Yazılım Merkezini planlamaPlan for Software Center

Uygulama hedefi: Configuration Manager (geçerli dal)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Kullanıcılar ayarları değiştirebilir, uygulamalara gözatabilir ve yazılım merkezi 'nden uygulama yükler.Users change settings, browse for applications, and install applications from Software Center. Configuration Manager istemcisini bir Windows cihazına yüklediğinizde, yazılım merkezi de otomatik olarak yüklenir.When you install the Configuration Manager client on a Windows device, it automatically installs Software Center as well.

Yazılım Merkezi 'nin diğer özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Software Center Kullanıcı Kılavuzu.For more information on the other features of Software Center, see the Software Center user guide.

Yazılım merkezini yapılandırmaConfigure Software Center

En son iyileştirmelerden yararlanmak için Configuration Manager sitelerinizi ve istemcilerinizi sürüm 1906 veya sonraki bir sürüme güncelleştirin.Update your Configuration Manager sites and clients to version 1906 or later to benefit from the latest improvements.

Yazılım Merkezi 'Nde aşağıdaki geliştirmeleri gözden geçirin:Review the following improvements to Software Center:

Önemli

Yazılım Merkezi ve yönetim noktası için bu yinelemeli geliştirmeler, uygulama kataloğu rollerinin devre dışı bırakılması.These iterative improvements to Software Center and the management point are to retire the application catalog roles.

 • Silverlight Kullanıcı deneyimi, güncel dal sürümü 1806 ' den itibaren desteklenmez.The Silverlight user experience isn't supported as of current branch version 1806.
 • Sürüm 1906 ' den başlayarak, güncelleştirilmiş istemciler Kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulama dağıtımları için yönetim noktasını otomatik olarak kullanır.Starting in version 1906, updated clients automatically use the management point for user-available application deployments. Ayrıca yeni uygulama kataloğu rolleri yükleyemezsiniz.You also can't install new application catalog roles.
 • Sürüm 1910 ile uygulama kataloğu rolleri için destek sona erer.Support ends for the application catalog roles with version 1910.

1802 sürümünden başlayarakStarting in version 1802

1806 sürümünden başlayarakStarting in version 1806

 • Yazılım Merkezi 'nin yükleme durumu sekmesinde Uygulama Kataloğu web sitesi bağlantısının görünürlüğünü belirtin.Specify the visibility of the application catalog website link on the Installation Status tab of Software Center. Daha fazla bilgi için bkz. Software Center istemci ayarları.For more information, see Software Center client settings.

 • Uygulama Kataloğu rollerinin artık yazılım merkezi 'nde Kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulamaları görüntülemesi gerekmez.Application catalog roles are no longer required to display user-available applications in Software Center. Bu değişiklik, kullanıcılara uygulama sunmak için gereken sunucu altyapısını azaltmanıza yardımcı olur.This change helps you reduce the server infrastructure required to deliver applications to users. Yazılım Merkezi artık, bu bilgileri almak için yönetim noktasına dayanır ve bu da daha büyük ortamların sınır gruplarınaatayarak daha iyi ölçeklendirilmesine yardımcı olur.Software Center now relies upon the management point to obtain this information, which helps larger environments scale better by assigning them to boundary groups.

  Not

  Şu anda uygulama kataloğunu kullanıyorsanız ve sürüm 1806 ' ye Configuration Manager güncelleştirirseniz, çalışmaya devam eder.If you're currently using the application catalog, and update Configuration Manager to version 1806, it continues to work. Uygulama Kataloğu web sitesi noktası ve Web hizmeti noktası rollerine artık gerekyoktur, ancak yine de desteklenir.The application catalog website point and web service point roles are no longer required, but still supported. Uygulama Kataloğu Web sitesi noktası için Silverlight Kullanıcı deneyimi artık desteklenmiyor.The Silverlight user experience for the application catalog website point is no longer supported. Daha fazla bilgi için bkz. kaldırılan ve kullanım dışı Özellikler.For more information, see Removed and deprecated features.

  Gelecekte altyapınızdan Uygulama Kataloğu rollerini kaldırmak için planlamayı başlatın.Start planning to remove the application catalog roles from your infrastructure in the future. Yönetim noktasını kullanmak için yazılım merkezi geliştirmelerinden yararlanın ve Configuration Manager ortamınızı kolaylaştırın.Take advantage of the Software Center improvements to use the management point, and simplify your Configuration Manager environment.

1902 sürümünden başlayarakStarting in version 1902

1906 sürümünden başlayarakStarting in version 1906

 • Yazılım Merkezi artık kullanıcılara hedeflenen uygulamalara yönelik bir yönetim noktasıyla iletişim kurar.Software Center now communicates with a management point for apps targeted to users as available. Artık uygulama kataloğunu kullanmaz.It doesn't use the application catalog anymore. Bu değişiklik, uygulama kataloğunu siteden kaldırmanızı kolaylaştırır.This change makes it easier for you to remove the application catalog from the site.

