Katılımlı ve katılımsız UI akışlarını çalıştırmaRun attended and unattended UI flows

Bir UI akışı oluşturup test ettikten sonra bunu bir olaydan, zamanlamadan veya düğmeden çalıştırabilirsiniz.After you've created and tested a UI flow, you can run it from an event, schedule, or button. Bunun için UI akışınızı bir Otomatik akış, Düğme akışı, Zamanlanmış akış veya iş süreci akışı içine eklemeniz gerekir.To make this possible, add your UI flow to an Automated flow, a Button flow, a Scheduled flow, or a business process flow.

Ön koşullarPrerequisites

 • UI akışının Power Automate tarafından tetiklenebilmesi için cihazınızda şirket içi veri ağ geçidi olması gerekir.You need the on-premises data gateway for your device to have the UI flow triggered by Power Automate.

  Ağ geçidi, Power Automate ile cihazınız (UI akışınızın çalıştığı nokta) arasında kurumsal düzeyde güvenli bir bağlantı sağlar.The gateway is an enterprise-grade secure connection between Power Automate and your device (where your UI flow runs). Power Automate, şirket içi cihazınıza erişip UI akışlarınızı bir olay, zamanlama veya düğme ile tetiklemek için bu ağ geçidini kullanır.Power Automate uses the gateway to access your on-premises device so that it can trigger your UI flows from an event, schedule, or button.

 • İş veya okul hesabı.A work or school account.

  Önemli

  Ağ geçidini kurmak, Power Automate oturumu açmak ve Windows cihazınızda oturum açmak için aynı iş veya okul hesabını kullanmanız gerekir.You must use the same work or school account to set up the gateway, to sign into Power Automate, and to log into your Windows device.

UI akışınızı bir olay, düğme, zamanlama veya iş süreci akışından çalıştırmaRun your UI flow from an event, button, schedule, or business process flow

Bu örnekte otomatikleştirilmiş bir akış kullanarak yeni e-posta geldiğinde bir UI akışını tetikleyeceğiz.In this example we will use an automated flow to trigger a UI flow when a new email arrives.

 1. Power Automate adresine gider.Navigate to Power Automate.

 2. Sol gezinti çubuğunda Akışlarım'ı seçin.Select My flows in the left navigation bar.

 3. Yeni'yi ve ardından Otomatik - boş akış'ı seçin.Select New, and then select Automated-from blank.

  İpucu

  Gereksinimlerinize göre başka bir akış türü de seçebilirsiniz.You can choose any other type of flow to suit your needs.

 4. Akış adı kutusuna akış için bir ad girin.Give your flow a name in the Flow name box.

 5. "yeni e-posta" araması yapın ve tetikleyici listesinden Yeni bir e-posta geldiğinde (V3) seçeneğini belirleyin.Search for "new email", and then select When a new email arrives (V3) from the list of triggers.

  Tetikleyici seçinSelect a trigger

 6. Oluştur'u ve ardından Yeni adım'ı seçin.Select Create, and then select New step.

 7. UI akışları araması yapıp Eylemler listesinden Masaüstü için UI akışı çalıştır'ı seçin.Search for UI flows, and then select Run a UI flow for desktop from the list of Actions.

  Eylem aramaSearch action

 8. Ağ geçidi bilgilerini ve cihaz kimlik bilgilerini girin.Provide the gateway information and device credentials.

  Bu işlemleri her cihaz için yalnızca bir kez yapmanız gerekir.You'll have to do this once per device:

  • Ağ geçidi: Önceden oluşturduğunuz ağ geçidini seçin veya yeni ağ geçidi oluşturmak için Yeni ağ geçidi seçeneğini kullanın.Gateway: Select the gateway that you created earlier or use New gateway to create a new gateway.

  • Etki Alanı ve Kullanıcı Adı: Cihazdaki iş veya okul hesabını görüntüler.Domain and Username: Displays the work or school account from the device.

   Önemli

   Bu kimlik bilgilerini kullanarak cihazda oturum açabildiğinizden emin olun.Make sure you can login to the device using these credentials.

  • Parola: İş veya okul hesabınızın parolasını girin.Password: Provide your work or school account’s password.

