Power BI yönetimi nedir?What is Power BI administration

Power BI yönetimi, Power BI’ın nasıl çalıştığını denetleyen kuruluş genelindeki ayarların yönetimidir.Power BI administration is the management of the organization-wide settings that control how Power BI works. Yönetici rollerine atanan kullanıcılar kuruluş kaynaklarını yapılandırır, izler ve sağlar.Users that are assigned to admin roles configure, monitor, and provision organizational resources. Bu makalede çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak yönetim rolleri, görevleri ve araçlarına ilişkin genel bir bakış sunulmaktadır.This article provides an overview of administration roles, tasks, and tools to help you get started.

Kuruluş genelindeki ayarları gösteren, Power BI yönetim portalının ekran görüntüsü.

Kuruluşunuz için Power BI’ı yönetmek üzere birlikte çalışan birkaç rol vardır.There are several roles that work together to administer Power BI for your organization. Çoğu yönetici rolü Microsoft 365 yönetim merkezinden veya PowerShell kullanılarak atanır.Most admin roles are assigned in the Microsoft 365 admin center or by using PowerShell. Kapasite oluşturulduğunda, Power BI Premium Kapasitesi ve Power BI Embedded Kapasitesi yönetici rolleri atanır.The Power BI Premium Capacity and Power BI Embedded Capacity admin roles are assigned when the capacity is created. Yönetici rollerinin her biri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yönetici rolleri hakkında.To learn more about each of the admin roles, see About admin roles. Yönetici rollerini atamayı öğrenmek için bkz. Yönetici rolleri atama.To learn how to assign admin roles, see Assign admin roles.

Yönetici türüType of administrator Yönetim kapsamıAdministrative scope Power BI görevleriPower BI tasks
Genel yöneticiGlobal admin Microsoft 365Microsoft 365 Kuruluşun tüm yönetim özelliklerine sınırsız erişimi vardırHas unlimited access to all management features for the organization
Diğer kullanıcılara roller atarAssigns roles to other users
Faturalama yöneticisiBilling admin Microsoft 365Microsoft 365 Abonelikleri yönetmeManage subscriptions
Lisans satın almaPurchase licenses
Lisans yöneticisiLicense admin Microsoft 365Microsoft 365 Kullanıcılara lisans atayıp kaldırmaAssign or remove licenses for users
Kullanıcı yöneticisiUser admin Microsoft 365Microsoft 365 Kullanıcıları ve grupları oluşturup yönetmeCreate and manage users and groups
Kullanıcı parolalarını sıfırlamaReset user passwords
Power BI yöneticisiPower BI admin Power BI hizmetiPower BI service Power BI yönetim görevlerine tam erişimFull access to Power BI management tasks
Power BI özelliklerini etkinleştirip devre dışı bırakmaEnable and disable Power BI features
Kullanım ve performans raporu oluşturmaReport on usage and performance
Denetimi gözden geçirip yönetmeReview and manage auditing
Power BI Premium Kapasitesi yöneticisiPower BI Premium Capacity admin Tek bir Premium kapasiteA single Premium capacity Kapasiteye çalışma alanları atamaAssign workspaces to the capacity
Kapasitenin kullanıcı izinlerini yönetmeManage user permission to the capacity
Bellek kullanımını yapılandırmak için iş yüklerini yönetmeManage workloads to configure memory usage
Kapasiteyi yeniden başlatmaRestart the capacity
Power BI Embedded Kapasitesi yöneticisiPower BI Embedded Capacity admin Tek bir Embedded kapasitesiA single Embedded capacity Kapasiteye çalışma alanları atamaAssign workspaces to the capacity
Kapasitenin kullanıcı izinlerini yönetmeManage user permission to the capacity
Bellek kullanımını yapılandırmak için iş yüklerini yönetmeManage workloads to configure memory usage
Kapasiteyi yeniden başlatmaRestart the capacity

Yönetimsel görevler ve araçlarAdministrative tasks and tools

Power BI yöneticileri çoğunlukla Power BI yönetici portalında çalışır.Power BI admins work mostly in the Power BI admin portal. Yine de, ilgili araçları ve yönetici merkezlerini tanımanız gerekir.You should, however, be familiar with related tools and admin centers. Burada listelenen araçları kullanarak görevleri yapmak için gereken rolü belirlemek amacıyla yukarıdaki tabloya bakın.Look at the table above to determine which role is required to do tasks using the tools listed here.

AraçTool Tipik görevlerTypical tasks
Power BI Yönetici PortalıPower BI Admin portal Premium kapasite edinme ve birlikte çalışmaAcquire and work with Premium capacity
Hizmet kalitesi sağlamaEnsure quality of service
Çalışma alanlarını yönetmeManage workspaces
Power BI görsellerini yayımlamaPublish Power BI visuals
Power BI’yı diğer uygulamalara eklemek için kullanılan kodları doğrulamaVerify codes used to embed Power BI in other applications
Veri erişimi ve diğer sorunları gidermeTroubleshoot data access and other issues
Microsoft 365 yönetim merkeziMicrosoft 365 admin center Kullanıcıları ve grupları yönetmeManage users and groups
Lisansları satın alıp atamaPurchase and assign licenses
Kullanıcıların Power BI’ya erişmesini engellemeBlock users from accessing Power BI
Microsoft 365 Güvenlik ve Uyumluluk MerkeziMicrosoft 365 Security & Compliance Center Denetimi gözden geçirip yönetmeReview and manage auditing
Veri sınıflandırma ve izlemeData classification and tracking
Veri kaybı önleme ilkeleriData loss prevention policies
Bilgi idaresiInformation governance
Azure portalında Azure Active Directory (AAD)Azure Active Directory (AAD) in the Azure portal Power BI kaynaklarına koşullu erişimi yapılandırmaConfigure conditional access to Power BI resources
Power BI Embedded kapasitesi sağlamaProvision Power BI Embedded capacity
PowerShell cmdlet'leriPowerShell cmdlets Betikler aracılığıyla çalışma alanlarını ve Power BI’ın diğer yönlerini yönetmeManage workspaces and other aspects of Power BI through scripts
Yönetim API’leri ve SDK’sıAdministrative APIs and SDK Özel yönetici araçları oluşturun.Build custom admin tools. Örneğin, Power BI Desktop bu API’leri kullanarak yönetimle ilgili verileri temel alan raporlar oluşturabilir.For example, Power BI Desktop can use these APIs to build reports based on data related to administration.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI yönetimine dahil olan özellikler hakkında temel bilgilere sahip olduğunuza göre, daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makalelere başvurabilirsiniz:Now that you know the basics of what’s involved with Power BI administration, consult these articles to learn more: