NuGet Paket Yöneticisi'ni kullanarak Visual Studio'da paketleri yükleyin ve yönetinInstall and manage packages in Visual Studio using the NuGet Package Manager

Windows'daki Visual Studio'daki NuGet Paket Yöneticisi Kullanıcı UI, projelerde ve çözümlerde NuGet paketlerini kolayca yüklemenize, kaldırmanıza ve güncellemenize olanak tanır.The NuGet Package Manager UI in Visual Studio on Windows allows you to easily install, uninstall, and update NuGet packages in projects and solutions. Mac için Visual Studio'daki deneyim için, projenize bir NuGet paketi dahil etmehakkında bakınız.For the experience in Visual Studio for Mac, see Including a NuGet package in your project. Paket Yöneticisi UI Visual Studio Code ile birlikte değildir.The Package Manager UI is not included with Visual Studio Code.

Not

Visual Studio 2015'te NuGet Paket Yöneticisi'ni kaçırıyorsanız, Araçlar > Uzantıları ve Güncellemeler...'ı kontrol edin ve NuGet Paket Yöneticisi uzantısını arayın.If you're missing the NuGet Package Manager in Visual Studio 2015, check Tools > Extensions and Updates... and search for the NuGet Package Manager extension. Visual Studio'daki uzantıları yükleyicisi kullanamıyorsanız, uzantıyı https://dist.nuget.org/index.htmldoğrudan 'den indirin.If you're unable to use the extensions installer in Visual Studio, download the extension directly from https://dist.nuget.org/index.html.

Visual Studio 2017'den itibaren NuGet ve NuGet Paket Yöneticisi otomatik olarak herhangi bir . NET ile ilgili iş yükleri.Starting in Visual Studio 2017, NuGet and the NuGet Package Manager are automatically installed with any .NET-related workloads. Visual Studio yükleyicisinde NuGet paket yöneticisi seçeneği > Tek tek bileşenleri > Kod araçlarını seçerek tek tek yükleyin.Install it individually by selecting the Individual components > Code tools > NuGet package manager option in the Visual Studio installer.

Bir paket bulma ve yüklemeFind and install a package

 1. Çözüm Gezgini'nde, Referanslar veya proje için sağ tıklayın ve NuGet Paketlerini Yönet'i seçin...In Solution Explorer, right-click either References or a project and select Manage NuGet Packages....

  NuGet Paketleri menüsü seçeneğini yönetin

 2. Gözat sekmesi paketleri şu anda seçili kaynaktan popülerlik olarak görüntüler (paket kaynaklarınabakın).The Browse tab displays packages by popularity from the currently selected source (see package sources). Sol üstteki arama kutusunu kullanarak belirli bir paketi arayın.Search for a specific package using the search box on the upper left. Bilgilerini görüntülemek için listeden bir paket seçin ve Install bu da sürüm seçimi açılır bırakma düğmesini etkinleştirir.Select a package from the list to display its information, which also enables the Install button along with a version-selection drop-down.

  NuGet Paketleri İletişim Sekmesini Yönet

 3. Açılan açılır dan istenilen sürümü seçin ve Yükle'yiseçin.Select the desired version from the drop-down and select Install. Visual Studio paketi ve bağımlılıklarını projeye yükler.Visual Studio installs the package and its dependencies into the project. Lisans koşullarını kabul etmeniz istenebilir.You may be asked to accept license terms. Yükleme tamamlandığında, eklenen paketler Yüklenen sekmesinde görünür. Paketler, Çözüm Gezgini'nin Başvuru düğümünde de listelenir ve bu using da projede deyimlerle bunlara başvurabileceğinizi gösterir.When installation is complete, the added packages appear on the Installed tab. Packages are also listed in the References node of Solution Explorer, indicating that you can refer to them in the project with using statements.

