Power BI'da kullanıcı etkinliklerini izlemeTrack user activities in Power BI

Power BI kiracınızdaki öğeler üzerinde gerçekleştirilen eylemleri ve bunları kimin yaptığını bilmek kuruluşunuzun mevzuata uygunluk ve kayıt yönetimi gibi gereksinimleri karşılamasına yardımcı olması konusunda kritik öneme sahip olabilir.Knowing who is taking what action on which item in your Power BI tenant can be critical in helping your organization fulfill its requirements, like meeting regulatory compliance and records management. Power BI'la kullanıcı etkinliğini izlemek için iki seçeneğiniz vardır: Power BI etkinlik günlüğü ve birleşik denetim günlüğü.With Power BI, you have two options to track user activity: The Power BI activity log and the unified audit log. Bu günlüklerin her ikisi de Power BI denetim verilerinin eksiksiz kopyasını içerir ama aşağıdaki tabloda özetlendiği gibi bazı önemli farklılıklar vardır.These logs both contain a complete copy of the Power BI auditing data, but there are several key differences, as summarized in the following table.

Birleşik denetim günlüğüUnified audit log Power BI etkinlik günlüğüPower BI activity log
Power BI denetim olaylarına ek olarak SharePoint Online, Exchange Online, Dynamics 365 ve diğer hizmetlerden olayları içerir.Includes events from SharePoint Online, Exchange Online, Dynamics 365, and other services in addition to the Power BI auditing events. Yalnızca Power BI denetim olaylarını içerir.Includes only the Power BI auditing events.
Yalnızca genel yöneticiler ve denetçiler gibi Yalnızca Görüntülenebilir Denetim Günlükleri ve Denetim Günlükleri izinleri olan kullanıcılar erişebilir.Only users with View-Only Audit Logs or Audit Logs permissions have access, such as global admins and auditors. Genel yöneticilerin ve Power BI hizmeti yöneticilerinin erişimi vardır.Global admins and Power BI service admins have access.
Genel yöneticiler ve denetçiler Microsoft 365 Güvenlik Merkezi'ni ve Microsoft 365 Uyumluluk Merkezi'ni kullanarak birleşik denetim günlüğünde arama yapabilir.Global admins and auditors can search the unified audit log by using the Microsoft 365 Security Center and the Microsoft 365 Compliance Center. Henüz etkinlik günlüğünde arama yapmaya yönelik kullanıcı arabirimi yoktur.There's no user interface to search the activity log yet.
Genel yöneticiler ve denetçiler Microsoft 365 Yönetim API’lerini ve cmdlet’leri kullanarak denetim günlüğü girişlerini indirebilir.Global admins and auditors can download audit log entries by using Microsoft 365 Management APIs and cmdlets. Genel yöneticiler ve Power BI hizmeti yöneticileri Power BI REST API'sini ve yönetim cmdlet'ini kullanarak etkinlik günlüğü girdilerini indirebilir.Global admins and Power BI service admins can download activity log entries by using a Power BI REST API and management cmdlet.
Denetim verilerini 90 gün süreyle tutarKeeps audit data for 90 days Etkinlik verilerini 30 gün süreyle tutar (genel önizleme).Keeps activity data for 30 days (public preview).
Kiracı farklı bir Azure bölgesine taşınsa bile denetim verilerini korur.Retains audit data, even if the tenant is moved to a different Azure region. Kiracı farklı bir Azure bölgesine taşındığında etkinlik verilerini korumaz.Doesn't retain activity data when the tenant is moved to a different Azure region.

Ekinlik günlüğünü kullanmaUse the activity log

Not

Microsoft Cloud Deutschland için etkinlik günlüğü desteği sunulmaz.Activity logging isn't supported for Microsoft Cloud Deutschland. Almanya için buluta yönelik hizmet sınırlamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Almanya Bulut müşterileri için Power BI hakkında Sık Sorulan Sorular.Learn more about service limitations for the Germany cloud in Frequently Asked Questions for Power BI for Germany Cloud customers.

Power BI hizmeti yöneticisi olarak, Power BI etkinlik günlüğüne dayalı özel raporları kullanarak tüm Power BI kaynakları için kiracı düzeyinde kullanımı analiz edebilirsiniz.As a Power BI service admin, you can analyze usage for all Power BI resources at the tenant level by using custom reports based on the Power BI activity log. REST API veya PowerShell cmdlet'i kullanarak etkinlikleri indirebilirsiniz.You can download the activities by using a REST API or PowerShell cmdlet. Ayrıca etkinlik verilerini tarih aralığına, kullanıcıya ve etkinlik türüne göre filtreleyebilirsiniz.You can also filter the activity data by date range, user, and activity type.

Etkinlik günlüğü gereksinimleriActivity log requirements

Power BI etkinlik günlüğüne erişmek için şu gereksinimleri karşılamanız gerekir:You must meet these requirements to access the Power BI activity log:

 • Genel yönetici veya Power BI hizmeti yöneticisi olmalısınız.You must either be a global admin or a Power BI service admin.
 • Power BI Yönetim cmdlet'lerini yerel olarak yüklediniz veya Azure Cloud Shell'de Power BI Yönetim cmdlet'lerini kullandınız.You have installed the Power BI Management cmdlets locally or use the Power BI Management cmdlets in Azure Cloud Shell.