   Bağlantı ayarlarıConnection settings

   İpucu

   Ağ geçidinizi görmüyorsanız bölgesi ağ geçidinin bulunduğu bölgeden farklı olan bir ortamda olabilirsiniz.If you don't see your gateway, you might be in an environment whose region is different from the gateway region. Daha fazla bilgi için ağ geçidi ad listesindeki Eksik ağ geçidinde sorun gider seçeneğini belirleyin.Select Troubleshoot a missing gateway in the gateway name list to learn more. Ağ geçidinizi doğrulayıp Power Automate bölgelerinin doğru bir şekilde eşlenmesini de sağlayabilirsiniz.You can also confirm your gateway and Power Automate regions are mapped correctly.

   İpucu

   Ağ geçidinizi görmüyorsanız farklı bir bağlantı seçmeniz gerekebilir.If you don't see your gateway, you might need to select a different connection. Bunun için Masaüstü için UI akışı çalıştır veya Web için UI akışı çalıştır kartının sağ üst köşesindeki ... simgesini seçip Bağlantılarım listesinden bağlantıyı seçin.To do this, select ... from the top right side of the Run a UI flow for desktop or Run a UI flow for Web card, and then select the connection from My connections.

   Yeni bağlantı seçmeSelect a new connection

 9. Önceden oluşturduğunuz UI akışını seçin.Select the UI flow that you previously created.

  UI akışını seçinSelect UI flow

 10. Otomatikleştirilmiş akışınızı kaydetmek için Kaydet'i seçin.Select Save to save your automated flow.

İpucu

Test etmeden önce, ağ geçidinizin çevrimiçi olduğunu doğrulayın.Before testing, confirm that your gateway is online. Gezinti bölmesinde Veri > Ağ geçitleri'ne gidin, ağ geçidi adını seçin, ... simgesine tıklayıp Ayrıntılar'a gidin ve ağ geçidi durumunun çevrimiçi olduğunu doğrulayın. Ağ geçidi durumu çevrimdışıysa cihazın açık ve internete bağlı olduğunu doğrulayın.Go to Data > Gateways on the navigation pane, select the gateway name, click on ... go to Details and verify if the gateway status is online.If the gateway status is offline, confirm that the device is turned on and connected to the Internet.

 1. Bir e-posta gönderip tetikleyerek akışınızı test edin.Test your flow by sending an email to trigger it. UI akışınız, kaydettiğiniz adımları oynatır.You will see your UI flow playing back the steps you recorded.

UI akışı çağıran başarılı bir çalıştırmaSuccessful run that calls a UI flow

İpucu

Akış çalışırken cihazınızı kullanmayın.Do not interact with your device while the flow runs.

Girişleri ve çıkışları kullanmaUse inputs and outputs

Bir UI akışında giriş ve çıkış tanımladıysanız bu girişlerle bilgi alışverişi yapabilirsiniz.When you define inputs and outputs within a UI flow, you can pass information from and to those inputs.

 1. UI akışını bir akışa eklediğinizde o UI akışında tanımlanmış olan girişlerin listesini görebilirsiniz.When you add a UI flow to a flow, you can see the list of inputs that were defined in the UI flow.

  UI akışı girişleriUI flow inputs

 2. UI akışındaki giriş alanlarını akışın önceki adımlarında belirtilen adımlarla doldurabilirsiniz.You can populate each input field in the UI flow with values from previous steps in the flow. Bunun için giriş alanını seçip belirteç seçicideki girişlerden seçim yapın.To do this, select the input field, and then select an input from the token picker.

 3. UI akışınızın çıkışlarını, akışın sonraki bölümlerinde yer alan eylemler için giriş olarak da kullanabilirsiniz.You can also use outputs from your UI flow as inputs for actions that appear later in the flow. Bunun için giriş alanını seçip belirteç seçicideki girişlerden seçim yapın.To do this, select the input field, and then select an input from the token picker.

UI akışlarını katılımlı veya katılımsız çalıştırmaRun UI flows unattended or attended

Oluşturduğunuz UI akışlarını katılımlı ya da katılımsız modda çalıştırırsınız.When you create UI flows, you run them either in attended or unattended mode. Katılımsız, kullanıcı gözetimi gerektirmeyen uygulamalar için uygundur.Unattended is best for applications that do not need human supervision.