 • Daha önce yazılım merkezi, kullanılabilir sunucular listesinden ilk yönetim noktasını çekildi.Previously, Software Center picked the first management point from the list of available servers. Bu sürümden itibaren, istemcinin kullandığı yönetim noktasını kullanır.Starting in this release, it uses the same management point that the client uses. Bu değişiklik, yazılım merkezi 'nin istemci olarak atanan birincil siteden aynı yönetim noktasını kullanmasına olanak sağlar.This change allows Software Center to use the same management point from the assigned primary site as the client.

 • Yönetim noktasında bu yeni özellikleri desteklemesi için yazılım merkezi uç noktaları vardır.The management point has Software Center endpoints to support these new features. Şimdi bu uç noktaların her beş dakikada bir sistem durumunu kontrol eder.It now checks the health of these endpoints every five minutes. SMS_MP_CONTROL_MANAGER site bileşeni için durum iletileri aracılığıyla tüm sorunları raporlar.It reports any issues via status messages for the SMS_MP_CONTROL_MANAGER site component.

 • Siteye yeni uygulama kataloğu rolleri ekleyemezsiniz.You can't add new application catalog roles to the site. Mevcut roller çalışmaya devam eder.Existing roles continue to work. Yalnızca mevcut istemciler, Kullanıcı tarafından kullanılabilen dağıtımlar için uygulama kataloğunu kullanır.Only existing clients use the application catalog for user-available deployments. Güncelleştirilmiş istemciler otomatik olarak tüm dağıtımlar için yönetim noktasını kullanır.Updated clients automatically use the management point for all deployments.

 • Yazılım Merkezi 'ne 5 adede kadar özel sekme ekleyebilirsiniz.You can add up to 5 custom tabs to Software Center. Daha fazla bilgi için bkz. Software Center istemci ayarları.For more information, see Software Center client settings.

Sürüm başına altyapı gereksinimlerinin özetiSummary of infrastructure requirements per version

Configuration Manager 'nin belirli bir sürümüne bağlı olarak yazılım merkezi 'nin gereksinimlerini anlamanıza yardımcı olması için aşağıdaki tabloyu kullanın:Use the following table to help understand the requirements for Software Center depending upon the specific version of Configuration Manager:

Cihaz TürüDevice type Site sürümüSite version AltyapıInfrastructure
Azure AD 'ye katılmış cihazAzure AD-joined device
(veya "bulut etki alanına katılmış")(or "cloud domain-joined")
1802 veya 18061802 or 1806 Tüm uygulama dağıtımları için yönetim noktasıManagement point for all app deployments
Internet 'te karma Azure AD 'ye katılmış cihazHybrid Azure AD-joined device on the internet 1802 veya 18061802 or 1806 Tüm uygulama dağıtımları için bulut yönetimi ağ geçidi ve yönetim noktasıCloud management gateway and management point for all app deployments
Şirket içi Active Directory etki alanına katılmış cihazOn-premises Active Directory domain-joined device 18021802 Yazılım Merkezi aracılığıyla Kullanıcı tarafından kullanılabilir uygulamalar için uygulama kataloğu gerekirApplication catalog required for user-available apps through Software Center
Şirket içi Active Directory etki alanına katılmış cihazOn-premises Active Directory domain-joined device 18061806 Tüm uygulama dağıtımları için yönetim noktasıManagement point for all app deployments

Önemli

Yeni Configuration Manager özelliklerinden yararlanmak için önce istemcileri en son sürüme güncelleştirin.To take advantage of new Configuration Manager features, first update clients to the latest version. Site ve konsolu güncelleştirdiğinizde Configuration Manager konsolunda yeni işlevsellik göründüğünde, istemci sürümü de en son olana kadar, tüm senaryo işlevsel değildir.While new functionality appears in the Configuration Manager console when you update the site and console, the complete scenario isn't functional until the client version is also the latest.

Bildirim bildirimlerini iletişim kutusu penceresiyle değiştirmeReplace toast notifications with dialog window

Bazen kullanıcılar, bir yeniden başlatma veya gerekli dağıtım hakkındaki Windows bildirim bildirimini görmez.Sometimes users don't see the Windows toast notification about a restart or required deployment. Ardından, anımsatıcıyı erteleme deneyimini görmez.Then they don't see the experience to snooze the reminder. Bu davranış, istemci son tarihe ulaştığında kötü bir kullanıcı deneyimine yol açabilir.This behavior can lead to a poor user experience when the client reaches a deadline.

Sürüm 1902 ' den başlayarak, yazılım değişiklikleri gerektiğinde veya dağıtımların yeniden başlatılması gerektiğinde, daha zorlayıcı bir iletişim kutusu penceresi kullanma seçeneğiniz vardır.Starting in version 1902, when software changes are required or deployments need a restart, you have the option of using a more intrusive dialog window.