ActivityEvents REST API'siActivityEvents REST API

Etkinlik olaylarını blob deposuna veya SQL veritabanına aktarmak için Power BI REST API'lerine dayalı bir yönetim uygulaması kullanabilirsiniz.You can use an administrative application based on the Power BI REST APIs to export activity events into a blob store or SQL database. Ardından dışarı aktarılan verilerin üzerinde özel bir kullanım raporu oluşturabilirsiniz.You can then build a custom usage report on top of the exported data. ActivityEvents REST API çağrısında başlangıç tarihiyle bitiş tarihini ve isteğe bağlı olarak etkinlikleri etkinlik türüne veya kullanıcı kimliğine göre seçmek üzere bir filtre belirtmeniz gerekir.In the ActivityEvents REST API call, you must specify a start date and end date and optionally a filter to select activities by activity type or user ID. Etkinlik günlüğü çok büyük miktarlarda veri içerebildiğinden ActivityEvents API'si şu anda istek başına yalnızca bir günlük verileri indirmeyi destekler.Because the activity log could contain a large amount of data, the ActivityEvents API currently only supports downloading up to one day of data per request. Diğer bir deyişle, aşağıdaki örnekte olduğu gibi başlangıç tarihiyle bitiş tarihinde aynı gün belirtilmelidir.In other words, the start date and end date must specify the same day, as in the following example. DateTime değerlerini UTC biçiminde belirttiğinizden emin olun.Make sure you specify the DateTime values in UTC format.

https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/activityevents?startDateTime='2019-08-31T00:00:00'&endDateTime='2019-08-31T23:59:59'

Girdi sayısı çok fazlaysa ActivityEvents API'si yalnızca 5.000 - 10.000 dolayında girdi ve bir devamlılık belirteci döndürür.If the number of entries is large, the ActivityEvents API returns only around 5,000 to 10,000 entries and a continuation token. Sonraki girdi kümesini almak için devamlılık belirteciyle ActivityEvents API’sini yeniden çağırın. Tüm girdileri alana kadar ve artık devamlılık belirteci almadığınız aşamaya kadar bu şekilde devam edin.Call the ActivityEvents API again with the continuation token to obtain the next batch of entries, and so forth, until you have retrieved all entries and no longer receive a continuation token. Aşağıdaki örnekte devamlılık belirtecinin nasıl kullanılacağı gösterilir.The following example shows how to use the continuation token.

https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/activityevents?continuationToken='%2BRID%3ARthsAIwfWGcVAAAAAAAAAA%3D%3D%23RT%3A4%23TRC%3A20%23FPC%3AARUAAAAAAAAAFwAAAAAAAAA%3D'

Döndürülen girdilerin sayısından bağımsız olarak, sonuçlar devamlılık belirteci içeriyorsa kalan verileri almak için bu belirteci kullanarak API’yi yeniden çağırın ve devamlılık belirtecinin döndürülmediği aşamaya kadar bunu sürdürün.Regardless of the number of entries returned, if the results include a continuation token, make sure you call the API again using that token to retrieve the remaining data, until a continuation token is no longer returned. Hiçbir olay girdisi kalmadığında bile devamlılık belirtecinin döndürüldüğü durumlar olabilir.It can happen that a call even returns a continuation token without any event entries. Aşağıdaki örnekte yanıtta döndürülen devamlılık belirteciyle nasıl döngü yapıldığı gösterilir:The following example shows how to loop with a continuation token returned in the response:

while(response.ContinuationToken != null)
{
  // Store the activity event results in a list for example
  completeListOfActivityEvents.AddRange(response.ActivityEventEntities);

  // Make another call to the API with continuation token
  response = GetPowerBIActivityEvents(response.ContinuationToken)
}
completeListOfActivityEvents.AddRange(response.ActivityEventEntities);

Not

Tüm etkinliklerin görünmesi 24 saate kadar beklemeniz gerekebilir. Ancak genelde tüm veriler çok daha erken sunulur.It can take up to 24 hours for all events to show up, though full data is typically available much sooner.

Power BI REST API’sini kullanmaya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Power BI REST API’si başvuru belgelerinde sunulan ve denetim etkinliği olaylarını almaya ilişkin örnekleri içeren Yönetici - Etkinlik Olaylarını Alma bölümüne bakın.To learn more about using the Power BI REST API, including examples of how to get audit activity events, see Admin - Get Activity Events in the Power BI REST API reference documentation.

Get-PowerBIActivityEvent cmdlet'iGet-PowerBIActivityEvent cmdlet

PowerShell için Power BI Yönetim cmdlet’lerini kullanarak etkinlik olaylarını indirin.Download activity events by using the Power BI Management cmdlets for PowerShell. Get-PowerBIActivityEvent cmdlet’i devamlılık belirtecini sizin için otomatik olarak işler.The Get-PowerBIActivityEvent cmdlet automatically handles the continuation token for you. Get-PowerBIActivityEvent cmdlet'i ActivityEvents REST API'siyle aynı kısıtlamalarla StartDateTime ve EndDateTime parametrelerini alır.The Get-PowerBIActivityEvent cmdlet takes a StartDateTime and an EndDateTime parameter with the same restrictions as the ActivityEvents REST API. Diğer bir deyişle başlangıç tarihi ile bitiş tarihi aynı tarih değerine başvurmalıdır çünkü bir kerede yalnızca bir günlük etkinlik verilerini alabilirsiniz.In other words, the start date and end date must reference the same date value because you can only retrieve the activity data for one day at a time.

Aşağıdaki betik Power BI etkinliklerinin nasıl indirileceğini gösterir.The following script demonstrates how to download all Power BI activities. Tek tek etkinlik özelliklerine kolay erişim için komut sonuçlar JSON'dan .NET nesnelerine dönüştürür.The command converts the results from JSON into .NET objects for straightforward access to individual activity properties. Bu örnekler, hiçbir etkinliği kaçırmamanız için bir güne ilişkin en küçük ve en büyük zaman damgalarını gösterir.These examples show the smallest and largest timestamps possible for a day to ensure no events are missed.

