Yazılım güncelleştirmelerini dağıtmaDeploy software updates

Uygulama hedefi: Configuration Manager (geçerli dal)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Yazılım güncelleştirmesi dağıtım aşaması, yazılım güncelleştirmelerini dağıtma işlemidir.The software update deployment phase is the process of deploying software updates. Yazılım güncelleştirmelerini nasıl dağıtabileceğinizi bağımsız olarak, sitesi:No matter how you deploy software updates, the site:

 • Güncelleştirmeleri bir yazılım güncelleştirme grubuna eklerAdds the updates to a software update group
 • Güncelleştirme içeriğini dağıtım noktalarına dağıtırDistributes the update content to distribution points
 • Güncelleştirme grubunu istemcilere dağıtırDeploys the update group to clients

Dağıtım oluşturduktan sonra, site hedeflenen istemcilere ilişkili bir yazılım güncelleştirme ilkesi gönderir.After you create the deployment, the site sends an associated software update policy to targeted clients. İstemciler, yazılım güncelleştirme içerik dosyalarını bir içerik kaynağından yerel önbelleklerine indirir.The clients download the software update content files from a content source to their local cache. Internet üzerindeki istemciler her zaman Microsoft Update bulut hizmetinden içerik indirir.Clients on the internet always download content from the Microsoft Update cloud service. Yazılım güncelleştirmeleri daha sonra istemci tarafından yüklenmek üzere kullanılabilir.The software updates are then available for installation by the client.

İpucu

Bir dağıtım noktası yoksa, intranetteki istemciler Microsoft Update yazılım güncelleştirmelerini de indirebilir.If a distribution point isn't available, clients on the intranet can also download software updates from Microsoft Update.

Not

Diğer dağıtım türlerinden farklı olarak, yazılım güncelleştirmelerinin hepsi istemci önbelleğine indirilir.Unlike other deployment types, software updates are all downloaded to the client cache. Bu, istemcideki en büyük önbellek boyutu ayarından bağımsız olarak belirlenir.This is regardless of the maximum cache size setting on the client. İstemci önbelleği ayarı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Configuration Manager istemcileri için istemci önbelleğini yapılandırma.For more information about the client cache setting, see Configure the client cache for Configuration Manager clients.

Zorunlu bir yazılım güncelleştirme dağıtımını yapılandırırsanız yazılım güncelleştirmeleri zamanlanan son tarihte otomatik olarak yüklenir.If you configure a required software update deployment, the software updates are automatically installed at the scheduled deadline. Alternatif olarak istemci bilgisayardaki kullanıcı son tarihten önce yazılım güncelleştirme yüklemesini zamanlayabilir veya başlatabilir.Alternatively, the user on the client computer can schedule or initiate the software update installation prior to the deadline. Denenen yüklemenin ardından istemci bilgisayarlar yazılım yüklemesinin başarılı olup olmadığını bildirmek üzere durum iletilerini site sunucusuna geri gönderir.After the attempted installation, client computers send state messages back to the site server to report whether the software update installation was successful. Yazılım güncelleştirme dağıtımları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yazılım güncelleştirme dağıtımı iş akışları.For more information about software update deployments, see Software update deployment workflows.

Yazılım güncelleştirmelerini dağıtmaya yönelik üç ana senaryo vardır:There are three main scenarios for deploying software updates:

Genellikle, istemcileriniz için bir taban çizgisi oluşturmak üzere yazılım güncelleştirmelerini elle dağıtarak başlar ve sonra otomatik veya aşamalı dağıtım kullanarak istemcilerde yazılım güncelleştirmelerini yönetirsiniz.Typically, you start by manually deploying software updates to create a baseline for your clients, and then you manage software updates on clients by using an automatic or phased deployment.

Not

Aşamalı dağıtım ile otomatik dağıtım kuralı kullanamazsınız.You can't use an automatic deployment rule with a phased deployment.

