Kod kullanarak iş süreci akışları ile çalışma

Note

Microsoft Flow artık Power Automate. Daha fazla bilgi için bu bloga bakın.

Bu içerik, önümüzdeki günlerde marka değişikliğini yansıtacak şekilde güncelleştirilecektir.

İş süreci akışı daha verimli ve sorunsuz bir satış süreci, hizmet süreci ve başka iş süreçleri oluşturmanıza olanak tanır. Varlık formlarının üst kısmına özel denetimler yerleştirerek iş sürecinizin görselleştirmesini oluşturur. Kullanıcılara satış, pazarlama veya hizmet süreçlerinin çeşitli aşamalarından tamamlanma aşamasına kadar yol gösterilir. Her süreç çeşitli aşamaları ve adımları destekler. Adımları ekleyip kaldırabilir, aşamaların sırasını değiştirebilir veya iş süreci akışına yeni varlıklar ekleyebilirsiniz.

Aynı varlık kaydında farklı iş süreci akış örnekleri eş zamanlı olarak çalıştırılabilir. Kullanıcılar eş zamanlı iş süreci örnekleri arasında geçiş yapabilir ve sürecin geçerli aşamasındaki çalışmalarını sürdürebilir.

Bu konuda, iş süreci akışlarıyla program aracılığıyla nasıl çalışabileceğiniz hakkında bilgi sağlanır.

Note

İş süreci akışlarıyla çalışmak için kod yazmanız gerekmez. Kullanıcı arabirimini kullanarak iş süreci akışlarını oluşturma ve yönetme hakkında bilgi için bkz. İş Süreci Akışlarına genel bakış

İş süreci akışı için önkoşullar

Özel varlıklar ve güncelleştirilmiş kullanıcı arabirimi formları olan varlıklar iş süreci akışına katılabilir. Güncelleştirilmiş kullanıcı arabirimi varlıklarının IsAIRUpdated özelliği true olarak ayarlanmıştır.

İş süreci akışında varlığı etkinleştirmek için IsBusinessProcessEnabled özelliği true olarak ayarlayın.

Important

İş süreci akışı için varlığı etkinleştirmek tek yönlü bir işlemdir. Geri alamazsınız.

İş süreci akışını tanımlama

İş süreci akışı tanımlamak için görsel iş süreci akışı tasarımcısını kullanın. Daha fazla bilgi: İş süreci akışı oluşturma

Varsayılan olarak, iş süreci akış kaydı Draft durumunda oluşturulur.

İş süreci akışı tanımı workflow varlığında depolanır ve iş süreci akışı için aşama bilgileri de processstage varlığında depolanır.

İş süreci akışını etkinleştirme

İş sürecini kullanabilmeniz için önce etkinleştirmelisiniz. Etkinleştirmek için Workflow varlığı üzerinde prvActivateBusinessProcessFlow ayrıcalığınızın olması gerekir. Workflow varlık kaydının durumunu Activated olarak ayarlamak için UpdateRequest iletisini kullanın. Daha fazla bilgi: Güncelleştirme kullanarak özel işlemler gerçekleştirme

Note

İş süreci akışı tasarımcısını kullanarak da iş süreci akışını etkinleştirebilirsiniz.

İş süreci akışı varlığı

İlgili Workflow varlığı kaydının durumunu değiştirerek veya iş süreci akışı tasarımcısını kullanarak iş süreci akışı tanımını etkinleştirdikten sonra, etkinleştirilmiş iş süreci akışı örneklerini depolamak üzere şu adda özel bir varlık otomatik olarak oluşturulur: "<activesolutionprefix> _ <uniquename>"; burada uniquename, sizin belirttiğiniz addan türetilir.

Örneğin, iş süreci akışı tanımının adı olarak "My Custom BPF" belirttiyseniz ve yeni etkin çözümünüz için varsayılan yayımcıyı (new) kullanıyorsanız, süreç örneklerini depolamak için oluşturulan özel varlığın adı "new_mycustombpf" olacaktır.