UI akışları katılımsız modda çalıştırıldığında Windows 10, Windows Server 2016 veya Windows Server 2019 kullanan hedef cihazlarda otomatik olarak oturum açar.When running unattended, UI flows automatically signs into the target devices that run Windows 10, Windows Server 2016, or Windows Server 2019. Otomasyon tamamlandığında, UI akışları cihazdaki oturumu kapatır ve Power Automate'te etkinliğini raporlar.Once the automation completes, UI flows signs out from the device and reports its activity in Power Automate.

UI akışları, katılımlı modda çalışırken mevcut bir Windows kullanıcı oturumunu kullanır.When running attended, UI flows will use an existing Windows user session.

Akışa bir UI akışı eklediğinizde, UI akışınızı katılımlı modda mı yoksa katılımsız modda mı çalıştırmak istediğinizi seçebilirsiniz.When you add a UI flow to a flow, you can choose whether you want your UI flow to run attended or unattended. Katılımlı ve katılımsız modda çalıştırma arasındaki bazı önemli farklar aşağıda verilmiştir:Here are some key differences between attended and unattended runs:

Katılımsız modUnattended mode

Katılımsız UI akışlarının çalıştırılması için hedeflenen makinede tüm kullanıcı oturumlarının kapatılması ve makineni kullanılabilir olması gerekir.To run unattended UI flows, the target machine needs to be available with all users signed out.

Önemli

Kilitli Windows kullanıcı oturumları UI akışlarının çalışmasını engeller.Locked Windows user sessions will prevent UI flows from running.

UI akışları aşağıdakileri eylemleri gerçekleştirir:UI flows perform the following:

 1. UI akışı hedeflenen cihazlardaki Windows kullanıcı oturumlarını oluşturur, yönetir ve daha sonra serbest bırakır.UI flow creates, manages, and then releases the Windows user session on the target devices.

 2. Katılımsız UI akışları, ekranı kilitli cihazlarda çalışır, böylece akışın çalıştığını kimse göremez.Unattended UI flows run on devices with the screen locked so that no one can see the flow while it runs.

 3. Etkin bir Windows kullanıcı oturumu bulunuyorsa (kilitli olanlar da dahil) Windows 10 cihazları katılımsız olarak çalıştırılamaz.Windows 10 devices cannot run unattended if there are any active Windows user sessions present (even a locked one). Şu hatayı alacaksınız: UI akışı çalıştırılamıyor. Hedef cihazda etkin olmayan veya kilitli bir Windows kullanıcı oturumu var.You will receive this error: Cannot execute UI flow. There is a locked or an inactive Windows user session on the target device.

 4. Windows Server'da, UI akışınınkiyle ile aynı kullanıcıyla açık kilitli bir Windows kullanıcı oturumunuz varsa aynı hatayı alırsınız: UI akışı çalıştırılamıyor. Hedef cihazda etkin olmayan veya kilitli bir Windows kullanıcı oturumu var.On Windows Server, if you have a locked Windows user session open with the same user as the UI flow is supposed to run as, you will receive the same error: Cannot execute UI flow. There is a locked or inactive Windows user session on the target device.

Katılımlı modAttended mode

Katılımlı bir UI akışı çalıştırmak için bağlantınız için yapılandırılmış kullanıcının adıyla eşleşen etkin bir Windows kullanıcı oturumunuzun olması gerekir.To run an attended UI flow, you need to have an active Windows user session that matches the name of the user configured for your connection. Oturumun kilitlenmemesi gerekir.The session must not be locked.

Hedef makinede katılımcı bir UI akışı başladığında, çalıştırma tamamlanana kadar cihazınızla etkileşim kurmaktan kaçınmanızı öneririz.When an attended UI flow starts on the target machine, we recommend that you avoid interacting with your device until the run completes.

Aynı cihazda birden fazla UI akışı zamanlamaSchedule multiple UI flows on the same device

Bir veya daha fazla cihazda çalışacak birden fazla UI akışı çalıştırması zamanlayabilirsiniz.You can schedule multiple UI flows to run on one or more devices. Aynı cihazda çalışacak birden fazla UI akışı tetikleniyorsa Power Automate şu kuralları izler:If more than one UI flow is triggered to run on the same device, Power Automate will follow these rules:

 1. İlk UI akışı hedef cihazda çalışır.The first UI flow will run on the target device.

