Bir akışla ilgili sorunları gidermeTroubleshooting a flow

E-postada onarım ipuçlarıRepair tips in email

Akış başarısız olduğunda onarım ipuçları akış sahiplerine e-postayla gönderilir.Repair tips are sent to flow owners via email whenever a flow fails. Bu onarım ipucu e-postaları bazı hatalarla ilgili belirli, eyleme dönüştürülebilir geri bildirimler içerir.These repair tips emails contain specific, actionable feedback about certain errors. Örneğin, yaygın hatalardan biri Office 365 uygulamasında bir kişinin yöneticisini almaya çalışan bir akış oluşturulması ancak Azure Active Directory (Azure AD) uygulamasında yapılandırılmış bir yöneticinin olmamasıdır.For example, one common error is setting up a flow that attempts to get a person’s manager in Office 365—but there is no manager configured in Azure Active Directory (Azure AD). Bu veya başka bazı koşullar akışınızın başarısız olmasına neden olursa, aşağıdaki gibi bir onarım ipuçları e-postası alırsınız:If this or several other conditions cause your flow to fail, you get a repair tips email like this:

Onarım ipuçları

Onarım ipuçları e-postasında aşağıdaki bölümler bulunur:The repair tips email contains the following sections:

AdName AçıklamaDescription
ZamanTime Akışın ilk başarısız olduğu saati görüntüler.Displays the time the flow first failed.
OlanlarWhat happened Akışta hataya neden olan sorunun açıklamasını sağlar.Provides a description of the problem that caused the failure in the flow.
Nasıl düzeltebilirim?How do I fix Akışta hataya neden olan sorunu çözmeye yönelik ipuçları sağlar.Provides tips for resolving the issue that cause the failure in the flow.
Sorun Giderme İpuçlarıTroubleshooting Tips Akışın kaç kez başarısız olduğu gibi ayrıntılar ve aynı giriş verileriyle akışı yeniden deneme bağlantısı sağlar.Provides details including the number of times the flow failed, and a link to retry the flow with the same input data.

Raporlanan hataları düzeltmek için Akışımı düzelt'i seçin ve onarım ipuçları e-postasında verilen adımları izleyin.To fix the reported errors, select Fix my flow and follow the steps in the repair tips email.

Onarım ipuçları e-postaları isteğe bağlıdır.Repair tips emails are optional. Bunları almak istemiyorsanız, belirli bir akışın özellikler menüsünden bu özelliği kapatmanız yeterli olur.If you don't want to receive them, just turn them off from the properties menu for the specific flow.

Akışınız başarısız olursa sorun giderme işlemlerini doğrudan Power Automate hizmetinden de yapabilirsiniz.If your flow fails, you can also troubleshoot it directly in Power Automate. Burada birkaç yaygın hata senaryosu ve bunları düzeltme ipuçları verilmiştir.Here are a few common failure scenarios and tips on how to fix them.

Hatayı belirlemeIdentify the error

Bir akışı düzeltebilmek için önce akışın neden başarısız olduğunu belirlemeniz gerekir.Before you can fix a flow, you must identify why it failed. Web portalının üst kısmındaki bildirimler simgesine dokunun veya tıklayın (veya mobil uygulamadaki Etkinlik sekmesini açın) ve açılan listeden akışınıza tıklayın veya dokunun.Click or tap the notifications icon at the top of the web portal (or open the Activity tab in the mobile app), and then click or tap your flow in the list that appears.

Bildirimler

Akışla ilgili ayrıntılara ek olarak, en az bir adımda kırmızı bir ünlem işareti gösterilir.Details about the flow appear, and at least one step shows a red exclamation icon. Bu adımı açıp hata iletisini gözden geçirin.Open that step and review the error message.

Hata iletisi

Kimlik doğrulama hatalarıAuthentication failures

Çoğu durumda, akışların başarısız olmasının nedeni bir kimlik doğrulama hatasıdır.In many cases, flows fail because of an authentication error. Bu tür bir hata aldıysanız, hata iletisi Yetkisiz ifadesini içerir veya 401 ya da 403 hata kodu görüntülenir.If you have this type of error, the error message contains Unauthorized or an error code of 401 or 403 appears. Kimlik doğrulama hatalarını genellikle bağlantıyı güncelleştirerek düzeltebilirsiniz.You can usually fix an authentication error by updating the connection:

 1. Web portalının üst kısmından dişli simgesine tıklayarak veya dokunarak Ayarlar menüsünü açın ve Bağlantılar'a tıklayın.At the top of the web portal, click or tap the gear icon to open the Settings menu, and then click or tap Connections.

