Azure portalında Microsoft Intune’a girişIntroduction to Microsoft Intune in the Azure portal

Uygulama hedefi: Azure portalında IntuneApplies to: Intune in the Azure portal
Klasik portalda Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune artık Azure portalda; bu da alıştığınız iş akışlarıyla işlevlerin artık farklı olduğu anlamına geliyor.Microsoft Intune is now in the Azure portal, meaning that the workflows and functionality you are used to are now different. Yeni portal, Azure portalında kuruluşunuzun mobil cihazlarını, bilgisayarlarını ve uygulamalarını yönetebileceğiniz yeni ve güncelleştirilmiş işlevler sunuyor.The new portal offers you new and updated functionality in the Azure portal where you can manage your organization's mobile devices, PCs, and apps.

Bu kitaplıkta yeni portal hakkında bilgiler bulabilirsiniz ve bunlar sürekli olarak güncelleştirilir.You can find information about the new portal in this library, and it is continually updated. Görmek istediklerinize ilişkin önerileriniz varsa konu yorumlarında geri bildirim sağlayın.If you have suggestions you'd like to see, leave feedback in the topic comments. Görüşlerinizi öğrenmeyi çok isteriz.We'd love to hear from you.

Yeni deneyimde öne çıkan özellikler:Highlights of the new experience include:

  • Tüm Enterprise Mobility + Security (EMS) bileşenleriniz için tümleşik bir konsolAn integrated console for all your Enterprise Mobility + Security (EMS) components
  • Web standartlarında hazırlanan HTML tabanlı bir konsolAn HTML-based console built on web standards
  • Birçok eylemi otomatik hale getirmek için Microsoft Graph API’si desteğiMicrosoft Graph API support to automate many actions
  • Tüm Azure uygulamalarınız genelinde uyumluluk sağlamak için Azure Active Directory (AD) gruplarıAzure Active Directory (AD) groups to provide compatibility across all your Azure applications
  • En modern web tarayıcıları için destekSupport for most modern web browsers

Başlamadan önceBefore you start

Azure Portal’da Intune’u kullanmak için, bir Intune yönetici ve kiracı hesabınız olmalıdır.To use Intune in the Azure portal, you must have an Intune admin and tenant account. Hesabınız yoksa bir hesap için kaydolun.Sign up for an account if you don't already have one.

Azure Portal için desteklenen web tarayıcılarıSupported web browsers for the Azure portal

Azure Portal, modern PC ve Mac bilgisayarlarla tabletlerin çoğunda çalışır.The Azure portal runs on most modern PCs, Macs, and tablets. Cep telefonları desteklenmez.Mobile phones are not supported. Şu anda, aşağıdaki web tarayıcıları desteklenmektedir:Currently, the following browsers are supported:

  • Microsoft Edge (en son sürüm)Microsoft Edge (latest version)
  • Microsoft Internet Explorer 11Microsoft Internet Explorer 11
  • Safari (en so sürüm, yalnızca Mac)Safari (latest version, Mac only)
  • Chrome (en son sürüm)Chrome (latest version)
  • Firefox (en son sürüm)Firefox (latest version)

Desteklenen tarayıcılar hakkındaki en son bilgiler için Azure portalını kontrol edin.Check the Azure portal for the latest information about supported browsers.

Bu kitaplıkta neler var?What's in this library?

Belgeler, ihtiyacınız olan bilgileri bulmanızı kolaylaştırmak için Azure portalının düzenini yansıtır.The documentation reflects the layout of the Azure portal to make it easier to find the information you need.

Azure Portal iş yükleri

Giriş ve çalışmaya başlamaIntroduction and get started

Bu bölüm, Intune kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak giriş bilgileri içerir.This section contains introductory information that helps you get started using Intune.

Planlama ve tasarlamaPlan and design

Intune ortamınızı planlamanıza ve tasarlamanıza yardımcı olacak bilgiler.Information to help you plan and design your Intune environment.

Cihaz kaydıDevice enrollment

Cihazlarınızın Intune tarafından yönetilmesini nasıl sağlarsınız?.How to get your devices managed by Intune.

Cihaz uyumluluğuDevice compliance

Cihazlarınız için bir uyumluluk düzeyi tanımlayın, ardından uyumlu olmayan tüm cihazları rapor edin.Define a compliance level for your devices, then report any devices that are not compliant.

Cihaz yapılandırmasıDevice configuration

Yönettiğiniz cihazlarda ayarları ve özellikleri yapılandırmak için kullanabileceğiniz profilleri öğrenin.Understand the profiles you can use to configure settings and features on devices you manage.

CihazlarDevices

Envanter ve raporlarla, yönettiğiniz cihazlar hakkında bilgi edinin.Get to know the devices you manage with inventory and reports.

Mobil uygulamalarMobile apps

Uygulamaları yayımlama, yönetme, yapılandırma ve koruma.How to publish, manage, configure, and protect apps.

Koşullu erişimConditional access

Belirlediğiniz koşullara bağlı olarak Exchange hizmetlerine erişimi kısıtlayın.Restrict access to Exchange services depending on conditions you specify.

Şirket içi erişimOn-premises access

Exchange ActiveSync’e ve şirket içi Exchange’e erişimi yapılandırmaConfigure access to Exchange ActiveSync, and Exchange on-premises

UsersUsers

Yönettiğiniz cihazların kullanıcıları hakkında bilgi edinin ve kaynakları gruplara ayırın.Learn about the users of devices you manage and sort resources into groups.

GruplarGroups

Azure Active Directory gruplarını Intune'la nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edininLearn about how you can use Azure Active Directory groups with Intune

Intune rolleriIntune roles

Çeşitli Intune eylemlerini kimlerin gerçekleştirebileceğini ve bu eylemlerin kimlere uygulanacağını denetleyin.Control who can perform various Intune actions, and who those actions apply to. Bazı yaygın Intune senaryolarını kapsayan yerleşik rolleri kullanabileceğiniz gibi, kendi rollerinizi de oluşturabilirsiniz.You can either use the built-in roles that cover some common Intune scenarios, or you can create your own roles.

Yazılım güncelleştirmeleriSoftware updates

Windows 10 cihazlaro için yazılım güncelleştirmelerini yapılandırma hakkında bilgi edinin.Learn about how to configure software updates for Windows 10 devices.

YeniliklerWhat's new?

Intune’daki yenilikleri öğrenin.Find out what's new in Intune.