MIM 2016’yı Yükleme: Active Directory ile MIM Hizmeti’ni EşitlemeInstall MIM 2016: Synchronize Active Directory and MIM Service

Not

Bu kılavuzda Contoso adlı bir şirketten örnek adlar ve değerler kullanılır.This walkthrough uses sample names and values from a company called Contoso. Bunları kendi değerlerinizle değiştirin.Replace these with your own. Örneğin:For example:

 • Etki alanı denetleyicisi adı - mimsunucuadıDomain controller name - mimservername
 • Etki alanı adı - contosoDomain name - contoso
 • ParolayıPass@word1Password - Pass@word1

Varsayılan olarak, MIM Eşitleme Hizmeti’nin (Eşitleme) yapılandırılmış hiçbir bağlayıcısı yoktur.By default, MIM Synchronization Service (Sync) does not have any connectors configured. Normal olarak ilk adım, MIM Eşitleme’yi kullanarak MIM Hizmeti veritabanını var olan Active Directory hesaplarıyla doldurmaktır.A typical first step is to use MIM Sync to populate the MIM Service database with existing Active Directory accounts. Bunun için, MIM Eşitleme Hizmeti uygulamasını kullanırsınız.For this, you will use the MIM Sync Service application.

MIM yönetim aracısını oluşturmaCreate the MIM management agent

MIM yönetim aracısı (MA), MIM Eşitleme’nin MIM Hizmeti’ne yönelik bağlayıcısıdır.The MIM management agent (MA) is a connector for MIM Sync to the MIM Service. Bu bağlayıcıyı oluşturmak için, Yönetim Aracısı Oluştur sihirbazını kullanırsınız.To create this connector, you use the Create Management Agent wizard.

MIM yönetim aracısını yapılandırırken bir kullanıcı hesabı belirtmeniz gerekir.When you configure a MIM management agent, you need to specify a user account. Bu belgede, bu hesabın adı olarak MIMMA kullanılır.This document uses MIMMA as the name for this account.

Not

MIM yönetim aracınız için kullandığınız hesabın, MIM Hizmeti’nin yüklemesi sırasında belirtmiş olduğunuz hesapla aynı olması gerekir.The account you use for your MIM management agent must be the same account as the one you have specified during the installation of MIM Service. ' MIMSync hesabını kullan ' özelliğini etkinleştirmeyi planlıyorsanız, MıM eşitleme hizmeti 'nin grup yönetilen hizmet hesabı kullanılarak yüklenmesi gerekir.If you plan to enable 'Use MIMSync account' feature then MIM Synchronization Service must be installed using Group Managed Service Account.

MIM MA’yı oluşturmak içinTo create the MIM MA

 1. Eşitleme Hizmeti Yöneticisi’ni açın.Open the Synchronization Service Manager.

 2. Yönetim Aracısı Oluştur sihirbazını açmak için, Yönetim aracıları sayfasına gidin ve ardından Eylemler menüsünde Oluştur' a tıklayın.To open the Create Management Agent wizard, change to the Management Agents page, then, on the Actions menu, click Create.

 3. Yönetim Aracısı Oluştur sayfasında aşağıdaki ayarları sağlayın ve ardından İleri' ye tıklayın.On the Create Management Agent page, provide the following settings, and then click Next.

  • Yönetim aracısı: FIM Hizmeti yönetim aracısıManagement agent for: FIM Service management agent

  • Ad: MIMMAName: MIMMA

 4. Veritabanına Bağlan sayfasında aşağıdaki ayarları sağlayın ve ardından İleri’ye tıklayın.On the Connect to Database page, provide the following settings, and then click Next

  • Sunucu: localhostServer: localhost

  • Veritabanı: FIMServiceDatabase: FIMService

  • MıM hizmeti temel adresi:http://localhost:5725MIM Service base address: http://localhost:5725

  • Kimlik doğrulama modu: Windows tümleşik kimlik doğrulamasıAuthentication mode: Windows integrated authentication