Yazılım güncelleştirmelerini el ile dağıtmaManually deploy software updates

Configuration Manager konsolunda yazılım güncelleştirmeleri ' ni seçin ve dağıtım sürecini el ile başlatın.Select software updates in the Configuration Manager console and manually start the deployment process. Bu dağıtım yöntemini genellikle aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:You typically use this method of deployment to:

 • Aylık dağıtımları yöneten otomatik dağıtım kuralları oluşturmadan önce gerekli yazılım güncelleştirmeleriyle istemcileri güncel duruma getirmekGet clients up-to-date with required software updates before you create automatic deployment rules that manage monthly deployments

 • Bant dışı yazılım güncelleştirmelerini dağıtmaDeploy out-of-band software updates

Aşağıdaki listede, yazılım güncelleştirmelerinin el ile dağıtımı için genel iş akışı sağlanmaktadır:The following list provides the general workflow for manual deployment of software updates:

 1. Belirli gereklilikler kullanan yazılım güncelleştirmeleri için filtre.Filter for software updates that use specific requirements. Örneğin, 50 ' den fazla istemcide gerekli olan tüm güvenlik veya kritik yazılım güncelleştirmelerini alan ölçütler sağlayın.For example, provide criteria that retrieves all security or critical software updates that are required on more than 50 clients.

 2. Yazılım güncelleştirmelerini içeren bir yazılım güncelleştirme grubu oluşturun.Create a software update group that contains the software updates.

 3. Yazılım güncelleştirmeleri için içeriği, yazılım güncelleştirme grubu içine indirin.Download the content for the software updates in the software update group.

 4. Yazılım güncelleştirme grubunu el ile dağıtın.Manually deploy the software update group.

Daha fazla bilgi ve ayrıntılı adımlar için bkz. yazılım güncelleştirmelerini el ile dağıtma.For more information and detailed steps, see Manually deploy software updates.

Not

 • 21 Nisan 2020 ' den itibaren Office 365 ProPlus, Enterprise için Microsoft 365 uygulamalarolarak yeniden adlandırıldı.Starting on April 21, 2020, Office 365 ProPlus is being renamed to Microsoft 365 Apps for enterprise. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365 ProPlus Için ad değiştirme.For more information, see Name change for Office 365 ProPlus. Konsol güncelleştirilirken Configuration Manager konsolunda ve destekleyici belgelerde eski adın başvurularını görmeye devam edebilirsiniz.You may still see references to the old name in the Configuration Manager console and supporting documentation while the console is being updated.
 • Office 365 istemci güncelleştirmelerini el ile dağıttığınızda, yazılım kitaplığı çalışma alanının Office 365 Istemci yönetimi altındaki Office 365 güncelleştirmeler düğümünde bu dosyaları bulun.When manually deploying Office 365 client updates, find them in the Office 365 Updates node under Office 365 Client Management of the Software Library workspace.

Yazılım güncelleştirmelerini otomatik olarak dağıtAutomatically deploy software updates

Otomatik bir dağıtım kuralı (ADR) kullanarak otomatik yazılım güncelleştirmeleri dağıtımını yapılandırın.Configure automatic software updates deployment by using an automatic deployment rule (ADR). Bu dağıtım yöntemi, aylık yazılım güncelleştirmeleri (genellikle "Düzeltme Eki Salı" olarak bilinir) ve tanım güncelleştirmelerini yönetmek için ortaktır.This method of deployment is common for monthly software updates (typically known as "Patch Tuesday") and for managing definition updates. Dağıtım işlemini otomatikleştirmek için bir ADR ölçütlerini tanımlarsınız.You define the criteria for an ADR to automate the deployment process. Aşağıdaki listede, yazılım güncelleştirmelerini otomatik olarak dağıtmak için genel iş akışı sağlanmaktadır:The following list provides the general workflow to automatically deploy software updates:

 1. Dağıtım ayarlarını belirten bir ADR oluşturun.Create an ADR that specifies deployment settings.

 2. Site, yazılım güncelleştirmelerini bir yazılım güncelleştirme grubuna ekler.The site adds the software updates to a software update group.

