Oturum açmış Power BI kullanıcılarını bulmaFind Power BI users that have signed in

Kuruluşunuzda yöneticisiyseniz ve Power BI'da kimin oturum açtığını görmek istiyorsanız Azure Active Directory erişim ve kullanım raporlarını kullanın.If you're an admin for your organization, and want to see who has signed into Power BI, use the Azure Active Directory access and usage reports.

Not

Oturum açma işlemleri raporu yararlı bilgiler sunar ancak her kullanıcının sahip olduğu lisans türünü tanımlamaz.The Sign-ins report provides useful info, but it doesn't identify the type of license for each user. Lisansları görüntülemek için Microsoft 365 yönetim merkezini kullanın.Use the Microsoft 365 admin center to view licenses.

GereksinimlerRequirements

Kullanıcılar, kendi oturum açma işlemlerinin raporunu görüntüleyebilir. Tüm kullanıcılarınızı kapsayan raporu görmek için şu rollerden birinde olmanız gerekir: Genel Yönetici, Güvenlik Yöneticisi, Güvenlik Okuyucusu, Genel Okuyucu veya Rapor Okuyucusu.Any user can view a report of their own sign-ins. To see a report for all users you must be in one of the following roles: Global Admin, Security Admin, Security Reader, Global Reader, or Report Reader.

Oturum açma işlemlerini görüntülemek için Azure Active Directory yönetim merkezini kullanmaUse the Azure Active Directory admin center to view sign-ins

Oturum açma etkinliğini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin.To view sign-in activity, follow these steps.

 1. Azure Active Directory yönetim merkezinde oturum açın ve ardından portal menüsünden Azure Active Directory'yi seçin.Sign in to the Azure Active Directory admin center, then select Azure Active Directory from the portal menu.

 2. Kaynak menüsünden İzleme > Oturum açma işlemleri'ni seçin.From the resource menu, select Monitoring > Sign-ins.

  Azure Active Directory yönetim merkezinin ekran görüntüsü. Oturum açma işlemleri seçeneği vurgulanmış.

 3. Varsayılan olarak tüm kullanıcıların ve uygulamaların son 24 saat içindeki oturum açma işlemleri gösterilir.By default, all sign-ins from the last 24 hours for all users and all applications are shown. Farklı bir zaman aralığı seçmek için çalışma bölmesinde Tarih'i seçip uygun zaman aralıklarından birini belirleyin.To select a different time period, select Date in the working pane and choose from the available time intervals. Yalnızca son yedi güne ait bilgiler kullanılabilir.Only info from the last seven days is available. Yalnızca Power BI ile ilgili oturum açma işlemlerini görüntülemek için filtre ekleyin.To see only sign-ins to Power BI, add filters. Filtre ekle'yi seçin, filtreleme ölçütü olarak Uygulama'yı ve ardından Uygula'yı seçin.Select Add filter > pick Application as the field to filter by, and select Apply. Çalışma bölmesinin üst tarafından Uygulama şununla başlar'ı seçip uygulama adını girin.Select Application starts with from the top of the working pane, and enter the app name. Uygula’yı seçin.Select Apply.

  Microsoft Power BI filtresi, hizmetle ilgili oturum açma etkinliğini gösterir.Microsoft Power BI filters to sign-in activity related to the service. Power BI Gateway filtresi, şirket içi veri ağ geçidiyle ilgili oturum açma etkinliğini gösterir.Power BI Gateway filters to sign-in activity specific to the on-premises data gateway.

  Oturum açma işlemleri filtresinin, Uygulamalar alanı vurgulanmış ekran görüntüsü.

Verileri dışarı aktarmaExport the data

Bir oturum açma raporunu iki biçimden biriyle indirebilirsiniz: CSV dosyası veya JSON dosyası.You can download a sign-in report in either of two formats: a CSV file, or a JSON file.

 1. Oturum açma işlemleri raporunun komut çubuğundan İndir'i seçip aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:From the command bar for the Sign-ins report, select Download and then select one of the following options:

  • O sırada filtrelenmiş veri için bir CSV dosyası indirmek için CSV.CSV to download a CSV file for the currently filtered data.

  • O sırada filtrelenmiş veri için bir JSON dosyası indirmek için JSON.JSON to download a JSON file for the currently filtered data.

 2. Bir dosya adı yazın ve İndir'i seçin.Type a file name, then select Download.

İndirme seçeneği vurgulanmış verileri dışarı aktarma özelliğinin ekran görüntüsü.

Veri saklamaData retention

Azure AD premium lisansına sahip olan kuruluşların haricinde oturum açma işlemleriyle ilgili veriler en fazla yedi gün saklanır.Sign-in-related data is available for up to seven days, unless your organization has an Azure AD premium license. Azure AD Premium P1 veya Azure AD Premium P2 kullanıyorsanız son 30 güne ait verileri görebilirsiniz.If you're using Azure AD Premium P1 or Azure AD Premium P2, you can see data for the past 30 days. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Active Directory rapor saklama ilkeleri.For more info, see Azure Active Directory report retention policies.

Sonraki adımlarNext steps

Kullanıcı etkinliğini denetlemeAudit user activity

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community