 2. Diğer UI akışlarını sıralayıp bunları UI akışları ve ağ geçidi ayrıntıları sayfasında Bekliyor olarak görüntüler.Queues other UI flows and displays them as Waiting in the UI flows and gateway details page.

 3. Her çalıştırma tamamlandığında sonraki UI akışını seçer.Picks the next UI flow when each run completes.

Not

Bu düzenleme kuralları, aynı cihazda farklı kullanıcılar tarafından zamanlanan UI akışları için geçerlidir.These orchestration rules apply to UI flow runs that are scheduled by any user scheduled by different users on the same device.

Önemli

Yürütme kuyruğunda çok fazla UI akışı varsa bir zaman aşımı oluşabilir.If there are too many UI flows in the execution queue a timeout might occur. Tetiklendikten sonra 30 dakika içinde çalışmayan UI akış çalıştırmaları başarısız olur.UI flow runs will fail if they don’t run within 30 minutes after being triggered.

Kümedeki ağ geçitleri arasında yük dengeleme istekleriLoad balance requests across gateways in a cluster

UI akış çalıştırmalarını bir kümedeki ağ geçitleri arasında eşit şekilde dağıtmayı da tercih edebilirsiniz.You can choose to distribute UI flow runs evenly across gateways in a cluster. Varsayılan olarak, yük dengeleme sırasında rastgele bir ağ geçidi seçilir.By default, the selection of a gateway during load balancing is random.

Küme oluşturmak üzere ağ geçidi eklemek için bu adımları izleyinFollow these steps to add a gateway to create a cluster

Not

Kümedeki çevrimdışı ağ geçidi üyeleri, performansı olumsuz yönde etkiler.Offline gateway members within a cluster will negatively impact performance. Bu üyeleri devre dışı bırakın veya kaldırın.Disable or remove these members.

Power Automate ağ geçidi ayrıntıları sayfasından yük dengeleme sağlamak için Veri -> Ağ geçitleri'ne gidip ağ geçidi kümenizi seçin.To provide load balancing from the Power Automate gateway details page, navigate to Data -> Gateways, and then select your gateway cluster.

Ağ geçidi ayrıntıları sayfasında Kümedeki tüm ağ geçitlerini çalıştır ayarını açın.In the gateway details page, toggle Run on all gateways in cluster. Bu sayede, UI akış çalıştırmaları bu kümedeki tüm ağ geçitlerine dağıtılır.This will distribute the UI flows runs on all the gateways within that cluster.

UI akış çalıştırmasını ağ geçidi kümesine dağıtmaDistribute UI flow run on gateway cluster

Önemli

Yerel Windows hesapları kullanıyorsanız kümedeki tüm makinelerin parolası aynı olan, aynı yerel hesaba sahip olması gerekir.If you are using local Windows accounts, all machines in the cluster must have the same local account with the same password. UI akış bağlantısını oluşturduğunuzda bu kimlik bilgilerini kullanın.Use these credentials when you create the UI flow connection. Active Directory'ye veya Azure AD'ye katılmış makineler kullanıyorsanız UI akış bağlantısında kullanacağınız kullanıcı hesabının, kümedeki tüm makinelere erişebildiğini doğrulayın.If you are using Active Directory or Azure AD joined machines, confirm that the user account you will be use in the UI flow connection can access all machines in the cluster.

Zaman aşımlarını önlemek ve yükü makineler arasında dağıtmak için en iyi uygulamalarBest practices to avoid timeouts and distribute load across machines

Birden çok UI akışı çalıştırmayı planlıyorsanız yükü dağıtmak ve aynı anda birden çok UI akışı çalıştığından, bunların hedef makineleri aşırı yüklemeden veya zaman aşımına uğratmadan başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için benimseyebileceğiniz pek çok strateji vardır.If you plan to run multiple UI flows, there are a set of strategies you can adopt to distribute load and ensure that all your UI flows run successfully without overloading the target machine(s) or running into timeouts because multiple UI flows are running at the same time. Şunlardan birini yapabilirsiniz:You can either:

 1. UI akışlarınızı günün farklı zamanlarda çalışacak şekilde planlama, yükü zamana dağıtma.Plan your UI flows to run at different times of the day, spreading your load over time. Bu yöntem, iş yüklerini çalıştırabilecek bir tane veya sınırlı sayıda makine kümeniz varsa ve UI akışlarınızı başlatan tetikleri denetleyebiliyorsanız en iyi şekilde çalışır.This works best if you have a single or a limited set of machines that can run workloads, and you can control the triggers (for example, scheduled flows) that start your UI flows.
 2. UI akışlarını özdeş yapılandırmalarla paralel olarak çalıştırabilen makine kümeleri oluşturma.Create clusters of machines that can run UI flows with identical configurations in parallel.
 3. Her biri farklı makineleri hedefleyen birden çok akış oluşturma.Create multiple flows that each use a separate connection to target different machines.

Bu stratejileri izleyerek, UI akışlarının aynı cihaz üzerinde çalışmak için rekabet etmesini ve bazı durumlarda zaman aşımlarından dolayı başarısız olmasını engelleyebilirsiniz.By following these strategies, you can avoid having UI flows competing to run on the same device and in some cases failing due to timeouts.

Not

UI akışlarını katılımsız modda çalıştırıyorsanız kuruluşunuzun paralel olarak çalıştırmayı planladığı UI akışı sayısını tahmin edip bu sayıyı temel alarak yeterli sayıda Katılımsız Eklenti satın almanız gerekir.If you are running UI flows in unattended mode, you will need to anticipate the number of UI flows your organization plans to run in parallel, and then purchase an adequate amount of Unattended Add-ons.

Başarısız UI akışlarını yeniden çalıştırmaRerun failed UI flows

Bir UI akışı başarısız olursa sorunu düzeltin ve yeniden çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin:If a UI flow run fails, correct the issue, and then try the following steps to rerun it:

 1. Ayrıntılar sayfasına gidip başarısız olan çalıştırmayı tespit edin.Go to the details page and identify the failed run.

 2. Eylem menüsünden Yeniden Gönder düğmesini seçin.Select the Resubmit button from the action menu.

Sorun gidermeTroubleshoot failures

 1. Katılımsız UI akışınız yeni oturum oluşturulamıyor iletisiyle başarısız olursa sorunu çözmek için şu adımları izleyin:If your unattended UI flow fails with the cannot create new session message, follow these steps to resolve the issue:

  • Windows 10'da, hedef cihazınızda kilitli veya kilidi açık olan etkin bir kullanıcı oturumunun olmadığını doğrulayın.On Windows 10, confirm that you don’t have an active user session locked or unlocked on your target device.
  • Windows Server 2016 veya Windows Server 2019'da, cihazınız için yapılandırılan etkin kullanıcı oturumu sayısı üst sınırına ulaşmadığınızı doğrulayın.On Windows Server 2016 or Windows Server 2019, confirm you haven’t reached the maximum number of active user sessions that's configured for your device. UI akışları, yeni oturumlar oluşturamıyorsa çalışamaz.UI flows won’t be able to run if it cannot create new sessions.
 2. UI akışlarını İngilizce dil desteği olmayan bir işletim sisteminde çalıştırıyorsanız ve 502 - Hatalı istek iletisini alırsanız UI akışlarınızı önizleme aşamasından yükseltme adımlarını izlediğinizi doğrulayın.If you are running UI flows on a non-English language operating system and you receive a 502 - Bad request message, confirm you have followed the steps to upgrade your UI flows from preview.

 3. Ağ geçidi durumu çevrimdışıysa, cihazın açık ve İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.If the gateway status is offline, confirm that the device is turned on and connected to the Internet. Ağ geçidi sorunlarını gidermeyi de deneyebilirsiniz.You may also troubleshoot the gateway.

 4. Ağ geçidi durumu çevrimiçiyse, aşağıdaki eylemleri deneyin:If the gateway status is online, try the following actions:

  • Cihazınızda UI akışları uygulamasının ve hizmetlerinin çalıştığını onaylayın.Confirm the UI flows app and services are running on your device.

  • Cihazınızda UI akışı hizmetini yeniden başlatın.Restart the UI flow service on your device.

Daha Fazla BilgiLearn more