Configuration Manager aşamalı dağıtımlar oluşturmaCreate phased deployments with Configuration Manager

Uygulama hedefi: Configuration Manager (geçerli dal)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Aşamalı dağıtımlar, birden çok koleksiyonda yazılım Eşgüdümlü, sıralı bir şekilde piyasaya dağıtımını otomatik hale getirir.Phased deployments automate a coordinated, sequenced rollout of software across multiple collections. Örneğin, bir pilot koleksiyonuna yazılım dağıtın ve sonra başarı ölçütlerine göre dağıtımı otomatik olarak devam eder.For example, deploy software to a pilot collection, and then automatically continue the rollout based on success criteria. Varsayılan iki aşamadan oluşan aşamalı dağıtımlar oluşturun veya birden çok aşamayı el ile yapılandırın.Create phased deployments with the default of two phases, or manually configure multiple phases.

Aşağıdaki nesneler için aşamalı dağıtımlar oluşturun:Create phased deployments for the following objects:

 • Görev dizisiTask sequence
  • Görev dizilerinin aşamalı dağıtımı PXE veya medya yüklemesini desteklemezThe phased deployment of task sequences doesn't support PXE or media installation
 • Uygulama (sürüm 1806 ' den başlayarak)Application (starting in version 1806)
 • Yazılım güncelleştirmesi (sürüm 1810 ' den başlayarak)Software update (starting in version 1810)
  • Aşamalı dağıtım ile otomatik dağıtım kuralı kullanamazsınızYou can't use an automatic deployment rule with a phased deployment

İpucu

Aşamalı dağıtım özelliği ilk olarak sürüm 1802 ' de yayın öncesi bir özellikolarak sunulmuştur.The phased deployment feature was first introduced in version 1802 as a pre-release feature. Sürüm 1806 ' den başlayarak, artık yayın öncesi bir özellik değildir.Beginning with version 1806, it's no longer a pre-release feature.

ÖnkoşullarPrerequisites

Güvenlik kapsamıSecurity scope

Aşamalı dağıtımlar tarafından oluşturulan dağıtımlar, Tüm güvenlik kapsamına sahip olmayan herhangi bir yönetici kullanıcıya görüntülenemez.Deployments created by phased deployments aren't viewable to any administrative user that doesn't have the All security scope. Daha fazla bilgi için bkz. Güvenlik kapsamları.For more information, see Security scopes.

İçeriği dağıtDistribute content

Aşamalı dağıtım oluşturmadan önce ilişkili içeriği bir dağıtım noktasına dağıtın.Before creating a phased deployment, distribute the associated content to a distribution point.

 • Uygulama: konsolda hedef uygulamayı seçin ve Şeritteki İçerik Dağıt eylemini kullanın.Application: Select the target application in the console and use the Distribute Content action in the ribbon. Daha fazla bilgi için bkz. Içerik dağıtma ve yönetme.For more information, see Deploy and manage content.

 • Görev sırası: görev dizisini oluşturmadan önce, işletim sistemi yükseltme paketi gibi başvurulan nesneleri oluşturmanız gerekir.Task sequence: You have to create referenced objects like the OS upgrade package before creating the task sequence. Dağıtım oluşturmadan önce bu nesneleri dağıtın.Distribute these objects before creating a deployment. Her nesne veya görev dizisi üzerinde Içerik dağıt eylemini kullanın.Use the Distribute Content action on each object, or the task sequence. Başvurulan tüm içeriğin durumunu görüntülemek için, görev sırasını seçin ve Ayrıntılar bölmesindeki Başvurular sekmesine geçin.To view status of all referenced content, select the task sequence, and switch to the References tab in the details pane. Daha fazla bilgi için bkz. işletim sistemi dağıtımına hazırlanmaiçinde belirli nesne türü.For more information, see the specific object type in Prepare for OS deployment.

 • Yazılım güncelleştirmesi: dağıtım paketini oluşturun ve dağıtın.Software update: create the deployment package and distribute it. Yazılım güncelleştirmelerini Indirme Sihirbazı 'Nı kullanın.Use the Download Software Updates Wizard. Daha fazla bilgi için bkz. yazılım güncelleştirmelerini indirme.For more information, see Download software updates.

Aşama ayarlarıPhase settings

Bu ayarlar aşamalı dağıtımlar için benzersizdir.These settings are unique to phased deployments. Aşamalı dağıtım işleminin zamanlamasını ve davranışını denetlemek üzere aşamalar oluştururken veya düzenlenirken bu ayarları yapılandırın.Configure these settings when creating or editing the phases to control the scheduling and behavior of the phased deployment process.

