Configuration Manager ile internet 'te istemcileri yönetmeManage clients on the internet with Configuration Manager

Uygulama hedefi: Configuration Manager (geçerli dal)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Genellikle Configuration Manager, yönetilen bilgisayarların ve sunucuların çoğu, yönetim işlevlerini gerçekleştiren site sistem sunucularıyla fiziksel olarak aynı dahili ağ üzerinde bulunur.Typically in Configuration Manager, most of the managed computers and servers are physically on the same internal network as the site system servers that perform management functions. Ancak, internet 'e bağlıyken, iç ağınız dışındaki istemcileri yönetebilirsiniz.However, you can manage clients outside your internal network when they are connected to the internet. Bu özellik, istemcilerin site sistem sunucularına ulaşmak için VPN üzerinden bağlanmasını gerektirmez.This ability doesn't require the clients to connect via VPN to reach the site system servers.

Configuration Manager, internet 'e bağlı istemcileri yönetmek için iki yol sunar:Configuration Manager provides two ways to manage internet-connected clients:

 • Bulut yönetimi ağ geçidiCloud management gateway

 • Internet tabanlı istemci yönetimiInternet-based client management

Bulut yönetimi ağ geçidiCloud management gateway

Bulut yönetimi ağ geçidi, Internet tabanlı istemcilerin yönetimini sağlar.The cloud management gateway provides management of internet-based clients. Microsoft Azure bulut hizmeti ve bu hizmetle iletişim kuran yeni bir site sistemi rolü birleşimini kullanır.It uses a combination of a Microsoft Azure cloud service, and a new site system role that communicates with that service. Internet tabanlı istemciler, şirket içi Configuration Manager iletişim kurmak için bulut hizmetini kullanır.Internet-based clients use the cloud service to communicate with the on-premises Configuration Manager.

YararlarıAdvantages

 • Ek şirket içi altyapı yatırımı gerekli değildir.No additional on-premises infrastructure investment required.

 • Şirket içi altyapıyı Internet 'e sunmaz.Does not expose on-premises infrastructure to the internet.

 • Hizmeti çalıştıran bulut sanal makineleri, Azure tarafından tam olarak yönetilir ve bakım gerektirmez.Cloud virtual machines that run the service are fully managed by Azure and require no maintenance.

 • Configuration Manager konsolunda kolayca ayarlanır ve yapılandırılır.Easily set up and configured in the Configuration Manager console.

DezavantajlarDisadvantages

 • Bulut aboneliği maliyeti.Cloud subscription cost.

 • Bulut hizmeti aracılığıyla gönderilen yönetim verileri.Management data sent through cloud service.

Daha fazla bilgi için bkz. bulut yönetimi ağ geçidini planlayın.For more information, see Plan for cloud management gateway.

Internet tabanlı istemci yönetimiInternet-based client management

Bu yöntem, istemcilerinin yönetim amaçlarıyla iletişim kurduğu internet 'e yönelik site sistem sunucularına bağımlıdır.This method relies on internet-facing site system servers to which clients communicate for management purposes. İstemcilerin ve site sistem sunucularının Internet tabanlı yönetim için yapılandırılmasını gerektirir.It requires clients and site system servers to be configured for internet-based management.

YararlarıAdvantages

 • Bulut hizmeti bağımlılığı yok.No cloud service dependency.

 • Bulut aboneliğiyle ilişkili ek maliyet yok.No additional cost associated with a cloud subscription.

 • Hizmeti sağlayan sunucuların ve rollerin tam denetimi.Full control of servers and roles providing the service.

DezavantajlarDisadvantages

 • Ek altyapı yatırımı gerektir.Require additional infrastructure investment.

 • Ek altyapının ek yükü ve operasyonel maliyeti.Overhead and operational cost of additional infrastructure.

 • Altyapı internet 'e açık olmalıdır.Infrastructure must be exposed to the internet.

Daha fazla bilgi için bkz. Internet tabanlı istemci yönetimi Için plan.For more information, see Plan for internet-based client management.