Login-PowerBI

$activities = Get-PowerBIActivityEvent -StartDateTime '2019-08-31T00:00:00' -EndDateTime '2019-08-31T23:59:59' | ConvertFrom-Json

$activities.Count
$activities[0]

Etkinlik verilerini filtrelemeFilter activity data

Etkinlik verilerini etkinlik türüne ve kullanıcı kimliğine göre filtreleyebilirsiniz.You can filter activity events by activity type and user ID. Aşağıdaki betik yalnızca ViewDashboard etkinliğine ilişkin olay verilerinin nasıl indirileceğini gösterir.The following script demonstrates how to download only the event data for the ViewDashboard activity. Desteklenen parametreler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Get-Help Get-PowerBIActivityEvent komutunu kullanın.For additional information about supported parameters, use the command Get-Help Get-PowerBIActivityEvent.

Login-PowerBI

$activities = Get-PowerBIActivityEvent -StartDateTime '2019-08-31T00:00:00' -EndDateTime '2019-08-31T23:59:59' -ActivityType 'ViewDashboard' | ConvertFrom-Json

$activities.Count
$activities[0]

Not

Power BI etkinlik günlüğü olaylarının nasıl filtreleneceği ve alınacağı hakkında bilgi edinmenize yardımcı olması için bir Power BI örneği sağlanmıştır.A PowerShell sample is available to help you learn how to filter and retrieve Power BI activity log events. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI etkinlik günlüğüne erişme.For more information, see Access the Power BI activity log.

Denetim günlüğünü kullanmaUse the audit log

Göreviniz Power BI ve Microsoft 365'te kullanıcı etkinliklerini izlemekse, Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi'deki denetim özelliğiyle çalışır veya PowerShell'i kullanırsınız.If your task is to track user activities across Power BI and Microsoft 365, you work with auditing in the Office 365 Security & Compliance Center or use PowerShell. Denetim, Power BI'ı desteklemek için otomatik olarak sağlanan Exchange Online'ın işlevselliğine dayanır.Auditing relies on functionality in Exchange Online, which is automatically provisioned to support Power BI.

Denetim verilerini tarih aralığına, kullanıcıya, panoya, rapora, veri kümesine ve etkinlik türüne göre filtreleyebilirsiniz.You can filter the audit data by date range, user, dashboard, report, dataset, and activity type. İsterseniz etkinlikleri csv (virgülle ayrılmış değer) dosyası halinde indirerek çevrimdışı analiz gerçekleştirebilirsiniz.You can also download the activities in a csv (comma-separated value) file to analyze offline.

Denetim günlüğü gereksinimleriAudit log requirements

Denetim günlüklerine erişmek için şu gereksinimleri karşılamanız gerekir:You must meet these requirements to access audit logs:

 • Denetim günlüğüne erişmek için genel yönetici olmanız veya size Exchange Online'da Denetim Günlükleri veya Yalnızca Görüntülemeli Denetim Günlükleri rolü atanmış olması gerekir.You must either be a global admin or assigned the Audit Logs or View-Only Audit Logs role in Exchange Online to access the audit log. Varsayılan olarak, bu roller Exchange yönetim merkezinin İzinler sayfasında Uyumluluk Yönetimi ve Kuruluş Yönetimi rol gruplarına atanır.By default, the Compliance Management and Organization Management role groups come with these roles assigned on the Permissions page in the Exchange admin center. Denetim günlüklerini görüntüleyebilen roller hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Denetim günlüğünü aramaya ilişkin gereksinimler.For more information about the roles that can view audit logs, see Requirements to search the audit log.

  Yönetici olmayan hesapların denetim günlüğüne erişmesini sağlamak için kullanıcıyı bu rol gruplarından birine üye olarak ekleyin.To provide non-admin accounts with access to the audit log, add the user as a member of one of these role groups. Bunu başka bir şekilde yapmak isterseniz, Exchange yönetim merkezinde özel bir rol grubu oluşturabilir, bu gruba Denetim Günlükleri veya Yalnızca Görüntülemeli Denetim Günlükleri rolünü atayabilir ve sonra da yönetici olmayan hesabı yeni rol grubuna ekleyebilirsiniz.If you want to do it another way, you can create a custom role group in the Exchange admin center, assign the Audit Logs or View-Only Audit Logs role to this group, and then add the non-admin account to the new role group. Daha fazla bilgi için bkz. Exchange Online'da rol gruplarını yönetme.For more information, see Manage role groups in Exchange Online.

  Microsoft 365 yönetim merkezinden Exchange yönetim merkezine erişemiyorsanız, https://outlook.office365.com/ecp adresine gidin ve kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın.If you can't access the Exchange admin center from the Microsoft 365 admin center, go to https://outlook.office365.com/ecp and sign in using your credentials.

 • Denetim günlüğüne erişiminiz varsa ancak genel yönetici veya Power BI hizmeti yöneticisi değilseniz Power BI Yönetim portalına erişemezsiniz.If you have access to the audit log but aren't a global admin or Power BI Service admin, you can't get to the Power BI Admin portal. Bu durumda doğrudan Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi bağlantısını kullanın.In this case, use a direct link to the Office 365 Security & Compliance Center.

