Power BI yönetimi - sık sorulan sorular (SSS)Administering Power BI - frequently asked questions (FAQ)

Bu makalede, Power BI yönetimi için sık sorulan sorular ele alınmıştır.This article addresses frequently asked questions for Power BI administration. Power BI yönetimine genel bakış için bkz. Power BI yönetimi nedir?.For an overview of the Power BI administration, see What is Power BI administration?.

Bu makalenin içindekilerWhat's in this article

Power BI'a kaydolma bölümüSign up for Power BI section

Power BI Yönetimi bölümüAdministration of Power BI section

Power BI'da Güvenlik bölümüSecurity in Power BI section

Power BI'a kaydolmaSign up for Power BI

PowerShell'i kullanmaUsing PowerShell

Bu bölümdeki yordamların bazılarında Windows PowerShell betiklerinin kullanılması gerekir.Some of the procedures in this section require Windows PowerShell scripts. PowerShell hakkında bilgi sahibi değilseniz PowerShell'i kullanmaya başlama kılavuzuna göz atmanızı öneririz.If you're not familiar with PowerShell, we recommend the PowerShell getting started guide. Betikleri çalıştırmak için öncelikle Azure Active Directory PowerShell for Graph uygulamasının 64 bit sürümünü yüklemeniz gerekir.To run the scripts, first install the latest 64-bit version of the Azure Active Directory PowerShell for Graph.

Kullanıcılar Power BI'a nasıl kaydolur?How do users sign up for Power BI?

Microsoft 365 yöneticisi olarak Power BI’a Power BI web sitesinden veya Microsoft 365 yönetim merkezinin Hizmet satın al sayfasından kaydolabilirsiniz.As a Microsoft 365 admin, you can sign up for Power BI through the Power BI web site or the Purchase services page on the Microsoft 365 admin center. Bir Microsoft 365 yöneticisi Power BI’a kaydolduğunda, erişimi olması gereken kullanıcılara kullanıcı lisansları atayabilir.When a Microsoft 365 admin signs up for Power BI, they can assign user licenses to users who should have access.

Ayrıca kuruluşunuzdaki bireysel kullanıcılar Power BI web sitesine giderek Power BI'a kaydolabilir.Additionally, individual users in your organization may be able to sign up for Power BI through the Power BI web site. Kuruluşunuzdaki bir kullanıcı Power BI’a kaydolduğunda, hizmet kullanıcıya otomatik olarak bir Power BI lisansı atar.When a user in your organization signs up for Power BI, the service automatically assigns a Power BI license to the user. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'a bireysel olarak kaydolma ve Kuruluşunuzda Power BI lisansları.For more info, see Signing up for Power BI as an individual and Power BI licensing in your organization.

Kuruluşumdaki bireysel kullanıcılar nasıl kaydolur?How do individual users in my organization sign up?

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar için geçerli olabilecek üç senaryo vardır:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • 1. Senaryo: Kuruluşunuzda zaten bir Microsoft 365 ortamı vardır ve Power BI'a kaydolacak kullanıcı bir Microsoft 365 hesabına sahiptir.Scenario 1: Your organization already has an existing Microsoft 365 environment, and the user signing up for Power BI already has a Microsoft 365 account. Bu senaryoda, kullanıcının kiracıda (örneğin, contoso.com) bir iş veya okul hesabı var ancak Power BI hesabı yoksa Microsoft, mevcut planı söz konusu hesabın Power BI (ücretsiz) planı için etkinleştirir.In this scenario, if a user already has a work or school account in the tenant (for example, contoso.com) but doesn't yet have Power BI, Microsoft simply activates the Power BI (free) plan for that account. Kullanıcı, Power BI hizmetinin nasıl kullanılacağı konusunda otomatik olarak bilgilendirilir.The user is automatically notified with info on how to use the Power BI service.

