managed by app protection policies