Power Automate ile veri işlemlerini kullanmaUse data operations with Power Automate

Bu kılavuzda, Power Automate'in akış oluştururken verileri işlemek için kullanabileceğiniz dizi oluşturma, birleştirme, seçme, diziyi filtreleme, tablo oluşturma ve JSON dosyasını ayrıştırma gibi popüler veri işlemlerinden bazıları hakkında bilgi edineceksiniz.In this walkthrough, you learn about some of the Power Automate’s popular data operations, such as compose, join, select, filter array, create table, and parse JSON that are available to manipulate data when you create flows.

Ön koşullarPrerequisites

 • Power Automate uygulamasına erişin.Access to Power Automate.
 • Akışınıza JSON dizisi içeren HTTP POST istekleri göndermek için PostMan gibi bir araç.A tool such as PostMan to send HTTP POST requests with a JSON array to your flow.

Oluşturma eylemini kullanmaUse the compose action

Bir akış tasarlarken aynı verileri birden çok kez girmekten kaçınmak için Veri İşlemleri - Oluştur (oluşturma) eylemini kullanın.Use the Data Operations - Compose (compose) action to save yourself from entering identical data multiple times when you’re designing a flow. Örneğin, akışınızı tasarlarken [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] rakam dizisini birkaç kez girmeniz gerekiyorsa, oluşturma eylemini kullanarak diziyi şu şekilde kaydedebilirsiniz:For example, if you need to enter an array of digits: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] several times while you design your flow, you could use the compose action to save the array like this:

 1. Oluştur sözcüğünü arayın ve sonra Veri İşlemleri - Oluştur (oluşturma) eylemini seçin.Search for Compose, and then select the Data Operations - Compose (compose) action.

  oluştur eylemini arayın ve seçin

 2. Diziyi daha sonra başvurmak istediğiniz Girişler kutusuna girin:Enter the array into the Inputs box you want to reference later:

  oluşturma eylemini yapılandırma

İpucu

Sonradan kolayca başvurabilmek için Oluştur kartının başlık çubuğundaki “Oluştur” metnine tıklayarak Oluştur kartını yeniden adlandırın.For easier reference later, rename the Compose card by clicking on the text "Compose" on the title bar of the Compose card.

Oluşturma eyleminin içeriğine erişmeniz gerekiyorsa, bunu aşağıdaki adımları izleyerek Bu akışta kullanılan uygulama ve bağlayıcılardan dinamik içerik ekleyin listesindeki Çıkış belirteci aracılığıyla gerçekleştirin:When you need to access the contents of the compose action, do so via the Output token on the Add dynamic content from the apps and connectors used in this flow list by following these steps:

 1. Veri İşlemleri – Birleştir gibi bir eylem ekleyin.Add an action such as Data Operations – Join.

 2. Oluşturma eyleminde kaydettiğiniz içeriği hangi denetime eklemek istediğinizi seçin.Select the control to which you’d like to add the contents you saved in the compose action.

  Bu akışta kullanılan uygulama ve bağlayıcılardan dinamik içerik ekleyin listesi açılır.The Add dynamic content from the apps and connectors used in this flow opens.

 3. Bu akışta kullanılan uygulama ve bağlayıcılardan dinamik içerik ekleyin listesinde, Dinamik içerik sekmesinin Oluşturma kategorisi altındaki Çıkış belirtecini seçin.On the Add dynamic content from the apps and connectors used in this flow, select the Output token that’s under the Compose category of the Dynamic content tab.

  oluşturma eyleminden alınan çıkışı kullanma

Birleştirme eylemini kullanmaUse the join action

Bir diziyi tercih ettiğiniz bir ayıraçla sınırlamak için Veri İşlemleri - Birleştir (Birleştirme) eylemini kullanın.Use the Data Operations - Join action (Join) to delimit an array with a separator of your choice. Örneğin, akışınızın şu e-posta adresi dizisini içeren bir web isteği aldığını varsayalım: ["d@example.com", "k@example.com", "dal@example.com"].For example, assume your flow receives a web request that includes the following array of email addresses: ["d@example.com", "k@example.com", "dal@example.com"]. Ancak e-posta programınız adreslerin noktalı virgüllerle ayrılmış tek bir dize olmasını gerektiriyor olsun.However, your email program requires addresses to be a single string that's separated with semicolons. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin ve Veri İşlemleri - Birleştir (birleştirme) eylemini kullanarak virgül olan sınırlayıcıyı noktalı virgül (“;”) olarak değiştirin:To do this, use the Data Operations - Join (join) action to change the comma delimiter to a semicolon “;“ by following these steps:

 1. Yeni bir eylem ekleyin, Birleştir sözcüğünü arayın ve Veri İşlemleri - Birleştir (birleştirme) seçeneğini belirleyin.Add a new action, search for Join, and then select Data Operations - Join (join).

  birleştirme eylemini arama ve seçme

 2. Diziyi Kimden kutusuna girin ve sonra kullanmak istediğiniz yeni sınırlayıcıyı Şununla birleştir kutusuna girin.Enter the array into the From box, and then enter the new delimiter that you want to use into the Join with box.