Yazılım değişiklikleri gerekiyorSoftware changes are required

Gelecekte bir son tarihe kadar bir uygulamayı dağıtırken , Yazılım Dağıtma Sihirbazı 'Nın Kullanıcı deneyimi sayfasında, aşağıdaki Kullanıcı bildirimi seçeneklerini belirleyin:When you deploy an application as required with a deadline in the future, on the User Experience page of the Deploy Software Wizard, select the following user notification options:

 • Yazılım Merkezi 'nde görüntüle ve tüm bildirimleri gösterDisplay in Software Center and show all notifications
 • Yazılım değişiklikleri gerektiğinde kullanıcıya bildirim yerine bir iletişim kutusu penceresi gösterinWhen software changes are required, show a dialog window to the user instead of a toast notification

Bu dağıtım ayarı yapılandırıldığında, bu senaryonun Kullanıcı deneyimi değişir.Configuring this deployment setting changes the user experience for this scenario.

Aşağıdaki bildirim:From the following toast notification:

Yazılım değişikliklerinin gerekli olduğunu bildirme

Aşağıdaki iletişim penceresine:To the following dialog window:

Gerekli yazılım değişiklikleri için iletişim kutusu penceresi

Yeniden başlatma gerekiyorRestart required

Bilgisayar yeniden başlatma istemci ayarları grubunda, aşağıdaki seçeneği etkinleştirin: bir dağıtım yeniden başlatma gerektirdiğinde, bildirim yerine kullanıcıya bir iletişim kutusu penceresi gösterin.In the Computer Restart group of client settings, enable the following option: When a deployment requires a restart, show a dialog window to the user instead of a toast notification.

Bu istemci ayarı yapılandırıldığında, aşağıdaki türlerin yeniden başlatılmasını gerektiren tüm gerekli dağıtımlar için Kullanıcı deneyimi değişir:Configuring this client setting changes the user experience for all required deployments that require a restart of the following types:

Aşağıdaki bildirim:From the following toast notification:

Yeniden başlatmanın gerekli bildirimi

Aşağıdaki iletişim penceresine:To the following dialog window:

Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için iletişim kutusu penceresi

Önemli

Configuration Manager 1902 ' de, bazı durumlarda iletişim kutusu bildirim bildirimlerini değiştirmez.In Configuration Manager 1902, under certain circumstances, the dialog box won't replace toast notifications. Bu sorunu çözmek için Configuration Manager sürüm 1902 için güncelleştirme paketiniyükledikten sonra.To resolve this issue, install the update rollup for Configuration Manager version 1902.

Marka yazılım merkeziBranding Software Center

Yazılım Merkezi 'nin görünümünü kuruluşunuzun marka gereksinimlerini karşılayacak şekilde değiştirin.Change the appearance of Software Center to meet your organization's branding requirements. Bu yapılandırma, kullanıcıların yazılım merkezine güvenmesine yardımcı olur.This configuration helps users trust Software Center.

Software Center markasını yapılandırmaConfigure Software Center branding

Kuruluşunuzun marka öğelerini ekleyerek ve sekmelerin görünürlüğünü belirterek yazılım merkezi 'nin görünümünü özelleştirin.Customize the appearance of Software Center by adding your organization's branding elements and specifying the visibility of tabs.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:For more information, see the following articles:

Marka öncelikleriBranding priorities

Configuration Manager, yazılım merkezi için aşağıdaki önceliklere göre özel marka uygular:Configuration Manager applies custom branding for Software Center according to the following priorities:

 1. Yazılım Merkezi istemci ayarları.Software Center client settings. Daha fazla bilgi için bkz. istemci ayarları hakkında.For more information, see About client settings.

 2. Bilgisayar Aracısı grubundaki kuruluş adı istemci ayarı.Organization name client setting in Computer Agent group. Daha fazla bilgi için bkz. istemci ayarları hakkında.For more information, see About client settings.

Uygulama Kataloğu markalama öncelikleriApplication catalog branding priorities

Önemli

Uygulama kataloğunun Silverlight Kullanıcı deneyimi, güncel dal sürümü 1806 ' den itibaren desteklenmez.The application catalog's Silverlight user experience isn't supported as of current branch version 1806. Sürüm 1906 ' den başlayarak, güncelleştirilmiş istemciler Kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulama dağıtımları için yönetim noktasını otomatik olarak kullanır.Starting in version 1906, updated clients automatically use the management point for user-available application deployments. Ayrıca yeni uygulama kataloğu rolleri yükleyemezsiniz.You also can't install new application catalog roles. Sürüm 1910 ile uygulama kataloğu rolleri için destek sona erer.Support ends for the application catalog roles with version 1910.

Uygulama Kataloğu kullanıyorsanız, marka şu öncelikleri izler:If you're using the application catalog, branding follows these priorities:

 1. Yazılım Merkezi istemci ayarları.Software Center client settings. Daha fazla bilgi için bkz. istemci ayarları hakkında.For more information, see About client settings.

 2. Uygulama Kataloğu web sitesi noktası özelliklerinde belirttiğiniz kuruluş adı ve rengi .The organization name and color that you specify in the application catalog website point properties. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama Kataloğu web sitesi noktası Için yapılandırma seçenekleri.For more information, see Configuration options for application catalog website point.

 3. Bilgisayar Aracısı grubundaki kuruluş adı istemci ayarı.Organization name client setting in Computer Agent group. Daha fazla bilgi için bkz. istemci ayarları hakkında.For more information, see About client settings.

Ayrıca bkz.See also