Azure portalında Microsoft Intune’a girişIntroduction to Microsoft Intune in the Azure portal

Diğer Azure hizmetleri gibi Microsoft Intune da Azure portalında kullanılabilir.Similar to other Azure services, Microsoft Intune is available in the Azure portal. Azure portalında Intune’u seçerek kuruluşunuzun mobil cihazlarını, bilgisayarlarını ve uygulamalarını yönetebilirsiniz.By selecting Intune within the Azure portal, you can manage your organization's mobile devices, PCs, and apps.

Not

Microsoft Intune’un önceki bir sürümünü kullandıysanız aşağıdaki bilgiler işinize yarayabilir:If you've used a previous version of Microsoft Intune, you may find the following information helpful: * Özelliklerim Azure’da nereye gitti? size, Azure’a taşınma sonucu değişmiş olan iş akışları ve kullanıcı arabirimlerini gösteren bir başvurudur.Where did my features go in Azure? is a reference to show you the specific workflows and UIs that have changed with the move to Azure. * Azure portalında klasik Intune grupları, grup yönetimi için Azure Active Directory güvenlik gruplarına geçmiş olmanın olası sonuçlarını açıklar.Intune classic groups in the Azure portal explains the implications of the shift to Azure Active Directory security groups for group management.

Azure portalında Microsoft Intune deneyiminin en önemli özellikleri şunlardır:Highlights of the Microsoft Intune experience in the Azure portal include:

  • Tüm Enterprise Mobility + Security (EMS) bileşenleriniz için tümleşik bir konsolAn integrated console for all your Enterprise Mobility + Security (EMS) components
  • Web standartlarında hazırlanan HTML tabanlı bir konsolAn HTML-based console built on web standards
  • Birçok eylemi otomatik hale getirmek için Microsoft Graph API’si desteğiMicrosoft Graph API support to automate many actions
  • Tüm Azure uygulamalarınız genelinde uyumluluk sağlamak için Azure Active Directory (AD) gruplarıAzure Active Directory (AD) groups to provide compatibility across all your Azure applications
  • En modern web tarayıcıları için destekSupport for most modern web browsers

Başlamadan önceBefore you start

Azure Portal’da Intune’u kullanmak için, bir Intune yönetici ve kiracı hesabınız olmalıdır.To use Intune in the Azure portal, you must have an Intune admin and tenant account. Hesabınız yoksa bir hesap için kaydolun.Sign up for an account if you don't already have one.

Azure Portal için desteklenen web tarayıcılarıSupported web browsers for the Azure portal

Azure Portal, modern PC ve Mac bilgisayarlarla tabletlerin çoğunda çalışır.The Azure portal runs on most modern PCs, Macs, and tablets. Cep telefonları desteklenmez.Mobile phones are not supported. Şu anda, aşağıdaki web tarayıcıları desteklenmektedir:Currently, the following browsers are supported:

  • Microsoft Edge (en son sürüm)Microsoft Edge (latest version)
  • Microsoft Internet Explorer 11Microsoft Internet Explorer 11
  • Safari (en so sürüm, yalnızca Mac)Safari (latest version, Mac only)
  • Chrome (en son sürüm)Chrome (latest version)
  • Firefox (en son sürüm)Firefox (latest version)

Desteklenen tarayıcılar hakkındaki en son bilgiler için Azure portalını kontrol edin.Check the Azure portal for the latest information about supported browsers.

Azure portalında Microsoft IntuneMicrosoft Intune in the Azure portal

Azure portalı, Microsoft Intune hizmetini bulabileceğiniz yerdir.The Azure portal is where you can find the Microsoft Intune service. Azure’da, birçoğunu düzenli olarak kullanamayacağınız birkaç hizmet mevcuttur.There are several services in Azure, many of which you may not use on a regular basis. Portal deneyiminizi özelleştirmeye yönelik hızlı bir kılavuz için bkz. Azure portalında Intune’a başlarken.For a quick guide to customize your portal experience, see Getting started with Intune in the Azure portal.

Microsoft Intune belgeleriThe Microsoft Intune documentation

Bu konu ve diğer tüm Microsoft Intune belge setleri, devamlı olarak güncelleştirilmektedir.This topic, as well as the entire Microsoft Intune documentation set, is continuously updated. Görmek istediklerinize ilişkin önerileriniz varsa konu yorumlarında geri bildirim sağlayın.If you have suggestions you'd like to see, leave feedback in the topic comments. Görüşlerinizi öğrenmeyi çok isteriz.We'd love to hear from you.

Belgeler, ihtiyacınız olan bilgileri bulmanızı kolaylaştırmak için Azure portalında Microsoft Intune düzenini (aşağıda gösterildiği gibi) yansıtır.The documentation reflects the layout of Microsoft Intune in the Azure portal (shown below), so that it is easier to find the information you need.

Azure Portal iş yükleri

Belge kılavuzuDocumentation guide

Microsoft Intune’un genel alanlarını kolayca bulmak ve anlamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.Use the following table to quickly find and understand the major areas of Microsoft Intune.

