Yazılım güncelleştirmelerini indirmeDownload software updates

Uygulama hedefi: Configuration Manager (geçerli dal)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Configuration Manager ' de yazılım güncelleştirmelerini indirirken kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır.There are several methods available to you for downloading software updates in Configuration Manager. Bir otomatik dağıtım kuralı (ADR) oluşturduğunuzda veya yazılım güncelleştirmelerini manuel olarak dağıtırsanız, yazılım güncelleştirmeleri site sunucusundaki içerik kitaplığına indirilir.When you create an automatic deployment rule (ADR) or manually deploy software updates, the software updates are downloaded to the content library on the site server. Ardından, yazılım güncelleştirmeleri, yapılandırılmış dağıtım paketiyle ilişkili dağıtım noktalarında içerik kitaplığına kopyalanır.Then, the software updates are copied to the content library on the distribution points that are associated with the configured deployment package. Yazılım güncelleştirmelerini dağıtmadan önce yüklemek istiyorsanız, Güncelleştirme Yükleme Sihirbazını kullanabilirsiniz.If you want to download the software updates before you deploy them, you can use the Download Updates Wizard. Bunun yapılması, yazılım güncelleştirmelerini istemci bilgisayarlara dağıtmadan önce dağıtım noktalarında mevcut yazılım güncelleştirmelerini doğrulamanızı sağlar.Doing this will enable you to verify that the software updates are available on distribution points before you deploy the software updates to client computers.

Not

İçerik durumunu izleme hakkında bilgi için bkz. İçerik durumunu izleme.For information about monitoring content status, see the Content status monitoring.

Yazılım Güncelleştirmelerini Yükle Sihirbazını kullanarak yazılım güncelleştirmelerini yüklemek için aşağıdaki prosedürü kullanın.Use the following procedure to download software updates by using the Download Software Updates Wizard.

Yazılım güncelleştirmelerini yüklemek içinTo download software updates

 1. Configuration Manager konsolunda, yazılım kitaplığı çalışma alanına gidin ve yazılım güncelleştirmeleri düğümünü seçin.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, and select the Software Updates node.

 2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yüklenecek yazılım güncelleştirmesini seçin:Choose the software update to download by using one of the following methods:

  • Yazılım güncelleştirme grupları düğümünden bir veya daha fazla yazılım güncelleştirme grubu seçin.Select one or more software update groups from the Software Update Groups node. Ardından Şeritteki İndir ' e tıklayın.Then click Download in the ribbon.

  • Tüm yazılım güncelleştirmeleri düğümünden bir veya daha fazla yazılım güncelleştirmesi seçin.Select one or more software updates from All Software Updates node. Ardından Şeritteki İndir ' e tıklayın.Then click Download in the ribbon.

   Not

   Tüm yazılım güncelleştirmeleri düğümünde Configuration Manager, yalnızca son 30 gün Içinde yayınlanan kritik ve güvenlik sınıflandırmasına sahip yazılım güncelleştirmelerini görüntüler.In the All Software Updates node, Configuration Manager displays only software updates with a Critical and Security classification that have been released in the last 30 days.

   İpucu

   Tüm yazılım güncelleştirmeleri düğümünde görüntülenen yazılım güncelleştirmelerini filtrelemek Için Ölçüt Ekle ' ye tıklayın.Click Add Criteria to filter the software updates that are displayed in the All Software Updates node. Sık kullandığınız arama ölçütlerini kaydedin ve sonra arama sekmesinde kaydedilen aramaları yönetin.Save search criteria that you often use, and then manage saved searches on the Search tab.

 3. Yazılım güncelleştirmelerini Indirme Sihirbazı 'nın dağıtım paketi sayfasında, aşağıdaki ayarları yapılandırın:On the Deployment Package page of the Download Software Updates Wizard, configure the following settings:

  • Dağıtım paketini seçin: Dağıtımda olan yazılım güncelleştirmeleri için mevcut bir dağıtım paketini seçmek için bu ayarı seçin.Select deployment package: Choose this setting to select an existing deployment package for the software updates that are in the deployment.

   Not

   Sitenin Seçili dağıtım paketine daha önce indirildiği yazılım güncelleştirmeleri yeniden indirilmeyecektir.Software updates that the site has already downloaded to the selected deployment package won't be downloaded again.

  • Yeni dağıtım paketi oluştur: Dağıtımdaki yazılım güncelleştirmeleri için yeni bir dağıtım paketi oluşturmak için bu ayarı seçin.Create a new deployment package: Select this setting to create a new deployment package for the software updates in the deployment. Aşağıdaki ayarları yapılandırın:Configure the following settings:

   • Ad: Dağıtım paketinin adını belirtir.Name: Specifies the name of the deployment package. Paketin, paket içeriğini kısaca açıklayan benzersiz bir adı olmalıdır.The package must have a unique name that briefly describes the package content. 50 karakterle sınırlıdır.It's limited to 50 characters.