 • 2. Senaryo: Kuruluşunuzda zaten bir Microsoft 365 ortamı vardır ancak Power BI'a kaydolacak kullanıcının Microsoft 365 hesabı yoktur.Scenario 2: Your organization has an existing Microsoft 365 environment, but the user signing up for Power BI doesn’t have a Microsoft 365 account. Bu senaryoda, kullanıcının kuruluşunuzun etki alanında (örneğin, contoso.com) bir e-posta adresi vardır ancak henüz Microsoft 365 hesabı yoktur.In this scenario, the user has an email address in your organization’s domain (for example, contoso.com) but doesn't yet have a Microsoft 365 account. Bu durumda, kullanıcı Power BI'a kaydolabilir ve otomatik olarak bir hesap edinir.In this case, the user can sign up for Power BI and is automatically given an account. Bu eylem kullanıcının Power BI hizmetine erişmesine olanak sağlar.This action lets the user access the Power BI service. Örneğin, Nancy adlı bir çalışan iş e-posta adresiyle (örneğin, nancy@contoso.com) kaydolursa Microsoft otomatik olarak Nancy'yi Contoso'nun Microsoft 365 ortamına bir kullanıcı olarak ekler ve hesabı için Power BI'ı etkinleştirir.For example, if an employee named Nancy uses their work email address (like nancy@contoso.com) to sign up, Microsoft automatically adds Nancy as a user in Contoso’s Microsoft 365 environment and activates Power BI for that account.

 • 3. Senaryo: Kuruluşunuzun e-posta etki alanınıza bağlı bir Microsoft 365 ortamı yoktur.Scenario 3: Your organization doesn't have a Microsoft 365 environment connected to your email domain. Kuruluşunuzun Power BI'dan faydalanmak için gerçekleştirmesi gereken bir yönetim eylemi yoktur.There are no administrative actions required for your organization to take advantage of Power BI. Hizmet, kullanıcıları yeni bir yalnızca bulut kullanıcı dizinine ekler.The service adds users to a new, cloud-only user directory. Kiracının Microsoft 365 Genel yönetici rolünü devralarak bunları yönetmeyi de tercih edebilirsiniz.You can also choose to take over as the Microsoft 365 Global admin for the tenant and manage them.

Önemli

Kuruluşunuz birden fazla e-posta etki alanına sahipse ve tüm e-posta adresi uzantılarının aynı kiracıda olmasını tercih ediyorsanız, kullanıcılar kaydolmadan önce tüm e-posta adresi etki alanlarını bir Azure Active Directory kiracısına ekleyin.If your organization has multiple email domains and you prefer all email address extensions to be in the same tenant, add all email address domains to an Azure Active Directory tenant before any users sign up. Kullanıcıları oluşturduktan sonra, bunları kiracılar arasında taşımak için kullanılabilecek herhangi bir otomatik sistem yoktur.Once you've created users, there's no automated mechanism to move users across tenants. Bu işlemle ilgili daha fazla bilgi için, bu makaledeki Birden çok etki alanım olması halinde, kullanıcıların eklendiği Microsoft 365 kiracısını denetleyebilir miyim? bölümüne ve Microsoft 365'e etki alanı ekleme başlıklı makaleye göz atın.For more info on this process, see If I have multiple domains, can I control the Microsoft 365 tenant that users get added to? later in this article and Add a domain to Microsoft 365.

Kullanıcıların, var olan Microsoft 365 kiracıma katılmalarını nasıl önleyebilirim?How can I prevent users from joining my existing Microsoft 365 tenant?

Genel yönetici olarak, kullanıcıların Microsoft 365 kiracınıza katılmasını önlemek için uygulayabileceğiniz yöntemler vardır.There are steps you can take, as a global admin, to prevent users from joining your existing Microsoft 365 tenant. Erişimi engellerseniz kullanıcıların kaydolma denemeleri başarısızlıkla sonuçlanır ve kullanıcıları kuruluşlarının yöneticisiyle iletişim kurmaya yönlendiren bir ileti görüntülenir. Otomatik lisans dağıtımını (örneğin, Eğitim için Office 365'te Öğrencilere, Fakültelere ve Eğitim Personeline yönelik planlar aracılığıyla) devre dışı bıraktıysanız bu işlemi tekrarlamanıza gerek yoktur.If you block access, users’ attempts to sign up fail, and a message appears that directs them to contact their organization’s admin. You don't need to repeat this process if you have already disabled automatic license distribution (for example, through Office 365 for Education for Students, Faculty, and Staff).