BölümSection DescriptionDescription
Giriş ve çalışmaya başlamaIntroduction and get started Intune’un temel özelliklerini kavrayın:Understand the fundamentals of Intune, including:
- Yaygın çözümler- Common solutions
- Microsoft Intune’un çalışma şekli- The way Microsoft Intune works
- Intune’da cihaz yönetimi- Device management in Intune
- Intune’da uygulama yönetimi- App management in Intune
- Cihaz kaydıyla veya kayıt olmaksızın Enterprise Mobility Management (EMM)- Enterprise Mobility Management (EMM) with and without device enrollment
Planlama ve tasarımPlan and design Microsoft Intune ortamınızı başarıyla planlamanıza ve tasarlamanıza yardımcı rehber.Guidance to help you successfully plan and design your Microsoft Intune environment.
Cihaz kaydıDevice enrollment İş gücünüzün cihazlarını Microsoft Intune’a kaydederek Intune hizmetinin bu cihazları yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu kavrayın.Understand how Microsoft Intune helps you manage your workforce’s devices by enrolling the devices into the Intune service. İş gücünüzün cihazlarını kaydetmek için çeşitli yöntemler vardır.There are several methods to enroll your workforce’s devices.
Cihaz uyumluluğuDevice compliance Intune cihaz uyumluluk ilkeleri, bir cihazın Microsoft Intune tarafından uyumlu olarak değerlendirilmesi için uyması gereken kuralları ve ayarları tanımlar.Intune device compliance policies define the rules and settings that a device must comply with in order to be considered compliant by Microsoft Intune. Örneğin cihaza erişim için bir parola gerektirme, cihaz şifreleme ve en düşük işletim sistemi sürümü gerektirme gibi işlemler uyumluluk örnekleridir.For example, requiring a password for device access, encrypting devices, and requiring a minimum OS version are all compliance examples.
Cihaz yapılandırmasıDevice configuration Microsoft Intune ile cihaz profilleri oluşturarak, yönettiğiniz tüm cihazlarda ayarlar ve özellikleri yapılandırın.Configure the settings and features on all of the devices you manage using Microsoft Intune by creating device profiles. Örneğin bildirimler, veri paylaşımı, e-posta desteği, Wi-Fi bağlantısı, sertifikalar ve uç nokta koruması gibi işlevleri yapılandırabilirsiniz.For example, you can configure such capabilities as notifications, data sharing, email support, wi-fi connectivity, certificates, and endpoint protection.
CihazlarDevices Yönettiğiniz cihazların, son kullanıcılarınızın işlerini yapması için gereken kaynakları sağladığından ve aynı zamanda verilerin risklerden korunduğundan emin olun.Ensure devices you manage are providing the resources your end users need to do their work while protecting your company's data from risk. İş gücü cihaz envanterini gözden geçirerek ve uzak cihaz eylemleri gerçekleştirerek cihazları yönetin.Manage devices by reviewing the workforce device inventory and performing remote device actions.
Mobil uygulamalarMobile apps Uygulamaları nasıl ekleyeceğinizi, dağıtacağınızı, izleyeceğinizi, yapılandıracağınızı ve koruyacağınızı kavrayın.Understand how to add, deploy, monitor, configure, and protect apps.
Koşullu erişimConditional access Şirket verilerinize erişimi yöneten cihaz temelli ve uygulama temelli koşullar tanımlayın.Define device-based and app-based conditions that gate access to your corporate data.
KullanıcılarUsers Yönettiğiniz cihaz ve uygulamalara nasıl kullanıcı ekleyeceğinizi öğrenin.Learn how to add users of devices and apps you manage.
GruplarGroups Intune ile grupları nasıl oluşturacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenin.Learn about how you can create and manage groups with Intune. Grupları kullanarak hızlıca cihaz ve uygulama yapılandırma ve koruma ilkeleri atayabilirsiniz.Using groups, you can quickly assign device and app configure and protection policies.
Intune rolleriIntune roles Çeşitli Intune eylemlerini kimlerin gerçekleştirebileceğini ve bu eylemlerin nasıl uygulanacağını denetlemeyi öğrenin.Learn how to control who can perform various Intune actions, and how those actions are applied. Bazı yaygın Intune senaryolarını kapsayan yerleşik rolleri kullanabileceğiniz gibi, kendi rollerinizi de oluşturabilirsiniz.You can either use the built-in roles that cover some common Intune scenarios, or you can create your own roles.
Yazılım güncelleştirmeleriSoftware updates Windows 10 cihazlar için yazılım güncelleştirmelerini nasıl yapılandıracağınızı öğrenin.Learn how to configure software updates for Windows 10 devices.

YeniliklerWhat's new?

Microsoft Intune’un en son işlevleri hakkında bilgi için bkz. Yenilikler.To learn about the latest capabilities of Microsoft Intune, see What's New.