   • Açıklama: Dağıtım paketiyle ilgili bilgi sağlayan bir açıklama belirtin.Description: Specify a description that provides information about the deployment package. İsteğe bağlı Açıklama 127 karakterle sınırlıdır.The optional description is limited to 127 characters.

   • Paket kaynağı: Yazılım güncelleştirmesi kaynak dosyalarının konumunu belirtir.Package source: Specifies the location of the software update source files. Kaynak konumu için bir ağ yolu yazın (örneğin \\server\sharename\path,) veya ağ konumunu bulmak için Araştır ' a tıklayın.Type a network path for the source location, for example, \\server\sharename\path, or click Browse to find the network location. Sonraki sayfaya geçmeden önce dağıtım paketi kaynak dosyaları için paylaşılan klasör oluşturun.Create the shared folder for the deployment package source files before you proceed to the next page.

    • Belirtilen konumu başka bir yazılım dağıtım paketinin kaynağı olarak kullanamazsınız.You can't use the specified location as the source of another software deployment package.

    • Dağıtım paketini Configuration Manager oluşturulduktan sonra dağıtım paketi özelliklerinde paket kaynak konumunu değiştirebilirsiniz.You can change the package source location in the deployment package properties after Configuration Manager creates the deployment package. Bunu yaparsanız, öncelikle özgün paket kaynağındaki içeriği yeni paket kaynak konumuna kopyalayın.If you do, first copy the content from the original package source to the new package source location.

    • SMS sağlayıcısının bilgisayar hesabı ve yazılım güncelleştirmelerini indirmek için Sihirbazı çalıştıran kullanıcı, indirme konumuna yazma izinlerine sahip olmalıdır.The computer account of the SMS Provider and the user that's running the wizard to download the software updates must both have Write permissions to the download location. İndirme konumuna erişimi kısıtlayın.Restrict access to the download location. Bu kısıtlama, saldırganların yazılım güncelleştirme kaynak dosyalarıyla izinsiz değiştirilme riskini azaltır.This restriction reduces the risk of attackers tampering with the software update source files.

   • İkili değişiklik çoğaltmasını etkinleştir: siteler arasındaki ağ trafiğini en aza indirmek için bu ayarı etkinleştirin.Enable binary differential replication: Enable this setting to minimize network traffic between sites. İkili farklar çoğaltması (BDR), paket içeriğinin tamamını güncelleştirmek yerine yalnızca pakette değiştirilen içeriği güncelleştirir.Binary differential replication (BDR) only updates the content that has changed in the package, instead of updating the entire package contents. Daha fazla bilgi için bkz. ikili farklar çoğaltması.For more information, see Binary differential replication.

 4. Dağıtım noktaları sayfasında, yazılım güncelleştirme dosyalarını barındıracak dağıtım noktalarını veya dağıtım noktası gruplarını belirtin.On the Distribution Points page, specify the distribution points or distribution point groups to host the software update files. Dağıtım noktaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dağıtım noktası yapılandırmaları.For more information about distribution points, see Distribution point configurations. Bu sayfa sadece yeni yazılım güncelleştirme dağıtım paketi oluşturduğunuzda kullanılabilir.This page is available only when you create a new software update deployment package.

 5. Dağıtım ayarları sayfası, yalnızca yeni bir yazılım güncelleştirme dağıtım paketi oluşturduğunuzda kullanılabilir.The Distribution Settings page is available only when you create a new software update deployment package. Aşağıdaki ayarları belirtin:Specify the following settings:

  • Dağıtım önceliği: Bu ayarı, dağıtım paketi için dağıtım önceliğini belirtmek için kullanın.Distribution priority: Use this setting to specify the distribution priority for the deployment package. Dağıtım önceliği, dağıtım paketi alt sitelerdeki dağıtım noktalarına gönderildiğinde geçerlidir.The distribution priority applies when the deployment package is sent to distribution points at child sites. Dağıtım paketleri öncelik sırasıyla gönderilir: yüksek, orta veya düşük.Deployment packages are sent in priority order: high, medium, or low. Benzer önceliklere sahip paketler oluşturulma sıralarına göre gönderilir.Packages with identical priorities are sent in the order in which they were created. Biriktirme listesi yoksa, paket önceliğe bakılmaksızın hemen işlenir.If there's no backlog, the package processes immediately regardless of its priority. Varsayılan olarak, site, Orta önceliğe sahip paketleri gönderir.By default, the site sends packages with Medium priority.

  • İsteğe bağlı dağıtım Için etkinleştir: Bu özellik ve istemcinin geçerli sınır grubunda yapılandırılmış dağıtım noktalarına isteğe bağlı içerik dağıtımını etkinleştirmek için bu ayarı kullanın.Enable for on-demand distribution: Use this setting to enable on-demand content distribution to distribution points configured for this feature and in the client's current boundary group. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, yönetim noktası bir istemci paket içeriğini istediğinde ve içerik kullanılabilir olmadığında, dağıtım Yöneticisi 'nin içeriği bu dağıtım noktalarına dağıtması için bir tetikleyici oluşturur.When you enable this setting, the management point creates a trigger for the distribution manager to distribute the content to all such distribution points when a client requests the content for the package and the content isn't available. Daha fazla bilgi için bkz. isteğe bağlı içerik dağıtımı.For more information, see On-demand content distribution.