İlk aşamanın başarısı için ölçütlerCriteria for success of the first phase

 • Dağıtım başarı yüzdesi: başarılı olması için ilk aşamanın dağıtımı başarıyla tamamlaması gereken cihazların yüzdesini belirtin.Deployment success percentage: Specify the percent of devices that need to successfully complete the deployment for the first phase to succeed. Varsayılan olarak, bu değer %95 ' dir.By default, this value is 95%. Diğer bir deyişle, site, bu dağıtım için cihazların %95 ' ının uyumluluk durumu başarılı olduğunda ilk aşamayı başarılı kabul eder.In other words, the site considers the first phase successful when the compliance state for 95% of the devices is Success for this deployment. Daha sonra site ikinci aşamaya devam eder ve bir sonraki koleksiyona yazılım dağıtımı oluşturur.The site then continues to the second phase, and creates a deployment of the software to the next collection.
 • Başarıyla dağıtılan cihaz sayısı: Configuration Manager sürüm 1902 ' de eklendi.Number of devices successfully deployed: Added in Configuration Manager version 1902. Başarılı olmak için ilk aşamanın dağıtımı başarıyla tamamlaması gereken cihaz sayısını belirtin.Specify the number of devices that need to successfully complete the deployment for the first phase to succeed. Bu seçenek, koleksiyonun boyutu değişken olduğunda ve sonraki aşamaya geçmeden önce başarıyı göstermek için belirli sayıda cihaza sahip olduğunuzda yararlıdır.This option is useful when the size of the collection is variable, and you have a specific number of devices to show success before moving to the next phase.

İlk aşamanın başarılı olduktan sonra dağıtımın ikinci aşamasına yönelik koşullarConditions for beginning second phase of deployment after success of the first phase

 • Bir erteleme döneminden (gün) sonra bu aşamayı otomatik olarak Başlat: ilk işlemin başarısından sonra ikinci aşamaya başlamadan önce beklenecek gün sayısını seçin.Automatically begin this phase after a deferral period (in days): Choose the number of days to wait before beginning the second phase after the success of the first. Varsayılan olarak, bu değer bir gündür.By default, this value is one day.

 • Dağıtımın ikinci aşamasına el ile başlayın: ilk aşama başarılı olduktan sonra site ikinci aşamayı otomatik olarak başlamaz.Manually begin the second phase of deployment: The site doesn't automatically begin the second phase after the first phase succeeds. Bu seçenek, ikinci aşamayı el ile başlatmanız gerekir.This option requires that you manually start the second phase. Daha fazla bilgi için bkz. sonraki aşamaya geçme.For more information, see Move to the next phase.

  Not

  Bu seçenek, uygulamaların aşamalı dağıtımları için kullanılamaz.This option isn't available for phased deployments of applications.

Bu yazılımın kademeli olarak bu süre içinde kullanılabilmesini sağlama (gün)Gradually make this software available over this period of time (in days)

Sürüm 1806 ' den başlayarak, her aşamada dağıtım için bu ayarı, aşamalı olarak gerçekleşecek şekilde yapılandırın.Starting in version 1806, configure this setting for the rollout in each phase to happen gradually. Bu davranış, dağıtım sorunları riskini azaltmaya yardımcı olur ve içeriğin istemcilerine dağıtılması nedeniyle ağdaki yükü düşürür.This behavior helps mitigate the risk of deployment issues, and decreases the load on the network that is caused by the distribution of content to clients. Site, her bir aşamanın yapılandırmasına bağlı olarak yazılımı aşamalı olarak kullanılabilir hale getirir.The site gradually makes the software available depending on the configuration for each phase. Bir aşamadaki her istemcinin, yazılımın kullanılabilir hale getirilme zamanına göre son tarihi vardır.Every client in a phase has a deadline relative to the time the software is made available. Kullanılabilir saat ve son tarih arasındaki zaman penceresi, bir aşamadaki tüm istemciler için aynıdır.The time window between the available time and deadline is the same for all clients in a phase. Bu ayarın varsayılan değeri sıfırdır, bu nedenle varsayılan olarak dağıtım kısıtlanmıyor.The default value of this setting is zero, so by default the deployment isn't throttled. Değeri 30 ' dan yüksek bir değere ayarlayın.Don't set the value higher than 30.