İş süreci akışı tanımı için uniquename değeri yoksa, örneğin iş süreci akışı önceki sürümden bir çözümün parçası olarak içeri aktarıldıysa, özel varlığın varsayılan adı "\<activesolutionprefix>_bpf_<GUID_BPF_Definition> olur:

Important

Örnek iş süreci akışı kayıtları, ilgili iş süreci akışı örneği kayıtlarını depolamak için sistem varlıklarını kullanır.

Öte yandan, oluşturduğunuz tüm yeni iş süreci akışı tanımları daha önce açıklandığı gibi örnek kayıtlarını depolamak için özel varlıkları kullanır.

İş süreci akışı varlığınızın adını almak için aşağıdaki yollardan birini kullanabilirsiniz:

 • Kullanıcı arabirimini kullanma: Özelleştirme kullanıcı arabirimini kullanarak iş süreci akışı varlığınıza göz atın:

  Kullanıcı arabirimini kullanarak iş süreci akışı varlığınızı bulma

 • Web API'sını kullanma: Aşağıdaki isteği kullanın:

  İstek

  GET [Organization URI]/api/data/v9.0/workflows?$filter=name eq 'My Custom BPF'&$select=uniquename HTTP/1.1
  

  Response

  { 
  "@odata.context":"[Organization URI]/api/data/v9.0/$metadata#workflows(uniquename)",
  "value":[ 
     { 
       "@odata.etag":"W/\"1084677\"",
       "uniquename":"new_mycustombpf",
       "workflowid":"2669927e-8ad6-4f95-8a9a-f1008af6956f"
     }
   ]
  }
  
 • Kuruluş hizmetini kullanarak: Aşağıdaki kod örneğini kullanın:

  QueryExpression query = new QueryExpression
  {
    EntityName = "workflow",
    ColumnSet = new ColumnSet("uniquename"),
    Criteria = new FilterExpression
    {
      Conditions =
      {
        new ConditionExpression
        {
          AttributeName = "name",
          Operator = ConditionOperator.Equal,
          Values = { "My Custom BPF" }
        }
      }
    }
  };
  Workflow Bpf = (Workflow)_serviceProxy.RetrieveMultiple(query).Entities[0]; 
  

Note

İş süreci akışı varlıkları için IsBPFEntity özelliğinin değeri true olur. Aşağıdaki Web API'sı isteğini çalıştırarak örneğinizdeki tüm iş süreci akışı varlıklarını alabilirsiniz:

GET [Organization URI]/api/data/v9.0/EntityDefinitions?$select=SchemaName,LogicalName,DisplayName&$filter=IsBPFEntity eq true HTTP/1.1

İş süreci akışları için güvenliği yönetme

İş süreci akışı etkinleştirildiğinde iş süreci akışı örneklerini depolamak üzere otomatik olarak oluşturulan özel varlık, Common Data Service'teki diğer tüm özel varlıklar gibi standart güvenlik modeline uyar. Bunun anlamı, bu varlıklara verilen ayrıcalıkların iş süreci akışlarına ilişkin kullanıcı çalışma zamanı izinlerini tanımladığıdır.

Özel iş süreci akışı varlığı kuruluş kapsamına sahiptir. Bu varlık üzerindeki normal oluşturma, alma, güncelleştirme ve silme ayrıcalıkları, kullanıcıların kendilerine atanmış rolleri temel alabilecek izni tanımlar. Varsayılan olarak, iş süreci akışı özel varlığı oluşturulduğunda yalnızca Sistem Yöneticisi ve Sistem Özelleştiricisi güvenlik rollerine erişim verilir ve gerekirse diğer güvenlik rolleri için yeni iş süreci akışı varlığına açıkça izin vermeniz gerekir (örneğin, My Custom BPF).

