Microsoft Identity Manager 2016 lisanslama ve İndirmeleriMicrosoft Identity Manager 2016 licensing and downloads

Bu makalede, lisans Microsoft Identity Manager (MıM) 2016, yazılımın indirileceği işaretçilerle ilgili yaklaşımlar özetlenmektedir.This article outlines the approaches for licensing Microsoft Identity Manager (MIM) 2016, with pointers on where to download the software.

Kuruluşunuz için MıM lisanslamaLicensing MIM for your organization

Microsoft Identity Manager 2016, kullanıcı bazında lisanslanır.Microsoft Identity Manager 2016 is licensed on a per-user basis. Lisanslama ayrıntıları, Lisans koşulları sayfasından Indirilebilen ürün koşullarına ve ilgili belgelere dahildir.The details on licensing are included in the Product Terms and related documents, which can be downloaded from the licensing terms page.

Azure AD Premium müşterileri için lisanslamaLicensing for Azure AD Premium customers

Microsoft Identity Manager 2016, Enterprise Mobility + Security bir parçası olan Azure Active Directory Premium (P1 ve P2) içerir.Microsoft Identity Manager 2016 is included with Azure Active Directory Premium (P1 and P2), which is part of Enterprise Mobility + Security.

Azure AD Premium, Microsoft kurumsal anlaşma, Açık toplu lisanslama programıve bulut çözüm sağlayıcıları programı aracılığıyla kullanılabilir.Azure AD Premium is available through a Microsoft Enterprise Agreement, the Open Volume License Program, and the Cloud Solution Providers program. Azure ve Microsoft 365 aboneleri Azure Active Directory Premium P1 ve P2 çevrimiçi olarak da satın alabilir.Azure and Microsoft 365 subscribers can also buy Azure Active Directory Premium P1 and P2 online. Azure Active Directory fiyatlandırmayladaha fazla bilgi edinin.Read more at Azure Active Directory pricing.

MıM Cal 'LeriMIM CALs

Kullanıcılarınız için Azure Active Directory Premium abonelikleriniz yoksa ve eşitlemenin ötesinde daha fazla MıM özelliği kullanıyorsanız, kimliği MıM 'de yönetilen her kullanıcı için bir Istemci erişim lisansı (CAL) gerekir.If you do not have Azure Active Directory Premium subscriptions for your users, and are using more MIM capabilities beyond synchronization, then a Client Access License (CAL) is required for each user whose identity is managed in MIM. İş ortakları, harici yükleniciler veya müşteriler gibi dış kullanıcıların MıM 'e erişebilmesi için, dış kullanıcılarınızın her biri için CAL edinebilir veya harici bağlayıcı (EC) lisansları edinebilirsiniz.If you want external users—such as business partners, external contractors, or customers—to be able to access MIM, you can acquire CALs for each of your external users, or acquire External Connector (EC) licenses. Microsoft Identity Manager 2016 Cal, kimliği yalnızca Microsoft Identity Manager eşitleme hizmetinde olan ve başka bir MıM bileşeninde yönetilmeyen kullanıcılar için gerekli değildir.Microsoft Identity Manager 2016 CALs are not required for users whose identity is only in the Microsoft Identity Manager synchronization service and is not managed in any other MIM component.

Platform bileşenleri için lisanslarLicenses for platform components

Windows Server eklentisi olarak Microsoft Identity Manager 2016 ' nın sunucu yazılımını kullanmak için bir Windows Server lisansı gerekir.A Windows Server license is required to use Microsoft Identity Manager 2016’s server software as a Windows Server add-on. Ayrıca, bir MıM dağıtımı SQL Server yüklemesi gerektirir.And a MIM deployment also requires a SQL Server installation. Windows Server ve SQL Server lisansları MıM 'ye dahil değildir.Windows Server and SQL Server licenses are not included with MIM.

MıM yazılımı almaObtaining MIM software

Yeni bir MıM veya önceki sürümden bir yükseltme yüklemesine başlamadan önce, en son sürümlere sahip olduğunuzdan emin olun.Before starting a new install of MIM or an upgrade from an earlier version, ensure you have the latest versions.

