Power Automate kullanmaya başlamaGet started with Power Automate

Hoş geldiniz!Welcome! Power Automate; dosyaları eşitlemek, bildirimler almak, verileri toplamak ve çok daha fazlası için sık kullandığınız uygulamalar ile hizmetler arasında otomatik iş akışları oluşturmanıza yardımcı olan bir hizmettir.Power Automate is a service that helps you create automated workflows between your favorite apps and services to synchronize files, get notifications, collect data and more.


Akış türleriTypes of flows

Power Automate, Power Platform uygulamasının yapı taşlarından biridir.Power Automate is one of the pillars of Power Platform. İş akışı ve süreç otomasyonu için bir düşük kod platformu sağlar.It provides a low code platform for workflow and process automation. Burada farklı akış türlerinin listesi verilmiştir:Here's a list of the different types of flows:

Akış türüFlow type Kullanım örneğiUse case HedefTarget
Otomatik akışlarAutomated flows Bir olay tarafından tetiklendikten sonra bir veya daha fazla görevi otomatik olarak gerçekleştiren bir akış oluşturun.Create a flow that performs one or more tasks automatically after it's triggered by an event. Bulut veya şirket içi hizmetleri için bağlayıcılar.Connectors for cloud or on-premises services.
Düğme akışlarıButton flows Yinelenen görevleri mobil cihazınız aracılığıyla istediğiniz yerden, istediğiniz zaman çalıştırın.Run repetitive tasks from anyplace, at any time, via your mobile device.
Zamanlanmış akışlarScheduled flows Bir veya birden çok görevi belirli bir zamanlamaya göre gerçekleştiren akışlar oluşturun.Create a flow that performs one or more tasks on a schedule.
İş süreci akışlarıBusiness process flows Kişilerin, kendilerini istenen sonuca götürmek için izleyecekleri bir adım kümesi tanımlayın.Define a set of steps for people to follow to take them to a desired outcome. İnsan süreçleriHuman processes
UI akışları (Önizleme)UI flows (Preview) Eski yazılımlarda el ile uygulanan adımları kaydedin ve otomatik olarak kayıttan yürütün.Record and automate the playback of manual steps on legacy software. API'leri olmayan masaüstü ve Web uygulamaları otomasyon için kullanılabilir.Desktop and Web applications that do not have APIs available for automation.

Tüm akışları Power Automate hizmetinin Akışlarım sekmesinde oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.You can create and manage all flows from the My flows tab in Power Automate.

Dynamics 365 müşterisiyseniz iş akışları, eylemler, mobil görev akışları ve iletişim kutularını içeren Klasik Common Data Service işlemlerini de biliyor olabilirsiniz.If you are a Dynamics 365 user, you may also be familiar with Classic Common Data Service processes which include, workflows, actions, mobile task flows, and dialogs.

İlk adım olarak kaydolmanız gerekir veya zaten bir Power Automate hesabınız varsa tabletinizde, masaüstü bilgisayarınızda ve hatta telefonunuzda oturum açabilirsiniz.The first step is to sign up, or, if you already have an account with Power Automate, sign in on your tablet, desktop computer, or even your phone.

Başlangıç sayfasını gözden geçirinCheck out the start page

Power Automate hizmetinin başlangıç sayfasında, çok çeşitli şablonları keşfedebilir ve Power Automate hizmetinin bazı temel özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.On the start page for Power Automate, you can explore a diverse set of templates and learn about the key features for Power Automate. Power Automate ile neler yapabileceğiniz ve bu uygulamanın işinizi ve hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceği hakkında hızlı bir fikir edinebilirsiniz.You can get a quick sense of what's possible and how Power Automate could help your business and your life.

Power Automate ile şunları yapabilirsiniz:With Power Automate, you can:

 • Kolayca şablonları ve hizmetleri arama.Easily search for templates and services.

  Akış başlangıç sayfası 1

 • En popüler hizmetler arasından seçim yapma.Choose from the most popular services.