Yönetilen bir kiracıya yeni kullanıcıların katılmasını önlemek için aşağıdaki PowerShell komutunu kullanın.Use the following PowerShell script to prevent new users from joining a managed tenant. (PowerShell hakkında daha fazla bilgi edinin.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Not

Erişimi engelleme, kuruluşunuzdaki yeni kullanıcıların Power BI'a kaydolmasını önler.Blocking access prevents new users in your organization from signing up for Power BI. Kuruluşunuzda yeni kaydolma işlemleri devre dışı bırakılmadan önce Power BI'a kaydolmuş olan kullanıcıların lisansları korunur.Users that sign up for Power BI prior to disabling new signups for your organization still retain their licenses. Bir kullanıcıyı kaldırmak için bu makalenin Kayıtlı kullanıcıların Power BI lisansını nasıl kaldırabilirim? bölümüne bakın.To remove a user, see How do I remove Power BI for users that already signed up? later in this article.

Kullanıcıların, var olan Microsoft 365 kiracıma katılmalarına nasıl izin verebilirim?How can I allow users to join my existing Microsoft 365 tenant?

Yönetilen bir kiracıya yeni kullanıcıların katılmasına olanak sağlamak için aşağıdaki PowerShell komutunu kullanın.Use the following PowerShell script to let new users join a managed tenant. (PowerShell hakkında daha fazla bilgi edinin.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Kiracıda engelin etkin olup olmadığını nasıl kontrol ederim?How do I check if I have the block on in the tenant?

Ayarları kontrol etmek için aşağıdaki PowerShell betiğini çalıştırın.Use the following PowerShell script to check settings. AllowEmailVerifiedUsers, false değerine sahip olmalıdır.AllowEmailVerifiedUsers should be false. (PowerShell hakkında daha fazla bilgi edinin.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Mevcut kullanıcılarımın Power BI'ı kullanmaya başlamasını nasıl önleyebilirim?How can I prevent my existing users from starting to use Power BI?

Denetim AllowAdHocSubscriptions Azure AD ayarı tarafından gerçekleştirilir.The Azure AD setting that controls this is AllowAdHocSubscriptions. Çoğu kiracıda bu ayar true olarak ayarlanmış, diğer bir deyişle etkinleştirilmiştir.Most tenants have this set to true, which means it's enabled. Power BI uygulamasını bir iş ortağı aracılığıyla aldıysanız, bu ayar devre dışı bırakıldığını gösterecek şekilde false olabilir.If you acquired Power BI through a partner, this may be set to false, which means it's disabled.

Geçici abonelikleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki PowerShell betiğini kullanın.(PowerShell hakkında daha fazla bilgi edinin.)Use the following PowerShell script to disable ad hoc subscriptions.(Learn more about PowerShell.)

 1. Microsoft 365 kimlik bilgilerinizi kullanıp Azure Active Directory'de oturum açın.Sign into Azure Active Directory using your Microsoft 365 credentials. Aşağıdaki PowerShell betiğinin ilk satırında sizden kimlik bilgileriniz istenir.The first line of the following PowerShell script prompts you for your credentials. İkinci satırda Azure Active Directory ile bağlantı kurulur.The second line connects to Azure Active Directory.

   $msolcred = get-credential
   connect-msolservice -credential $msolcred
  

  PowerShell aracılığıyla Azure Active Directory oturum açma ekran görüntüsü.

 2. Oturum açtıktan sonra, kiracınızın geçerli ayarlarını görmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.Once you sign in, run the following command to see how your tenant is currently set up.

   Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions
  
 3. Aşağıdaki komutu çalıştırarak AllowAdHocSubscriptions ayarını etkinleştirin ($true) veya devre dışı bırakın ($false).Run the following command to enable ($true) or disable ($false) AllowAdHocSubscriptions.

   Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false
  

Not

Kuruluşunuzdaki çeşitli kullanıcı özelliklerini (kullanıcıların Azure Hak Yönetimi Hizmeti'ne kaydolabilmesi de dahil) denetlemek için AllowAdHocSubscriptions bayrağını kullanın.Use the AllowAdHocSubscriptions flag to control several user capabilities in your organization, including the ability for users to sign up for the Azure Rights Management Service. Bu bayrağın değiştirilmesi bu özelliklerin tümünü etkiler.Changing this flag affects all of these capabilities. False ayarı kullanıcıların bireysel bir Power BI Pro deneme sürümüne kaydolmasına neden olabilir.With a setting of false, users can still sign up for an individual Power BI Pro trial.

Mevcut kullanıcılarımın Power BI'a kaydolmasına nasıl izin veririm?How can I allow my existing users to sign up for Power BI?

Mevcut kullanıcılarınızın Power BI'a kaydolmasına izin vermek için, önceki soruda belirtilen komutu çalıştırın ancak son adımda $false yerine $true değerini geçirin.To allow your existing users to sign up for Power BI, run the command listed for the previous question, but pass $true instead of $false in the last step.

Power BI YönetimiAdministration of Power BI

Bu, şu anda kuruluşumdaki kullanıcıların kimliklerini yönetme biçimimi nasıl değiştirecek?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar için geçerli olabilecek üç senaryo vardır:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • 1. Senaryo: Kuruluşunuzun bir Microsoft 365 ortamı varsa ve kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıların Microsoft 365 hesabı varsa kimlik yönetimi değişmez.Scenario 1: If your organization already has an existing Microsoft 365 environment and all users in your organization have Microsoft 365 accounts, there's no change in how you manage identities.

 • 2. Senaryo: Kuruluşunuzun bir Microsoft 365 ortamı varsa ancak kuruluşunuzdaki her kullanıcının Microsoft 365 hesabı yoksa kiracıda bir kullanıcı oluşturup kullanıcının iş veya okul e-posta adresine göre lisans atarız.Scenario 2: If your organization already has an existing Microsoft 365 environment but not all users in your organization have Microsoft 365 accounts, we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address.

  Bunun sonucunda, kuruluşunuzdaki kullanıcılar hizmete kaydoldukça, belirli herhangi bir zamanda yönettiğiniz kullanıcı sayısı artar.As a result, the number of users you're managing at any particular time grows as users in your organization sign up for the service.

 • 3. Senaryo: Kuruluşunuzda e-posta etki alanınıza bağlı bir Microsoft 365 ortamı yoksa, kimlik yönetme yönteminizde değişiklik olmaz.Scenario 3: If your organization doesn't have a Microsoft 365 environment connected to your email domain, there's no change in how you manage identities.

  Hizmet, kullanıcıları Microsoft 365 Genel yöneticisi olarak ele almak ve bunları yönetmek için seçebileceğiniz yeni ve yalnızca buluttaki bir kullanıcı dizinine ekler.The service adds users to a new, cloud-only user directory which you can choose to take over as the Microsoft 365 Global admin and manage them.

Power BI nasıl yönetilir?How do we manage Power BI?