  • Kullanıcı adı: mimmaUser name: mimma

  • Parola: Pass@wordPassword: Pass@word

  • Etki alanı: contosoDomain: contoso

 5. Seçilen Nesne Türleri sayfasında, aşağıda listelenen nesne türlerinin seçildiğini doğrulayın ve ardından İleri’ye tıklayın.On the Selected Object Types page, verify that the object types that are listed below are selected, and then click Next

  • AlgılananKuralGirdisiDetectedRuleEntry

  • BeklenenKuralGirdisiExpectedRuleEntry

  • GrupGroup

  • KişiPerson

  • EşitlemeKuralıSynchronizationRule

 6. Seçilen Öznitelikler sayfasında Tümünü Göster’i seçin, ardından listelenen tüm özniteliklerin seçildiğini doğrulayın ve İleri’ye tıklayın.On the Selected Attributes page, check Show All and verify that all listed attributes are selected, and then click Next.

 7. Bağlayıcı Filtresini Yapılandır sayfasında İleri’ye tıklayın.On the Configure Connector Filter page, click Next.

 8. Nesne Türü Eşlemelerini Yapılandır sayfasında aşağıdaki eşlemeyi ekleyin ve ardından İleri’ye tıklayın.On the Configure Object Type Mappings page, add the following mapping, and then click Next

  • Veri Kaynağı Nesne Türü listesinde Kişi’yi seçin.Select Person in the Data Source Object Type list.
  • Eşleme iletişim kutusunu açmak için Eşleme Ekle’ye tıklayın.Click Add Mapping to open the Mapping dialog box.
  • Meta veri deposu nesne türü listesinde person öğesini seçin.Select person in the Metaverse object type list.
  • Eşleme iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’a tıklayın.Click OK to close the Mapping dialog box.
  • Veri Kaynağı Nesnesi Türü listesinde Grup seçeneğini belirleyin.Select Group in the Data Source Object Type list.
  • Eşleme iletişim kutusunu açmak için Eşleme Ekle’ye tıklayın.Click Add Mapping to open the Mapping dialog box.
  • Meta veri deposu nesnesi türü listesinde grup seçeneğini belirleyin.Select group in the Metaverse object type list.
  • Eşleme iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’a tıklayın.Click OK to close the Mapping dialog box.
 9. Öznitelik Akışını Yapılandırın sayfasında, aşağıda gösterildiği gibi öznitelik akışı eşlemeleri oluşturun ve sonra İleri’ye tıklayınOn the Configure Attribute Flow page, create attribute flow mappings as shown below, and then click Next

  • Veri kaynağı nesnesi türü ve Meta Veri Deposu nesnesi türü olarak Kişi’yi seçin.Select Person as the Data source and Metaverse object types.

  • Eşleme Türü olarak Doğrudan’ı seçin.Select Direct as the Mapping Type.

  • Aşağıdaki tablodaki her satır için şu adımları tamamlayın:For each row in the following table, complete these steps:

   • Tabloda ilgili satır için gösterilen Akış yönü’nü seçin.Select the Flow direction shown for that row in the table.

   • Tabloda ilgili satır için gösterilen Veri kaynağı özniteliği’ni seçin.Select the Data source attribute shown for that row in the table.

   • Tabloda ilgili satır için gösterilen Meta veri deposu özniteliği’ni seçin.Select the Metaverse attribute shown for that row in the table.

   • Akış eşleme uygulamak için Yeni’ye tıklayın.To apply the flow mapping, click New.