  Akış başlangıç sayfası 2

 • Her akışa yönelik bir genel bakışı görüntüleme.See an overview of each flow.

  Akış başlangıç sayfası 3

Her şablon belirli bir amaç için tasarlanmıştır.Each template is designed for a specific purpose. Örneğin, patronunuzdan e-posta geldiğinde size kısa mesaj göndermeye, Twitter'daki potansiyel müşterileri Dynamics 365'e eklemeye veya dosyalarınızı yedeklemeye yönelik şablonlar vardır.For example, there are templates for sending you a text message when your boss emails you, adding Twitter leads to Dynamics 365, or backing up your files. Bu şablonlar buz dağının görünen ucudur.These templates are just the tip of the iceberg. Bunlar tam da ihtiyaç duyduğunuz süreçler için özelleştirilmiş akışlar oluşturmanız amacıyla ilham vermek için tasarlanmıştır.They're intended to inspire you to create customized flows for the exact processes you need.

İlk akışınızı oluşturmaCreate your first flow

 1. Sizin için kullanışlı olan bir şablon seçin.Select a template that's useful for you. Örneğin, E-postayla günlük anımsatıcılar alın basit bir şablondur:A simple template is Get daily reminders in Email:

  günlük anımsatıcı şablonu

 2. Devam'ı seçin.Select Continue.

  Bağlantı oluşturma

 3. Günlük anımsatıcının gönderileceği e-posta adreslerini girin.Enter the email addresses to which the daily reminder will be sent. Ardından, anımsatıcı iletisini girin.Next, enter the reminder message. Son olarak, Akış oluştur'u seçin ve ardından akışınızın beklendiği gibi çalıştığını doğrulayın.Finally, select Create flow, and then verify that your flow is running as expected.

  Bağlantı için kimlik bilgilerini sağlayın

  Not

  Akışı tetikleyen koşulları ve bu olayın sonucunda oluşan eylemi keşfedebilirsiniz.You can explore the conditions that trigger the flow and the action that results from that event. Akışı kendinize göre özelleştirmek için ayarlarla oynayabilirsiniz.Play around with the settings to make the flow your own. Hatta eylemler ekleyebilir veya silebilirsiniz.You can even add or delete actions.

 4. Bitti'yi seçin.Select Done.

Şablonlardan akışlar oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu öğreticiyi izleyin.Follow this tutorial to learn more about creating flows from templates.

Yaratıcı olunGet creative

Bir şablondan ilk akışınızı oluşturduğunuza göre, sıfırdan kendi akışlarınızı oluşturmak için Power Automate hizmetinin desteklediği 150'den fazla veri kaynağından herhangi birini kullanabilirsiniz.Now that you've created your first flow from a template, use any of the more than 150 data sources that Power Automate supports to create your own flows from scratch.

Akış oluşturma

Sıfırdan bir akış oluşturduğunuzda, iş akışının tamamını denetlersiniz.When you create a flow from scratch, you control the entire workflow. Başlamanız için birkaç fikir:Here are a few ideas to get your started:

Koda göz atmaPeek at the code

Akış oluşturmak için geliştirici olmanız gerekmez. Bununla birlikte Power Automate, akıştaki tüm eylemler ve tetikleyiciler için oluşturulan koda daha yakından bakmanızı sağlayan bir Koda göz at özelliği sağlar.You don't need to be a developer to create flows, however, Power Automate does provide a Peek code feature that allows anyone to take a closer look at the code that's generated for all actions and triggers in a flow. Koda göz atmak, tetikleyiciler ve eylemler tarafından kullanılan verileri daha net anlamanızı sağlayabilir.Peeking at the code could give you a clearer understanding of the data that's being used by triggers and actions. Power Automate tasarımcısının içinden sizin için oluşturulan koda göz atmak için aşağıdaki adımları izleyin:Follow these steps to peek at the code that's generated for your flows from within the Power Automate designer:

 1. Herhangi bir eylemin veya tetikleyicinin sağ üst köşesindeki ... menü öğesini seçin.Select the ... menu item at the top right corner of any action or trigger.