Güvenlik Rolü yönetimi

İş süreci akışı varlık kayıtlarını (süreç örnekleri) oluşturma, alma, güncelleştirme ve silme

İş süreci akışı tanımı etkinleştirildiğinde otomatik olarak oluşturulan özel varlık, iş süreci akışı tanımı için tüm süreç örneklerini depolar. Özel varlık, Web API ve CRM 2011 uç noktasının kullanımıyla kayıtların (süreç örnekleri) standart programlama yoluyla oluşturulmasını ve yönetimini destekler.

Important

Bir varlık kaydı için başka bir süreç örneğine geçmek, bu bölümde sağlanan bilgiler kullanılarak yalnızca kullanıcı arabirimi (istemci) aracılığıyla veya programlama yoluyla yapıldığında desteklenir. Hedef varlık kaydı için programlama yoluyla süreçleri değiştirmek (etkin süreç örneği olarak başka bir iş süreci akışını ayarlamak) amacıyla artık SetProcess iletisini (SetProcess Action veya SetProcessRequest) kullanamazsınız.

S1: Firma, S2: Firma ve S3: Kişi olmak üzere üç aşaması olan “Özel BPF” Varlıklar arası iş işlemi akışımızın olduğu aşağıdaki örneği ele alalım.

Özel iş süreci akışı

İş süreci akışı varlığı için tüm kayıtları (örnekleri) alma

İş süreci akışı varlığınızın adı "new_mycustombpf" ise, aşağıdaki sorguyu kullanarak iş süreci akışı varlığınız için tüm kayıtları (süreç örneklerini) alabilirsiniz:

GET [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs HTTP/1.1 

Bu noktada, hiç örnek olmadığından yanıtınızda hiç örnek almayabilirsiniz. Bu isteği, bu konunun ilerleyen bölümlerinde iş süreci akışı tanımınızın bir örneğini oluşturduktan sonra çalıştırın.

Note

İş süreci akışı varlığınızın adını nasıl alacağınızı öğrenmek için, daha önceki İş süreci akışı varlığı bölümüne bakın.

İş süreci akışı kaydı (süreç örneği) oluşturma

Kullanıcı arabirimini kullanmadan bir varlık kaydı için başka bir iş süreci akışına geçmek istiyorsanız, program aracılığıyla bir iş süreci akışı varlık kaydı (süreç örneği) oluşturun.

İş süreci akışı varlık kaydını oluşturmak için, aşağıdaki değerleri belirtmelisiniz:

 • @odata.bind ek açıklamasını kullanıp tek değerli gezinti özelliğini ayarlayarak, iş süreci akışı varlık kaydını birincil varlık kaydıyla ilişkilendirin. İş süreci akışı tanımınızın birincil varlık kaydına işaret eden gezinti özelliğinin adını bulmak için CSDL $metadata belgesini kullanın.

 • @odata.bind ek açıklamasını kullanıp tek değerli gezinti özelliğini ayarlayarak, iş süreci akışı varlık kaydını iş süreci akışı tanımında belirtilen geçerli bir aşamayla ilişkilendirin. İş süreci akışı tanımınızın aşama kaydına işaret eden gezinti özelliğinin adını (normalde activestageid) bulmak için CSDL $metadata belgesini kullanın.

  Ayrıca aşağıdaki Web API'si isteğini kullanarak iş süreci akışı tanımının tüm aşamaları hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada iş süreci akışı tanımınızın kimliğinin 2669927e-8ad6-4f95-8a9a-f1008af6956f olduğu varsayılmıştır:

  İstek

  GET [Organization URI]/api/data/v9.0/processstages?$select=stagename&$filter=processid/workflowid eq 2669927e-8ad6-4f95-8a9a-f1008af6956f HTTP/1.1
  