  Çözüm Gezgini'ndeki Referanslar

İpucu

Aramada ön sürüm sürümlerini eklemek ve sürüm açılır sürümünde ön sürüm sürümlerini kullanılabilir hale getirmek için, ön sürüm ekle seçeneğini belirleyin.To include prerelease versions in the search, and to make prerelease versions available in the version drop-down, select the Include prerelease option.

Not

NuGet,bir projenin paketleri kullanabileceği iki biçimi PackageReference packages.configvardır: ve .NuGet has two formats in which a project may use packages: PackageReference and packages.config. Varsayılan değer Visual Studio'nun seçenekler penceresinde ayarlanabilir.The default can be set in Visual Studio's options window.

Paketi kaldırmaUninstall a package

 1. Çözüm Gezgini'nde, Referanslar'a veya istenilen projeye sağ tıklayın ve NuGet Paketlerini Yönet'i seçin... seçeneğini belirleyin.In Solution Explorer, right-click either References or the desired project, and select Manage NuGet Packages....

 2. Yüklü öğeler sekmesini seçin.Select the Installed tab.

 3. Kaldırmak için paketi seçin (gerekirse listeye filtre lemek için aramayı kullanarak) ve Kaldır'ıseçin.Select the package to uninstall (using search to filter the list if necessary) and select Uninstall.

  Paketi kaldırma

 4. Paketleri yüklerken Ön Sürüm Ekle ve Paket kaynak denetimleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını unutmayın.Note that the Include prerelease and Package source controls have no effect when uninstalling packages.

Paketi güncelleştirUpdate a package

 1. Çözüm Gezgini'nde, Referanslar'a veya istenilen projeye sağ tıklayın ve NuGet Paketlerini Yönet'i seçin... seçeneğini belirleyin. (Web sitesi projelerinde, Bin klasörüne sağ tıklayın.)In Solution Explorer, right-click either References or the desired project, and select Manage NuGet Packages.... (In web site projects, right-click the Bin folder.)

 2. Seçili paket kaynaklarından kullanılabilir güncelleştirmeleri olan paketleri görmek için Güncelleştirmeler sekmesini seçin.Select the Updates tab to see packages that have available updates from the selected package sources. Güncelleştirme listesine yayın öncesi paketleri eklemek için yayın öncesi paketleri ekle'yi seçin.Select Include prerelease to include prerelease packages in the update list.

 3. Güncellemek için paketi seçin, sağdaki açılır yerden istenen sürümü seçin ve Güncelleştir'iseçin.Select the package to update, select the desired version from the drop-down on the right, and select Update.

  Paketi güncelleştirme

 4. Bazı paketler için Güncelleştirme düğmesi devre dışı bırakılır ve "Örtülü olarak bir SDK tarafından başvurulan" (veya "AutoReferenced") olduğunu belirten bir ileti görüntülenir.For some packages, the Update button is disabled and a message appears saying that it's "Implicitly referenced by an SDK" (or "AutoReferenced"). Bu ileti, paketin daha büyük bir çerçevenin veya SDK'nın bir parçası olduğunu ve bağımsız olarak güncelleştirilmemesi gerektiğini gösterir.This message indicates that the package is part of a larger framework or SDK and should not be updated independently. (Bu tür paketler dahili olarak <IsImplicitlyDefined>True</IsImplicitlyDefined>işaretlenir.) Örneğin, Microsoft.NETCore.App .NET Core SDK'nın bir parçasıdır ve paket sürümü, uygulama tarafından kullanılan çalışma zamanı çerçevesinin sürümüyle aynı değildir.(Such packages are internally marked with <IsImplicitlyDefined>True</IsImplicitlyDefined>.) For example, Microsoft.NETCore.App is part of the .NET Core SDK, and the package version is not the same as the version of the runtime framework used by the application. ASP.NET Core ve .NET Core çalışma zamanının yeni sürümlerini almak için .NET Core yüklemenizi güncelleştirmeniz gerekir.You need to update your .NET Core installation to get new versions of the ASP.NET Core and .NET Core runtime. .NET Core metapackages ve sürüm hakkında daha fazla bilgi için bu belgeye bakın.See this document for more details on .NET Core metapackages and versioning. Bu, sık kullanılan aşağıdaki paketler için geçerlidir:This applies to the following commonly used packages:

  • Microsoft.AspNetCore.AllMicrosoft.AspNetCore.All
  • Microsoft.AspNetCore.AppMicrosoft.AspNetCore.App
  • Microsoft.NETCore.AppMicrosoft.NETCore.App
  • NETStandard.LibraryNETStandard.Library

  Dolaylı referanslar veya AutoReferenced olarak işaretlenmiş örnek paket

 5. Birden çok paketi en yeni sürümlerinde güncelleştirmek için, bunları listede seçin ve listenin üstündeki Güncelleştir düğmesini seçin.To update multiple packages to their newest versions, select them in the list and select the Update button above the list.

 6. Yüklü sekmesinden tek bir paketi de güncelleştirebilirsiniz. Bu durumda, paketin ayrıntıları bir sürüm seçici (Ön sürüm ekle seçeneğine tabidir) ve Güncelleştirme düğmesini içerir. UpdateYou can also update an individual package from the Installed tab. In this case, the details for the package include a version selector (subject to the Include prerelease option) and an Update button.

Çözüm için paketleri yönetmeManage packages for the solution

Bir çözüm için paketleri yönetmek, aynı anda birden fazla projeyle çalışmak için kullanışlı bir araçtır.Managing packages for a solution is a convenient means to work with multiple projects simultaneously.

 1. NuGet Paket Yöneticisi > Paketleri Çözüm için Yönet' > Araçlar'ı seçin... menü komutu veya çözüme sağ tıklayın ve NuGet Paketlerini Yönet'i seçin...Select the Tools > NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution... menu command, or right-click the solution and select Manage NuGet Packages...:

  Çözüm için NuGet paketlerini yönetin

 2. Çözüm için paketleri yönetirken, UI operasyonlardan etkilenen projeleri seçmenize olanak tanır:When managing packages for the solution, the UI lets you select the projects that are affected by the operations:

  Çözüm için paketleri yönetirken proje seçici

Sekmeyi birleştirConsolidate tab

Geliştiriciler genellikle aynı çözümde farklı projeler arasında aynı NuGet paketinin farklı sürümlerini kullanmanın kötü bir uygulama olduğunu düşünür.Developers typically consider it bad practice to use different versions of the same NuGet package across different projects in the same solution. Bir çözüm için paketleri yönetmeyi seçtiğinizde, Paket Yöneticisi Kullanıcı Arabirimi, farklı sürüm numaralarına sahip paketlerin çözümde farklı projeler tarafından nerede kullanıldığını kolayca görebileceğiniz bir Birleştirme sekmesi sağlar:When you choose to manage packages for a solution, the Package Manager UI provides a Consolidate tab on which you can easily see where packages with distinct version numbers are used by different projects in the solution:

Paket Yöneticisi UI Birleştirme sekmesi

Bu örnekte, ClassLibrary1 projesi EntityFramework 6.2.0 kullanırken, ConsoleApp1 EntityFramework 6.1.0'ı kullanıyor.In this example, the ClassLibrary1 project is using EntityFramework 6.2.0, whereas ConsoleApp1 is using EntityFramework 6.1.0. Paket sürümlerini birleştirmek için aşağıdakileri yapın:To consolidate package versions, do the following:

 • Proje listesinde güncelleştirilecek projeleri seçin.Select the projects to update in the project list.
 • EntityFramework 6.2.0 gibi Sürüm denetimindeki tüm bu projelerde kullanılacak sürümü seçin.Select the version to use in all those projects in the Version control, such as EntityFramework 6.2.0.
 • Yükle düğmesini seçin.Select the Install button.

Paket Yöneticisi, seçili paket sürümünü seçili tüm projelere yükler ve ardından paket Birleştirme sekmesinde görünmez.The Package Manager installs the selected package version into all selected projects, after which the package no longer appears on the Consolidate tab.

Paket kaynaklarıPackage sources

Visual Studio'nun paketleri aldığı kaynağı değiştirmek için kaynak seçiciden birini seçin:To change the source from which Visual Studio obtains packages, select one from the source selector:

Paket yöneticisi UI'deki paket kaynak seçici

Paket kaynaklarını yönetmek için:To manage package sources:

 1. Aşağıda özetlenen Paket Yöneticisi UI'deki Ayarlar simgesini seçin veya Araçlar > Seçenekleri komutunu kullanın ve NuGet Paket Yöneticisi'negidin:Select the Settings icon in the Package Manager UI outlined below or use the Tools > Options command and scroll to NuGet Package Manager:

  Paket yöneticisi UI ayarları simgesi

 2. Paket Kaynakları düğümünü seçin:Select the Package Sources node:

  Paket Kaynakları seçenekleri

 3. Kaynak eklemek için, + adı seçin, adı seçin, Kaynak denetimine URL'yi veya yolu girin ve Güncelleştir'iseçin.To add a source, select +, edit the name, enter the URL or path in the Source control, and select Update. Kaynak şimdi seçici açılır açılır görünür.The source now appears in the selector drop-down.

 4. Paket kaynağını değiştirmek için, onu seçin, Ad ve Kaynak kutularında değişiklikler yapın ve Güncelleştir'iseçin.To change a package source, select it, make edits in the Name and Source boxes, and select Update.

 5. Paket kaynağını devre dışı kalmak için listedeki adın solundaki kutuyu temizleyin.To disable a package source, clear the box to the left of the name in the list.

 6. Bir paket kaynağını kaldırmak için, onu seçin ve ardından X düğmesini seçin.To remove a package source, select it and then select the X button.

 7. Yukarı ve aşağı ok düğmelerini kullanmak paket kaynaklarının öncelik sırasını değiştirmez.Using the up and down arrow buttons does not change the priority order of the package sources. Visual Studio, isteklere yanıt vermek için ilk hangi kaynaktan gelen paketi kullanarak paket kaynaklarının sırasını yok sayar.Visual Studio ignores the order of package sources, using the package from whichever source is first to respond to requests. Daha fazla bilgi için Paket geri yükleme'yebakın.For more information, see Package restore.

İpucu

Bir paket kaynağı siledikten sonra yeniden görünürse, bilgisayar düzeyinde veya kullanıcı NuGet.Config düzeyindeki dosyalarda listelenebilir.If a package source reappears after deleting it, it may be listed in a computer-level or user-level NuGet.Config files. Bu dosyaların konumu için Ortak NuGet yapılandırmalarına bakın, ardından dosyaları el ile düzenleyerek veya nuget kaynakları komutunukullanarak kaynağı kaldırın.See Common NuGet configurations for the location of these files, then remove the source by editing the files manually or using the nuget sources command.

Paket yöneticisi Seçenekleri kontrolüPackage manager Options control

Bir paket seçildiğinde, Paket Yöneticisi UI sürüm seçicinin altında küçük, genişletilebilir seçenekler denetimini görüntüler (burada hem daraltılmış hem de genişletilmiş olarak gösterilir).When a package is selected, the Package Manager UI displays a small, expandable Options control below the version selector (shown here both collapsed and expanded). Bazı proje türleri için yalnızca Önizleme penceresini göster seçeneğinin sağlandığını unutmayın.Note that for some project types, only the Show preview window option is provided.

Paket yöneticisi seçenekleri

Aşağıdaki bölümlerde bu seçenekleri açıklayınız.The following sections explain these options.