 2. Koda göz at'ı seçin.Select Peek code.

  Koda göz at

 3. Eylemlerin ve tetikleyicilerin tam JSON gösterimine dikkat edin.Notice the full JSON representation of the actions and triggers. Doğrudan girdiğiniz metinler gibi tüm girişleri ve kullanılan ifadeleri içerir.This includes all inputs, such as the text you enter directly, and expressions used. Burada ifadeleri seçebilir ve ardından bunları Dinamik İçerik ifade düzenleyicisine yapıştırabilirsiniz.You can select expressions here and then paste them into the Dynamic Content expression editor. Bu size beklediğiniz verilerin akışta var olduğunu doğrulamanın da bir yolunu sağlar.This can also give you a way to verify the data you expect is present in the flow.

  Koda göz at

Akışlarınızı kolayca bulmaFind your flows easily

Yaratıcılığınız harekete geçip fikirler akmaya başladığında birçok akış oluşturabilirsiniz.When your creative juices start flowing, you might create many flows. Kaygılanmayın, akışlarınızı kolayca bulabilirsiniz. Akışlarım, Ekip akışları, Bağlantılar veya Çözümler ekranın arama kutusunu kullanıp yalnızca girdiğiniz arama terimleriyle eşleşen akışları görüntülemeniz yeterli olur.Don't worry, finding your flows is easy - just use the search box on the My flows, Team flows, Connections, or Solutions screen to display only flows that match the search terms you enter.

Akışları filtreleme veya arama

Not

Arama filtresi yalnızca sayfaya yüklenen akışları bulur.The search filter only finds flows that have been loaded into the page. Akışınızı bulamazsanız, sayfanın alt kısmında Daha fazla yükle'yi seçin.If you don't find your flow, try selecting Load more at the bottom of the page.

Bir şeyler yanlış gittiğinde bildirim almaGet notifications when something's wrong

Son zamanlarda başarısız olan akışların listesini hızlıca görmek için Power Automate bildirim merkezini (tasarımcının sağ üst kısmında bulunur) kullanın.Use the Power Automate notification center (located at the top right of the designer) to quickly see a list of flows have failed recently. Bildirim merkezinde son zamanlarda başarısız olan akışların sayısını gösteren bir sayı görüntülenir.The notification center displays a number that indicates the number of flows that failed recently.

Son zamanlarda çalıştırılmış, bildirim göndermiş veya başarısız olmuş tüm akışlarınızı görmek için bildirim merkezinde Power Automate hizmetinin Etkinlik sayfasına gidebilirsiniz.From the notification center, you can navigate to the Activity page of Power Automate to see all your flows that recently ran, sent notifications, or failed.

Bildirim merkezi

Mobil uygulamayı kullanmaUse the mobile app

Android, iOS veya Windows Phone için Power Automate mobil uygulamasını indirin.Download the Power Automate mobile app for Android, iOS, or Windows Phone. Bu uygulama ile akış etkinliğini izleyebilir, akışlarınızı yönetebilir ve şablonlardan akışlar oluşturabilirsiniz.With this app, you can monitor flow activity, manage your flows and create flows from templates.

Yardımcı olmak için buradayızWe're here to help

Power Automate ile yapabileceklerinizi görmek için heyecanlanıyoruz ve mükemmel bir deneyim yaşadığınızdan emin olmak istiyoruz.We're excited to see what you do with Power Automate, and we want to ensure you have a great experience. Sorularınızı sormak ve fikirlerinizi paylaşmak için destekli öğrenim öğreticilerimize göz atın ve topluluğumuza katılın.Be sure to check out our guided learning tutorials and join our community to ask questions and share your ideas. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız destek ekibi ile iletişime geçin.Contact support if you run into any issues.