  Veri Kaynağı ÖzniteliğiData Source Attribute Akış YönüFlow Direction Meta Veri Deposu ÖzniteliğiMetaverse Attribute
  AccountNameAccountName Dışarı AktarmaExport accountNameaccountName
  DisplayNameDisplayName Dışarı AktarmaExport displayNamedisplayName
  DomainDomain Dışarı AktarmaExport etki alanıdomain
  E-postaEmail Dışarı AktarmaExport postamail
  EmployeeIDEmployeeID Dışarı AktarmaExport employeeIDemployeeID
  EmployeeTypeEmployeeType Dışarı AktarmaExport employeeTypeemployeeType
  FirstNameFirstName Dışarı AktarmaExport firstNamefirstName
  LastNameLastName Dışarı AktarmaExport lastNamelastName
  ObjectSIDObjectSID Dışarı AktarmaExport objectSidobjectSid
  • Veri kaynağı türü ve Meta Veri Deposu nesnesi türü olarak Grup seçeneğini belirleyin.Select Group as the Data source type and Metaverse object types.

  • Eşleme Türü olarak Doğrudan’ı seçin.Select Direct as the Mapping Type.

  • Aşağıdaki tablodaki her satır için şu adımları tamamlayın:For each row in the following table, complete these steps:

   • Tabloda ilgili satır için gösterilen Akış yönü’nü seçin.Select the Flow direction shown for that row in the table.

   • Tabloda ilgili satır için gösterilen Veri kaynağı özniteliği’ni seçin.Select the Data source attribute shown for that row in the table.

   • Tabloda ilgili satır için gösterilen Meta veri deposu özniteliği’ni seçin.Select the Metaverse attribute shown for that row in the table.

   • Akış eşleme uygulamak için Yeni’ye tıklayın.To apply the flow mapping, click New.

  Veri Kaynağı ÖzniteliğiData Source Attribute Akış YönüFlow Direction Meta Veri Deposu ÖzniteliğiMetaverse Attribute
  AccountNameAccountName Dışarı AktarmaExport accountNameaccountName
  DisplayNameDisplayName Dışarı AktarmaExport displayNamedisplayName
  DomainDomain Dışarı AktarmaExport etki alanıdomain
  E-postaEmail Dışarı AktarmaExport postamail
  MailNickNameMailNickName Dışarı AktarmaExport mailNickNamemailNickName
  ÜyeMember Dışarı AktarmaExport üyemember
  ObjectSIDObjectSID Dışarı AktarmaExport objectSidobjectSid
  KapsamScope Dışarı AktarmaExport scopescope
  TürType Dışarı AktarmaExport typetype
  MembershipAddWorkflowMembershipAddWorkflow Dışarı AktarmaExport membershipAddWorkflowmembershipAddWorkflow
  MembershipLockedMembershipLocked Dışarı AktarmaExport membershipLockedmembershipLocked
  AccountNameAccountName İçeri AktarmaImport accountNameaccountName
  DisplayedOwnerDisplayedOwner İçeri AktarmaImport displayedOwnerdisplayedOwner
  DisplayNameDisplayName İçeri AktarmaImport displayNamedisplayName
  MailNickNameMailNickName İçeri AktarmaImport mailNickNamemailNickName
  ÜyeMember İçeri AktarmaImport üyemember
  KapsamScope İçeri AktarmaImport scopescope
  TürType İçeri AktarmaImport typetype
 10. Sağlamayı Kaldırmayı Yapılandır sayfasında İleri’ye tıklayın.On the Configure Deprovisioning page, click Next

 11. Yönetim aracısını oluşturmak için, Uzantıları Yapılandır sayfasında Son’a tıklayın.To create the management agent, on the Configure Extensions page, click Finish.

AD yönetim aracısını oluşturmaCreate the AD management agent

Active Directory yönetim aracısı, AD Etki Alanı Hizmetleri için bir bağlayıcıdır.The Active Directory management agent is a connector for AD Domain Services. Bu bağlayıcıyı oluşturmak için, Yönetim Aracısı Oluştur sihirbazını kullanırsınız.To create this connector, you use the Create Management Agent wizard.

 1. Yönetim Aracısı Oluştur sihirbazını açmak için, Eylemler menüsünde Oluştur’a tıklayın.To open the Create Management Agent wizard, on the Actions menu, click Create.

 2. Yönetim Aracısı Oluştur sayfasında aşağıdaki ayarları sağlayın ve ardından İleri’ye tıklayın:On the Create Management Agent page, provide the following settings, and then click Next:

  • Yönetim aracısı: Active Directory Etki Alanı HizmetleriManagement agent for: Active Directory Domain Services
  • Ad: ADMAName: ADMA
 3. Active Directory Ormanına Bağlan sayfasında aşağıdaki ayarları sağlayın ve ardından İleri’ye tıklayın:On the Connect to Active Directory Forest page, provide the following settings, and then click Next:

  • Orman adı: contoso.localForest name: contoso.local
  • Kullanıcı adı: administratorUser name: administrator
  • Parola: <hesabın parolası>Password : <the account’s password>
  • Etki alanı: contosoDomain: contoso
 4. Dizin Bölümlerini Yapılandır sayfasında aşağıdaki ayarları sağlayın ve ardından İleri’ye tıklayın:On the Configure Directory Partitions page, provide the following settings, and then click Next:

  • Dizin bölümlerini seç listesinde DC=CONTOSO, DC=local öğesini seçin.In the Select directory partitions list, select DC=CONTOSO, DC=local.

  • Kapsayıcıları Seç iletişim kutusunu açmak için Kapsayıcılar’a tıklayın.To open the Select Containers dialog box, click Containers.

  • Belirli bir kapsayıcıda yalnızca MIM yönetme nesnelerinin bulunmasını sağlamak için kapsayıcıyı değiştirmek istiyorsanız, DC=CONTOSO,DC=local düğümüne tıklayın ve sonra da ilgili kapsayıcının düğümüne tıklayın.If you wish to change the container to only have MIM manage objects in a particular container, click the DC=CONTOSO,DC=local node, and then click the node for the container of interest.

  • Kapsayıcıları Seç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’a tıklayın.To close the Select Containers dialog box, click OK.

 5. Sağlama Hiyerarşisini Yapılandır sayfasında İleri’ye tıklayın.On the Configure Provisioning Hierarchy page, click Next.

 6. Nesne Türlerini Seç sayfasında aşağıdaki ayarları sağlayın ve ardından İleri’ye tıklayın:On the Select Object Types page, provide the following settings, and then click Next:

  • Nesne türleri listesinde kullanıcı ve grup seçeneklerini belirtin.In the Object types list, select user and group.
 7. Öznitelikleri Seçin sayfasında Tümünü Göster’i seçin, ardından aşağıdaki öznitelikleri seçin ve İleri’ye tıklayın:On the Select Attributes page, check Show ALL, elect the following attributes, and then click Next:

  • şirketcompany
  • displayNamedisplayName
  • employeeIDemployeeID
  • employeeTypeemployeeType
  • givenNamegivenName
  • groupTypegroupType
  • managedBymanagedBy
  • managermanager
  • üyemember
  • objectSidobjectSid
  • sAMAccountNamesAMAccountName
  • sAMAccountTypesAMAccountType
  • snsn
  • unicodePwdunicodePwd
  • userAccountControluserAccountControl
 8. Bağlayıcı Filtresini Yapılandır sayfasında İleri’ye tıklayın.On the Configure Connector Filter page, click Next.

 9. Birleştirme ve Yansıtma Kurallarını Yapılandır sayfasında İleri’ye tıklayın.On the Configure Join and Projection Rules page, click Next.

 10. Öznitelik Akışını Yapılandır sayfasında İleri’ye tıklayın.On the Configure Attribute Flow page, click Next.

 11. Sağlamayı kaldırmayı Yapılandır sayfasında İleri' ye tıklayın.On the Configure Deprovisioning page, click Next.

 12. Uzantıları Yapılandır sayfasında Son’a tıklayın.On the Configure Extensions page, click Finish.

Çalıştırma Profillerini OluşturmaCreate Run Profiles

ADMA ve MıMMA bağlayıcıları için çalıştırma profilleri oluşturun.Create run profiles for the ADMA and MIMMA Connectors.

ADMA bağlayıcısı için çalıştırma profillerini oluşturmaCreate run profiles for the ADMA connector

Bu tabloda, ADMA bağlayıcısı için oluşturacağınız beş çalıştırma profili gösterilir:This table shows the five run profiles you will create for the ADMA connector:

AdıName TürType
Profil1Profile1 Tam İçeri Aktarma (Yalnızca Aşama)Full Import (Stage Only)
Profil2Profile2 Tam EşitlemeFull Synchronization
Profil3Profile3 Delta İçeri Aktarma (Yalnızca Aşama)Delta Import (Stage Only)
Profil4Profile4 Delta EşitlemeDelta Synchronization
Profil5Profile5 Dışarı AktarmaExport

ADMA bağlayıcısının çalıştırma profillerini oluşturmak için:To create run profiles for the ADMA connector:

 1. Eşitleme Hizmeti Yöneticisi'ni açın ve Araçlar menüsünde Yönetim Aracıları’na tıklayın.Open the Synchronization Service Manager and on the Tools menu, click Management Agents.

 2. Yönetim Aracıları listesinde ADMA öğesini seçin.In the Management Agents list, select ADMA.

 3. Çalıştırma Profillerini Yapılandır iletişim kutusunu açmak için, Eylemler menüsünde Çalıştırma Profillerini Yapılandır’a tıklayın.To open the Configure Run Profiles for dialog box, on the Actions menu, click Configure Run Profiles.

 4. Tablodaki her çalıştırma profili için aşağıdaki adımları tamamlayın:For each run profile in the table, complete the following steps:

  • Çalıştırma Profilini Yapılandır sihirbazını açmak için Yeni Profil’e tıklayın.To open the Configure Run Profile wizard, click New Profile.

  • Ad kutusuna tablodaki profil adını yazın ve İleri’ye tıklayın.In the Name box, type the profile name from the table, and click Next.

  • Tür listesinde, tablodaki adım türünü seçin ve ardından İleri’ye tıklayın.In the Type list, select the step type from the table, and then click Next.

  • Çalıştırma profili oluşturmak için Son’a tıklayın.Click Finish to create the run profile.

 5. Çalıştırma Profillerini Yapılandır iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’a tıklayın.To close the Configure Run Profiles dialog box, click OK.

MIMMA bağlayıcısının çalıştırma profillerini oluşturmaCreate run profiles for the MIMMA connector

Bu tabloda, MIMMA bağlayıcısı için eşleşen beş çalıştırma profili gösterilir:This table shows the matching five run profiles for the MIMMA connector:

AdıName TürType
Profil1Profile1 Tam İçeri Aktarma (Yalnızca Aşama)Full Import (Stage Only)
Profil2Profile2 Tam EşitlemeFull Synchronization
Profil3Profile3 Delta İçeri Aktarma (Yalnızca Aşama)Delta Import (Stage Only)
Profil4Profile4 Delta EşitlemeDelta Synchronization
Profil5Profile5 Dışarı AktarmaExport

MIMMA bağlayıcısının çalıştırma profillerini oluşturmak için:To create run profiles for the MIMMA connector:

 1. Eşitleme Hizmeti Yöneticisi'ni açın ve Araçlar menüsünde Yönetim Aracıları’na tıklayın.Open the Synchronization Service Manager and on the Tools menu, click Management Agents.

 2. Yönetim Aracıları listesinde MIMMA öğesini seçin.In the Management Agents list, select MIMMA.

 3. Çalıştırma Profillerini Yapılandır iletişim kutusunu açmak için, Eylemler menüsünde Çalıştırma Profillerini Yapılandır’a tıklayın.To open the Configure Run Profiles for dialog box, on the Actions menu, click Configure Run Profiles.

