Kaizala mobil uygulamasıKaizala mobile app

Not

Son kullanıcılar için yardım mı arıyorsunuz?Looking for help for end users? Kaizala yardım merkezinebakın.See the Kaizala help center.

Microsoft Kaizala, mobil kullanıcıların anlık ileti, Kaizala Eylemleri ve resimler, belgeler, videolar, ses ve daha fazlası gibi ekleri göndermesini sağlayan güvenli bir sohbet ve mesajlaşma uygulamasıdır.Microsoft Kaizala is a secure chat and messaging app that enables mobile users to send instant messages, Kaizala Actions, and attachments such as pictures, documents, videos, audios and more. Microsoft Kaizala ayrıca, kullanıcılarınızdan istediğiniz her şey hakkında anında geri bildirim almanızı da sağlar.Microsoft Kaizala also lets you get instant feedback from your users about anything you want. Kaizala Eylemleri'ni kullanarak, herhangi bir sayıda kullanıcıya (birkaç veya binlerce) anket ve anket gönderebilirsiniz.Using Kaizala Actions, you can send out polls and surveys to any number of users (few or thousands). Alınan tüm yanıtlar otomatik olarak toplanır ve kolay görüntülenebilir bir raporda sunulur ve bu da karar vermede yardımcı olur.All received responses are automatically aggregated and presented in an easy-to-view report, which helps in decision making.

Microsoft Kaizala'yı mobil cihaza yüklemeInstall Microsoft Kaizala on a mobile device

Kaizala'yı cep telefonuna getir.Get Kaizala for your mobile phone.

Microsoft Kaizala aşağıdaki cihazlarda desteklenir:Microsoft Kaizala is supported on the following devices:

 • Android 4.3 veya üzeri çalışan Android telefonlar.Android phones running Android 4.3 or higher.

 • iOS 9.0 veya üzeri çalışan iOS telefonlar.iOS phones running iOS 9.0 or higher.

 • Windows 10 sürüm 10240.0 veya daha yüksek çalışan Windows telefonları.Windows phones running Windows 10 version 10240.0 or higher.

Microsoft Kaizala'yı kullanmak için internete kablosuz veya veri bağlantısı na ihtiyacınız vardır.You'll need a wireless or data connection to the internet to use Microsoft Kaizala. Microsoft Kaizala yalnızca Wi-Fi olan tabletleri desteklemez.Microsoft Kaizala doesn't support tablets that are Wi-Fi only.

Telefon numaranızı doğrulayınVerify your phone number

Doğrulamaya çalıştığınız telefon numarasından telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar alabilmelisin.You must be able to receive phone calls and text messages on the phone number that you are trying to verify. Microsoft Kaizala hesabı, tek bir cihazda yalnızca bir telefon numarası kullanılarak doğrulanabilir.A Microsoft Kaizala account can only be verified using one phone number, on one device. Kaizala'yı birden fazla telefonda aynı telefon numarasıyla kullanmaya çalışırsanız, önceki tüm telefonlardan çıkış yapmış olursunuz.If you try to use Kaizala with the same phone number on multiple phones, you'll be logged out from all previous phones. Ayrıca, önceki tüm cihazlardaki tüm Kaizala verileri silinir.Also, all Kaizala data on all previous devices will be deleted.

Kaizala'daki profilinizi ve iş hesabınızı yönetmeManage your profile and work account in Kaizala

Profil sayfasına giderek Kaizala uygulamasındaki profilinizi değiştirin.Change your profile in the Kaizala app by going to the Profile page. Resminiz, görüntü adınız ve e-posta adresiniz gibi bilgileri değiştirebilirsiniz.You can change info like your picture, display name and your email address. Profil'denOffice 365 hesabınızla veya okul hesabınızla da oturum açabilirsiniz.You can also sign in with your Office 365 account or school account from Profile. Bunu yaptığınızda, kuruluşunuzdaki diğer Kaizala kullanıcıları sizi görebilir ve sizinle işbirliği yapabilir.When you do so, others Kaizala users in your organization will be able to see you and collaborate with you. Sohbet başlatabileceğiniz veya grup oluşturabileceğiniz bir Organizasyon sayfası görürsünüz.You'll see an Organization page from where you can initiate a chat or create a group.

Kişileri Bul ve Sohbete BaşlaFind Contacts and Start chatting

Kaizala'yı kullanarak telefon rehberi kişilerinizi bulun ve onlarla 1:1'lik bir görüşme başlatın.Find your phonebook contacts using Kaizala, and initiate a 1:1 conversation with them.