  Response

  {
    "@odata.context": "[Organization URI]/api/data/v9.0/$metadata#processstages(stagename)",
    "value": [
      {
        "@odata.etag": "W/\"858240\"",
        "stagename": "S1",
        "processstageid": "9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b"
      },
      {
        "@odata.etag": "W/\"858239\"",
        "stagename": "S3",
        "processstageid": "a107e2fd-7543-4c1a-b6b4-b8060ecb1a1a"
      },
      {
        "@odata.etag": "W/\"858238\"",
        "stagename": "S2",
        "processstageid": "19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b"
      }
    ]
  }
  

Ardından bir hesap kaydı (Kimlik=a176be9e-9a68-e711-80e7-00155d41e206) için iş süreci akışı tanımınızın örneğini oluşturmak üzere aşağıdaki isteği kullanın. Burada etkin aşama olarak süreç örneğinin ilk aşaması olan S1 (Kimlik=9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b) ayarlanmıştır:

İstek

POST [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs HTTP/1.1 
Content-Type: application/json; charset=utf-8 
OData-MaxVersion: 4.0 
OData-Version: 4.0 
Accept: application/json 

{
  "bpf_accountid@odata.bind": "/accounts(a176be9e-9a68-e711-80e7-00155d41e206)",
  "activestageid@odata.bind": "/processstages(9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b)"  
}

Response

HTTP/1.1 204 No Content
OData-Version: 4.0
OData-EntityId: [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(cc3f721b-026e-e811-80ff-00155d513100)

İş süreci akışı tanımınızın örneğini oluştururken etkin aşama olarak ilk aşama *dışında bir aşama ayarlanmasını istiyorsanız, isteğinizde traversedpath değerini de sağlamalısınız. Geçilen yol (traversed path) virgülle ayrılmış süreç aşaması kimlikleri dizesidir ve iş süreci akışı örneğinin ziyaret edilen aşamalarını temsil eder. Aşağıdaki istek, bir hesap kaydı (Kimlik=679b2464-71b5-e711-80f5-00155d513100) için örnek oluşturur ve etkin aşama olarak ikinci aşamayı (S2) (Kimlik=19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b) ayarlar.

POST [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs HTTP/1.1 
Content-Type: application/json; charset=utf-8 
OData-MaxVersion: 4.0 
OData-Version: 4.0 
Accept: application/json 

{
  "bpf_accountid@odata.bind": "/accounts(679b2464-71b5-e711-80f5-00155d513100)",
  "activestageid@odata.bind": "/processstages(19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b)",
  "traversedpath":"9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b,19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b"  
}

İş süreci akışı kaydını (süreç örneği) güncelleştirme

Bir süreç örneğini güncelleştirerek sonraki veya önceki aşamaya geçebilir, süreç örneğini bırakabilir, süreç örneğini yeniden etkinleştirebilir veya süreç örneğini bitirebilirsiniz.

Aşama gezintisi

Farklı bir aşamaya gitmek için, süreç örneği kaydını güncelleştirerek etkin aşama kimliğini değiştirmeniz ve geçilen yolu buna uygun olarak güncelleştirmeniz gerekir. İş süreci akışı örneğini güncelleştirirken yalnızca bir sonraki veya bir önceki aşamaya geçmeniz gerektiğini unutmayın.

Aşama gezintisi yapmak için, güncelleştirmek istediğiniz iş süreci akışı örneğinin kimliğini bilmeniz gerekir. İş süreci akışınızın tüm örneklerini almak için, daha önceki İş süreci akışı varlığının tüm kayıtlarını (örneklerini) alma başlığına bakın.

Güncelleştirmek istediğiniz süreç örneği kimliğinin dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100 olduğunu varsayarak S1 olan etkin aşamayı S2 olarak güncelleştirmek için aşağıdaki isteği kullanın:

PATCH [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100) HTTP/1.1
Content-Type: application/json
OData-MaxVersion: 4.0
OData-Version: 4.0

{
  "activestageid@odata.bind": "/processstages(19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b)",
  "traversedpath": "9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b,19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b"
}

Süreç örneğinin durumunu değiştirme: Durdur, Yeniden Etkinleştir veya Bitir

Süreç örneğinin durumu şunlardan biri olabilir: _Etkin*, Bitti veya Durduruldu. Durum, süreç örneği kaydında aşağıdaki öznitelikler tarafından belirlenir:

 • statecode: Süreç örneğinin durumunu görüntüler.