Başarı ayarları için aşamalı dağıtım ölçütleri

Yazılımın kullanılabilir duruma getirilme tarihine göre son tarih davranışını yapılandırınConfigure the deadline behavior relative to when the software is made available

 • Yükleme mümkün olan en kısa sürede gereklidir: cihaz hedeflendiği anda cihazda yükleme için son tarih ayarlayın.Installation is required as soon as possible: Set the deadline for installation on the device as soon as the device is targeted.

 • Bu süre sonunda yükleme gereklidir: cihaz hedeflendikten sonra yükleme için belirli bir gün sayısını ayarlayın.Installation is required after this period of time: Set a deadline for installation a certain number of days after device is targeted. Varsayılan olarak, bu değer yedi gündür.By default, this value is seven days.

Otomatik olarak varsayılan iki aşamalı dağıtım oluşturAutomatically create a default two-phase deployment

 1. Configuration Manager konsolundaki aşamalı dağıtım oluşturma Sihirbazı 'nı başlatın.Start the Create Phased Deployment wizard in the Configuration Manager console. Bu eylem, dağıtmakta olduğunuz yazılımın türüne göre farklılık gösterir:This action varies based on the type of software you're deploying:

  • Uygulama (yalnızca sürüm 1806 veya üzeri sürümlerde): yazılım kitaplığı'Na gidin, uygulama yönetimi' ni genişletin ve uygulamalar' ı seçin.Application (only in version 1806 or later): Go to the Software Library, expand Application Management, and select Applications. Mevcut bir uygulamayı seçin ve ardından şeritte aşamalı dağıtım oluştur ' u seçin.Select an existing application, and then choose Create Phased Deployment in the ribbon.

  • Yazılım güncelleştirmesi (yalnızca sürüm 1810 veya üzeri sürümlerde): yazılım kitaplığı'Na gidin, yazılım güncelleştirmeleri' ni genişletin ve tüm yazılım güncelleştirmeleri' ni seçin.Software update (only in version 1810 or later): Go to the Software Library, expand Software Updates, and select All Software Updates. Bir veya daha fazla güncelleştirme seçin ve şeritte aşamalı dağıtım oluştur ' u seçin.Select one or more updates, and then choose Create Phased Deployment in the ribbon.

   Bu eylem, aşağıdaki düğümlerden yazılım güncelleştirmeleri için kullanılabilir:This action is available for software updates from the following nodes:

   • Yazılım GüncelleştirmeleriSoftware Updates
    • Tüm yazılım güncelleştirmeleriAll Software Updates
    • Yazılım güncelleştirme gruplarıSoftware Update Groups
   • Windows 10 bakımı, tüm Windows 10 güncelleştirmeleriWindows 10 Servicing, All Windows 10 Updates
   • Office 365 Istemci yönetimi, office 365 güncelleştirmeleriOffice 365 Client Management, Office 365 Updates
  • Görev sırası: yazılım kitaplığı çalışma alanına gidin, işletim sistemleri' ni genişletin ve görev dizileri' ni seçin.Task sequence: Go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and select Task Sequences. Var olan bir görev dizisini seçin ve ardından şeritte aşamalı dağıtım oluştur ' u seçin.Select an existing task sequence, and then choose Create Phased Deployment in the ribbon.

 2. Genel sayfasında, aşamalı dağıtıma bir ad, Açıklama (Isteğe bağlı) verin ve otomatik olarak varsayılan iki aşamalı dağıtım oluştur' u seçin.On the General page, give the phased deployment a Name, Description (optional), and select Automatically create a default two phase deployment.

 3. Araştır ' ı seçin ve hem ilk koleksiyon hem de ikinci koleksiyon alanları için bir hedef koleksiyon seçin.Select Browse and choose a target collection for both the First Collection and Second Collection fields. Bir görev dizisi ve yazılım güncelleştirmeleri için Cihaz Koleksiyonları ' ndan seçim yapın.For a task sequence and software updates, select from device collections. Bir uygulama için Kullanıcı veya cihaz koleksiyonları ' nı seçin.For an application, select from user or device collections. İleri’yi seçin.Select Next.

  Önemli

  Bir dağıtım potansiyel olarak yüksek riskli ise, aşamalı dağıtım oluşturma Sihirbazı sizi bilgilendirmez.The Create Phased Deployment wizard doesn't notify you if a deployment is potentially high-risk. Daha fazla bilgi için, bkz. yüksek riskli dağıtımları yönetme ayarları ve bir görev dizisi dağıtırkenbu notun konusu.For more information, see Settings to manage high-risk deployments and the note when you Deploy a task sequence.