 4. Tablodaki her çalıştırma profili için aşağıdaki adımları tamamlayın:For each run profile in the table, complete the following steps:

  • Çalıştırma Profilini Yapılandır sihirbazını açmak için Yeni Profil’e tıklayın.To open the Configure Run Profile wizard, click New Profile.

  • Ad kutusuna tablodaki profil adını yazın ve İleri’ye tıklayın.In the Name box, type the profile name from the table, and click Next.

  • Tür listesinde, tablodaki adım türünü seçin ve ardından İleri’ye tıklayın.In the Type list, select the step type from the table, and then click Next.

  • Çalıştırma profili oluşturmak için Son’a tıklayın.Click Finish to create the run profile.

 5. Çalıştırma Profillerini Yapılandır iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’a tıklayın.To close the Configure Run Profiles dialog box, click OK.

MIM hizmetini yapılandırmaConfigure the MIM Service

MIM Portalı'nı kullanarak, MIM hizmeti için AD kullanıcısı gelen eşitleme kuralını oluşturacaksınız.Using the MIM Portal, you will create the AD user inbound synchronization rule for MIM Service.

AD kullanıcısı gelen eşitleme kuralını oluşturmak için:To create the AD user inbound synchronization rule:

 1. MIM Portalı giriş sayfasında, gezinti çubuğundaki Yönetim’e tıklayın.On the MIM Portal home page, on the navigation bar, click Administration.

 2. Eşitleme Kuralları sayfasını açmak için Eşitleme Kuralları’na tıklayın.To open the Synchronization Rules page, click Synchronization Rules.

 3. Eşitleme Kuralı Oluştur sihirbazını açmak için, araç çubuğunda Yeni’ye tıklayın.To open the Create Synchronization Rule wizard, in the toolbar, click New.

 4. Genel sekmesinde, aşağıdaki bilgileri sağlayın ve ardından İleri’ye tıklayın:On the General tab, provide the following information, and then click Next:

  • Görünen Ad: AD Kullanıcısı Gelen Eşitleme KuralıDisplay Name: AD User Inbound Synchronization Rule
  • Veri Akış Yönü: GelenData Flow Direction: Inbound
 5. Kapsam sekmesinde, aşağıdaki bilgileri sağlayın ve ardından İleri’ye tıklayın:On the Scope tab, provide the following information, and then click Next:

  • Meta Veri Deposu Kaynak Türü: kişiMetaverse Resource Type: person
  • Dış Sistem: ADMAExternal System: ADMA
  • Dış Sistem Kaynak Türü: kullanıcıExternal System Resource Type: user
 6. İlişki sekmesinde, aşağıdaki bilgileri sağlayın ve ardından İleri’ye tıklayın:On the Relationship tab, provide the following information, and then click Next:

  • İlişki Ölçütlerini yapılandırmak için, MetaverseObject:kişi(Öznitelik) listesinden ve ConnectedSystemObject:kişi(Öznitelik) listesinden ObjectSID öğesini seçin.To configure the Relationship Criteria, select ObjectSID from the MetaverseObject:person(Attribute) list and from the ConnectedSystemObject:person(Attribute)list.

  • FIM’de Kaynak Oluştur’u seçin.Select Create Resource in FIM.

 7. Gelen Öznitelik Akışı sekmesinde, aşağıdaki bilgileri sağlayın ve ardından İleri’ye tıklayın:On the Inbound Attribute Flow page, provide the following information, and then click Next:

  Akış KuralıFlow Rule KaynakSource HedefDestination
  Kural 1Rule 1 samAccountNamesamAccountName accountNameaccountName
  Kural 2Rule 2 displayNamedisplayName displayNamedisplayName
  Kural 3Rule 3 EmployeeTypeEmployeeType employeeTypeemployeeType
  Kural 4Rule 4 givenNamegivenName firstNamefirstName
  Kural 5Rule 5 snsn lastNamelastName
  Kural 6Rule 6 YöneticiManager managermanager
  Kural 7Rule 7 objectSIDobjectSID ObjectSIDObjectSID
  Kural 8Rule 8 "Contoso""Contoso" etki alanıdomain

  Bu tablodaki her satır için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:For each row in this table, perform the following steps:

  • Akış Tanımı iletişim kutusunu açmak için Yeni Öznitelik Akışı’na tıklayın.To open the Flow Definition dialog box, click New Attribute Flow.

