Aboneliğinizi yeni Yerel Almanya bölgelerine geçirmeMigrate your subscription to the new Local German regions

Mevcut Microsoft Bulut Almanya (Microsoft Cloud Deutschland) müşterilerinden biriyseniz, Power BI kullanıcılarınızı yeni Yerel Almanya bölgelerine taşıyabilirsiniz.If you're an existing Microsoft Cloud Germany (Microsoft Cloud Deutschland) customer, you can move your Power BI users to new Local German regions. Bu yaklaşım kapsamında aşağıdaki hizmetler geçirilecek:The following services will be migrated as part of this approach:

  • Power BIPower BI

Geçişi başlatınOpt in to migration

Geçiş işlemini başlatmak için ilk adım, yeni Almanya veri merkezi bölgelerimize Microsoft yardımlı geçişi kabul etmektir.To start the migration process, the first step is to opt-in to a Microsoft-assisted migration to our new German datacenter regions.

Power BI için Microsoft destekli geçiş sürecine katılabilirsiniz.Opt-in to the Microsoft-driven migration for Power BI is happening now. Geçiş işlemlerinizi başlatmaya hazır olduğumuzda Microsoft 365 yönetim merkezinden bir ileti göndererek sizi bilgilendireceğiz.When we're ready to start your migration, we'll inform you through Message center in the Microsoft 365 admin center.

Abonelik geçişi tamamlandıktan sonra fiyatlandırmayı genel bulut fiyatlarıyla eşleşecek şekilde düşüreceğiz.After the subscription migration is complete, we'll lower pricing to match public cloud pricing. Doğrudan müşteriler yeni bir yıllık yenileme tarihi olan yeni bir abonelik görecekler.Direct customers will see a new subscription with a new annual renewal date.

Önümüzdeki aylarda önkoşullar, adım adım yordamlar ve geçişin kuruluşunuz üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı bilgiler eklemek için bu makaleyi güncelleştirmeye devam edeceğiz.We'll keep on updating this article in the coming months to add detailed information about prerequisites, step-by-step procedures, and any effect the migration will have on your organization.

Microsoft Cloud Deutschland geçişiMicrosoft Cloud Deutschland transition

Ağustos 2018'de Almanya'da iki yeni bulut veri merkezi bölgesi sunmaya yönelik planlarımızı duyurmuştuk. Bu bölgeler, müşteri verilerinin ülke içinde kalmasını sağlarken Microsoft'un küresel bulut ağıyla bağlantı sunacak.In August 2018, we announced plans to deliver two new cloud datacenter regions in Germany, offering in-country customer data residency and full connectivity to Microsoft’s global cloud network. Bu yeni bölgeler Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 ve Power Platform genel kullanılabilirlik düzeyinde kullanıma sunuldu.These new regions are now live with the general availability of Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, and Power Platform. Bu nedenle geçerli Microsoft Cloud Deutschland ortamını kapatıyoruz.As a result, we're closing the current Microsoft Cloud Deutschland. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Cloud Deutschland geçişi.For more information, see Microsoft Cloud Deutschland transition.