BHOLD raporlama yüklemesiBHOLD reporting Installation

BHOLD raporlama modülü, BHOLD içindeki roller ve diğer yetkilendirme ilkeleri hakkında rapor oluşturma olanağı sağlar.The BHOLD Reporting module gives you the ability to generate reports about roles and other authorization policies in BHOLD. Bu raporlar genellikle Denetim veya mevzuat gereksinimlerine uyumluluğu gösterme için yararlıdır.These reports are often useful for auditing or for demonstrating compliance to regulatory requirements. Ayrıca, bu modül kullanıcılara rollerinin üyeliğini çözümlemek için ihtiyaç duydukları bilgileri vererek kuruluşunuzdaki yetkilendirmeyi yönetme yeteneğinizi de artırır.Also, this module extends your ability to manage authorization within your organization by giving users the information they need to analyze the membership of their roles. Raporlarda, rapor oluşturan kullanıcıların yalnızca görme iznine sahip oldukları bilgileri gösterildiğinden emin olan kısıtlı görünümler bulunabilir.The reports can have restricted views that ensure that the users who create reports are shown only the information they are allowed to see.

BHOLD raporlama Yükleme gereksinimleriBHOLD Reporting installation requirements

BHOLD raporlama modülünü yüklemeden önce, BHOLD raporlama modülünü yüklemeyi planladığınız sunucuya BHOLD Core modülünü yüklemeniz gerekir.Before installing the BHOLD Reporting module, you must install the BHOLD Core module on the server on which you plan to install the BHOLD Reporting module. BHOLD Core modülünü yükleme hakkında bilgi için bkz. BHOLD Core yüklemesi.For information about installing the BHOLD Core module, see BHOLD Core Installation.

Önemli

BHOLD raporlamayı ve BHOLD kanıtlamasını yüklüyorsanız BHOLD kanıtlamasını yüklemeden önce BHOLD raporlamayı yüklemeniz gerekir.If you are installing both BHOLD Reporting and BHOLD Attestation, you must install BHOLD Reporting before installing BHOLD Attestation.

Başlamadan önceBefore you begin

BHOLD raporlama modülünü yüklemeye başlamadan önce, BHOLD raporlama Kurulum sihirbazının yüklemeyi tamamlaması için gereken bilgileri sağlamaya hazır olmanız gerekir.Before you begin to install the BHOLD Reporting module, you need to be prepared to provide the information that the BHOLD Reporting Setup wizard requires to complete the installation. Aşağıdaki çalışma sayfası, bu bilgileri kaydetmenize yardımcı olur, böylece gerektiğinde bu bilgileri sağlamaya hazırız.The following worksheet will help you record that information so you will be ready to supply it when it is needed.

ÖğeItem AçıklamaDescription DeeriValue
Etki alanı/makinede güvenlik sağlayıcısını kullanUse Security Provider on Domain/Machine Seçildiğinde, Active Directory Domain Services güvenliğinin BHOLD Core 'a erişimi kontrol edecek olduğunu belirtir.When selected, specifies that Active Directory Domain Services security will control access to BHOLD Core. Onay kutusunu işaretleyin.Select the check box.
Önemli: Bu onay kutusu seçilmezse yükleme başarısız olur.Important: The installation will fail if this check box is not selected.
DomainDomain BHOLD çekirdeğini yüklerken oluşturduğunuz hizmet hesabını içeren etki alanını belirtir.Specifies the domain containing the service account that you created when installing BHOLD Core. Daha fazla bilgi için bkz. BHOLD Core yüklemesi.For more information, see BHOLD Core Installation. Etki alanı adı sihirbaz tarafından otomatik olarak sağlanır.The domain name is supplied automatically by the wizard. Adı yalnızca yanlışsa değiştirin.Change the name only if it is incorrect. Önemli: Tam etki alanı adını (FQDN) değil, NetBIOS (kısa) adını kullanarak etki alanı adını belirtin.Important: Specify the domain name by using the NetBIOS (short) name, not the fully qualified domain name (FQDN). Örneğin, etki alanının FQDN 'SI fabrikam.com ise, etki alanı adını FABRIKAM olarak belirtin.For example, if the FQDN of the domain is fabrikam.com, specify the domain name as FABRIKAM.
KullanıcıUser BHOLD çekirdek hizmeti kullanıcı hesabının oturum açma adını belirtir.Specifies the logon name of the BHOLD Core service user account. Kullanıcı hesabı adını buraya yazın:Write the user account name here:
ParolaPassword Hizmet Kullanıcı hesabının parolasını belirtir.Specifies the password of the service user account. Parolayı buraya yazın:Write the password here:
Önemli: Bu parolayı gizli, güvenli bir konumda tutmayı unutmayın.Important: Be sure to keep this password in a hidden, secure location.

BHOLD raporlama yüklemesiBHOLD Reporting installation

BHOLD raporlama modülünü yüklemek için, Domain Admins grubunun bir üyesi olarak oturum açın, aşağıdaki dosyayı indirin ve üzerinde BHOLD raporlama modülünü yüklemeyi düşündüğünüz sunucuda yönetici olarak çalıştırın:To install the BHOLD Reporting module, log on as a member of the Domain Admins group, download the following file and run it as administrator on the server that you intend to install the BHOLD Reporting module on:

  • Bholdreporting<sürüm>_sürümü. msiBholdReporting<Version>_Release.msi

* <Sürümü> * , yüklemekte olduğunuz BHOLD raporlama sürümünün sürüm numarasıyla değiştirin.Replace <Version> with the version number of the BHOLD Reporting release that you are installing.

Program dosyasını yönetici olarak çalıştırmak için, dosyaya sağ tıklayın ve ardından yönetici olarak çalıştır' a tıklayın.To run the program file as an administrator, right-click the file and then click Run as administrator.

Sonraki adımlarNext steps