  • Kaynak sekmesinde, tablodaki ilgili satırda gösterilen özniteliği seçin.On the Source tab, select the attribute shown for that row in the table.

  • Hedef sekmesinde, tablodaki ilgili satırda gösterilen özniteliği seçin.On the Destination tab, select the attribute shown for that row in the table.

  • Öznitelik akışı yapılandırmasını uygulamak için Tamam’a tıklayın.To apply the attribute flow configuration, click OK.

 8. Özet sekmesinde Gönder’e tıklayın.On the Summary tab, click Submit.

Test ortamını başlatmaInitialize the testing environment

MIM yapılandırmanızı AD verileriyle test edebilmek için önce uygulamanız gereken dört adım vardır:There are four steps you need to take before you can test your MIM configuration with AD data:

Sağlamayı EtkinleştirmeEnable Provisioning

 1. Eşitleme Hizmeti Yöneticisi’ni açın.Open the Synchronization Service Manager.

 2. Seçenekler iletişim kutusu açmak için Araçlar menüsünde Seçenekler’e tıklayın.To open the Options dialog box, on the Tools menu, click Options

 3. Eşitleme Kuralı Sağlamayı Etkinleştir’i seçin.Select Enable Synchronization Rule Provisioning.

 4. Seçenekler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’a tıklayın.To close the Options dialog box, click OK.

MIMMA’yı başlatmaInitialize the MIMMA

Bu bağlayıcıda tam bir eşitleme döngüsü çalıştırın.Run a complete synchronization cycle on this connector. Tam döngü aşağıdaki çalıştırma profillerinden oluşur:The complete cycle consists of the following run profiles:

 • Tam İçeri AktarmaFull Import
 • Tam EşitlemeFull Synchronization
 • Dışarı AktarmaExport
 • Delta İçeri AktarmaDelta Import

Dört çalıştırma profilinden her birini çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin.Follow these steps to run each of the four run profiles.

 1. Synchronization Service Manager açın ve Araçlar menüsünde Yönetim aracıları' na tıklayın.Open the Synchronization Service Manager and, on the Tools menu, click Management Agents.

 2. Yönetim Aracıları listesinde MIMMA öğesini seçin.In the Management Agents list, select MIMMA.

 3. Yönetim Aracısını Çalıştır iletişim kutusunu açmak için, Eylemler menüsünde Çalıştır’a tıklayın.To open the Run Management Agent dialog box, on the Actions menu, click Run.

 4. Yukarıda listelenen her çalıştırma profili için aşağıdaki adımları tamamlayın:For each run profile listed above, complete the following steps:

  • Yönetim Aracısını Çalıştır iletişim kutusunu açmak için, Eylemler menüsünde Çalıştır’a tıklayın.To open the Run Management Agent dialog box, on the Actions menu, click Run.

  • Çalıştırma profilleri listesinde, çalıştırmak istediğiniz çalıştırma profilini seçin.In the Run profiles list, select the run profile you want to run.

  • Çalıştırma profili başlatmak için Tamam’a tıklayın.To start the run profile, click OK.

Öznitelik akışı önceliğini yapılandırmaConfigure attribute flow precedence

MIM bağlayıcısının başlatılması sırasında, yapılandırılan eşitleme kuralları meta veri deposuna getirilmiştir.During the initialization of the MIM connector, the configured synchronization rules were brought into the metaverse.