 2. Yetkisiz hata iletisinin görüntülendiği bağlantıya gidin.Scroll to the connection for which you saw the Unauthorized error message.

 3. Bağlantının yanında bulunan ve bağlantı kimliğinin doğrulanmadığıyla ilgili olan iletideki Parolayı doğrula bağlantısına tıklayın.Next to the connection, click or tap the Verify password link in the message about the connection not being authenticated.

 4. Görüntülenen yönergeleri izleyerek kimlik bilgilerinizi doğrulayın, akış çalıştırma hatasına dönün ve Yeniden gönder'e tıklayın veya dokunun.Verify your credentials by following the instructions that appear, return to your flow-run failure, and then click or tap Resubmit.

  Akışın beklendiği şekilde çalışması gerekir.The flow should now run as expected.

Eylem yapılandırmaAction configuration

Akış eylemlerinin ayarlardan birinin beklendiği şekilde çalışmaması da akışların başarısız olmasına yol açabilir.Flows also fail if a setting in an action of the flow doesn't function as expected. Böyle bir durumda, hata iletisi Hatalı istek veya Bulunamadı ifadesini içerir ya da 400 veya 404 hata kodu görüntülenir.In this case, the error message contains Bad request or Not found, or an error code of 400 or 404 appears.

Hata iletisi, hatanın nasıl düzeltileceğini belirtmelidir.The error message should specify how to correct the failure. Düzenle düğmesine tıklamanız veya dokunmanız ve ardından akış tanımındaki sorunu düzeltmeniz gerekir.You'll need to click or tap the Edit button and then correct the problem inside the flow definition. Güncelleştirilen akışı kaydedin ve sonra Yeniden gönder'e tıklayarak veya dokunarak güncel yapılandırmayla yeniden çalıştırmayı deneyin.Save the updated flow, and then click or tap Resubmit to try the run again with the updated configuration.

Diğer hatalarOther failures

500 veya 502 hata kodu görüntüleniyorsa hata geçicidir.If the error code 500 or 502 appears, the failure is temporary or transient. Akışı yeniden denemek için Yeniden gönder'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Resubmit to try the flow again.

Destekten veya topluluktan yardım almaGetting help from support or the community

Yardıma ihtiyacınız olduğunda Kendi Kendine Yardım seçeneklerimizi kullanabilir veya diğer kişilerden Yardım isteyebilirsiniz.When you need help, you can use our Self Help options, or you can Ask for help from others.

Kendi kendine yardımSelf help

 1. Destek sitesine gidin.Go to the support site.

 2. Kendi Kendine Yardım kategorisine gidin ve kendi kendine yardım seçeneklerinden birini belirtin.Go to the Self Help category and select one of the self-help options.

  Yardım isteyin bölümü.

Diğer kişilerden yardım istemeAsk for help from others

 1. Destek sitesine gidin.Go to the support site.

 2. Yardım isteyin bölümünde Desteğe Başvurun seçeneğini belirtin.Select Contact Support in the Ask for help section.

  Yardım isteyin bölümü.

 3. Sorun türü, Kategori ve **Hangi konuda yardıma ihtiyacınız olduğunu bize bildirin ** alanlarını doldurun ve Çözümlere bakın'ı seçin.Complete the Problem type, Category, and the Tell us what you need help with fields, and then select See solutions.

 4. Çözümler bölümünün siz Çözümlere bakın'ı seçtikten sonra görüntülendiğine dikkat edin.Notice that the Solutions section displays after you select See solutions. Bu bölümde karşılaştığınız sorunun çözümünde size yardımcı olacak bir sonuç listesi yer alır.It contains a list of results that you can use to help address the issue you're facing.

  Tümleşik yardımcı ayrıntıları

Bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, topluluğumuzdan ve Microsoft'tan yardım sağlanır.If you need help with an issue, help is available from our community and Microsoft.