 3. Site, yazılım güncelleştirme grubunu hedef koleksiyondaki istemcilere dağıtır.The site deploys the software update group to the clients in the target collection.

İlk olarak, otomatik yazılım güncelleştirme dağıtım stratejinizi saptayın.First, determine your automatic software update deployment strategy. Örneğin, ilk olarak bir test istemcileri koleksiyonunu hedeflemek için ADR 'yi oluşturun.For example, create the ADR to initially target a collection of test clients. Test grubunu, yazılım güncelleştirmelerini başarıyla yüklediğinizi doğruladıktan sonra, kurala yeni bir dağıtım ekleyin.After you verify the test group successfully installed the software updates, add a new deployment to the rule. Ayrıca, varolan dağıtımdaki hedeflenen koleksiyonu, daha büyük bir istemci kümesi içeren bir ile değiştirebilirsiniz.You could also change the targeted collection in the existing deployment to one that includes a larger set of clients. Kullanım stratejisi üzerinde karar verirken aşağıdaki davranışları göz önünde bulundurun:Consider the following behaviors when deciding upon the strategy to use:

 • ADR 'nin oluşturduğu yazılım güncelleştirme nesnelerinin özelliklerini değiştirebileceksiniz.You're able to modify the properties of the software update objects that the ADR creates.

 • ADR, yazılım güncelleştirmelerini hedef koleksiyona eklediğinizde istemcilere otomatik olarak dağıtır.The ADR automatically deploys software updates to clients when you add them to the target collection.

 • Siz veya ADR, yazılım güncelleştirme grubuna yeni yazılım güncelleştirmeleri eklerse, site bunları otomatik olarak hedef koleksiyondaki istemcilere dağıtır.When you or the ADR adds new software updates to the software update group, the site automatically deploys them to the clients in the target collection.

 • ADR için istediğiniz zaman dağıtımları etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable deployments at any time for the ADR.

ADR oluşturduktan sonra kurala başka dağıtımlar ekleyin.After you create an ADR, add additional deployments to the rule. Bu eylem farklı koleksiyonlara farklı güncelleştirmeler dağıtma karmaşıklığını yönetmenize yardımcı olur.This action helps you manage the complexity of deploying different updates to different collections. Her yeni dağıtım, tüm işlevlere ve dağıtım izleme deneyimine sahiptir.Each new deployment has the full range of functionality and deployment monitoring experience.

Eklediğiniz her yeni dağıtım:Each new deployment that you add:

 • ADR 'nin ilk çalıştırıldığında oluşturduğu güncelleştirme grubunu ve paketi kullanırUses the same update group and package, which the ADR creates when it first runs
 • Farklı bir koleksiyonu hedefleyebilirCan target a different collection
 • Aşağıdaki benzersiz dağıtım özelliklerini destekler:Supports unique deployment properties including:
  • Etkinleştirme zamanıActivation time
  • Son tarihDeadline
  • Kullanıcı deneyimleriUser experience
  • Her dağıtım için ayrı uyarılarSeparate alerts for each deployment

Daha fazla bilgi ve ayrıntılı adımlar için bkz. yazılım güncelleştirmelerini otomatik olarak dağıtmaFor more information and detailed steps, see Automatically deploy software updates

Yazılım güncelleştirmelerini aşamalarda dağıtmaDeploy software updates in phases

Sürüm 1810 ' den başlayarak, yazılım güncelleştirmeleri için aşamalı dağıtımlar oluşturun.Starting in version 1810, create phased deployments for software updates. Aşamalı dağıtımlar, özelleştirilebilir ölçütlere ve gruplara göre düzenlenmiş, sıralı bir yazılım dağıtımını düzenlemenize olanak tanır.Phased deployments allow you to orchestrate a coordinated, sequenced rollout of software based on customizable criteria and groups.

Daha fazla bilgi için bkz. aşamalı dağıtımlar oluşturma.For more information, see Create phased deployments.