Denetim günlüklerinize erişmeAccess your audit logs

Günlüklere erişmek için öncelikle Power BI'da günlüğe kaydetme özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.To access logs, first make sure to enable logging in Power BI. Daha fazla bilgi için yönetici portalı belgelerinin Denetim günlükleri bölümüne bakın.For more information, see Audit logs in the admin portal documentation. Denetimi etkinleştirdikten sonra denetim verilerini görüntülemek için 48 saate kadar beklemeniz gerekebilir.There can be up to a 48-hour delay between the time you enable auditing and when you can view audit data. Verileri hemen göremiyorsanız denetim günlüklerini daha sonra denetleyin.If you don't see data immediately, check the audit logs later. Denetim günlüklerini görüntüleme izni alma ile günlüklere erişebilme arasında da benzer bir gecikme olabilir.There can be a similar delay between getting permission to view audit logs and being able to access the logs.

Power BI denetim günlüklerine doğrudan Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi'nden erişebilirsiniz.The Power BI audit logs are available directly through the Office 365 Security & Compliance Center. Power BI yönetici portalında doğrudan bir bağlantı da mevcuttur:There's also a link from the Power BI admin portal:

 1. Power BI'da sağ üst köşedeki dişli simgesini ve ardından Yönetici portalı 'nı seçin.In Power BI, select the gear icon in the upper-right corner, then select Admin portal .

  Yönetim portalı seçeneği öne çıkarılmış dişli açılan menüsünün ekran görüntüsü.

 2. Denetim günlükleri 'ni seçin.Select Audit logs .

 3. Microsoft 365 Yönetim Merkezi’ne gidin ’i seçin.Select Go to Microsoft 365 Admin Center .

  Denetim günlükleri seçeneği ve Microsoft 365 Yönetim Merkezi’ne Git seçeneklerinin öne çıkarıldığı Yönetim portalı ekran görüntüsü.

Yalnızca Power BI etkinliklerinde arama yapmaSearch only Power BI activities

Aşağıdaki adımları izleyerek sonuçları yalnızca Power BI etkinlikleriyle sınırlayabilirsiniz.Restrict results to only Power BI activities by following these steps. Etkinlik listesi için bu makalenin devamındaki Power BI tarafından denetlenen etkinlikler listesine bakın.For a list of activities, see the list of activities audited by Power BI later in this article.

 1. Denetim günlüğü arama sayfasının Ara bölümünde Etkinlikler açılan menüsünü seçin.On the Audit log search page, under Search , select the drop-down for Activities .

 2. Power BI etkinlikleri 'ni seçin.Select Power BI activities .

  Power BI etkinliklerinin vurgulandığı Denetim günlüğü aramasının ekran görüntüsü.

 3. Dışındaki herhangi bir alanı seçerek seçim kutusunu kapatın.Select anywhere outside of the selection box to close it.

Aramalarınız yalnızca Power BI etkinliklerini döndürür.Your searches will only return Power BI activities.

Denetim günlüklerinde tarihe göre arama yapmaSearch the audit logs by date

Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi alanlarını kullanarak günlüklerde tarihe göre arama yapabilirsiniz.You can search the logs by date range using the Start date and End date fields. Son yedi gün varsayılan seçimdir.The default selection is the past seven days. Ekranda tarih ve saat Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) biçiminde gösterilir.The display presents the date and time in Coordinated Universal Time (UTC) format. Belirtebileceğiniz maksimum tarih aralığı 90 gündür.The maximum date range that you can specify is 90 days.

Seçilen tarih aralığı 90 günden fazlaysa bir hata alırsınız.You'll receive an error if the selected date range is greater than 90 days. 90 gün olan maksimum tarih aralığını kullanıyorsanız Başlangıç tarihi için içinde bulunduğunuz saati seçin.If you're using the maximum date range of 90 days, select the current time for Start date . Bunu yapmamanız halinde başlangıç tarihinin bitiş tarihinden daha erken olduğunu belirten bir hata alırsınız.Otherwise, you'll receive an error saying that the start date is earlier than the end date. Denetimi son 90 gün içinde etkinleştirdiyseniz tarih aralığının başlangıç tarihi, denetimin etkinleştirildiği tarihten önceki bir gün olamaz.If you've turned on auditing within the last 90 days, the date range can't start before the date that auditing was turned on.

Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi seçeneklerinin vurgulandığı Denetim günlüğü aramasının ekran görüntüsü.

Denetim günlüklerinde kullanıcılara göre arama yapmaSearch the audit logs by users

Denetim günlüğü girişlerinde, gerçekleştirilen etkinlikler için belirli kullanıcılara göre arama yapabilirsiniz.You can search for audit log entries for activities done by specific users. Kullanıcılar alanına bir veya daha fazla kullanıcı adı girin.Enter one or more user names in the Users field. Kullanıcı adı bir e-posta adresine benzer.The user name looks like an email address. Bu, kullanıcıların Power BI’da oturum açtığı hesaptır.It's the account that users log into Power BI with. Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılara (ve hizmet hesaplarına) ait girişleri döndürmek için bu kutuyu boş bırakın.Leave this box blank to return entries for all users (and service accounts) in your organization.

Kullanıcıların vurgulandığı Denetim günlüğü aramasının ekran görüntüsü.

Arama sonuçlarını görüntülemeView search results

Ara ’yı seçtikten sonra arama sonuçları yüklenir.After you select Search , the search results load. Birkaç dakika sonra Sonuçlar altında gösterilir.After a few moments, they display under Results . Arama tamamlandığında bulunan sonuç sayısı ekranda gösterilir.When the search finishes, the display shows the number of results found. Denetim günlüğü araması en fazla 1000 olay gösterir.Audit log search displays a maximum of 1000 events. Arama ölçütlerine uyan 1000’den fazla olay varsa, uygulama en yeni 1000 olayı gösterir.If more than 1000 events meet the search criteria, the app displays the newest 1000 events.