  Value Label
  0 Etkin
  Kategori 1 Etkin değil
 • statuscode: Süreç örneğinin durumu hakkındaki bilgileri görüntüler.

  Value Label
  Kategori 1 Etkin
  2 Bitti
  3 Kesildi

Dolayısıyla, süreç örneğini Durdurmak için, aşağıdaki örneği kullanın ve statecode ile statuscode değerlerini uygun şekilde ayarlayın:

PATCH [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100) HTTP/1.1  
Content-Type: application/json  
OData-MaxVersion: 4.0  
OData-Version: 4.0 
 
{ 
  "statecode" : "1", 
  "statuscode": "3" 
}

Note

Bir süreç örneğini herhangi bir aşamada durdurabilirsiniz.

Benzer biçimde, süreç örneğini yeniden etkinleştirmek için, yukarıdaki kodda yer alan statecode ve statuscode değerlerini sırasıyla 0 ve 1 olarak değiştirin.

Son olarak, süreç örneğinin durumunu Bitti olarak ayarlamak için (bu yalnızca süreç örneğinin en son aşamasında mümkündür), yukarıdaki kodda yer alan statecode ve statuscode değerlerini sırasıyla 0 ve 2 olarak değiştirin.

Varlıklar arası gezinti

Bu örnekte çapraz varlık gezintisi için süreç örneğinin etkin aşaması olarak son aşamayı (S3) (Kimlik=a107e2fd-7543-4c1a-b6b4-b8060ecb1a1a) ayarlamalı, geçilen yolu buna göre güncelleştirmeli ve iş süreci akışı tanımına uygun olarak birincil varlık kaydı olarak bir kişi kaydı ayarlamalısınız.

PATCH [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100) HTTP/1.1  
Content-Type: application/json  
OData-MaxVersion: 4.0  
OData-Version: 4.0 
 
{
  "activestageid@odata.bind": "/processstages(a107e2fd-7543-4c1a-b6b4-b8060ecb1a1a)",
  "traversedpath":"9a9185f5-b75b-4bbb-9c2b-a6626683b99b,19a11fc0-3398-4214-8522-cb2a97f66e4b,a107e2fd-7543-4c1a-b6b4-b8060ecb1a1a",
  "bpf_contactid@odata.bind": "/contacts(0e3f10b0-da33-e811-80fc-00155d513100)"
}

İş süreci akışı kaydını (süreç örneği) silme

Aşağıdaki Web API'sı isteğini kullanın:

İstek

DELETE [Organization URI]/api/data/v9.0/new_mycustombpfs(dc2ab599-306d-e811-80ff-00155d513100) HTTP/1.1

Response

Kayıt varsa, silme işleminin başarılı olduğunu göstermek için 204 durum değeriyle normal bir yanıt alırsınız. Varlık bulunamazsa, 404 durum değeriyle bir yanıt alırsınız.

RetrieveProcessInstances ve RetrieveActivePath iletilerini kullanma

Tüm iş süreci tanımları genelinde bir varlık kaydının tüm iş süreci akışı örneklerini almak için RetrieveProcessInstances iletisini (RetrieveActivePath Function veya RetrieveProcessInstancesRequest) kullanın. Bir varlık için döndürülen iş süreci akışı örnekleri, örneğin modifiedon özniteliği temel alınarak sıralanır. Örneğin en son değiştirilen iş süreci akışı örneği, döndürülen koleksiyonun ilk kaydı olacaktır. En son değiştirilen iş süreci akışı örneği, varlık kaydı için kullanıcı arabiriminde etkin olan örnektir.