Önizleme penceresini gösterShow preview window

Seçildiğinde, bir modal pencere, seçilen paketin paket yüklenmeden önceki bağımlılıklarını görüntüler:When selected, a modal window displays which the dependencies of a chosen package before the package is installed:

Örnek Önizleme İletişim

Yükleme ve Güncelleştirme SeçenekleriInstall and Update Options

(Tüm proje türleri için kullanılamaz.)(Not available for all project types.)

Bağımlılık davranışı, NuGet'in bağımlı paketlerin hangi sürümlerini yükleyeceklerine nasıl karar vereceğine göre yapılandırır:Dependency behavior configures how NuGet decides which versions of dependent packages to install:

 • Bağımlılıkları yoksay, genellikle yüklenen paketi bozan bağımlılıkları yüklemeyi atlar.Ignore dependencies skips installing any dependencies, which typically breaks the package being installed.
 • En Düşük [Varsayılan] bağımlılığı, birincil seçilen paketin gereksinimlerini karşılayan en az sürüm numarasıyla yükler.Lowest [Default] installs the dependency with the minimal version number that meets the requirements of the primary chosen package.
 • En Yüksek Yama, sürümü aynı büyük ve küçük sürüm numaralarına, ancak en yüksek yama numarasına sahip olarak yükler.Highest Patch installs the version with the same major and minor version numbers, but the highest patch number. Örneğin, sürüm 1.2.2 belirtilirse, 1.2 ile başlayan en yüksek sürüm yüklenirFor example, if version 1.2.2 is specified then the highest version that starts with 1.2 will be installed
 • En Yüksek Minor aynı ana sürüm numarasına, ancak en yüksek küçük sayı ve yama numarasına sahip sürümü yükler.Highest Minor installs the version with the same major version number but the highest minor number and patch number. Sürüm 1.2.2 belirtilirse, 1 ile başlayan en yüksek sürüm yüklenirIf version 1.2.2 is specified, then the highest version that starts with 1 will be installed
 • En yüksek paket, paketin mevcut en yüksek sürümünü yükler.Highest installs the highest available version of the package.

Dosya çakışması eylemi, NuGet'in projede veya yerel makinede zaten var olan paketleri nasıl işlemesi gerektiğini belirtir:File conflict action specifies how NuGet should handle packages that already exist in the project or local machine:

 • İstem, NuGet'e varolan paketleri tutup tutmamayı veya üzerine yazıp yazmamayı sormasını ister.Prompt instructs NuGet to ask whether to keep or overwrite existing packages.
 • Tüm tüm yetkileri yoksayın NuGet varolan paketlerin üzerine yazmayı atlamak için.Ignore All instructs NuGet to skip overwriting any existing packages.
 • Tüm Bunların Üzerine Yazın NuGet'in varolan paketlerin üzerine yazmasını emreder.Overwrite All instructs NuGet to overwrite any existing packages.

Seçenekleri KaldırUninstall Options

(Tüm proje türleri için kullanılamaz.)(Not available for all project types.)

Bağımlılıkları kaldırın: seçildiğinde, projenin başka bir yerinde başvurulmuyorsa bağımlı paketleri kaldırır.Remove dependencies: when selected, removes any dependent packages if they're not referenced elsewhere in the project.

Bağımlılıklar olsa bile kaldırmayı zorlayın: seçildiğinde, projede hala başvurulmakta olsa bile paketi kaldırın.Force uninstall even if there are dependencies on it: when selected, uninstalls a package even if it's still being referenced in the project. Bu genellikle bir paketi kaldırmak için kaldır bağımlılıkları ve yüklü ne olursa olsun bağımlılıkları ile birlikte kullanılır.This is typically used in combination with Remove dependencies to remove a package and whatever dependencies it installed. Ancak, bu seçeneğin kullanılması projede bozuk başvurulara neden olabilir.Using this option may, however, lead to broken references in the project. Bu gibi durumlarda, bu diğer paketleri yeniden yüklemenizgerekebilir.In such cases, you may need to reinstall those other packages.