  Burada, yeni sınırlayıcı olarak noktalı virgülü (;) kullandım.Here, I’ve used the semicolon (;) as the new delimiter.

  birleştirme eylemini yapılandırma

 3. Akışınızı kaydedin ve çalıştırın.Save your flow, and then run it.

 4. Akışınız çalıştıktan sonra, Veri İşlemleri – Birleştirme eyleminin çıkışı şu olur:After your flow runs, the output of the Data Operations – Join action will be:

  birleştirme çıkışı

Seçme eylemini kullanmaUse the select action

Bir dizideki nesnelerin biçimini dönüştürmek için Veri İşlemleri – Seç (seçme) eylemini kullanın.Use the Data Operations – Select (select) to transform the shape of the objects in an array. Örneğin, bir dizideki her nesnede öğe ekleyebilir, öğeleri kaldırabilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.For example, you may add, remove, or rename elements in each object in an array.

Not

Seçme eylemini kullanarak öğe ekleyip kaldırabilseniz de dizideki nesne sayısını değiştiremezsiniz.While you can add or remove elements using the select action, you cannot change the number of objects in the array.

Örneğin, veriler bir web isteği aracılığıyla akışınızaFor example, you can use the select action if data enters your flow via a web request in this format:

[ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ]

biçiminde giriyorsa ve "first" değerini "FirstName" olarak, "last" değeriniyse "LastName" olarak değiştirmenin yanı sıra bir boşlukla ayrılmış "first" ve "last" değerlerini birleştiren "FamilyName" adlı yeni bir üye ekleyerek gelen verileri dönüştürmek istiyorsanız seçme eylemini kullanabilirsiniz:and you’d like to reshape the incoming data by renaming "first" to "FirstName", "last" to "LastName" and adding a new member named "FamilyName" that combines "first" and "last" (separated with a space):

[ { "FirstName": "Deon", "FamilyName": "Herb", "FullName": "Deon Herb" }, { "FirstName": "K", "FamilyName": "Herb", "FullName": "K Herb" } ].[ { "FirstName": "Deon", "FamilyName": "Herb", "FullName": "Deon Herb" }, { "FirstName": "K", "FamilyName": "Herb", "FullName": "K Herb" } ].

Yapılacak eylem:To do this:

 1. Akışınıza İstek/Yanıt – Yanıt (istek) eylemini ekleyin.Add the Request / Response – Response (request) action to your flow.

 2. İstek kartından Şema oluşturmak için örnek yük kullan'ı seçin.Select the Use sample payload to generate schema from the Request card.

 3. Görüntülenen kutuda kaynak veri dizinizin bir örneğini yapıştırın ve Bitti düğmesini seçin.In the box that displays, paste a sample of your source data array, and then select the Done button.

 4. Veri İşlemleri – Seç (seçme) eylemini seçin ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yapılandırın.Add the Data Operations – Select (select) action, and then configure it like the following image.

  seçme eylemini yapılandırma

  İpucu

  Seçme eyleminden alınan çıkış, yeni şekillendirilmiş nesneleri içeren bir dizidir.The output from the select action is an array that contains the newly shaped objects. Daha sonra bu diziyi daha önce açıklandığı gibi başka bir eylemde (Oluştur gibi) kullanın.You can then use this array in any other action, such as Compose, discussed earlier.

Diziyi filtreleme eylemini kullanmaUse the filter array action

Bir dizideki nesne sayısını belirttiğiniz ölçütlerle eşleşen bir alt kümeye düşürmek için Veri İşlemleri - Diziyi filtrele (diziyi filtreleme) eylemini kullanın.Use Data Operations - Filter array (filter array) to reduce the number of objects in an array to a subset that matches the criteria you provide.

Not

Diziyi filtreleme eylemi, bir dizideki nesnelerin şeklini değiştirmek için kullanılamaz.Filter array cannot be used to change the shape of the objects in an array. Ayrıca, filtre uyguladığınız metin büyük/küçük harfe duyarlıdır.Also, the text on which you filter is case sensitive.

