Power BI kullanıcıları lisanslarını görüntüleme ve yönetmeView and manage Power BI user licenses

Bu makalede, yöneticilerin Power BI hizmetine ilişkin kullanıcı lisanslarını görüntülemek ve yönetmek için Microsoft 365 yönetim merkezini veya Azure portalını nasıl kullanabileceği açıklanmaktadır.This article explains how admins can use the Microsoft 365 admin center or the Azure portal to view and manage user licenses for the Power BI service.

Not

Bir kullanıcı için hem Power BI (ücretsiz) hem de Power BI Pro lisansı atanmış olması mümkündür.It's possible for a user to have both a Power BI (free) and a Power BI Pro license assigned. Bu durum, bir kullanıcı ücretsiz lisansa kaydolursa ve daha sonra kendisine bir Power BI Pro lisansı atanırsa meydana gelebilir.This can happen when a user signs up for a free license and then is later assigned a Power BI Pro license. Bu durumda en yüksek lisanslama düzeyi etkili olur.The highest licensing level takes effect in this case.

Aboneliklerinizi görüntülemeView your subscriptions

Kuruluşunuzun hangi Power BI aboneliklerini olduğunu görmek için aşağıdaki adımları izleyin.To see which Power BI subscriptions your organization has, follow these steps.

  1. Microsoft 365 yönetim merkezinde oturum açın.Sign in to the Microsoft 365 admin center.
  2. Gezinti menüsünde Faturalama > Ürünler ve hizmetler öğesini seçin.In the navigation menu, select Billing > Products & services.

Etkin Power BI abonelikleriniz, sahip olduğunuz diğer aboneliklerle birlikte listelenir.Your active Power BI subscriptions are listed along with any other subscriptions you have. Burada gösterildiği gibi Power BI (ücretsiz) için beklenmeyen bir abonelik görebilirsiniz.You may see an unexpected subscription for Power BI (free), as shown here.

Ücretsiz bir aboneliği gösteren Power BI aboneliğinin ekran görüntüsü.

Kullanıcılar self servis kaydolma özelliğinden yararlanıyorsa, bu tür bir abonelik sizin için oluşturulur.This type of subscription is created for you when users take advantage of self-service sign-up. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kuruluşunuzda Power BI.To read more, see Power BI in your organization.

Microsoft 365’te kullanıcı lisanslarını yönetmeManage user licenses in Microsoft 365

Kullanıcı lisanslarını yönetmek üzere Microsoft 365 yönetim merkezini kullanmak için bkz. İş abonelikleri ve faturalama belgeleri.To use Microsoft 365 admin center to manage user licenses, see the Business subscriptions and billing documentation.

Azure portalında kullanıcı lisanslarını yönetmeManage user licenses in Azure portal

Azure portalını kullanarak Power BI lisanslarını görüntülemek ve atamak için bu adımları izleyin.Follow these steps to view and assign Power BI licenses using the Azure portal.

  1. Azure portalında oturum açın.Sign in to the Azure portal.

  2. Azure Active Directory'yi bulun ve seçin.Search for and select Azure Active Directory.

  3. Azure Active Directory kaynağı menüsündeki Yönet’in altında Lisanslar’ı seçin.Under Manage on the Azure Active Directory resource menu, select Licenses.

  4. Kaynak menüsünden Tüm ürünler’i ve ardından bir Power BI lisans türü seçerek lisanslı kullanıcıların listesini görüntüleyin.Select All products from the resource menu, then select a Power BI license type to display the list of licensed users.

  5. Lisans atamak için komut çubuğundan + Ata’yı seçin.To assign a license, from the command bar, select + Assign. Lisans ata sayfasında bir kullanıcı seçtikten sonra Atama seçenekleri’ni belirleyerek seçili kullanıcı hesabı için Power BI lisansını etkinleştirin.On the Assign license page, choose a user then select Assignment options to turn on a Power BI license for the selected user account.

  6. Lisans kaldırmak için, kullanıcı adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından Lisansı kaldır'ı seçin.To remove a license, select the checkbox next to the user's name, then select Remove license.

Sonraki adımlarNext steps