Ana sonuçları görüntülemeView the main results

Sonuçlar alanı bu arama sonucunda döndürülen olaylar hakkında bilgiler içerir.The Results area has the following information for each event returned by the search. Sonuçları sıralamak için Sonuçlar bölümündeki sütun başlıklarından birini seçin.Select a column header under Results to sort the results.

ColumnColumn TanımDefinition
TarihDate Olayın gerçekleştiği tarih ve saat (UTC biçiminde).The date and time (in UTC format) when the event occurred.
IP adresiIP address Günlüğe kaydedilen etkinlik için kullanılan cihazın IP adresi.The IP address of the device used for the logged activity. Uygulama, IP adresini IPv4 veya IPv6 adresi biçiminde gösterir.The app displays the IP address in either an IPv4 or IPv6 address format.
KullanıcıUser Olayı tetikleyen eylemi gerçekleştiren kullanıcı (veya hizmet hesabı).The user (or service account) who performed the action that triggered the event.
EtkinlikActivity Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen etkinlik.The activity performed by the user. Bu değer, Etkinlikler açılan listesinde seçtiğiniz etkinliklere karşılık gelir.This value corresponds to the activities that you selected in the Activities drop down list. Exchange yönetimi denetim günlüğünden bir olay için bu sütundaki değer Exchange cmdlet olur.For an event from the Exchange admin audit log, the value in this column is an Exchange cmdlet.
ÖğeItem İlgili etkinlik nedeniyle oluşturulmuş veya değiştirilmiş olan nesne.The object created or modified because of the corresponding activity. Örneğin, görüntülenen veya değiştirilen dosya ya da güncelleştirilmiş kullanıcı hesabı.For example, the viewed or modified file, or the updated user account. Etkinliklerin hepsi için bu sütunda değer görüntülenmez.Not all activities have a value in this column.
AyrıntıDetail Bir etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiler.Additional detail about an activity. Bu sütunda da tüm etkinlikler için değer görüntülenmez.Again, not all activities have a value.

Olay ayrıntılarını görüntülemeView the details for an event

Bir olay hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için arama sonuçlarında olay kaydını seçin.To view more details about an event, select the event record in the list of search results. Olay kaydının ayrıntılı özelliklerini içeren Ayrıntılar sayfası görüntülenir.A Details page appears that has the detailed properties from the event record. Ayrıntılar sayfasında, olayın gerçekleştiği Microsoft 365 hizmetine bağlı olarak özellikler gösterilir.The Details page displays properties depending on the Microsoft 365 service in which the event occurs.

Bu bilgileri görüntülemek için Daha fazla bilgi 'yi seçin.To display these details, select More information . Tüm Power BI girişlerinin RecordType özelliği 20 değerine sahiptir.All Power BI entries have a value of 20 for the RecordType property. Diğer özellikler hakkında bilgi için bkz. Denetim günlüğündeki ayrıntılı özellikler.For information about other properties, see Detailed properties in the audit log.

Daha fazla bilgi seçeneği öne çıkarılmış denetim ayrıntıları iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Arama sonuçlarını dışarı aktarmaExport search results

Power BI denetim günlüğünü CSV dosyası biçiminde dışarı aktarmak için aşağıdaki adımları izleyin.To export the Power BI audit log to a CSV file, follow these steps.

 1. Sonuçları dışarı aktar 'ı seçin.Select Export results .

 2. Yüklenen sonuçları kaydet 'i veya Tüm sonuçları indir 'i seçin.Select either Save loaded results or Download all results .

  Tüm sonuçları indir seçeneğinin vurgulandığı, Sonuçları dışarı aktar seçeneğinin ekran görüntüsü.

Denetim günlüklerinde arama yapmak için PowerShell'i kullanmaUse PowerShell to search audit logs

Oturum açma bilgilerinize göre denetim günlüklerine erişmek için PowerShell'i de kullanabilirsiniz.You can also use PowerShell to access the audit logs based on your login. Aşağıdaki örnekte Exchange Online PowerShell'e nasıl bağlanılacağı ve Power BI denetim günlüğü girdilerini çekmek için Search-UnifiedAuditLog komutunun nasıl kullanılacağı gösterilir.The following example shows how to connect to Exchange Online PowerShell and then use the Search-UnifiedAuditLog command to pull Power BI audit log entries. Betiği çalıştırmak için, Denetim günlüğü gereksinimleri bölümünde açıklandığı gibi bir yöneticinin uygun izinleri size ataması gerekir.To run the script, an admin must assign you the appropriate permissions, as described in the Audit log requirements section.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2018 -EndDate 9/15/2018 -RecordType PowerBI -ResultSize 1000 | Format-Table | More

Denetim günlüklerini dışarı aktarmak için PowerShell’i kullanmaUse PowerShell to export audit logs

Denetim günlükleri aramanızın sonuçlarını dışarı aktarmak için PowerShell de kullanabilirsiniz.You can also use PowerShell to export the results of your audit logs search. Aşağıdaki örnekte Search-UnifiedAuditLog komutundan nasıl gönderebileceğiniz ve Export-Csv cmdlet’ini kullanarak sonuçları nasıl dışarı aktarabileceğiniz gösterilmektedir.The following example shows how to send from the Search-UnifiedAuditLog command, and export the results using the Export-Csv cmdlet. Betiği çalıştırmak için, Denetim günlüğü gereksinimleri bölümünde açıklandığı gibi bir yöneticinin uygun izinleri size ataması gerekir.To run the script, an admin must assign you the appropriate permissions, as described in the Audit log requirements section.