 1. İnsanlargidin .Go to People.

 2. Herhangi bir telefon rehberi kişi sarayın ve kişi Kaizala kullanıyorsa:Search for any phonebook contact, and if your contact is using Kaizala:

 • Profil özetlerini görüntülemek için ilgili kişi resmine tıklayın veya dokunun.Click or tap the contact's image to view their profile summary.

 • Anlık ileti görüşmesibaşlatmak için kişi adını tıklatın veya dokunun.Click or tap the contact name to start an instant message conversation.

Kaizala'yı kullanmayan herhangi bir kişi için de hızlı bir şekilde davet gönderebilirsiniz.You can also quickly send an invite to any contact that's not using Kaizala. Kaizala'yı yüklemek için bu tür kişileri davet etmek için SMS göndermek için Davet'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Invite to send a SMS to invite any such contact to install Kaizala.

Kaizala mobil uygulamasında sohbet başlatınStart a chat on the Kaizala mobile app

 • > + Sohbetlere > Git Sohbet başlatGo to Chats > + > Start a chat

 • Anlık ileti görüşmesibaşlatmak için herhangi bir ilgilinin adını tıklatın veya dokunun.Click or tap any contact's name to start an instant message conversation.

Sohbet bölümünde, sohbete başlama/devam ettirebileceğiniz tüm son konuşmalarınızı bulabilirsiniz.You can find all your recent conversations inside the Chat section, from where you can also start/resume a conversation.

Gruplar Oluşturma ve YönetmeCreate and Manage Groups

 1. > + Sohbetlere > git Bir grup oluşturun.Go to Chats > + > Create a group.

 2. Yeni bir gruba kişi veya diğer gruplar ekleyebilirsiniz.You can either add people or other groups to a new group. Kişi adlarına veya bir gruba dokunun ve eklemek için İleri'yi seçin.Tap contact names or a group and then select Next to add. Kuruluşunuzun bir üyesi değillerse, onları daha sonra Kaizala'ya davet edebileceğinizi bildiren bir açılır pencere görürsünüz.You'll see a pop-up letting you know that you can invite them to Kaizala later, if they're not a member of your organization. Devam etmek için Tamam'a dokunun.Tap OK to continue.

 3. Grubunuzun adını verin, isterseniz resim ekleyin ve bitirmek için Oluştur'a dokunun.Give your group a name, add a picture if you want and then tap Create to finish.

Kuruluşum için büyük grupları yönetme ve oluşturmaManage and create large groups for my organization

Kaizala yönetim portalı, Kaizala'nın yönetim, raporlama ve genişletilebilirlik özelliklerine erişim sağlayan web tabanlı bir portaldır.The Kaizala management portal is a web-based portal that provides access to management, reporting and extensibility features of Kaizala. Bununla, kuruluşunuz kaizala'ya binlerce, hatta milyonlarca kullanıcıyı hızla kullanabilir.With it, your organization can quickly onboard thousands, even millions of users to Kaizala. Bu, çalışanları, ortakları, satıcıları veya müşterileri içerebilir.This can include employees, partners, vendors, or customers. İhtiyacın olan tek şey telefon numaraları.All you would need is their phone numbers. Kaizala Yönetim Portalı hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about the Kaizala Management Portal

Kaizala Eylemlerini KullanmaUse Kaizala Actions

Bir konuşmanın sağ <üst> köşesindeki palet simgesine dokunarak Eylemler gönderebilirsiniz.You can send Actions by tapping the <palette> icon from the top right corner of a conversation. Kaizala Eylemleri'nde yerleşik olarak, sık kullanılan iş akışı senaryoları için sık kullanılan görevleri koordine etmenize yardımcı olur.Built in Kaizala Actions help you coordinate frequently-used tasks for common workflow scenarios. Uygulamadaki Keşfet sayfasından Kaizala Eylemleri'ni bulabilir ve kullanabilirsiniz.You can find and use Kaizala Actions from the Discover page in the app. Mevcut Kaizala Eylemler şunlardır:The available Kaizala Actions include:

 • Duyuru - Önemli duyurular yapmak veya güncellemeleri ekibinizle paylaşmak için kullanın.Announcement - Use to make key announcements or share updates with your team. Duyurular, bir kuruluştaki veya yayın grubundaki gruplar arasında bir iletiyi paylaşmanın harika bir yoludur.Announcements are a great way to share a message across groups in an organization or in a broadcast group. Beğenmeleri ve yorumları kullanarak duyuru hakkında dinleyicilerinizle iletişim kurabilirsiniz.Engage with your audience about the announcement using likes and comments.