  • Önceden hazırlanan dağıtım noktası ayarları: Bu ayarı, önceden hazırlanmış dağıtım noktalarına içeriğin nasıl dağıtılmasını istediğinizi belirtmek için kullanın.Prestaged distribution point settings: Use this setting to specify how you want to distribute content to prestaged distribution points. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:Choose one of the following options:

   • Paketler dağıtım noktalarına atandığında içeriği otomatik olarak indir: Bu ayarı, önceden hazırlama ayarlarını yoksaymak ve içeriği dağıtım noktasına dağıtmak için kullanın.Automatically download content when packages are assigned to distribution points: Use this setting to ignore the prestage settings and distribute content to the distribution point.

   • Yalnızca dağıtım noktasındaki içerik değişikliklerini indir: Bu ayarı, dağıtım noktasındaki başlangıç içeriğini önceden hazırlamak ve ardından içerik değişikliklerini dağıtım noktasında dağıtmak için kullanın.Download only content changes to the distribution point: Use this setting to prestage the initial content to the distribution point, and then distribute content changes to the distribution point.

   • Bu paketin içeriğini dağıtım noktasına el ile kopyala: Bu ayarı, her zaman dağıtım noktasındaki içeriği önceden hazırlamak için kullanın.Manually copy the content in this package to the distribution point: Use this setting to always prestage content on the distribution point. Bu seçenek varsayılandır.This option is the default.

   İçeriğin dağıtım noktalarına önceden hazırlanması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Önceden hazırlanmış içeriği kullanma.For more information about prestaging content to distribution points, see Use Prestaged content.

 6. Yükleme konumu sayfasında, Configuration Manager yazılım güncelleştirme kaynak dosyalarını indirmek için kullanacağı konumu belirtin.On the Download Location page, specify the location that Configuration Manager uses to download the software update source files. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:Use one of the following options:

  • Yazılım güncelleştirmelerini İnternet 'Ten indir: yazılım güncelleştirmelerini İnternet 'teki konumundan indirmek için bu ayarı seçin.Download software updates from the Internet: Select this setting to download the software updates from the location on the internet. Bu seçenek varsayılandır.This option is the default.

  • Yazılım güncelleştirmelerini Ağımdaki bir konumdan indir: yazılım güncelleştirmelerini yerel bir dizinden veya paylaşılan klasörden indirmek için bu ayarı seçin.Download software updates from a location on my network: Select this setting to download the software updates from a local directory or shared folder. Bu ayar, Sihirbazı çalıştıran bilgisayarın İnternet erişimi olmadığında yararlıdır.This setting is useful when the computer that runs the wizard doesn't have internet access. İnternet erişimi olan herhangi bir bilgisayar, yazılım güncelleştirmelerini indirebilir indirebilir.Any computer with internet access can preliminarily download the software updates. Ardından, bunları, Sihirbazı çalıştıran bilgisayardan erişilebilen yerel ağda bir yerde saklayın.Then store them in a location on the local network that's accessible from the computer that runs the wizard.

 7. Dil seçimi sayfasında, sitenin seçili yazılım güncelleştirmelerini indirdiği dilleri seçin.On the Language Selection page, select the languages for which the site downloads the selected software updates. Site yalnızca seçili dillerde kullanılabiliyorsa bu güncelleştirmeleri indirir.The site only downloads these updates if they're available in the selected languages. Dile özgü olmayan yazılım güncelleştirmeleri her zaman indirilir.Software updates that aren't language-specific are always downloaded. Varsayılan olarak, sihirbaz, yazılım güncelleştirme noktası özelliklerinde yapılandırdığınız dilleri seçer.By default, the wizard selects the languages that you've configured in the software update point properties. Sonraki sayfaya geçmeden önce en az bir dil seçilmelidir.At least one language must be selected before proceeding to the next page. Yalnızca bir yazılım güncelleştirmesinin desteklemediği dilleri seçtiğinizde, güncelleştirme için indirme başarısız olur.When you select only languages that a software update doesn't support, the download fails for the update.

 8. Özet sayfasında, sihirbazda seçtiğiniz ayarları doğrulayın ve ardından İleri ' ye tıklayarak yazılım güncelleştirmelerini indirin.On the Summary page, verify the settings that you selected in the wizard, and then click Next to download the software updates.

 9. Tamamlama sayfasında, yazılım güncelleştirmelerinin başarıyla indirildiğini doğrulayın ve ardından Kapat' a tıklayın.On the Completion page, verify that the software updates were successfully downloaded, and then click Close.