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2019 -EndDate 9/15/2019 -RecordType PowerBI -ResultSize 5000 |
Export-Csv -Path "c:\temp\PowerBIAuditLog.csv" -NoTypeInformation

Remove-PSSession $Session

Exchange Online’a bağlanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Connect to Exchange Online PowerShell (Exchange Online PowerShell’e bağlanma).For more information on connecting to Exchange Online, see Connect to Exchange Online PowerShell. Denetim günlükleriyle PowerShell kullanımı üzerine başka bir örnek için bkz. Power BI Pro lisanslarını atamak için Power BI denetim günlüğünü ve PowerShell'i kullanma.For another example of using PowerShell with audit logs, see Using Power BI audit log and PowerShell to assign Power BI Pro licenses.

Denetim ve etkinlik günlüklerinde kullanılabilen işlemlerOperations available in the audit and activity logs

Hem denetim hem de etkinlik günlüklerinde aşağıdaki işlemler kullanılabilir.The following operations are available in both the audit and activity logs.

Kolay adFriendly name İşlem adıOperation name NotlarNotes
Excel’de öne çıkan Power BI tablolarına erişildiAccessed Power BI featured tables in Excel AnalyzedByExternalApplicationAnalyzedByExternalApplication
Power BI ağ geçidine veri kaynağı eklendiAdded data source to Power BI gateway AddDatasourceToGatewayAddDatasourceToGateway
Power BI klasörüne erişim eklendiAdded Power BI folder access AddFolderAccessAddFolderAccess Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI grup üyeleri eklendiAdded Power BI group members AddGroupMembersAddGroupMembers
Yönetici, veri akışı depolama hesabını kiracıya eklediAdmin attached dataflow storage account to tenant AdminAttachedDataflowStorageAccountToTenantAdminAttachedDataflowStorageAccountToTenant Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI veri kümesi çözümlemeAnalyzed Power BI dataset AnalyzedByExternalApplicationAnalyzedByExternalApplication Kullanıcılar hizmetle etkileşim kurduğunda oluşturulurGenerated when users interact with the service
Power BI raporu analiz edildiAnalyzed Power BI report AnalyzeInExcelAnalyzeInExcel
Dağıtım işlem hattına çalışma alanı atanırAssigned a workspace to a deployment pipeline AssignWorkspaceToPipelineAssignWorkspaceToPipeline
Ekli veri akışı depolama hesabıAttached dataflow storage account AttachedDataflowStorageAccountAttachedDataflowStorageAccount
Ağ geçidine bağlanmış Power BI veri kümesiBinded Power BI dataset to gateway BindToGatewayBindToGateway
Veri akışı yenileme iptal edildiCanceled dataflow refresh CancelDataflowRefreshCancelDataflowRefresh
Kapasite durumu değiştirildiChanged capacity state ChangeCapacityStateChangeCapacityState
Kapasite kullanıcı ataması değiştirildiChanged capacity user assignment UpdateCapacityUsersAssignmentUpdateCapacityUsersAssignment
Power BI veri kümesi bağlantıları değiştirildiChanged Power BI dataset connections SetAllConnectionsSetAllConnections
Power BI ağ geçidi yöneticilerinin değiştirilmesiChanged Power BI gateway admins ChangeGatewayAdministratorsChangeGatewayAdministrators
Değiştirilen Power BI ağ geçidi veri kaynağı kullanıcılarıChanged Power BI gateway data source users ChangeGatewayDatasourceUsersChangeGatewayDatasourceUsers
Özel kuruluş görselleri oluşturulurCreated an organizational custom visual InsertOrganizationalGalleryItemInsertOrganizationalGalleryItem
Kurumsal Power BI içerik paketi oluşturulduCreated organizational Power BI content pack CreateOrgAppCreateOrgApp
Dağıtım işlem hattı oluşturulurCreated deployment pipeline CreateAlmPipelineCreateAlmPipeline
Power BI uygulaması oluşturulduCreated Power BI app CreateAppCreateApp
Power BI panosu oluşturulduCreated Power BI dashboard CreateDashboardCreateDashboard
Power BI veri akışı oluşturulduCreated Power BI dataflow CreateDataflowCreateDataflow
Power BI veri kümesi oluşturulduCreated Power BI dataset CreateDatasetCreateDataset
Power BI e-posta aboneliği oluşturulduCreated Power BI email subscription CreateEmailSubscriptionCreateEmailSubscription
Power BI klasörü oluşturulduCreated Power BI folder CreateFolderCreateFolder
Power BI ağ geçidi oluşturmaCreated Power BI gateway CreateGatewayCreateGateway
Power BI grubu oluşturulduCreated Power BI group CreateGroupCreateGroup
Power BI raporu oluşturulduCreated Power BI report CreateReport 1CreateReport 1
Özel görsel Azure AD erişim belirteci istediCustom visual requested Azure AD access token GenerateCustomVisualAADAccessTokenGenerateCustomVisualAADAccessToken
Özel görsel Office Web Uygulamaları erişim belirteci istediCustom visual requested Office Web Apps access token GenerateCustomVisualWACAccessTokenGenerateCustomVisualWACAccessToken