Power BI, Microsoft 365 Genel yönetici rolündeki ve Power BI Hizmet yöneticisi rolündeki kullanıcılar için bir Power BI bir yönetim portalı sağlar.Power BI provides a Power BI admin portal for users in the Microsoft 365 Global Admin role and users in the Power BI Service admin role. Power BI yönetici portalını kullanmak için hesabınızı, Microsoft 365 veya Azure Active Directory'de Genel Yönetici olarak işaretlemiş olmanız veya kullanıcı hesabınıza Power BI hizmet yöneticisi rolünün atanmış olması gerekir.To use the Power BI admin portal, you must mark your account as a Global Admin within Microsoft 365 or Azure Active Directory, or someone must assign the Power BI service admin role to your user account. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI hizmet yöneticisi rolünü anlama ve Power BI Yönetim Portalı.For more info, see Understanding the Power BI admin role and Power BI Admin Portal. Portal, kullanıcıları ve grupları yönetmeniz için kiracı genelinde ayarları yönetme, Power BI kullanım istatistiklerini görüntüleme olanağı ve Microsoft 365 yönetim merkezine yönelik bir bağlantı sağlar.The portal provides the ability to control tenant-wide settings, view Power BI usage statistics and a link to the Microsoft 365 admin center to manage users and groups.

Kullanıcılarım için Microsoft tarafından oluşturulan bir kiracıyı yönetme süreci nasıldır?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Bir kullanıcı Azure AD kullanan bir bulut hizmetine kendi kendine kaydolduğunda, hizmet kullanıcıyı e-posta etki alanı temelinde yönetilmeyen bir Azure AD dizinine ekler.When a self-service user signs up for a cloud service that uses Azure AD, the service adds them to an unmanaged Azure AD directory based on their email domain. Yönetici devralma olarak bilinen bir işlemi kullanarak başka birinin oluşturduğu kiracıyı alabilir ve yönetebilirsiniz.You can claim and manage a tenant that someone created using a process known as admin takeover. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Active Directory'de yönetilmeyen bir dizini yönetici olarak devralma.For more info, see Take over an unmanaged directory as administrator in Azure Active Directory. Gerçekleştirdiğiniz devralma işleminin türü, etki alanınızla ilişkilendirilmiş bir yönetilen kiracının var olup olmadığına bağlıdır:The type of takeover you do depends on whether there's an existing managed tenant associated with your domain:

 • Power BI, iç yönetici devralmayı destekler.Power BI supports internal admin takeover. Yönetilmeyen bir Azure dizininin yönetici devralmasını gerçekleştirdiğinizde, yönetilmeyen dizinin genel yöneticisi olarak eklenirsiniz.When you perform an internal admin takeover of an unmanaged Azure directory, you are added as the global administrator of the unmanaged directory. Hiçbir kullanıcı, etki alanı veya hizmet planı, yönettiğiniz başka bir dizine geçirilmez.No users, domains, or service plans are migrated to any other directory you administer.

 • Power BI artık dış yönetici devralmayı desteklememektedir.Power BI no longer supports external admin takeover. Yönetilmeyen bir Azure dizininin dış yönetici devralma işlemini gerçekleştirdiğinizde, yönetilmeyen dizinin DNS etki alanı adını yönetilen Azure dizininize eklersiniz.When you perform an external admin takeover of an unmanaged Azure directory, you add the DNS domain name of the unmanaged directory to your managed Azure directory. Dış devralma, yönetilmeyen orijinal kiracıdaki tüm Power BI içeriğine erişimin kaybedilmesine neden olur.External takeover will result in a loss of access to all Power BI content on the original unmanaged tenant. Power BI raporlarının yeni kiracıda yeniden yayımlanması ve Power BI panoları ile uygulamalarının yeni kiracıda yeniden oluşturulması gerekir.Power BI reports will need to be republished to the new tenant and Power BI dashboards and apps will need to be recreated in the new tenant.

Birden çok etki alanım olması halinde kullanıcıların eklendiği Microsoft 365 kiracısını denetleyebilir miyim?If I have multiple domains, can I control the Microsoft 365 tenant that users get added to?

Hiçbir işlem yapmamanız durumunda hizmet, her bir kullanıcı e-postası etki alanı ve alt etki alanı için bir kiracı oluşturur.If you do nothing, the service creates a tenant for each user email domain and subdomain. E-posta adresi uzantılarından bağımsız olarak tüm kullanıcıların aynı kiracıda olmasını istiyorsanız: Önceden bir hedef kiracı oluşturun veya var olan bir kiracıyı kullanın.If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions: Create a target tenant ahead of time, or use an existing tenant. Daha sonra, kiracıyla birleştirmek istediğiniz tüm mevcut etki alanlarını ve alt etki alanlarını ekleyin.Then add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. E-postaları bu etki alanları ve alt etki alanları ile sona eren tüm kullanıcılar kaydolduklarında otomatik olarak hedef kiracıya eklenir.Every user with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

Önemli

Kullanıcıları oluşturduktan sonra, bunları kiracılar arasında taşımak için kullanılabilecek desteklenen herhangi bir otomatik sistem yoktur.Once you've created users, there's no supported automated mechanism to move users across tenants. Tek bir Microsoft 365 kiracısına etki alanı ekleme hakkında bilgi edinmek için bkz. Microsoft 365'e etki alanı ve kullanıcı ekleme.To learn about adding domains to a single Microsoft 365 tenant, see Add your users and domain to Microsoft 365.

Kayıtlı kullanıcıların Power BI lisansını nasıl kaldırabilirim?How do I remove Power BI for users that already signed up?

Power BI'a kaydolmuş bir kullanıcının artık Power BI'a erişim sağlamasını istemiyorsanız kullanıcının Power BI lisansını kaldırabilirsiniz.If a user is signed up for Power BI, but you no longer want them to have access to Power BI, you can remove the Power BI license for that user.

 1. Microsoft 365 yönetim merkezine gidin.Go to the Microsoft 365 admin center.

 2. Gezinti bölmesinde, Kullanıcılar > Etkin Kullanıcılar’ı seçin.In the nav pane, select Users > Active Users.

 3. Lisansını kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı bulup bu kullanıcının adını seçin.Find the user you want to remove the license for, then select their name.

  Kullanıcı lisanslarını toplu olarak yönetebilirsiniz.You can perform bulk license management to users as well. Bunu yapmak için birden fazla kullanıcıyı seçin ve Ürün lisanslarını düzenle seçeneğini belirleyin.To do that, select multiple users and select Edit product licenses.

 4. Kullanıcı ayrıntıları sayfasında Ürün lisansları'nın yanında Düzenle’yi seçin.On the user details page, next to Product licenses, select Edit.

 5. İlgili hesaba uyguladığınız lisansa göre, Power BI (ücretsiz) veya Power BI Pro seçeneğini Kapalı olarak belirleyin.Depending on what license you applied to their account, set Power BI (free) or Power BI Pro to Off.

 6. Kaydet'i seçin.Select Save.

Kiracıma yeni kullanıcıların katıldığını nasıl anlarım?How do I know when new users have joined my tenant?

Kiracınıza self-servis kaydolma üzerinden katılan kullanıcılara benzersiz bir lisans atanır. Yönetici panonuzun etkin kullanıcı bölmesinde bu lisansa göre filtreleme yapabilirsiniz.Users who have joined your tenant via self-service sign-up get assigned a unique license that you can filter on within your active user pane in the admin dashboard. Bu yeni görünümü oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.To create this new view, follow these steps.

 1. Microsoft 365 yönetim merkezine gidin.Navigate to the Microsoft 365 admin center.

 2. Gezinti bölmesinde, Kullanıcılar > Etkin Kullanıcılar’ı seçin.In the nav pane, select Users > Active Users.

 3. Görünümler menüsünde Özel görünüm ekle'yi seçin.On the Views menu, select Add custom view.

 4. Yeni görünümünüzü adlandırın ve Atanan ürün lisansı bölümünde Power BI (ücretsiz) veya Power BI Pro seçeneğini belirleyin.Name your new view, and under Assigned product license, select Power BI (free) or Power BI Pro.

  Görünüm başına yalnızca bir lisans seçebilirsiniz.You can only have one license selected per view. Kuruluşunuzda hem Power BI (ücretsiz) hem de Power BI Pro lisansları varsa iki görünüm oluşturabilirsiniz.If you have both Power BI (free) and Power BI Pro licenses in your organization, you can create two views.