 4. Ayarlar sayfasında, zamanlama ayarlarının her biri için bir seçenek belirleyin.On the Settings page, choose one option for each of the scheduling settings. Daha fazla bilgi için bkz. aşama ayarları.For more information, see Phase settings. Tamamlandığında İleri ' yi seçin.Select Next when complete.

 5. Aşamalar sayfasında, belirlenen koleksiyonlar için sihirbazın oluşturduğu iki aşamaya bakın.On the Phases page, see the two phases that the wizard creates for the specified collections. İleri’yi seçin.Select Next. Bu yönergeler otomatik olarak varsayılan iki aşamalı dağıtım oluşturma yordamını kapsar.These instructions cover the procedure to automatically create a default two-phase deployment. Sihirbaz aşamalı dağıtım için aşamaları eklemenize, kaldırmanıza, yeniden sıralamanıza, düzenlemenize veya görüntülemenize olanak sağlar.The wizard lets you add, remove, reorder, edit, or view phases for a phased deployment. Bu ek eylemler hakkında daha fazla bilgi için bkz. el ile yapılandırılan aşamalarla aşamalı dağıtım oluşturma.For more information on these additional actions, see Create a phased deployment with manually configured phases.

 6. Özet sekmesinde seçimlerinizi onaylayın ve sonra Sihirbazı tamamladıktan sonra İleri ' yi seçin.Confirm your selections on the Summary tab, and then select Next to complete the wizard.

Not

21 Nisan 2020 ' den itibaren Office 365 ProPlus, Enterprise için Microsoft 365 uygulamalarolarak yeniden adlandırıldı.Starting on April 21, 2020, Office 365 ProPlus is being renamed to Microsoft 365 Apps for enterprise. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365 ProPlus Için ad değiştirme.For more information, see Name change for Office 365 ProPlus. Konsol güncelleştirilirken Configuration Manager üründe ve belgelerde eski adı görmeye devam edebilirsiniz.You may still see the old name in the Configuration Manager product and documentation while the console is being updated.

El ile yapılandırılan aşamalarla aşamalı bir dağıtım oluşturmaCreate a phased deployment with manually configured phases

Sürüm 1806 ' den başlayarak, bir görev dizisi için el ile yapılandırılan aşamalarla aşamalı bir dağıtım oluşturun.Starting in version 1806, create a phased deployment with manually configured phases for a task sequence. Aşamalı dağıtım oluşturma sihirbazının aşamalar sekmesinden 10 ' a kadar ek aşama ekleyin.Add up to 10 additional phases from the Phases tab of the Create Phased Deployment wizard.

Not

Şu anda bir uygulama için aşamaları el ile oluşturamazsınız.You can't currently manually create phases for an application. Sihirbaz, uygulama dağıtımları için otomatik olarak iki aşama oluşturur.The wizard automatically creates two phases for application deployments.

 1. Bir görev dizisi ya da yazılım güncelleştirmeleri için aşamalı dağıtım oluşturma Sihirbazı 'nı başlatın.Start the Create Phased Deployment wizard for either a task sequence or software updates.

 2. Aşamalı dağıtım oluşturma sihirbazının genel sayfasında, aşamalı dağıtıma bir ad, Açıklama (isteğe bağlı) verin ve tüm aşamaları el ile yapılandır' ı seçin.On the General page of the Create Phased Deployment wizard, give the phased deployment a Name, Description (optional), and select Manually configure all phases.

 3. Aşamalı dağıtım oluşturma sihirbazının aşamalar sayfasında, aşağıdaki eylemler kullanılabilir:From the Phases page of the Create Phased Deployment wizard, the following actions are available:

  • Dağıtım Aşamaları listesini filtreleyin .Filter the list of deployment phases. Order, Name veya Collection sütunlarının büyük/küçük harf duyarsız eşleşmesi için bir karakter dizesi girin.Enter a string of characters for a case-insensitive match of the Order, Name, or Collection columns.

  • Yeni aşama ekleyin :Add a new phase:

   1. Aşama Ekleme sihirbazının genel sayfasında, aşama Için bir ad belirtin ve ardından hedef aşama koleksiyonunagidin.On the General page of the Add Phase Wizard, specify a Name for the phase, and then browse to the target Phase Collection. Bu sayfadaki ek ayarlar, normalde bir görev dizisi veya yazılım güncelleştirmeleri dağıtmasıyla aynıdır.The additional settings on this page are the same as when normally deploying a task sequence or software updates.