 • İş - İnsanlara iş atamak ve sohbet iletileri aracılığıyla tamamlanma durumlarını izlemek için kullanın.Job - Use to assign jobs to people and track their completion status through chat messages. İş yaratıcısı ve devralan, çalışmanın ilerlemesini belirtmek için hızlı açıklamalar ekleyebilirsiniz.The job creator and the assignee, can add quick comments to indicate the progress of the work. Grubun diğer üyeleri de iş ve durum hakkında yorum yapabilir.Other members of the group can also comment on the job and status.

 • Let's Meet - Hızlı toplantı davetiyeleri göndermek için kullanın.Let's Meet - Use to send quick meeting invitations. Davetli, davete sohbet içinde yanıt verebilir ve buluşup buluşamayacaklarını doğrulayabilir.The invitee can respond to the invite within the chat and confirm whether they can meet.

 • Canlı Konum - Bir iş arkadaşınızın veya arkadaşınızın konumunu istemek için kullanın.Live Location - Use to request for the location of a colleague or friend. Kullanıcılar belirli bir süre boyunca konumlarını sizinle paylaşma seçeneğine sahip olur.Users get a choice to share their location with you for a specified duration of time. Konum gerçek zamanlı olarak izlenebilir.Location can be tracked in real-time.

 • Konum ile Fotoğraf - Fotoğrafın nerede çekildiğini gösteren GPS koordinatlarıyla birlikte gerçek zamanlı fotoğraf bilgilerini başkalarıyla paylaşmak için kullanın.Photo with Location - Use to share real-time photo information with others, along with the GPS coordinates which show where the photo was taken. Örneğin, tek bir dokunuşla, ekip üyeleri coğrafi etiketli bir resmi başkalarıyla paylaşabilir.For example, with a single tap, team members can share a geo-tagged picture with others. Bu, belirli bir görevin belirli bir konumda tamamlandığını doğrulamak için kullanılabilir.This can be used to confirm that a specific task has been completed at a specific location. Ayrıca konum tabanlı katılım için de kullanılabilir.It can also be used for location-based attendance.

 • Konum Paylaş - Kaizala'yı kullanarak ekip üyelerinizin veya telefon rehberi kişilerinizin konumunu paylaşmak için kullanın.Share Location - Use to share the location of your team members or phonebook contacts using Kaizala. Bu, tüm ekip üyeleriyle koordinasyona yardımcı olur.This helps in coordinating with all team members.

 • Hızlı Anket - Ekibinizden veya müşterilerinizden bilgi toplamak için özel bir anket tasarlamak için kullanın.Quick Poll - Use to design a custom poll to gather information from your team or from your customers. Yanıtlayanlar daha sonra ankete hızlı ve kolay bir şekilde yanıt verebilir.Respondents can then respond to the poll quickly and easily. Yanıtlar gerçek zamanlı olarak güncellenir ve okunması kolay bir şekilde sunulur.Responses are updated in real-time and are presented in an easy-to-read way. Ayrıca, önceden tanımlanmış yanıtlarla anket soruları da oluşturabilirsiniz.You can also create poll questions with predefined responses.

 • İstek Yeri - Kaizala kullanıcılarının geçerli konumunu istemek için kullanın.Request Location - Use to request the current location of Kaizala users. Bu, katılımı işaretleme veya ekibinizin zaman içinde herhangi bir noktada ki varlığını izleme alanlarında yardımcı olur.This helps in areas of marking attendance, or tracking the presence of your team at any point in time.

 • Fatura Gönder - Faturanın fotoğrafını hızla yakalamak ve ayrıntılarıyla paylaşmak için kullanın.Submit Bill - Use to quickly capture the photo of an invoice and share it with details.

 • Anket - Aşağıdakiler dışında benzer şekillerde anket ve anket kullanın:Survey - Use a poll and a survey in similar ways except for the following:

  • Bir ankette, sadece bir soru sorabilirsiniz.In a poll, you can only ask one question. Bir ankette birden çok soru sorabilirsiniz.In a survey you can ask multiple questions.

  • Bir ankette, yalnızca yanıt için çoktan seçmeli biçim ayarlayabilirsiniz.In a poll, you can only set the multiple choice format for a response. Tam tersine, bir ankette, yanıtlar için birden çok biçim seçebilirsiniz: çoktan seçmeli, metin, sayı ve hatta bir resim.Conversely, in a survey, you can choose multiple formats for responses: multiple choice, text, numbers or even an image.

 • Denetim Listesi - Görevlerin listesini bir kişiyle veya grupla paylaşmak ve her görevi tek tek tamamlamalarını sağlamak için kullanın.Checklist - Use to share a list of tasks with a person or a group, and have them individually complete each task.

  • Yapılacaklar listeleri oluşturun ve herkesin durumunu yakalayın.Create to-do lists and capture everyone's status.

Daha fazla Kaizala Eylem keşfedinDiscover more Kaizala Actions

Biz düzenli olarak yeni Kaizala Eylemler serbest bırakmak ve Kaizala Keşfet > giderek onları keşfedebilirsiniz.We regularly release new Kaizala Actions, and you can discover them by going to Discover > Kaizala.

Kaizala özel eylemleri oluşturunCreate Kaizala custom actions

Ayrıca özel Kaizala eylemleri oluşturabilirsiniz.You can also create custom Kaizala actions. Daha fazla bilgi için kaizalaDev@microsoft.com ile iletişime geçin.Contact kaizalaDev@microsoft.com to learn more. Ortak özel Kaizala Eylemler şunlardır:Common custom Kaizala Actions are:

 • Geri bildirimi paylaşınShare feedback

 • Admin'e yazWrite to admin

 • Anonim raporAnonymous report

Yayın gruplarını bulma ve abone olFind and subscribe to broadcast groups

Yayın grupları, bağlanmak istediğiniz kuruluşlara geri bildirim göndermenize veya sorunları bildirmenize izin veriyor.Broadcast groups let you send feedback or report issues to the organizations you want to connect with. Çoğu kuruluşun son kullanıcısı onlarla doğrudan bağlantı kurar ve üretkenliği, hızı ve bilgi akışını vb. geliştirmek için özel Eylemlere erişin. Kaizala uygulamasında Yayın Gruplarını Keşfet > sayfasından yayın gruplarını bulabilir ve bunlara abone olabilirsiniz.Most organizations' end users connect with them directly and access custom Actions to improve productivity, speed, and flow of information etc. You can find and subscribe to broadcast groups from the Discover > Broadcast Groups page in the Kaizala app. Bir yayın grubunun adına dokunun ve bu Yayın Grubuna Abone ol'useçin.Tap a broadcast group's name, and select Subscribe to this Broadcast Group.

Gizli -likPrivacy

Kaizala'da birinin seninle iletişimkurabın.You can block someone from contacting you on Kaizala. Engellenen kişiler artık size ileti gönderemez.Blocked contacts will no longer be able to send you messages. Bir ilgilikişi engellemek için Kaizala uygulamasındaki profillerine gidin.To block a contact, go to their profile in the Kaizala app. Ardından sağ üst köşedeki profil ayarları simgesine gidin ve Engelle'yiseçin.Then go to the profile settings icon on the top right corner, and select Block. Engellenen Kişiler listesini Ayarlar'dabulabilirsiniz.You can find the list of blocked contacts in Blocked Contacts in Settings. Ayrıca, herhangi bir kişi oradan engelini kaldırabilirsiniz.You can also unblock any contacts from there.

Sık sorulan sorularFrequently asked questions

Kaizala'ya bağlanamıyorum.I can't connect to Kaizala

Telefonunuz Internet'e bağlı olmadığından Kaizala'ya bağlanamayabilirsiniz.You might not be able to connect to Kaizala because your phone isn't connected to the Internet.

 • Hücresel ağınızda çalışan bir veri planınız veya Internet erişimi olan bir Wi-Fi bağlantınız olduğundan emin olun.Make sure you have a working data plan on your cellular network or a Wi-Fi connection with access to Internet.

Kaizala'yı kullanmaya çalışırken "Bu özelliği kullanmak için şimdi yükseltin" görüyorumI'm seeing "Upgrade now to use this feature" when I'm trying to use Kaizala

Bu, aldığınız iletinin kullanmakta olduğunuz uygulamanın sürümü tarafından desteklenmediğiniz anlamına gelir.This means that the message you received isn't supported by the version of the app that you are using. Büyük olasılıkla, Kaizala yeni bir sürümü üzerinde başka bir kullanıcı bu almış olacak.Most likely, you will have received this from another user who is on a newer version of Kaizala.

 • Bunu çözmek ve desteklenmeyen iletiyi görmek için Kaizala'yı uygulama mağazasından en son sürüme yükseltmeniz gerekir.To resolve this and see the unsupported message, you need to upgrade Kaizala to the latest version from the app store.