Yeni bir yükleme başlatıyorsanız, senaryonuza uygun olan her MıM bileşeni için yükleme dosyalarını indirmeniz gerekir.If you are starting a fresh install, you will need to download the installation files for each MIM component that is relevant to your scenario. Ardından, bu dosyalar için tüm güncelleştirmeleri indirin ve ardından Indirme merkezinden ayrı karşıdan yüklemeler olan ek bileşenleri indirin.Then, download any updates for those files, and then download any additional components that are separate downloads from the Download Center.

SenaryoScenario BileşenComponent Senaryo için gerekli mi?Required for scenario? DVD ISO klasörü adıDVD ISO folder name YorumlarComments
EşitlemeSynchronization Eşitleme hizmeti (bağlayıcı ile AD dahil)Sync Service (including connector to AD) EvetYes Synchronization Service
EşitlemeSynchronization PCNSPCNS HayırNo Password Change Notification Service Etki alanı denetleyicilerine yüklenmek üzereTo be installed on domain controllers
EşitlemeSynchronization LDAP, SQL, Web Hizmetleri, PowerShell, Lotus Domino, Graph için bağlayıcılarConnectors for LDAP, SQL, Web Services, PowerShell, Lotus Domino, Graph HayırNo YokN/A Indirme Merkezi aracılığıyla dağıtılırDistributed via Download Center
Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi ile KorumaPrivileged Access Management MIM HizmetiMIM Service EvetYes Service and Portal
Self servisSelf-service MıM hizmeti, MıM portalıMIM Service, MIM Portal EvetYes Service and Portal
Self servisSelf-service Eklentiler ve uzantılarAdd-ins and extensions HayırNo Add-ins and extensions Son Kullanıcı bilgisayarlara yüklenmek üzereTo be installed on end-user PCs
Self servisSelf-service SCSM raporlamaSCSM Reporting HayırNo Data Warehouse Support Scripts
Self servisSelf-service Karma raporlama AracısıHybrid reporting agent HayırNo YokN/A Indirme Merkezi aracılığıyla dağıtılırDistributed via Download Center
Self servisSelf-service Dil paketleriLanguage packs HayırNo LANGUAGE Packs
Sertifika YönetimiCertificate Management CMCM EvetYes Certificate Management
Sertifika YönetimiCertificate Management CM toplu IstemcisiCM Bulk Client HayırNo CM Bulk Client
Sertifika YönetimiCertificate Management CM IstemcisiCM Client HayırNo CM Client
Sertifika YönetimiCertificate Management Windows için CM uygulamasıCM App for Windows HayırNo FIMCMModernApp*

Windows Installer paketleri almaObtaining Windows installer packages

Yeni bir yükleme için çoğu kuruluş, Toplu Lisanslama hizmeti Merkezi'nden MIM yükleme paketlerini indirir.For a new installation, most organizations download the MIM installation packages from the Volume Licensing Service Center.

DVD ISO dosyası her MıM bileşeni için bir klasör içerir: eşitleme hizmeti, hizmet ve Portal, vb. Yazılımı indirdiğiniz farklı bir bilgisayara yükleyecekseniz, tüm ISO dosyasını veya bileşene ait klasörü kopyalamaya dikkat edin: dosyaları ve alt klasörleri yalnızca bir klasörden yalnızca bir MSI dosyasını kopyalamadığınızdan emin olun.The DVD ISO file contains one folder for each MIM component: Synchronization Service, Service and Portal, etc. If you are going to install the software on a different computer from which you downloaded it, be sure to copy either the entire ISO file or the folder for the component: do not merely copy just an MSI file out of a folder without the rest of the files and sub-folders.

Toplu Lisanslama hizmeti Merkezi 'ne erişiminiz yoksa, uygun bir geliştirici aboneliğine sahip müşteriler de MıM 2016 SP2'YI Visual Studio 'Nun avantajlar IndirmelerininISO dosyası olarak indirebilir.If you do not have access to the Volume Licensing Service Center, customers with an appropriate developer subscription can also download MIM 2016 SP2 as an ISO file from Visual Studio My Benefits Downloads. "Microsoft Identity Manager 2016 Service Pack 2" için arama yapın.Search for "Microsoft Identity Manager 2016 with Service Pack 2".