Zaten AD’de bulunan özniteliklerin meta veri deposuna ve daha sonra da MIME Hizmeti veritabanına akıtılabildiğinden emin olmak için, bu bağlayıcıya katkıda bulunan öznitelikler için öznitelik akışı önceliğini ayarlayın.Adjust the attribute flow precedence for the attributes contributed by this connector to ensure that attributes already in AD can flow into the metaverse and later also into the MIM Service database.

ADMA’yı başlatmaInitialize the ADMA

Active Directory bağlayıcısını başlatmak için, bağlayıcı üzerinde tam içeri aktarma ve tam eşitleme çalıştırmanız gerekir.To initialize the Active Directory connector, you need to run a full import and a full synchronization on it. Tam içeri aktarma, var olan nesneleri AD’den bağlayıcı alanına getirir.The full import brings the existing objects from AD into the connector space. Tam eşitleme, eşitleme kurallarını MIM bağlayıcısınınkilerle eşleşecek şekilde güncelleştirir.The full synchronization updates the synchronization rules to match those of the MIM connector.

 1. Eşitleme Hizmeti Yöneticisi'ni açın ve Araçlar menüsünde Yönetim Aracıları’na tıklayın.Open the Synchronization Service Manager and in the Tools menu, click Management Agents.

 2. Yönetim Aracıları listesinde ADMA öğesini seçin.In the Management Agents list, select ADMA.

 3. Yönetim Aracısını Çalıştır iletişim kutusunu açmak için, Eylemler menüsünde Çalıştır’a tıklayın.To open the Run Management Agent dialog box, on the Actions menu, click Run.

 4. Yukarıda listelenen her çalıştırma profili için aşağıdaki adımları tamamlayın:For each run profile listed above, complete the following steps:

  • Yönetim Aracısını Çalıştır iletişim kutusunu açmak için, Eylemler menüsünde Çalıştır’a tıklayın.To open the Run Management Agent dialog box, on the Actions menu, click Run.

  • Çalıştırma profilleri listesinde, çalıştırmak istediğiniz çalıştırma profilini seçin.In the Run profiles list, select the run profile you want to run.

  • Çalıştırma profili başlatmak için Tamam’a tıklayın.To start the run profile, click OK.

MIM Hizmeti veritabanını doldurmaPopulate the MIM Service database

MIM Hizmeti veritabanını nesnelerle doldurmak için, MIMMA bağlayıcısında bir eşitleme döngüsü çalıştırmalısınız.To populate the MIM Service database with the objects, you need to run a synchronization cycle on the MIMMA connector. Döngü şunlardan oluşur:The cycle consists of:

 • Dışarı AktarmaExport
 • Tam İçeri AktarmaFull Import
 • Tam EşitlemeFull Synchronization

Üç çalıştırma profilinden her birini çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin.Follow these steps to run each of the three run profiles.

 1. Eşitleme Hizmeti Yöneticisi'ni açın ve Araçlar menüsünde Yönetim Aracıları’na tıklayın.Open the Synchronization Service Manager and click Management Agents on the Tools menu.

 2. Yönetimi Aracıları listesinde MIMMA’yı seçin.Select MIMMA in the Management Agents list.

 3. Eylemler menüsünde Çalıştır’a tıklayarak Yönetim Aracısını Çalıştır iletişim kutusunu açın.Click Run on the Actions menu to open the Run Management Agent dialog box.

 4. Yukarıda listelenen her çalıştırma profili için aşağıdaki adımları tamamlayın:For each run profile listed above, complete the following steps:

  • Eylemler menüsünde Çalıştır’a tıklayarak Yönetim Aracısını Çalıştır iletişim kutusunu açın.Click Run on the Actions menu to open the Run Management Agent dialog box.
  • Çalıştırma profilleri listesinden, çalıştırmak istediğiniz çalıştırma profilini seçin.Select the run profile you want to run from the Run profiles list.
  • Çalıştırma profili başlatmak için Tamam’a tıklayın.Click OK to start the run profile.