Örneğin, diziyi filtreleme eyleminiFor example, you can use filter array on this array:

[ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ]

dizisinde kullanarak yalnızca first değerinin “Deon” olarak ayarlandığı nesneleri içeren yeni bir dizi oluşturabilirsiniz.to create a new array that contains only objects in which first is set to “Deon”.

Haydi yapalım.Let's do this.

 1. Veri İşlemleri - Diziyi filtrele (diziyi filtreleme) eylemini bulun ve akışınıza ekleyin.Find, and then add the Data Operations - Filter array (filter array) action to your flow.

 2. Diziyi filtreleme eylemini aşağıdaki resimde görüldüğü gibi yapılandırın.Configure the filter array action like the following image.

  diziyi filtreleme eylemini yapılandırma

 3. Akışınızı kaydedip çalıştırın.Save, and then run your flow.

  Akışınıza JSON dizisi gönderen bir web isteği oluşturmak için PostMan uygulamasını kullanabilirsiniz.You can use PostMan to generate a web request that sends a JSON array to your flow.

 4. Akışınız çalıştığında, JSON girişininWhen your flow runs, assuming the JSON input looks like this array:

  [ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ],[ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ],

  dizisi gibi göründüğünü varsayarsak çıkış şu dizideki gibi görünür (eylemin çıkışına yalnızca first değerinin “Deon” olarak ayarlandığı nesnelerin eklendiğine dikkat edin):the output looks like this array (notice that only objects in which first is set to “Deon” are included in the output of the action):

  [ { "first": "Deon", "last": "Herb" } ]

Csv tablosu oluşturma eylemini kullanmaUse the create csv table action

Bir JSON dizisi girişini virgülle ayrılmış değer (CSV) tablosuna dönüştürmek için Veri İşlemleri - CSV tablosu oluştur (csv tablosu oluşturma) eylemini kullanın.Use the Data Operations - Create CSV table (create csv table) to change a JSON array input into a comma separated value (CSV) table. İsteğe bağlı olarak, CSV çıkışında üst bilgilerin görünür kalmasını sağlayabilirsiniz.Optionally, you can keep the headers visible in the CSV output. Örneğin, CSV tablosu oluştur eylemini kullanarak aşağıdaki diziyi bir CSV tablosuna dönüştürebilirsiniz:For example, you can convert the following array into a CSV table by using the Create CSV table action:

[ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ]

 1. Veri İşlemleri - CSV tablosu oluştur eylemini bulun, ekleyin ve aşağıdaki resimdekine benzeyecek şekilde yapılandırın.Find, add, and then configure the Data Operations - Create CSV table action to resemble the following image.

  csv tablosu oluşturma eylemini yapılandırma

  Not: Bu resimdeki Gövde belirteci bir İstek/Yanıt – Yanıt eyleminden gelir, ancak CSV tablosu oluştur eylemine yönelik girişi akışınızda daha önce gerçekleştirilen herhangi bir eylemden alabilir ya da doğrudan Kimden kutusuna girebilirsiniz.Note: The Body token in this image comes from a Request / Response – Response action, however, you could get the input for the Create CSV table action from the output of any previous action in your flow, or you can enter it directly into the From box.

 2. Akışınızı kaydedip çalıştırın.Save, and then run your flow.

  Akışınız çalıştığında, CSV tablosu oluştur çıkışı şu resimdekine benzer:When your flow runs, the Create CSV table output looks like this image:

  csv tablosu çıkışı oluşturma

Html tablosu oluşturma eylemini kullanmaUse the create html table action

Bir JSON dizisi girişini HTML tablosuna dönüştürmek için Veri İşlemleri - HTML tablosu oluştur eylemini kullanın.Use Data Operations - Create HTML table to change a JSON array input into an HTML table. İsteğe bağlı olarak, HTML çıkışında üst bilgilerin görünür kalmasını sağlayabilirsiniz.Optionally, you can keep the headers visible in the HTML output.

Bunu yapmak için csv tablosu oluşturma bölümündeki ayrıntılı örnek adımlarını izleyin.To do this, follow the steps in the create csv table section for a detailed example. Veri İşlemleri - CSV tablosu oluştur eylemi yerine Veri İşlemleri - HTML tablosu oluştur eylemini kullandığınızdan emin olun.Be sure to use the Data Operations - Create HTML table action, instead of the Data Operations - Create CSV table action.

İpucu

HTML tablosunu e-posta yoluyla göndermeyi planlıyorsanız, e-posta eyleminde "IsHtml" seçeneğini belirlemeyi unutmayın.If you plan to send the HTML table via email, remember to select "IsHtml" in the email action.