   2. Aşama Ekleme sihirbazının aşama ayarları sayfasında zamanlama ayarlarını yapılandırın ve tamamlandığında İleri ' yi seçin.On the Phase Settings page of the Add Phase Wizard, configure the scheduling settings, and select Next when complete. Daha fazla bilgi için bkz. Ayarlar.For more information, see Settings.

    Not

    İlk aşamada aşama ayarlarını, dağıtım başarı yüzdesini veya cihazların başarıyla dağıtıldığı (sürüm 1902 veya üzeri) sayısını düzenleyemezsiniz.You can't edit the phase settings, Deployment success percentage or Number of devices successfully deployed (version 1902 or later), on the first phase. Bu ayar yalnızca önceki bir aşamasına sahip aşamalar için geçerlidir.This setting only applies to phases that have a previous phase.

   3. Aşama Ekleme sihirbazının Kullanıcı deneyimi ve dağıtım noktaları sayfalarındaki ayarlar, normalde bir görev dizisi veya yazılım güncelleştirmeleri dağıtmasıyla aynıdır.The settings on the User Experience and Distribution Points pages of the Add Phase Wizard are the same as when normally deploying a task sequence or software updates.

   4. Özet sayfasında ayarları gözden geçirin ve ardından aşama Ekleme Sihirbazı ' nı doldurun.Review the settings on the Summary page, and then complete the Add Phase Wizard.

  • Düzenle: Bu eylem, seçili aşamanın Özellikler penceresi açar ve bu da, aşama Ekleme sihirbazının sayfalarıyla aynı sekmeleri içerir.Edit: This action opens the selected phase's Properties window, which has tabs the same as the pages of the Add Phase Wizard.

  • Kaldır: Bu eylem, seçili aşamayı siler.Remove: This action deletes the selected phase.

   Uyarı

   Hiçbir onay yoktur ve bu eylemi geri almanın bir yolu yoktur.There is no confirmation, and no way to undo this action.

  • Yukarı taşı veya aşağı taşı: sihirbaz, aşamaları nasıl ekleyebileceğiniz ile sıralar.Move Up or Move Down: The wizard orders the phases by how you add them. En son eklenen aşama listede en sonda bulunur.The most recently added phase is last in the list. Sıralamayı değiştirmek için bir aşama seçin ve ardından bu düğmeleri kullanarak aşamanın konumunu listede taşıyın.To change the order, select a phase, and then use these buttons to move the phase's location in the list.

   Önemli

   Sırayı değiştirdikten sonra aşama ayarlarını gözden geçirin.Review the phase settings after changing the order. Aşağıdaki ayarların bu aşamalı dağıtım için gereksinimlerinize uygun olmaya devam ettiğinden emin olun:Make sure the following settings are still consistent with your requirements for this phased deployment:

   • Önceki aşamanın başarısı için ölçütlerCriteria for success of the previous phase
   • Önceki aşamanın başarılı olduktan sonra dağıtımın bu aşamasına başlama koşullarıConditions for beginning this phase of deployment after success of the previous phase
 4. İleri’yi seçin.Select Next. Özet sayfasında ayarları gözden geçirin ve ardından aşamalı dağıtım oluşturma Sihirbazı ' nı doldurun.Review the settings on the Summary page, and then complete the Create Phased Deployment wizard.

Aşamalı dağıtım oluşturduktan sonra, değişiklikler yapmak için özelliklerini açın:After you create a phased deployment, open its properties to make changes:

 • Varolan bir aşamalı dağıtıma ek aşamalar ekleyin .Add additional phases to an existing phased deployment.

 • Bir aşama etkin değilse, düzenleyebilir, kaldırabilirveya taşıyabilirsiniz .If a phase isn't active, you can Edit, Remove, or Move it up or down. Etkin bir aşamanın önüne taşıyamazsınız.You can't move it before an active phase.

 • Bir aşama etkin olduğunda, salt okunurdur.When a phase is active, it's read-only. Düzenleyemez, kaldıramazsınız veya listede konumunu taşıyamazsınız.You can't edit it, remove it, or move its location in the list. Tek seçenek, aşamanın özelliklerini görüntüler .The only option is to View the properties of the phase.

 • Uygulama aşamalı dağıtımı her zaman salt okunurdur.An application phased deployment is always read-only.

Sonraki adımlarNext steps

Aşamalı dağıtımları yönetme ve izleme:Manage and monitor phased deployments: