Yönetim portalında Power BI’ı yönetmeAdministering Power BI in the admin portal

Yönetici portalı kuruluşunuz için bir Power BI kiracısını yönetmenize olanak sağlar.The admin portal enables you to manage a Power BI tenant for your organization. Portal; kullanım ölçümleri, Microsoft 365 yönetim merkezine erişim ve ayarlar gibi öğeleri içerir.The portal includes items such as usage metrics, access to the Microsoft 365 admin center, and settings.

Yönetici portalının tamamı, genel yönetici olan veya kendilerine Power BI hizmeti yöneticisi rolü atanmış tüm kullanıcılar için erişilebilir durumdadır.The full admin portal is accessible to all users who are global admins or have been assigned the Power BI service administrator role. Bu rollerden birinde değilseniz portalda yalnızca Kapasite ayarlarını görürsünüz.If you're not in one of these roles, you only see Capacity settings in the portal. Power BI hizmet yöneticisi rolü ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Power BI yönetici rolünü anlama.For more information about the Power BI service administrator role, see Understanding the Power BI admin role.

Yönetici portalına ulaşmaHow to get to the admin portal

Power BI yönetici portalına erişebilmeniz için hesabınızın, Microsoft 365 veya Azure Active Directory’de (Azure AD) Genel Yönetici olarak işaretlenmiş olması veya hesabınıza Power BI hizmet yöneticisi rolünün atanmış olması gerekir.Your account needs to be marked as a Global Admin, within Microsoft 365 or Azure Active Directory (Azure AD), or have been assigned the Power BI service administrator role, to get access to the Power BI admin portal. Power BI hizmet yöneticisi rolü ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Power BI yönetici rolünü anlama.For more information about the Power BI service administrator role, see Understanding the Power BI admin role. Power BI yönetici portalına ulaşmak için aşağıdakileri yapın.To get to the Power BI admin portal, do the following.

 1. Power BI hizmetinin sağ üst tarafındaki ayarlar dişli simgesini seçin.Select the settings gear in the top right of the Power BI service.

 2. Yönetici portalı’nı seçin.Select Admin portal.

  Yönetici portalı ayarları

Portalda dokuz sekme vardır.There are nine tabs in the portal. Bu makalenin kalan bölümünde bu sekmelerden her biriyle ilgili bilgiler sağlanır.The rest of this article provides information about each of these tabs.

Yönetici portalı gezintisi

Kullanım ölçümleriUsage metrics

Kullanım ölçümleri kuruluşunuz için Power BI kullanımını izlemenizi sağlar.The Usage metrics enables you to monitor Power BI usage for your organization. Ayrıca kuruluşunuz için Power BI'da en etkin olan kullanıcıları ve grupları görme olanağı da sunar.It also provides the ability to see which users, and groups, are the most active within Power BI for your organization.

Not

Panoya ilk kez eriştiğinizde veya panoyu görüntülemeniz üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra panoyu tekrar ziyaret ettiğinizde, biz panoyu yüklerken büyük olasılıkla bir yükleme ekranıyla karşılaşırsınız.The first time you access the dashboard, or after you visit again after a long period of not viewing the dashboard, you'll likely see a loading screen while we load the dashboard.

Pano yüklendikten sonra iki kutucuk bölümü görürsünüz.Once the dashboard loads, you see two sections of tiles. İlk bölüm, farklı kullanıcılar hakkındaki kullanım verilerini, ikinci bölüm ise kuruluşunuzdaki gruplara yönelik benzer bilgileri içerir.The first section includes usage data for individual users, and the second section has similar information for groups in your organization.

Aşağıda, her kutucukta görebileceklerinize ilişkin bir döküm verilmiştir:Here's a breakdown of what you can see in each tile:

 • Kullanıcı çalışma alanındaki tüm panoların, raporların ve veri kümelerinin ayrı sayımı.Distinct count of all dashboards, reports, and datasets in the user workspace.

  Panoların, raporların, veri kümelerinin ayrı sayımı

 • Erişebilen kullanıcıların sayısına göre en fazla kullanılan pano.Most consumed dashboard by number of users who can access it. Örneğin, 3 kullanıcıyla paylaştığınız bir pano varsa ve bu panoyu iki farklı kullanıcının bağlı olduğu bir içerik paketine de eklediyseniz, panonun sayımı 6 (1 + 3 + 2) şeklinde olur.For example, if you have a dashboard that you shared with 3 users, and you also added it to a content pack that two different users connected to, its count would be 6 (1 + 3 + 2).

  En çok kullanılan panolar

 • Kullanıcıların bağlı olduğu en popüler içerikler.The most popular content users connected to. Bu, kullanıcıların Veri Al işlemiyle ulaşabileceği herhangi bir şey (SaaS içerik paketleri, Kurumsal içerik paketleri, dosyalar veya veritabanları) olabilir.This would be anything the users could reach through the Get Data process, so SaaS content packs, Organizational content packs, files or databases.

  En çok kullanılan paketler

 • En fazla panoya sahip (hem kendi oluşturdukları hem de kendileriyle paylaşılan panolar) kullanıcılarınızın bir görünümü.A view of your top users based on how many dashboards they have, both dashboards they created themselves and dashboards shared to them.

  En etkin kullanıcılar - panolar

 • En fazla rapora sahip kullanıcılarınızın bir görünümü.A view of your top users based on how many reports they have.

  En etkin kullanıcılar - raporlar

İkinci bölüm aynı türde bilgileri grup temelinde gösterir.The second section shows the same type of information, but based on groups. Bu, kuruluşunuzdaki en etkin grupları ve bu grupların kullandığı içerik türünü öğrenmenize olanak tanır.This lets you see which groups in your organization are most active and what kind of content they are consuming.

Bu bilgilerle kişilerin kuruluşunuzdaki Power BI’ı nasıl kullandığına ilişkin gerçek içgörüler elde edebilir ve kuruluşunuzda oldukça etkin olan bu kullanıcıları ve grupları tanıyabilirsiniz.With this information, you can get real insights into how people are using Power BI across your organization, and be able to recognize those users and groups who are very active in your organization.

Kullanım ölçümlerini denetlemeControl usage metrics

Kullanım ölçümleri raporları, Power BI yöneticileri veya genel yöneticiler tarafından etkinleştirilip devre dışı bırakılabilecek bir özelliktir.Usage metrics reports are a feature that the Power BI or global administrator can turn on or off. Yöneticiler, hangi kullanıcıların kullanım ölçümlerine erişebileceği konusunda ayrıntılı bir denetime sahiptir.Administrators have granular control over which users have access to usage metrics. Bunlar kuruluştaki tüm kullanıcılar için varsayılan olarak Açık'tır.They are On by default for all users in the organization.

Yöneticiler içerik oluşturucuların kullanım ölçümlerinde kullanıcı başına verileri görüp göremeyeceğini de belirleyebilir.Admins can also determine whether content creators can see per-user data in usage metrics.

Raporlar hakkındaki ayrıntılar için bkz. Power BI panoları ve raporları için kullanım ölçümlerini izleme.See Monitor usage metrics for Power BI dashboards and reports for details about the reports themselves.

İçerik oluşturucuları için kullanım ölçümleriUsage metrics for content creators

 1. Yönetim portalında Kiracı ayarları > İçerik oluşturucuları için kullanım ölçümleri'ni seçin.In the Admin portal, select Tenant settings > Usage metrics for content creators.

  Yönetici portalı kiracı ayarları kullanım ölçümleri

 2. Kullanım ölçümlerini etkinleştirin (veya devre dışı bırakın) > Uygula'yı seçin.Enable (or disable) usage metrics > Apply.

  Kullanım ölçümleri etkin

Kullanım ölçümlerinde kullanıcı başına verilerPer-user data in usage metrics

Varsayılan olarak, kullanım ölçümleri için kullanıcı başına veriler etkinleştirilir ve içerik tüketicisinin hesap bilgileri ölçüm raporuna eklenir.By default, per-user data is enabled for usage metrics, and content consumer account information is included in the metrics report. Kullanıcılardan bazıları veya tümü için bu bilgilerin eklenmesini istemezsiniz, belirtilen güvenlik grupları veya kuruluşun tamamı için özelliği devre dışı bırakın.If you don't want to include this information for some or all users, disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Bu durumda hesap bilgileri raporda Adsız olarak gösterilir.Account information then shows in the report as Unnamed.

Kullanıcı başına kullanım verileri

Tüm mevcut kullanım ölçümleri içeriğini silmeDelete all existing usage metrics content

Yöneticiler kuruluşun tamamı için kullanım ölçümlerini devre dışı bırakırken aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini seçebilir:When disabling usage metrics for their entire organization, admins can also choose one or both options to:

 • Tüm mevcut kullanım ölçümleri içeriğini silin seçeneği kullanım ölçümleri raporları ve veri kümeleri kullanılarak oluşturulmuş tüm mevcut raporları ve pano kutucuklarını silmek için kullanılır.Delete all existing usage metrics content to delete all existing reports and dashboard tiles that were built using the usage metrics reports and datasets. Bu seçenek, kullanmakta olanlar dahil olmak üzere kuruluştaki tüm kullanıcılar için kullanım ölçümlerine yönelik erişimi kaldırır.This option removes all access to usage metrics data for all users in the organization who may already be using it.
 • Geçerli kullanım ölçümleri içeriğindeki tüm kullanıcıya özgü verileri silin seçeneği kuruluşta bunları kullanıyor olabilecek tüm kullanıcılar için kullanıcı başına verilere erişimi kaldırır.Delete all existing per-user data in current usage metrics content This option removes all access to per-user data for all users in the organization who may already be using it.

Mevcut kullanım ve kullanıcı başına ölçümleri içeriğini silme işlemi geri alınamadığından dikkatli hareket etmeniz önerilir.Be careful, because deleting existing usage and per-user metrics content is irreversible.

KullanıcılarUsers

Power BI kullanıcılarını, gruplarını ve yöneticilerini Microsoft 365 yönetim merkezinde yönetirsiniz.You manage Power BI users, groups, and admins in the Microsoft 365 admin center. Kullanıcılar sekmesi, kiracınız için yönetim merkezine bağlantı sağlar.The Users tab provides a link to the admin center for your tenant.

Microsoft 365 yönetim merkezine gidin

Denetim günlükleriAudit logs

Power BI denetim günlüklerini Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk merkezinde yönetirsiniz.You manage Power BI audit logs in the Office 365 Security & Compliance center. Denetim günlükleri sekmesi, kiracınız için Güvenlik ve Uyumluluk merkezine bağlantı sağlar.The Audit logs tab provides a link to the Security & Compliance center for your tenant. Daha fazla bilgiLearn more

Denetim günlüklerini kullanmak için İç etkinlik denetimi ve uyumluluk için denetim günlükleri oluşturun ayarının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.To use audit logs, make sure the Create audit logs for internal activity auditing and compliance setting is enabled.

Kiracı ayarlarıTenant settings

Kiracı ayarları sekmesi, kuruluşunuzun kullanımına sunulan özellikler üzerinde çok ayrıntılı bir denetime olanak tanır.The Tenant settings tab enables fine-grained control over the features that are made available to your organization. Gizli verilerle ilgili endişeleriniz varsa, sunduğumuz belirli özellikler kuruluşunuz için uygun olmayabilir veya belirli bir özelliğin yalnızca belirli bir grubun kullanımına sunulmasını isteyebilirsiniz.If you have concerns around sensitive data, some of our features may not be right for your organization, or you may only want a particular feature to be available to a specific group.

Not

Power BI kullanıcı arabirimindeki özelliklerin kullanılabilirliğini denetleyen kiracı ayarları, idare ilkelerinin oluşturulmasında yardımcı olabilir ancak birer güvenlik ölçümü değildir.Tenant settings that control the availability of features in the Power BI user interface can help to establish governance policies, but they are not a security measure. Örneğin Verileri dışarı aktar ayarı, bir veri kümesindeki Power BI kullanıcısının izinlerini kısıtlamaz.For example, the Export data setting does not restrict the permissions of a Power BI user on a dataset. Veri kümesine ilişkin okuma erişimine sahip Power BI kullanıcıları bu veri kümesini sorgulama iznine sahiptir ve Power BI kullanıcı arabirimindeki Verileri dışarı aktar özelliğini kullanmadan sonuçları kalıcı hale getirebilir.Power BI users with read access to a dataset have the permission to query this dataset and might be able to persist the results without using the Export data feature in the Power BI user interface.

Aşağıdaki resimde Kiracı ayarları sekmesinin birkaç ayarı gösterilir.The following image shows several settings on the Tenant settings tab.

Kiracı ayarları

Not

Ayar değişikliğinin kiracınızdaki herkes için geçerlilik kazanması 10 dakika kadar sürebilir.It can take up to 10 minutes for a setting change to take effect for everyone in your tenant.

Ayarlar üç duruma sahip olabilir:Settings can have three states:

 • Tüm kuruluş için devre dışı bırakıldı: Kuruluşunuzda kimse bu özelliği kullanamaz.Disabled for the entire organization: No one in your organization can use this feature.

  Tümü devre dışı ayarı

 • Tüm kuruluş için etkinleştirildi: Kuruluşunuzdaki herkes bu özelliği kullanabilir.Enabled for the entire organization: Everyone in your organization can use this feature.

  Tümü etkin ayarı

 • Kuruluşun bir alt kümesi için etkinleştirildi: Kuruluşunuzdaki kullanıcıların veya grupların belirli bir alt kümesi bu özelliği kullanabilir.Enabled for a subset of the organization: A specific subset of users or groups in your organization can use this feature.

  Özelliği, belirli bir kullanıcı grubunu hariç tutarak tüm kuruluşunuz için etkinleştirebilirsiniz.You can enable the feature for your entire organization, except for a specific group of users.

  Alt küme etkin ayarı

  Ayrıca özelliği yalnızca belirli bir kullanıcı grubu için etkinleştirip başka bir kullanıcı grubu için devre dışı bırakabilirsiniz.You can also enable the feature only for a specific group of users and also disable it for a group of users. Bu yaklaşımın kullanılması, izin verilen grupta olsalar bile belirli kullanıcıların özelliğe erişmemesini sağlar.Using this approach ensures that certain users do not have access to the feature even if they are in the allowed group.

  Hariç tutarak etkinleştirme ayarı

Aşağıdaki bölümlerde kiracı ayarlarının farklı türleri için genel bakışa yer verilmiştir.The next few sections provide an overview of the different types of tenant settings.

Yardım ve destek ayarlarıHelp and support settings

“Yardım alın” bilgilerini yayımlamaPublish "Get Help" information

Kuruluştaki kullanıcılar, Power BI yardım menüsünden iç yardıma ve destek kaynaklarına gidebilir.Users in the organization can go to internal help and support resources from the Power BI help menu. Özellikle, bu parametreler Öğrenme, Topluluk ve Yardım alın menü öğelerinin davranışını değiştirir.Specifically, these parameters change the behavior of the Learn, Community, and Get help menu items.

Ayrıca lisans istekleri için URL'yi belirterek Hesabı yükselt düğmesinin hedef URL'sini özelleştirirsiniz.Also, by specifying a URL for licensing requests, you customize the target URL of the Upgrade account button. Power BI Pro lisansı olmayan kullanıcılar bu düğmeyi hem Power BI Pro'ya Yükselt iletişim kutusunda hem de Kişisel depolama alanını yönet sayfasında görür.Users without a Power BI Pro license see this button in the Update to Power BI Pro dialog box as well as in the Manage personal storage page. Üstelik Power BI artık bu iletişim kutusunda veya depolama sayfasında Pro'yu ücretsiz deneyin düğmesini sağlamaz.Moreover, Power BI no longer offers the Try Pro for free button in this dialog box or storage page. Bu sayede lisans yönetim çözümü aracılığıyla Power BI kuruluşunuzda tanımlanan süreçlerde kullanıcılarınıza güvenli bir şekilde yol gösterebilir.This ensures that Power BI guides your users reliably through the processes defined in your organization through your license management solution.

Hariç tutarak etkinleştirme ayarı

Hizmet kesintileri veya olaylara yönelik e-posta bildirimlerini etkinleştirReceive email notifications for service outages or incidents

Bu kiracı bir hizmet kesintisinden veya olaydan etkilenirse posta etkin güvenlik grupları e-posta bildirimleri alır.Mail-enabled security groups will receive email notifications if this tenant is impacted by a service outage or incident. Hizmet kesintisi bildirimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Service interruption notifications.

Çalışma alanı ayarlarıWorkspace settings

Yönetici portalının Kiracı ayarları bölümünde çalışma alanlarını denetlemeye yönelik iki bölüm vardır:In Tenant settings, the admin portal has two sections for controlling workspaces:

 • Yeni çalışma alanı deneyimi oluşturma.Create the new workspace experiences.
 • Veri kümelerini çalışma alanları arasında kullanma.Use datasets across workspaces.
 • Klasik çalışma alanı oluşturma işlemini engelleme.Block classic workspace creation.

Yeni çalışma alanları oluşturmaCreate the new workspaces

Çalışma alanları kullanıcıların panolar, raporlar ve diğer içerikler üzerinde işbirliği yapabileceği alanlardır.Workspaces are places where users can collaborate on dashboards, reports, and other content. Yöneticiler, kuruluştaki hangi kullanıcıların çalışma alanı oluşturabileceğini belirtmek için Çalışma alanı oluştur (yeni çalışma alanı deneyimi) ayarını kullanır.Admins use the Create workspaces (new workspace experience setting to indicate which users in the organization can create workspaces. Yöneticiler kuruluştaki kişilerin tümüne yeni çalışma alanı deneyimi oluşturma izni verebilir veya hiçbirine vermeyebilir.Admins can allow everybody or nobody in an organization to create new workspace experience workspaces. Ayrıca çalışma alanı oluşturmayı belirli güvenlik gruplarının üyeleriyle de sınırlayabilir.They can also limit creation to members of specific security groups. Çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about workspaces.

Yeni çalışma alanı deneyimi oluşturma

Microsoft 365 Gruplarını temel alan klasik çalışma alanlarında yönetim yine yönetim portalında ve Azure Active Directory'de gerçekleşir.For classic workspaces based on Microsoft 365 Groups, administration continues to occur in admin portal and Azure Active Directory.

Not

Çalışma alanları oluşturma (yeni çalışma alanı deneyimi) ayarının varsayılan değeri yalnızca Microsoft 365 Grupları oluşturabilen kullanıcılara yeni Power BI çalışma alanları oluşturma izni verilmesidir.The Create workspaces (new workspace experience) setting defaults to allowing only users who can create Microsoft 365 Groups to create the new Power BI workspaces. Power BI yönetim portalında uygun kullanıcıların bu öğeleri oluşturabilmesini sağlayacak bir değer ayarlamaya dikkat edin.Be sure to set a value in the Power BI admin portal to ensure appropriate users can create them.

Çalışma alanlarının listesiList of workspaces

Yönetici portalında, kiracınızda bulunan çalışma alanları hakkında başka bir ayarlar bölümü bulunur.The admin portal has another section of settings about the workspaces in your tenant. Bu bölümde, çalışma alanları listesini filtreleyebilir, sıralayabilir ve her çalışma alanının ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.In that section, you can sort and filter the list of workspaces and display the details for each workspace. Ayrıntılar için bu makalenin Çalışma alanları bölümüne bakın.See Workspaces in this article for details.

İçerik paketlerini ve uygulamaları yayımlamaPublish content packs and apps

Yönetici portalında, hangi kullanıcıların kuruluş uygulamalarını dağıtmak için izinleri olduğunu da denetlersiniz.In the admin portal, you also control which users have permissions to distribute apps to the organization. Ayrıntılar için bu makalenin Tüm kuruluşa içerik paketleri ve uygulamalar yayımlama bölümüne bakın.See Publish content packs and apps to the entire organization in this article for details.

Veri kümelerini çalışma alanları arasında kullanmaUse datasets across workspaces

Yöneticiler, kuruluştaki hangi kullanıcıların veri kümelerini farklı çalışma alanlarında kullanabileceğini denetleyebilir.Admins can control which users in the organization can use datasets across workspaces. Bu ayar etkinleştirildiğinde de kullanıcılar, belirli bir veri kümesi için gerekli Oluşturma iznine ihtiyaç duyar.When this setting is enabled, users still need the required Build permission for a specific dataset.

Veri kümelerini çalışma alanları arasında kullanma

Daha fazla bilgi için bkz. Çalışma alanları arasında veri kümelerine giriş.See Intro to datasets across workspaces for more information.

Klasik çalışma alanı oluşturma işlemini engellemeBlock classic workspace creation

Yöneticiler kuruluşun klasik çalışma alanları oluşturabilme becerisini denetleyebilir.Admins can control whether the organization can create classic workspaces. Bu ayar etkinleştirildiğinde, çalışma alanını oluşturan kullanıcılar yalnızca yeni çalışma alanı deneyimi çalışma alanları oluşturabilir.When this setting is enabled, users who create a workspace can only create new workspace experience workspaces.

Klasik çalışma alanı oluşturma işlemini engelleme

Etkinleştirildiğinde, yeni oluşturulan Office 365 Grupları Power BI çalışma alanları listesinde gösterilmez.When enabled, newly created Office 365 Groups won't be shown in the Power BI workspaces list. Mevcut çalışma alanları listede gösterilmeye devam eder.Existing classic workspaces continue to be shown in the list. Ayar etkinleştirildiğinde, kullanıcının üyesi olduğu tüm Office 365 Grupları çalışma alanları listesinde görüntülenir.When the setting is disabled, all Office 365 Groups the user is a member of appear in the workspaces list. Yeni çalışma alanı deneyimi çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about the new workspace experience workspaces.

Dışarı aktarma ve paylaşım ayarlarıExport and sharing settings

Dış kullanıcılarla içerik paylaşmaShare content with external users

Kuruluştaki kullanıcılar, kuruluş dışındaki kullanıcılarla panoları, raporları ve uygulamaları paylaşabilir.Users in the organization can share dashboards, reports and apps with users outside the organization. Dış paylaşım hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about sharing externally.

Dış kullanıcılar ayarı

Aşağıdaki resimde bir dış kullanıcıyla paylaştığınızda görünen ileti gösterilir.The following image shows the message that appears when you share with an external user.

Dış kullanıcıyla paylaşma

Önemli

Bu seçenek, Power BI’daki kullanıcıların Power BI aracılığıyla dış kullanıcıları Azure Active Directory B2B (Azure AD B2B) konuk kullanıcıları olmaları için davet edip edemeyeceklerini denetler.This option controls whether users in Power BI can invite external users to become Azure Active Directory B2B (Azure AD B2B) guest users in your organization through Power BI. Etkinleştirildiğinde, Azure AD’de Konuk Davet Eden rolüne sahip olan kullanıcılar rapor, pano ve Power BI uygulamaları paylaşırken dış e-posta adresleri ekleyebilir.When enabled, users who have the Guest Inviter role in Azure AD can add external email addresses when sharing reports, dashboards, and Power BI apps. Dış alıcı, kuruluşunuza bir Azure AD B2B konuk kullanıcısı olarak katılmaya davet edilir.The external recipient is invited to join your organization as an Azure AD B2B guest user. Daha da önemlisi, bu ayar devre dışı bırakılırken kuruluşunuzda zaten Azure AD B2B konuk kullanıcıları olan dış kullanıcılar Power BI’daki kişi seçicisi kullanıcı arabiriminde görünmeye devam eder ve bu kişilere öğe, çalışma alanı ve uygulama erişimi verilebilir.Importantly, when disabling this setting, external users who are already Azure AD B2B guest users in your organization continue to appear in people picker UIs in Power BI and can be given access to items, workspaces, and apps.

Web'de yayımlaPublish to web

Web’de yayımla ayarı bir Power BI kiracısının yöneticisi olarak, raporları web’de yayımlamak için ekleme kodu oluşturabilecek kullanıcıları seçmenizi sağlar.As admin for a Power BI tenant, the Publish to web setting gives you options for which users can create embed codes to publish reports to the web. Bu işlev, raporu ve verilerini web’deki herkesin kullanımına sunar.This functionality makes the report and its data available to anyone on the web. Web’de yayımlama hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about publishing to the web.

Not

Yeni web’de yayımlama ekleme kodları oluşturma işlemine yalnızca Power BI yöneticileri izin verebilir.Only Power BI admins can allow creating new publish to web embed codes. Kuruluşların mevcut ekleme kodları olabilir.Organizations may have existing embed codes. Yayımlanmış raporları gözden geçirmek için yönetici portalının Ekleme kodları bölümüne göz atın.See the Embed codes section of the admin portal to review currently published reports.

Aşağıdaki resimde, Web’de yayımla ayarı etkinleştirildiğinde raporun Diğer seçenekler (...) menüsü gösterilir.The following image shows the More options (...) menu for a report when the Publish to web setting is enabled.

Diğer seçenekler menüsündeki Web’de yayımla seçeneği

Yönetici portalındaki Web’de yayımla ayarı, kullanıcıların ekleme kodları oluşturabileceği seçenekler sunar.The Publish to web setting in the admin portal gives options for which users can create embed codes.

Web’de yayımla ayarı

Yöneticiler Web’de yayımlama ayarını Etkin, Ekleme kodlarının nasıl çalışacağını seçme ayarını ise Yalnızca mevcut ekleme kodlarına izin ver olarak belirleyebilir.Admins can set Publish to web to Enabled and Choose how embed codes work to Allow only existing embed codes. Bu durumda kullanıcılar ekleme kodları oluşturabilir, ancak izin vermesi için Power BI yöneticisine ulaşmaları gerekir.In that case, users can create embed codes, but they have to contact the Power BI admin to allow them do so.

Web'de yayımla istemi

Kullanıcılar Web’de yayımla ayarına göre kullanıcı arabiriminde farklı seçeneklerle karşılaşır.Users see different options in the UI based on what the Publish to web setting is.

ÖzellikFeature Tüm kuruluş için etkindirEnabled for entire organization Tüm kuruluş için devre dışıdırDisabled for entire organization Belirli güvenlik gruplarıSpecific security groups
Raporun Diğer seçenekler (...) menüsündeki Web'de yayımla seçeneğiPublish to web under report More options (...) menu Tüm kullanıcılar için etkindirEnabled for all Herkes için görünmezNot visible for all Yalnızca yetkili kullanıcılar veya gruplar için görünür.Only visible for authorized users or groups.
Ayarlar bölümündeki Ekleme kodlarını yönet seçeneğiManage embed codes under Settings Tüm kullanıcılar için etkindirEnabled for all Tüm kullanıcılar için etkindirEnabled for all Tüm kullanıcılar için etkindirEnabled for all

* Sil seçeneği yalnızca yetkili kullanıcılar veya gruplar için görünür.* Delete option only for authorized users or groups.
* Kod al seçeneği tüm kullanıcılar için etkindir.* Get codes enabled for all.
Yönetici portalındaki Ekleme kodları seçeneğiEmbed codes within admin portal Durum olarak şunlardan biri görüntülenir:Status reflects one of the following:
* Etkin* Active
* Desteklenmiyor* Not supported
* Engellendi* Blocked
Durum Devre dışı görünürStatus displays Disabled Durum olarak şunlardan biri görüntülenir:Status reflects one of the following:
* Etkin* Active
* Desteklenmiyor* Not supported
* Engellendi* Blocked

Bir kullanıcı, kiracı ayarına göre yetkilendirilmemişse durum, İhlal edildi olarak görüntülenir.If a user isn't authorized based on the tenant setting, status displays infringed.
Mevcut yayımlanmış raporlarExisting published reports Tümü etkindirAll enabled Tümü devre dışıdırAll disabled Raporlar tüm kullanıcılar için görünür olmaya devam eder.Reports continue to render for all.

Verileri dışarı aktarmaExport data

Kuruluştaki kullanıcılar, bir kutucuktaki veya görselleştirmedeki verileri dışarı aktarabilir.Users in the organization can export data from a tile or visualization. Bu, Excel’de Çözümle, .csv dosyasına aktar, veri kümesi indirmeleri (.pbix) ve Power BI Hizmeti Live Connect özelliklerini denetler.This controls Analyze in Excel, export to .csv, dataset downloads (.pbix), and Power BI Service Live Connect features. Kutucuktaki veya görseldeki verileri dışarı aktarma hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about exporting data from a tile or visual.

Not

Excel’e Aktar ayarı sunulmadan önce verilerin Excel dosyalarına aktarılmasını da bu ayar denetliyordu.Before the introduction of the Export to Excel setting, this setting also controlled exporting data to Excel files. Ayrıntılar için Excel’e Aktar seçeneğinin altında yer alan nota bakın.See the note under Export to Excel for detail.

Verileri dışarı aktarma ayarı

Aşağıdaki resimde kutucuktaki verileri dışarı aktarma seçeneği gösterilir.The following image shows the option to export data from a tile.

Bir kutucuktaki verileri dışarı aktarma

Not

Verileri dışarı aktar seçeneğinin devre dışı bırakılması, kullanıcıların Excel'de Çözümle özelliğini ve Power BI hizmeti canlı bağlantısını kullanmasını da önler.Disabling Export Data also prevents users from using the Analyze in Excel feature, as well as using the Power BI service live connection.

Excel'e aktarExport to Excel

Kuruluştaki kullanıcılar, görselleştirmedeki verileri bir Excel dosyasına aktarabilir.Users in the organization can export the data from a visualization to an Excel file.

Excel’e Aktar ayarı

Önemli

Excel’e Aktar ayarı sunulmadan önce verilerin Excel dosyalarına aktarılmasını da bu ayar denetliyordu.Before the introduction of the Export to Excel setting, exporting to an Excel file was controlled by the Export data setting. Bu nedenle, kiracı yöneticileri Excel’e Aktar ayarı sunulmadan önce oluşturulan kiracılarda Excel’e Aktar ayarına ilk kez baktığında, bunun Uygulanmamış değişikler içerdiğini görür.Therefore, on tenants that existed before the introduction of the Export to Excel setting, the first time tenant administrators look at the Export to Excel setting they will see that it has Unapplied changes. Yeni ayarın etkili olması için bu değişiklikleri uygulamaları gerekir.They must apply these changes in order for the new setting to take effect. Aksi takdirde, Verileri dışarı aktar ayarı Excel dosyasına aktarma özelliğini denetlemeye devam eder.Otherwise, exporting to an Excel file will continue to be controlled by the Export data setting.

Raporları PowerPoint sunuları veya PDF belgeleri olarak dışarı aktarmaExport reports as PowerPoint presentations or PDF documents

Kuruluştaki kullanıcılar, Power BI raporlarını PowerPoint dosyaları veya PDF belgeleri olarak dışarı aktarabilir.Users in the organization can export Power BI reports as PowerPoint files or PDF documents. Daha fazla bilgiLearn more

Aşağıdaki resimde Raporları PowerPoint sunuları veya PDF belgeleri olarak dışarı aktar ayarı etkinleştirildiğinde raporun Dosya menüsü gösterilir.The following image shows the File menu for a report when the Export reports as PowerPoint presentations or PDF documents setting is enabled.

Raporları PowerPoint sunumları olarak dışarı aktarma

Kuruluştaki kullanıcılar panoları ve raporları yazdırabilir.Users in the organization can print dashboards and reports. Daha fazla bilgiLearn more

Aşağıdaki görüntüde panoya yazdırma seçeneği gösterilmiştir.The following image shows the option to print a dashboard.

Panoyu yazdır

Aşağıdaki görüntüde Panoları ve raporları yazdırın ayarı etkinleştirildiğinde raporun Dosya menüsü gösterilmiştir.The following image shows the File menu for a report when the Print dashboards and reports setting is enabled.

Rapor yazdırma

Harici konuk kullanıcıların kuruluş içeriklerini düzenlemelerine ve yönetmelerine izin verAllow external guest users to edit and manage content in the organization

Azure AD B2B konuk kullanıcıları kuruluş içeriklerini düzenleyebilir ve yönetebilir.Azure AD B2B guest users can edit and manage content in the organization. Daha fazla bilgiLearn more

Aşağıdaki resimde Harici konuk kullanıcıların kuruluş içeriklerini düzenlemelerine ve yönetmelerine izin verme seçeneği gösterilir.The following image shows the option to Allow external guest users to edit and manage content in the organization.

Harici konuk kullanıcıların kuruluş içeriklerini düzenlemelerine ve yönetmelerine izin ver

Yönetici portalında, hangi kullanıcıların kuruluşa dış kullanıcıları davet etme izni olduğunu da denetlersiniz.In the admin portal, you also control which users have permissions to invite external users to the organization. Ayrıntılar için bu makaledeki Dış kullanıcılarla içerik paylaşma bölümüne bakın.See Share content with external users in this article for details.

E-posta AbonelikleriEmail Subscriptions

Kuruluştaki kullanıcılar e-posta abonelikleri oluşturabilir.Users in the organization can create email subscriptions. Abonelikler hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about subscriptions.

E-posta aboneliklerini etkinleştirme

Kuruluşunuzdaki rapor yazarlarının bazılarının veya tümünün içeriklerini Power BI Giriş Sayfasının Öne Çıkanlar bölümünde öne çıkarmasına izin verin.Allow some or all report authors in your organization to feature their content on the Featured section of Power BI Home. Yeni kullanıcılar, Power BI Giriş sayfasının üst kısmında öne çıkan içerikleri görür.New users will see featured content at the top of their Power BI Home page. Öne çıkan içerik, kullanıcılar Sık kullanılanlar, sık ziyaret edilenler ve Son Kullanılanlar ekledikçe Giriş sayfasının aşağısına taşınır.Featured content moves down the Home page as users add Favorites, frequents, and Recents.

Önce küçük bir dizi destekleyenle başlanmasını öneririz.We recommend starting with a small set of promoters first. Tüm kuruluşun Giriş Sayfasında içeriği öne çıkarmasına izin verilmesi, tüm tanıtılan içeriğin takip edilmesini zorlaştırabilir.Allowing the entire organization to feature content on Home may make it difficult to keep track of all the promoted content.

Öne çıkan içeriği etkinleştirdikten sonra, Yönetici portalından da yönetebilirsiniz.After you enable featured content, you can also manage it in the Admin portal. Etki alanınızda öne çıkan içeriği denetleme hakkında bilgi edinmek için bu makalede Öne çıkan içeriği yönetme bölümüne bakın.See Manage featured content in this article to read about controlling featured content in your domain.

İçerik paketi ve uygulama ayarlarıContent pack and app settings

Kuruluşun tamamına içerik paketi ve uygulama yayımlanması devre dışı bırakıldıPublish content packs and apps to the entire organization

Yöneticiler bu ayarı kuruluştaki hangi kullanıcıların belirli gruplar yerine kuruluşun tamamına içerik paketleri ve uygulamalar yayımlayabileceğini belirlemek için kullanır.Admins use this setting to decide which users can publish content packs and apps to the entire organization, rather than just specific groups. Uygulama yayımlama hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about publishing apps.

Aşağıdaki görüntüde içerik paketi oluşturma sırasında Tüm kuruluşum seçeneği gösterilmiştir.The following image shows the My entire organization option when creating a content pack.

Kuruluşa içerik paketi yayımlama

Şablon uygulamalar kurumsal içerik paketleri oluşturmaCreate template apps and organizational content packs

Kuruluştaki kullanıcılar Power BI Desktop’taki bir veri kaynağı üzerinde oluşturulan veri kümelerini kullanan şablon uygulamaları ve kurumsal içerik paketleri oluşturabilir.Users in the organization can create template apps and organizational content packs that use datasets built on one data source in Power BI Desktop. Şablon uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about template apps.

Son kullanıcılara uygulama göndermePush apps to end users

Rapor oluşturucular, kullanıcıların AppSource’tan yüklemesine gerek kalmadan uygulamaları son kullanıcılarla doğrudan paylaşabilir.Report creators can share apps directly with end users without requiring installation from AppSource. Son kullanıcılar için uygulamaları otomatik olarak yükleme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about automatically installing apps for end users.

Tümleştirme ayarlarıIntegration settings

Şirket içi veri kümeleriyle Excel'de Çözümle özelliğini kullanmaUse Analyze in Excel with on-premises datasets

Kuruluştaki kullanıcılar Excel'i kullanarak şirket içi Power BI veri kümelerini görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşime geçebilir.Users in the organization can use Excel to view and interact with on-premises Power BI datasets. Daha fazla bilgiLearn more

Not

Verileri dışarı aktar seçeneğinin devre dışı bırakılması, kullanıcıların Excel'de Çözümle özelliğini kullanmasını da engeller.Disabling Export Data also prevents users from using the Analyze in Excel feature.

ArcGIS Maps for Power BI kullanmaUse ArcGIS Maps for Power BI

Kuruluştaki kullanıcılar, Esri tarafından sağlanan ArcGIS Maps for Power BI görselleştirmesini kullanabilir.Users in the organization can use the ArcGIS Maps for Power BI visualization provided by Esri. Daha fazla bilgiLearn more

Power BI için genel aramayı kullanma (Önizleme)Use global search for Power BI (Preview)

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar, Azure Search kullanan dış arama özelliklerinden yararlanabilir.Users in the organization can use external search features that rely on Azure Search.

Kiracı ayarları bölümündeki Öne çıkan tablolara yönelik bağlantılara izin ver kiracı ayarı, Power BI yöneticilerinin Excel Veri Türleri Galerisi’ndeki öne çıkan tabloları kuruluşta kullanabilecek kişileri denetlemelerini sağlar.Under Tenant settings, the Allow connections to featured tables tenant setting lets Power BI admins control who in the organization can use featured tables in the Excel Data Types Gallery.

Öne çıkan tablolara yönelik tüm bağlantılar

Verileri dışarı aktar kiracı ayarı Devre dışı olarak ayarlandıysa öne çıkan tablolara yönelik bağlantılar da devre dışı bırakılır.Connections to featured tables are also disabled if the Export data tenant setting is set to Disabled.

Excel’de öne çıkan Power BI tabloları hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about Power BI featured tables in Excel.

Teams’de Paylaş kiracı ayarıShare to Teams tenant setting

Teams'de Paylaş ayarı Power BI yönetici portalının Kiracı ayarları bölümünde yer alır.The Share to Teams setting is in the Tenant settings section of the Power BI admin portal. Ayar kuruluşların Power BI hizmetinde Teams'de Paylaş düğmelerini gizlemesine olanak tanır.The setting allows organizations to hide the Share to Teams buttons in the Power BI service. Devre dışı olarak ayarlandığında, Power BI hizmetinde raporları ve panoları görüntüleyen kullanıcılar eylem çubuğunda veya bağlam menülerinde Teams’de Paylaş düğmelerini görmez.When set to disabled, users don't see Share to Teams buttons in the action bar or context menus when they view reports and dashboards in the Power BI service.

Power B I yönetici portalında Teams'de Paylaş kiracı ayarının ekran görüntüsü.

Power BI içeriğini Teams'de paylaşma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about sharing Power BI content to Teams.

R görseli ayarlarıR visuals settings

R görselleriyle etkileşim kur ve bunları paylaşInteract with and share R visuals

Kuruluştaki kullanıcılar R betikleri ile oluşturulan görsellerle etkileşime geçebilir ve bunları paylaşabilir.Users in the organization can interact with and share visuals created with R scripts. Daha fazla bilgiLearn more

Not

Bu ayar kuruluş genelinde geçerli olur ve belirli gruplarla sınırlanamaz.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Denetim ve kullanım ayarlarıAudit and usage settings

İç etkinlik denetimi ve uyumluluk için denetim günlükleri oluşturCreate audit logs for internal activity auditing and compliance

Kuruluştaki kullanıcılar, Power BI'da kuruluştaki diğer kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen eylemleri izlemek için denetim özelliğini kullanabilir.Users in the organization can use auditing to monitor actions taken in Power BI by other users in the organization. Daha fazla bilgiLearn more

Denetim günlüğü girişlerinin kaydedilmesi için bu ayarın etkinleştirilmesi gerekir.This setting must be enabled for audit log entries to be recorded. Denetimin etkinleştirilmesi ile denetim verilerinin görüntülenebilmesi arasında 48 saate kadar gecikme olabilir.There can be up to a 48 hour delay between enabling auditing and being able to view audit data. Verileri hemen göremiyorsanız denetim günlüklerini daha sonra denetleyin.If you don't see data immediately, check the audit logs later. Denetim günlüklerini görüntüleme izni alma ile günlüklere erişebilme arasında da benzer bir gecikme olabilir.There can be a similar delay between getting permission to view audit logs and being able to access the logs.

Not

Bu ayar kuruluş genelinde geçerli olur ve belirli gruplarla sınırlanamaz.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

İçerik oluşturucuları için kullanım ölçümleriUsage metrics for content creators

Kuruluştaki kullanıcılar oluşturdukları pano ve raporlar için kullanım ölçümlerini görebilir.Users in the organization can see usage metrics for dashboards and reports they create. Daha fazla bilgiLearn more

İçerik oluşturucuları için kullanım ölçümlerinde kullanıcı başına verilerPer-user data in usage metrics for content creators

İçerik oluşturucuları için kullanım ölçümleri, içeriğe erişen kullanıcıların görünen adlarını ve e-posta adreslerini açığa çıkarır.Usage metrics for content creators will expose display names and email addresses of users who are accessing content. Daha fazla bilgiLearn more

Varsayılan olarak, kullanım ölçümleri için kullanıcı başına veriler etkinleştirilir ve içerik oluşturucunun hesap bilgileri ölçüm raporuna eklenir.Per-user data is enabled for usage metrics by default, and content creator account information is included in the metrics report. Kullanıcılardan tümü için bu bilgilerin toplanmasını istemezsiniz, belirtilen güvenlik grupları veya kuruluşun tamamı için özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.If you do not wish to gather this information for all users, you can disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Bu durumda dışlanan kullanıcıların hesap bilgileri raporda Adsız olarak gösterilir.Account information for the excluded users will then show in the report as Unnamed.

Pano ayarlarıDashboard settings

Panolar için veri sınıflandırmasıData classification for dashboards

Kuruluştaki kullanıcılar, pano güvenlik düzeyleri belirten sınıflandırmalarla panoları etiketleyebilir.Users in the organization can tag dashboards with classifications that indicate dashboard security levels. Daha fazla bilgiLearn more

Not

Bu ayar kuruluş genelinde geçerli olur ve belirli gruplarla sınırlanamaz.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Geliştirici ayarlarıDeveloper settings

Uygulamalara içerik eklemeEmbed content in apps

Kuruluştaki kullanıcılar Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) uygulamalarına Power BI panoları ve raporları ekleyebilir.Users in the organization can embed Power BI dashboards and reports in Software as a Service (SaaS) applications. Bu ayarın devre dışı bırakılması; kullanıcıların, uygulamalarına Power BI içeriği eklemek için REST API'lerini kullanabilmesini önler.Disabling this setting prevents users from being able to use the REST APIs to embed Power BI content within their application. Daha fazla bilgiLearn more

Hizmet sorumlularının Power BI API'leri kullanmasına izin verAllow service principals to use Power BI APIs

Azure Active Directory’ye (Azure AD) kayıtlı web uygulamaları, oturum açmış bir kullanıcı olmadan Power BI API’lerine erişmek için atanmış bir hizmet sorumlusu kullanır.Web apps registered in Azure Active Directory (Azure AD) will use an assigned service principal to access Power BI APIs without a signed in user. Bir uygulamanın hizmet sorumlusu kimlik doğrulamasını kullanmasına izin vermek için hizmet sorumlusunun izin verilen bir güvenlik grubuna eklenmesi gerekir.To allow an app to use service principal authentication its service principal must be included in an allowed security group. Daha fazla bilgiLearn more

Not

Hizmet sorumluları tüm Power BI kiracı ayarları için izinleri kendi güvenlik grubundan devralır.Service principals inherit the permissions for all Power BI tenant settings from their security group. İzinleri kısıtlamak için hizmet sorumlularına ayrılmış bir güvenlik grubu oluşturun ve bu grubu ilgili, etkin Power BI ayarlarının 'Belirli güvenlik grupları hariç' listesine ekleyin.To restrict permissions, create a dedicated security group for service principals and add it to the 'Except specific security groups' list for the relevant, enabled Power BI settings.

Veri akışı ayarlarıDataflow settings

Veri akışları oluşturma ve kullanmaCreate and use dataflows

Kuruluştaki kullanıcılar veri akışları oluşturabilir ve kullanabilir.Users in the organization can create and use dataflows. Veri akışlarına yönelik bir genel bakış için bkz. Power BI’da self servis veri hazırlığı.For an overview of dataflows, see Self-service data prep in Power BI. Premium kapasitede veri akışlarını etkinleştirmek için bkz. İş yüklerini yapılandırma.To enable dataflows in a Premium capacity, see Configure workloads.

Not

Bu ayar kuruluş genelinde geçerli olur ve belirli gruplarla sınırlanamaz.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Şablon uygulaması ayarlarıTemplate apps settings

Bu ayarlar şablon uygulamalarının şablon uygulaması yayımlama veya yükleme yeteneğini denetler.Three settings control template apps ability to publish or install template apps.

Power BI yönetim portalı şablon uygulaması ayarları

Şablon Uygulamaları YayımlamaPublish Template Apps

Kuruluştaki kullanıcılar, şablon uygulama çalışma alanları oluşturabilir.Users in the organization can create template apps workspaces. Hangi kullanıcıların AppSource’u veya başka bir dağıtım yöntemini kullanarak şablon uygulamaları yayımlayabileceğini veya bu uygulamaları kuruluşunuzun dışındaki istemcilere dağıtabileceğini denetleyin.Control which users can publish template apps or distribute them to clients outside your organization by way of AppSource or other distribution methods.

Power BI yönetim portalı, Şablon uygulamaları oluştur ayarı

AppSource’ta listelenen şablon uygulamalarını yüklemeInstall template apps listed on AppSource

Kuruluştaki kullanıcılar yalnızcaAppSource’tan şablon uygulamalarını indirebilir ve yükleyebilir.Users in the organization can download and install template apps only from AppSource. Hangi kullanıcıların veya güvenlik gruplarının AppSource’tan şablon uygulamaları yükleyebileceğini denetleyin.Control which specific users or security groups can install template apps from AppSource.

Power BI yönetici portalı, Şablon uygulamaları yükle ayarı

AppSource’ta listelenmeyen şablon uygulamalarını yüklemeInstall template apps not listed on AppSource

Kuruluştaki hangi kullanıcıların AppSource’ta listelenmeyen şablon uygulamalarını indirebileceğini ve yükleyebileceğini denetleyin.Control which users in the organization can download and install template apps not listed on AppSource.

Power BI yönetici portalı, Şablon uygulamaları yükle ayarı

Kapasite ayarlarıCapacity settings

Power BI PremiumPower BI Premium

Power BI Premium sekmesi, kuruluşunuz için satın alınan Power BI Premium kapasitelerini (EM veya P SKU) yönetmenize olanak tanır.The Power BI Premium tab enables you to manage any Power BI Premium capacities (EM or P SKU) that have been purchased for your organization. Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar Power BI Premium sekmesini görebilir ancak yalnızca Kapasite yöneticisi olarak atanan veya atama izinlerine sahip kullanıcılar sekme içeriğini görebilir.All users within your organization can see the Power BI Premium tab, but they only see contents within it if they are assigned as either a Capacity admin or a user that has assignment permissions. Bir kullanıcı, izinlerden herhangi birine sahip olmaması durumunda aşağıdaki ileti görüntülenir.If a user does not have any permissions, the following message appears.

Premium ayarlarına erişim yok

Power BI EmbeddedPower BI Embedded

Power BI Embedded sekmesi, müşteriniz için satın aldığınız Power BI Embedded (A SKU) kapasitelerini görüntülemenizi sağlar.The Power BI Embedded tab enables you to view your Power BI Embedded (A SKU) capacities that you've purchased for your customer. A SKU’ları yalnızca Azure’dan satın alabileceğiniz için Azure’da ekli kapasiteleri yönetmek içinAzure portalı kullanırsınız.Since you can only purchase A SKUs from Azure, you manage embedded capacities in Azure from the Azure portal.

Power BI Embedded (A SKU) ayarlarını yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI Embedded nedir?For more information about how to manage Power BI Embedded (A SKU) settings, see What is Power BI Embedded.

Ekleme kodlarıEmbed codes

Bir yönetici olarak, raporları genel kullanıma açmak amacıyla kiracınız için oluşturulan ekleme kodlarını görüntüleyebilirsiniz.As an administrator, you can view the embed codes that are generated for your tenant to share reports publicly. Ayrıca kodları iptal edebilir veya silebilirsiniz.You can also revoke or delete codes. Daha fazla bilgiLearn more

Power BI yönetici portalındaki ekleme kodları

Veri akışı depolama (önizleme)Dataflow storage (preview)

Varsayılan olarak, Power BI ile kullanılan veriler, Power BI tarafından sağlanan iç depolama alanında depolanır.By default, data used with Power BI is stored in internal storage provided by Power BI. Veri akışları ve Azure Data Lake Storage 2. Nesil (ADLS 2. Nesil) tümleştirmesi ile, kuruluşunuzun Azure Data Lake Storage 2. Nesil hesabında veri akışlarınızı depolayabilirsiniz.With the integration of dataflows and Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2), you can store your dataflows in your organization's Azure Data Lake Storage Gen2 account. Daha fazla bilgi için bkz. Veri akışları ve Azure Data Lake tümleştirmesi (Önizleme)For more information, see Dataflows and Azure Data Lake integration (Preview).

Çalışma alanlarıWorkspaces

Bir yönetici olarak, kiracınızda bulunan çalışma alanlarını görebilirsiniz.As an administrator, you can view the workspaces that exist in your tenant. Çalışma alanları listesini filtreleyebilir, sıralayabilir ve her çalışma alanının ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.You can sort and filter the list of workspaces and display the details for each workspace. Tablo sütunları, çalışma alanları için Power BI yönetimi Rest API tarafından döndürülen özelliklere karşılık gelir.The table columns correspond to the properties returned by the Power BI admin Rest API for workspaces. Kişisel çalışma alanları PersonalGroup türünde, klasik çalışma alanları Group türünde ve yeni çalışma alanları deneyimi Workspace türündedir.Personal workspaces are of type PersonalGroup, classic workspaces are of type Group, and the new workspace experience workspaces are of type Workspace. Daha fazla bilgi için bkz. Yeni çalışma alanlarında çalışmayı düzenleme.For more information, see Organize work in the new workspaces.

Yöneticiler ayrıca yönetici portalını veya PowerShell cmdlet'lerini kullanarak çalışma alanlarını yönetebilir ve kurtarabilir.Admins can also manage and recover workspaces, using either the admin portal or PowerShell cmdlets.

Çalışma alanları listesi

Çalışma Alanları sekmesinde her çalışma alanı için durumu görürsünüz.On the Workspaces tab, you see the state for each workspace. Aşağıdaki tabloda bu durumların anlamları hakkında daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.The following table gives more details about the meaning of those states.

DurumState AçıklamaDescription
EtkinActive Normal bir çalışma alanı.A normal workspace. Kullanımı veya içindekiler hakkında bir şey ifade etmez, yalnızca çalışma alanının "normal" olduğu anlamına gelir.It doesn't indicate anything about usage or what's inside, only that the workspace itself is "normal".
Yalnız bırakılmışOrphaned Yönetici kullanıcısı olmayan çalışma alanı.A workspace with no admin user.
SilindiDeleted Silinen çalışma alanı.A deleted workspace. 90 güne kadar, istenirse çalışma alanını geri yüklemek için yeterli miktarda meta veri saklarız.For up to 90 days, we maintain enough metadata to restore the workspace if desired.
KaldırılıyorRemoving Silinme aşamasında olup henüz silinmemiş çalışma alanı.A workspace in the process of being deleted, but not gone yet. Kullanıcılar kendi çalışma alanlarını silebilir, öğeleri Kaldırılıyor ve en sonunda Silindi durumuna alabilir.Users can delete their own workspaces, putting things into Removing and eventually Deleted.

Özel markaCustom branding

Yönetici olarak, tüm kuruluşunuz için Power BI görünümünü özelleştirebilirsiniz.As an administrator, you can customize the look of Power BI for your whole organization. Şu anda üç ana seçenek vardır:Currently there are three main options:

Özel marka seçenekleri

 • Logo Yükle: En iyi sonuçlar için .png olarak kaydedilmiş, 10 KB veya daha küçük boyutta ve en az 200 x 30 piksel çözünürlüğe sahip bir logo yükleyin.Upload Logo: For best results, upload a logo that's saved as a .png, 10 KB or smaller, and at least 200 x 30 pixels.

 • Kapak resmi yükle: En iyi sonuçlar için .jpg veya .png olarak kaydedilmiş, 1 MB veya daha küçük boyutta ve en az 1920 x 160 piksel çözünürlüğe sahip bir kapak resmi yükleyin.Upload Cover image: For best results, upload a cover image that's saved as a .jpg or .png, 1 MB or smaller, and at least 1920 x 160 pixels.

 • Tema rengi seç: Bir onaltılık numara, RGB, değere göre veya verilen paletten temanızı seçebilirsiniz.Select Theme color: You are able to select your theme based on a hex #, RGB, value, or from the provided pallet.

Daha fazla bilgi için bkz. Kuruluşunuz için özel marka oluşturma.For more information, see Custom branding for your organization.

Çalışma alanları listesi

Kiracı yöneticisi olarak, kuruluşunuz genelinde Power BI Giriş Sayfasında Öne Çıkanlar bölüme yükseltilen tüm raporları, panoları ve uygulamaları yönetebilirsiniz.As tenant admin, you can manage all the reports, dashboards, and apps that have been promoted to the Featured section on Power BI Home across your organization.

 • Yönetici portalında Öne çıkan içerik seçeneğini belirleyin.In the Admin portal, select Featured content.

Burada, içeriği kimin ne zaman öne çıkardığına ve içeriğin tüm ilgili meta verilerine yönelik bir genel bakış görürsünüz.Here you see an overview of who featured the content, when it was featured, and all its relevant metadata. Bir şey şüpheli görünürse veya Öne Çıkanlar bölümünü temizlemek isterseniz, öne çıkan içeriği gerektiğinde silebilirsiniz.If something looks suspicious, or you want to clean up the Featured section, you can delete promoted content as needed.

Öne çıkan içeriği etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için bu makaledeki Öne çıkan içerik bölümüne bakın.See Featured content in this article for information about enabling featured content.

Sonraki adımlarNext steps

Kuruluşunuzda Power BI'ı yönetmeAdministering Power BI in your Organization
Power BI yönetici rolünü anlamaUnderstanding the Power BI admin role
Kuruluşunuzda Power BI'ı denetlemeAuditing Power BI in your organization

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community