 5. Varsa eklemek istediğiniz diğer koşulları da girin ve Ekle'yi seçin.Enter any other conditions you want, then select Add.

 6. Yeni görünümü oluşturduktan sonra, görünüme Görünümler menüsünden erişebilirsiniz.After you create the new view, it's available from the Views menu.

Hazırlıklı olmam gereken başka şeyler var mı?Are there any additional things I should prepare for?

Parola sıfırlama isteklerinde bir artış ile karşılaşabilirsiniz.You might experience an increase in password reset requests. Bu işlem hakkında bilgi almak için bkz. Bir kullanıcının parolasını sıfırlama.For info about this process, see Reset a user's password.

Microsoft 365 yönetim merkezinde standart işlemi uygulayarak kiracınızdan kullanıcı kaldırabilirsiniz.You can remove a user from your tenant via the standard process in the Microsoft 365 admin center. Ancak, kullanıcı kuruluşunuzun etkin bir e-posta adresine sahipse siz tüm kullanıcıların katılımını engellemediğiniz sürece tekrar katılabilir.However, if the user still has an active email address from your organization, they can rejoin unless you block all users from joining.

Power BI kiracım nerede bulunur?Where is my Power BI tenant located?

Power BI kiracınızın bulunduğu veri bölgesi hakkında bilgi edinmek için bkz. Power BI kiracım nerede bulunur?.For info about which data region your Power BI tenant is in, see Where is my Power BI tenant located?.

Power BI SLA'sı nedir?What is the Power BI SLA?

Power BI SLA'sı (Hizmet Düzeyi Sözleşmesi) hakkında bilgi edinmek için Microsoft Licensing web sitesinin Licensing (Lisanslama) bölümündeki Licensing Terms and Documentation (Lisanslama ile ilgili Koşullar ve Belgeler) makalesine bakın.For info about the Power BI SLA (Service Level Agreement), see the Licensing Terms and Documentation article in the Licensing section of the Microsoft Licensing website.

Power BI yüksek kullanılabilirliği ve yük devretmeyi nasıl işler?How does Power BI handle high availability and failover?

Yüksek kullanılabilirlik ve yük devretme hakkında bilgi için bkz. Power BI yüksek kullanılabilirlik, yük devretme ve olağanüstü durum kurtarma ile ilgili SSS.For info about high availability and failover, see Power BI high availability, failover, and disaster recovery FAQ.

Power BI'da GüvenlikSecurity in Power BI

Power BI ulusal, bölgesel ve sektöre özel uyumluluk gereksinimlerini karşılıyor mu?Does Power BI meet national, regional, and industry-specific compliance requirements?

Power BI uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Microsoft Güven Merkezi.To learn more about Power BI compliance, see the Microsoft Trust Center.

Power BI'da güvenlik nasıl sağlanır?How does security work in Power BI?

Microsoft, Power BI’ı Office 365 temel alarak oluşturmuştur. Microsoft 365'in altyapısında ise Azure Active Directory gibi Azure hizmetleri yer almaktadır.Microsoft built Power BI on the foundation of Microsoft 365, which in turn builds on Azure services like Azure Active Directory. Power BI mimarisine genel bakış için bkz. Power BI Güvenliği.For an overview of Power BI architecture, see Power BI Security.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI yönetici portalıPower BI admin portal
Power BI yönetici rolünü anlamaUnderstanding the Power BI admin role
Power BI için self servis kayıtSelf-service sign up for Power BI
Power BI Pro'yu satın almaPurchasing Power BI Pro
Power BI Premium nedir?What is Power BI Premium?
Power BI Premium'u satın almaHow to buy Power BI Premium
Power BI Premium teknik incelemesiPower BI Premium whitepaper
Power BI ve Microsoft 365’teki grubunuzu yönetmeManage your group in Power BI and Microsoft 365
İş veya okul hesabını yönetmeWork or school account management
Microsoft 365 grup yönetimiMicrosoft 365 group management

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community