Toplu Lisanslama hizmeti Merkezi 'ne erişiminiz yoksa ve yalnızca MıM yazılımını sınırlı bir süre için denemek istiyorsanız, mım 2016 değerlendirme sürümünüindirebilirsiniz.If you do not have access to the Volume Licensing Service Center and merely wish to try out the MIM software for a limited time, you can download an evaluation version of MIM 2016. Bu yazılım üretim kullanımına yönelik değildir ve ilk yüklemeden 180 gün sonra işlem yapılamaz ve yükseltilemez.This software is not intended for production use and will cease to operate 180 days after first installation, and cannot be upgraded. Değerlendirme sürümü için Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya Windows Server 2012 R2 yüklemesi gerekir.The evaluation version requires Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2 for installation. MıM 'i kullanmaya yeni ve teknolojiyi öğreniyor olmanız durumunda tüm MıM senaryolarının Active Directory etki alanı, Windows Server ve SQL Server olmasını gerektirdiğini unutmayın.If you are new to MIM and learning the technology, keep in mind that all MIM scenarios require an Active Directory domain, a Windows Server, and SQL Server to be present. Windows Server veya SQL Server zaten mevcut değilse, SQL Server 2016 ve Windows Server 2016 ile BIR VM sağlamayıdenemek isteyebilirsiniz.If you do not have Windows Server or SQL Server already present, you may wish to try provisioning a VM with SQL Server 2016 and Windows Server 2016.

Güncelleştirmeleri almaObtaining updates

MSI 'dan MıM yükledikten sonra gerekli düzeltmeleri yüklemeniz gerekir.After installing MIM from MSI, you should next install the necessary hotfixes.

Yükleyici düzeltme eki dosyaları için indirme sitesine bir bağlantı içeren en son güncelleştirme sürümü için Kimlik Yöneticisi sürüm sürümü geçmişini denetleyin.Check the Identity Manager version release history for the most recent update release, which has a link to the download site for the installer patch files.

Hangi güncelleştirme dosyalarının gerekli olduğunu öğrenmek için, bu tablo, bir güncelleştirmede ilgili düzeltme eki (MSP) dosyasının bileşenlerini ve adını listeler.To determine which update files are necessary, this table lists the components and the name of the corresponding patch (MSP) file in an update.

SenaryoScenario BileşenComponent DVD ISO klasörü adıDVD ISO folder name Karşılık gelen güncelleştirme düzeltme eki dosyası adıCorresponding update patch file name
EşitlemeSynchronization Eşitleme hizmetiSync Service Synchronization Service MIMSyncService_x64*.msp
Self servisSelf-service MıM hizmeti, MıM portalıMIM Service, MIM Portal Service and Portal MIMService_x64*msp
Self servisSelf-service Eklentiler ve uzantılarAdd-ins and extensions Add-ins and extensions MIMAddinsExtensions*msp
Self servisSelf-service Dil paketleriLanguage packs LANGUAGE Packs LANGUAGE Packs.zip
Erişim yönetimi (BHOLD)Access management (BHOLD) BHOLDBHOLD BHOLD AccessManagementConnector.msi, BHOLD*.msiAccessManagementConnector.msi, BHOLD*.msi
Sertifika YönetimiCertificate Management CMCM Certificate Management MIMCM*.msp
Sertifika YönetimiCertificate Management CM toplu IstemcisiCM Bulk Client CM Bulk Client MIMCMBulkClient*msp
Sertifika YönetimiCertificate Management CM IstemcisiCM Client CM Client MIMCMClient*msp

MSP dosyasını yüklemeden önce güncelleştirmeyle ilişkili tüm sürüm notlarını okuduğunuzdan emin olun.Be sure to read any release notes associated with the update prior to installing the MSP file.

BHOLD GÜNCELLEŞTIRMELERI yalnızca MSI YÜKLEYICILERI olarak msp dosyaları olarak dağıtılmaz.Updates to BHOLD are not distributed as MSP files, only as MSI installers.

Ek indirmelerAdditional downloads

Aşağıdaki indirmeler da uygun olabilir:The following downloads may also be relevant:

Sonraki adımlarNext steps