Veri akışı dış depolama hesabına geçirildiDataflow migrated to external storage account DataflowMigratedToExternalStorageAccountDataflowMigratedToExternalStorageAccount Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Veri akışı izinleri eklendiDataflow permissions added DataflowPermissionsAddedDataflowPermissionsAdded Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Veri akışı izinleri kaldırıldıDataflow permissions removed DataflowPermissionsRemovedDataflowPermissionsRemoved Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Özel kuruluş görseli silinirDeleted an organizational custom visual DeleteOrganizationalGalleryItemDeleteOrganizationalGalleryItem
Dağıtım işlem hattı silinirDeleted deployment pipeline DeleteAlmPipelineDeleteAlmPipeline
Kurumsal Power BI içerik paketi silindiDeleted organizational Power BI content pack DeleteOrgAppDeleteOrgApp
Power BI açıklaması silindiDeleted Power BI comment DeleteCommentDeleteComment
Power BI panosu silindiDeleted Power BI dashboard DeleteDashboardDeleteDashboard Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI veri akışı silindiDeleted Power BI dataflow DeleteDataflowDeleteDataflow Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI veri kümesi silindiDeleted Power BI dataset DeleteDatasetDeleteDataset
Power BI e-posta aboneliği silindiDeleted Power BI email subscription DeleteEmailSubscriptionDeleteEmailSubscription
Power BI klasörü silindiDeleted Power BI folder DeleteFolderDeleteFolder
Power BI klasörüne erişim silindiDeleted Power BI folder access DeleteFolderAccessDeleteFolderAccess Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI ağ geçidi silmeDeleted Power BI gateway DeleteGatewayDeleteGateway
Power BI grubu silindiDeleted Power BI group DeleteGroupDeleteGroup
Power BI raporu silindiDeleted Power BI report DeleteReportDeleteReport
Bir işlem hattı aşamasına dağıtılırDeployed to a pipeline stage DeployAlmPipelineDeployAlmPipeline
Power BI veri kümesi veri kaynakları keşfedildiDiscovered Power BI dataset data sources GetDatasourcesGetDatasources
Power BI raporu indirmeDownloaded Power BI report DownloadReportDownloadReport
Veri akışı özellikleri düzenlendiEdited dataflow properties EditDataflowPropertiesEditDataflowProperties
Power BI sertifika izni düzenlendiEdited Power BI certification permission EditCertificationPermissionEditCertificationPermission Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI panosu düzenlendiEdited Power BI dashboard EditDashboardEditDashboard Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI veri kümesi düzenlendiEdited Power BI dataset EditDatasetEditDataset
Power BI veri kümesi özellikleri düzenlendiEdited Power BI dataset properties EditDatasetPropertiesEditDatasetProperties Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI raporu düzenlendiEdited Power BI report EditReportEditReport
Power BI veri akışı dışarı aktarıldıExported Power BI dataflow ExportDataflowExportDataflow
Power BI raporu görsel verileri dışarı aktarıldıExported Power BI report visual data ExportReportExportReport
Power BI kutucuk verileri dışarı aktarıldıExported Power BI tile data ExportTileExportTile
Veri akışı izinleri eklenemediFailed to add dataflow permissions FailedToAddDataflowPermissionsFailedToAddDataflowPermissions Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Veri akışı izinleri kaldırılamadıFailed to remove dataflow permissions FailedToRemoveDataflowPermissionsFailedToRemoveDataflowPermissions Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI veri akışı SAS belirteci oluşturulduGenerated Power BI dataflow SAS token GenerateDataflowSasTokenGenerateDataflowSasToken
Power BI Ekleme Belirteci oluşturulduGenerated Power BI Embed Token GenerateEmbedTokenGenerateEmbedToken
Ekran görüntüsü oluşturulduGenerate screenshot GenerateScreenshotGenerateScreenshot
Dosya Power BI'a aktarıldıImported file to Power BI İçeri AktarImport
Power BI uygulaması yüklendiInstalled Power BI app InstallAppInstallApp
Çalışma alanı bir kapasiteye geçirildiMigrated workspace to a capacity MigrateWorkspaceIntoCapacityMigrateWorkspaceIntoCapacity
Power BI açıklaması gönderildiPosted Power BI comment PostCommentPostComment
Power BI panosu yazdırıldıPrinted Power BI dashboard PrintDashboardPrintDashboard
Power BI rapor sayfası yazdırıldıPrinted Power BI report page PrintReportPrintReport
Power BI raporu web'de yayımlandıPublished Power BI report to web PublishToWebReport 2PublishToWebReport 2
Yayımlanmış veya güncelleştirilmiş öne çıkan tablolarPublished or updated featured tables UpdateFeaturedTables 3UpdateFeaturedTables 3
Key Vault'tan Power BI veri akışı gizli dizisi alındıReceived Power BI dataflow secret from Key Vault ReceiveDataflowSecretFromKeyVaultReceiveDataflowSecretFromKeyVault
Dağıtım işlem hattından bir çalışma alanı kaldırılırRemoved a workspace from a deployment pipeline UnassignWorkspaceFromPipelineUnassignWorkspaceFromPipeline
Veri kaynağını Power BI ağ geçidinden kaldırmaRemoved data source from Power BI gateway RemoveDatasourceFromGatewayRemoveDatasourceFromGateway
Power BI grup üyeleri kaldırıldıRemoved Power BI group members DeleteGroupMembersDeleteGroupMembers
Çalışma alanı kapasiteden kaldırıldıRemoved workspace from a capacity RemoveWorkspacesFromCapacityRemoveWorkspacesFromCapacity
Power BI panosu yeniden adlandırıldıRenamed Power BI dashboard RenameDashboardRenameDashboard