RetrieveProcessInstances iletisinin kullanılması sonucunda varlık kaydı için döndürülen her iş süreci akışı örnek kaydı, processstageid özniteliğinde etkin aşamanın kimliğini depolar. Bu kimlik, etkin aşamayı bulmak ve ardından önceki veya sonraki aşamaya geçmek için kullanılabilir. Bunu yapmak için, önce RetrieveActivePath iletisini (RetrieveActivePath Function veya RetrieveActivePathRequest) kullanarak iş süreci akışı örneğinin ve süreç akışı örneğinde var olan aşamaların etkin yolunu bulmanız gerekir.

İş süreci akışı örneğinin etkin aşama ve etkin yol bilgilerine sahip olduktan sonra, bu bilgileri kullanarak etkin yolda önceki veya sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Aşamalarda ileriye gitme işlemi sırayla yapılmalıdır; başka bir deyişle, etkin yolda yalnızca bir sonraki aşamaya ilerlemelisiniz.

Bu iki yöntemin kullanımını ve Kuruluş hizmeti'ni kullanarak aşama gezintisini gösteren eksiksiz bir örnek kod için bkz. Örnek: İş süreci akışlarıyla çalışma.

Varlık kaydını oluştururken iş süreci akışı uygulama

Bu bölümde Common Data Service'te oluşturulan yeni varlık kayıtlarına iş süreci akışlarını otomatik olarak uygulamaya yönelik varsayılan davranış hakkında bilgi sağlanır ve yeni varlık kayıtlarına seçtiğiniz iş süreci akışını uygulamak için bu davranışı nasıl geçersiz kılabileceğiniz açıklanır.

Varsayılan olarak, kendisine birden çok iş süreci akışı tanımlanmış olan bir varlık için, sistem yeni varlık kaydına iş süreci akışını uygularken aşağıdaki çok adımlı mantığı izler:

 1. İş süreci akışı tanım kayıtlarının Workflow.PrimaryEntity özniteliği temelinde, yeni varlık kaydına uygulanabilecek tüm iş süreci akışlarını belirleyin.
 2. Geçerli kullanıcının erişebildiği iş süreci akışı tanımlarını belirleyin. İş süreci akışına erişimi saptama ve yönetme hakkında bilgi için, bu konu başlığının önceki kısımlarında İş süreci akışları için güvenliği yönetme bölümüne bakın.
 3. Sistemdeki tüm iş süreci akışı tanımları varlık başına genel düzene tabidir. İş süreci akışının düzeni Workflow.ProcessOrder özniteliğinde depolanır. Varlığın iş süreci akışı tanımları bu düzene göre sıralanır ve sıralama değeri en düşük olan tanım seçilir.
 4. Son olarak, varlık kaydı bir iş uygulamasından (uygulama modülü) oluşturulduysa, yeni varlık kaydına otomatik olarak uygulanacak iş süreci akışını seçmek için bir filtreleme düzeyi daha uygulanır. Kullanıcılar bir uygulamada çalışırken iş uygulamasına atanmış olan güvenlik rollerinden dolayı yalnızca erişimleri olan ilgili varlıklara, iş süreci akışlarına, görünümlere ve formlara erişebilir.
  • İş uygulamasının hiç iş süreci akışı yoksa, iş süreci akışı 3. adımda açıklandığı gibi uygulanır.
  • İş uygulamasının bir veya birden çok iş süreci akışı varsa, yalnızca uygulamada var olan iş süreci akışları uygulanabilir. Bu durumda, kullanıcı bir iş uygulaması bağlamında çalışırken, 3. adımdaki iş süreci akışlarının listesi yine filtrelenerek uygulama modülünün içindeki iş uygulamasının parçası olan iş süreci akışları bırakılır ve bunlar süreç düzeni temelinde sıralanır.
  • İş uygulamasında varlık için iş süreci akışı yoksa veya kullanıcının erişebildiği bir iş süreci akışı yoksa, yeni varlık kaydına hiçbir iş süreci akışı uygulanmaz.

Yeni varlık kayıtlarına otomatik olarak iş süreci akışlarının varsayılan mantığını uygulamayı geçersiz kılabilirsiniz. Bunu yapmak için, yeni varlık kaydı oluştururken varlığın ProcessId özniteliğini şu değerlerden birine ayarlayın:

 • Yeni varlık kayıtlarına iş süreci akışı ayarlamayı atlamak için Guid.Empty olarak ayarlayın. Varlık kayıtlarını toplu olarak oluşturuyorsanız ama bunlara iş süreci akışı uygulanmasını istemiyorsanız, bunu yapmak isteyebilirsiniz.
 • Belirli bir iş süreci akışı varlığı ayarlayın (varlık başvurusu olarak). Bu durumda, sistem varsayılan mantık yerine belirtilen iş süreci akışını uygular.

Yeni varlık kaydını oluştururken ProcessId özniteliği için değer ayarlamazsanız, sistem daha önce açıklandığı gibi varsayılan mantığı uygular.

Note

Yeni varlık kayıtlarına otomatik olarak iş süreci akışlarının varsayılan mantığını uygulamanın geçersiz kılınması, yalnızca program aracılığıyla desteklenir. Kullanıcı arabirimini kullanarak bunu yapamazsınız.

İş süreci akışları için etkinleştirilen varlıklardaki süreçle ilgili eski öznitelikler (ProcessId, StageId ve TraversedPath gibi) zaten kullanımdan kaldırıldı. Hedef varlık kayıtları için süreçle ilgili bu eski özniteliklerin değiştirilmesi, iş süreci akışı durumunun tutarlılığını garanti etmez ve desteklenen bir senaryo **değildir*. İş süreci akışı varlığının özniteliklerinin, daha önce İş süreci akışı varlık kayıtlarını oluşturma, alma, güncelleştirme ve silme (süreç örnekleri) bölümünde açıklandığı gibi kullanılması önerilir

Bunun tek istisnası, yeni kayda iş süreci akışının varsayılan olarak uygulanmasını geçersiz kılmak için varlık kaydını oluştururken program aracılığıyla _ ProcessId* özniteliğini değiştirmektir. Bu, önceki bölümde Varlık kaydını oluştururken iş süreci akışını uygulama açıklanmıştır.

İş süreci akışları için istemci tarafı programlama desteği

Form betiklerinizde iş süreci akışlarıyla etkileşimli çalışmak için kullanabileceğiniz bir istemci tarafı nesnesi vardır. İş süreci akışları, kayda bir süreç uygulandığında, aşama değiştirildiğinde ya da durumu Active, Finished veya Aborted olarak değiştirildiğinde istemci tarafı olaylarını tetikler. Daha fazla bilgi: formContext.data.process (İstemci API başvurusu)

Maksimum işlem, aşama ve adım sayısı

Varlığa göre, etkinleştirilmiş iş süreci akışları sayısı üst sınırı için varsayılan değer 10'dur. Organization.MaximumActiveBusinessProcessFlowsAllowedPerEntity özniteliğini kullanarak farklı bir değer belirtebilirsiniz. Öte yandan değer 10'dan büyük olursa, süreçlerde geçiş yaptığınızda veya atanmış bir iş süreci akışı olan bir kaydı açtığınızda sisteminizin performansında düşüş yaşanabilir. Süreçler birden çok varlığa yayıldığında bu durum özellikle fark edilir olabilir.

Aşağıdaki ayarlar özelleştirilebilir değildir:

 • Süreçteki varlık başına aşama sayısı üst sınırı 30'dur.

 • Her aşamadaki adım sayısı üst sınırı 30'dur.

 • Süreç akışına katılabilen varlık sayısı üst sınırı da 5'tir.

Note

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).