Power BI veri akışı yenileme isteği gönderildiRequested Power BI dataflow refresh RequestDataflowRefreshRequestDataflowRefresh Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI veri kümesi yenileme isteği gönderildiRequested Power BI dataset refresh RefreshDatasetRefreshDataset
Power BI çalışma alanları alındıRetrieved Power BI workspaces GetWorkspacesGetWorkspaces
Duyarlılık Etiketi UygulandıSensitivity Label Applied SensitivityLabelAppliedSensitivityLabelApplied
Duyarlılık Etiketi DeğiştirildiSensitivity Label Changed SensitivityLabelChangedSensitivityLabelChanged
Duyarlılık Etiketi KaldırıldıSensitivity Label Removed SensitivityLabelRemovedSensitivityLabelRemoved
Çalışma alanı için veri akışı depolama konumu ayarlandıSet dataflow storage location for a workspace SetDataflowStorageLocationForWorkspaceSetDataflowStorageLocationForWorkspace
Power BI veri akışı üzerinde zamanlanmış yenileme ayarlandıSet scheduled refresh on Power BI dataflow SetScheduledRefreshOnDataflowSetScheduledRefreshOnDataflow
Power BI veri kümesi üzerinde zamanlanmış yenileme ayarlandıSet scheduled refresh on Power BI dataset SetScheduledRefreshSetScheduledRefresh
Power BI panosu paylaşıldıShared Power BI dashboard ShareDashboardShareDashboard
Power BI raporu paylaşıldıShared Power BI report ShareReportShareReport
Power BI uzatılmış deneme sürümünü başlatmaStarted Power BI extended trial OptInForExtendedProTrialOptInForExtendedProTrial Şu anda kullanılmıyorNot currently used
Power BI deneme sürümü başlatıldıStarted Power BI trial OptInForProTrialOptInForProTrial
Power BI veri kaynağı devralındıTook over a Power BI datasource TakeOverDatasourceTakeOverDatasource
Power BI veri kümesi devralındıTook over Power BI dataset TakeOverDatasetTakeOverDataset
Power BI veri akışı devralındıTook over a Power BI dataflow TookOverDataflowTookOverDataflow
Power BI uygulaması yayımdan kaldırıldıUnpublished Power BI app UnpublishAppUnpublishApp
Kapasite kaynağı idare ayarları güncelleştirildiUpdate capacity resource governance settings UpdateCapacityResourceGovernanceSettingsUpdateCapacityResourceGovernanceSettings Şu anda Microsoft 365 yönetim merkezinde değilNot currently in Microsoft 365 admin center
Özel kuruluş görseli güncelleştirilirUpdated an organizational custom visual UpdateOrganizationalGalleryItemUpdateOrganizationalGalleryItem
Kapasite yöneticisi güncelleştirildiUpdated capacity admin UpdateCapacityAdminsUpdateCapacityAdmins
Kapasitenin görünen adı güncelleştirildiUpdated capacity display name UpdateCapacityDisplayNameUpdateCapacityDisplayName
Veri akışı depolama alanı atama izinleri güncelleştirildiUpdated dataflow storage assignment permissions UpdatedDataflowStorageAssignmentPermissionsUpdatedDataflowStorageAssignmentPermissions
Dağıtım işlem hattı erişimi güncelleştirilirUpdated deployment pipeline access UpdateAlmPipelineAccessUpdateAlmPipelineAccess
Dağıtım işlem hattı yapılandırması güncelleştirilirUpdated deployment pipeline configuration SetConfigurationAlmPipelineSetConfigurationAlmPipeline
Kuruluşun Power BI ayarları güncelleştirildiUpdated organization's Power BI settings UpdatedAdminFeatureSwitchUpdatedAdminFeatureSwitch
Power BI uygulaması güncelleştirildiUpdated Power BI app UpdateAppUpdateApp
Power BI veri akışı güncelleştirildiUpdated Power BI dataflow UpdateDataflowUpdateDataflow
Power BI veri kümesi veri kaynakları güncelleştirildiUpdated Power BI dataset data sources UpdateDatasourcesUpdateDatasources
Power BI veri kümesi parametreleri güncelleştirildiUpdated Power BI dataset parameters UpdateDatasetParametersUpdateDatasetParameters
Power BI e-posta aboneliği güncelleştirildiUpdated Power BI email subscription UpdateEmailSubscriptionUpdateEmailSubscription
Power BI klasörü güncelleştirildiUpdated Power BI folder UpdateFolderUpdateFolder
Power BI klasörüne erişim güncelleştirildiUpdated Power BI folder access UpdateFolderAccessUpdateFolderAccess
Power BI ağ geçidi veri kaynağı kimlik bilgileri güncelleştirildiUpdated Power BI gateway data source credentials UpdateDatasourceCredentialsUpdateDatasourceCredentials
Power BI panosu görüntülendiViewed Power BI dashboard ViewDashboardViewDashboard
Power BI veri akışı görüntülendiViewed Power BI dataflow ViewDataflowViewDataflow
Power BI raporu görüntülendiViewed Power BI report ViewReportViewReport
Power BI kutucuğu görüntülendiViewed Power BI tile ViewTileViewTile
Power BI kullanım ölçümleri görüntülendiViewed Power BI usage metrics ViewUsageMetricsViewUsageMetrics

1 Power BI Desktop’tan hizmette yayımlama işlemi, hizmette bir CreateReport etkinliğidir.1 Publishing from Power BI Desktop to the service is a CreateReport event in the service.

2 PublishtoWebReport, Web’de yayımla özelliğine başvurur.2 PublishtoWebReport refers to the Publish to web feature.

3 UpdateFeaturedTables, Excel’de öne çıkan Power BI tabloları anlamına gelir.3 UpdateFeaturedTables refers to Power BI featured tables in Excel.

Sonraki adımlarNext steps