XMLA uç noktasıyla veri kümesi bağlantısıDataset connectivity with the XMLA endpoint

1500 ve üzeri uyumluluk düzeyindeki Power BI Premium çalışma alanları ve veri kümeleri, XMLA uç noktası kullanarak gem Microsoft’un açık platform bağlantısını hem de üçüncü taraf istemci uygulamalarını ve araçlarını destekler.Power BI Premium workspaces and datasets at the 1500 and higher compatibility level support open-platform connectivity from Microsoft and third-party client applications and tools by using an XMLA endpoint.

XMLA uç noktası nedir?What's an XMLA endpoint?

Power BI Premium, istemci uygulamalarıyla Power BI çalışma alanınızı ve veri kümelerinizi yöneten altyapı arasında iletişimi sağlamak için XML for Analysis (XMLA) protokolünü kullanır.Power BI Premium uses the XML for Analysis (XMLA) protocol for communications between client applications and the engine that manages your Power BI workspaces and datasets. Bu iletişimler genellikle XMLA olarak adlandırılan uç noktalar üzerinden gerçekleştirilir.These communications are through what are commonly referred to as XMLA endpoints. XMLA, Microsoft Analysis Services altyapısı tarafından kullanılan iletişim protokolüyle aynıdır. Bu protokol, yakından bakıldığında Power BI’ın anlamsal modellemesi, yönetim, yaşam döngüsü ve veri yönetimini çalıştırır.XMLA is the same communication protocol used by the Microsoft Analysis Services engine, which under the hood, runs Power BI's semantic modeling, governance, lifecycle, and data management.

Varsayılan olarak, uç noktayı kullanan salt okunur bağlantı, bir kapasitedeki Veri kümeleri iş yükü için etkindir.By default, read-only connectivity using the endpoint is enabled for the Datasets workload in a capacity. Veri görselleştirme uygulamaları ve araçları, salt okunur ile veri kümesi model verilerini, meta verileri, olayları ve şemayı sorgulayabilir.With read-only, data visualization applications and tools can query dataset model data, metadata, events, and schema. Uç noktayı kullanan okuma/yazma işlemleri ek veri kümesi yönetimi, idare, gelişmiş anlam modelleme, hata ayıklama ve izleme sağlanarak etkinleştirilebilir.Read-write operations using the endpoint can be enabled providing additional dataset management, governance, advanced semantic modeling, debugging, and monitoring. Okuma/Yazma etkinken Power BI Premium veri kümeleri, Azure Analysis Services ve SQL Server Analysis Services kurumsal düzeyde tablosal modelleme araçları ve işlemleriyle daha fazla eşliğe sahiptir.With read-write enabled, Power BI Premium datasets have more parity with Azure Analysis Services and SQL Server Analysis Services enterprise grade tabular modeling tools and processes.

Not

Özellikle veri kümelerinize XMLA uç noktası üzerinden bağlanırken modern çalışma alanı deneyimini kullanmanız önerilir.It's recommended you use the modern workspace experience, especially when connecting to your datasets by using the XMLA endpoint. Klasik çalışma alanlarında veri kümesi oluşturma veya silme gibi işlemler desteklenmez.Operations such as creating or deleting datasets are not supported with classic workspaces. Klasik çalışma alanlarını modern deneyime yükseltmek için bkz. Power BI'da klasik çalışma alanlarını yükseltme.To upgrade classic workspaces to the modern experience, see Upgrade classic workspaces in Power BI.

Veri modelleme ve yönetim araçlarıData modeling and management tools

Bunlar Azure Analysis Services ve SQL Server Analysis Services ile kullanılan en yaygın araçlardan bazılarıdır ve artık Power BI Premium veri kümeleri tarafından desteklenir:These are some of the most common tools used with Azure Analysis Services and SQL Server Analysis Services, and now supported by Power BI Premium datasets:

Analysis Services projeleri ile Visual Studio : SQL Server Veri Araçları (veya SSDT) olarak da bilinen bu araçlar, Analysis Services tablosal modellere yönelik kurumsal düzeyde bir model yazma aracıdır.Visual Studio with Analysis Services projects – Also known as SQL Server Data Tools, or simply SSDT, is an enterprise grade model authoring tool for Analysis Services tabular models. Analysis Services projeleri uzantıları, ücretsiz Topluluk sürümü de dahil olmak üzere tüm Visual Studio 2017 ve üzeri sürümlerde desteklenir.Analysis Services projects extensions are supported on all Visual Studio 2017 and later editions, including the free Community edition. Tablosal modelleri bir Premium çalışma alanına dağıtmak için uzantının 2.9.6 veya üzeri sürümleri gerekir.Extension version 2.9.6 or higher is required to deploy tabular models to a Premium workspace. Premium çalışma alanına dağıtırken model 1500 veya üzeri uyumluluk düzeyinde olmalıdır.When deploying to a Premium workspace, the model must be at the 1500 or higher compatibility level. XMLA okuma/yazma, veri kümeleri iş yükünde gereklidir.XMLA read-write is required on the datasets workload. Daha fazla bilgi için bkz. Analysis Services Araçları.To learn more, see Tools for Analysis Services.

SQL Server Management Studio (SSMS)  : DAX, MDX ve XMLA sorgularını destekler.SQL Server Management Studio (SSMS) - Supports DAX, MDX, and XMLA queries. Tablosal Model Betik Dilini (TMSL) kullanarak hassas yenileme işlemleri gerçekleştirin ve veri kümesi meta verilerinde betik oluşturun.Perform fine-grain refresh operations and scripting of dataset metadata by using the Tabular Model Scripting Language (TMSL). Sorgu işlemleri için salt okunur bağlantı gerekir.Read-only is required for query operations. Meta verilerin betiğini oluşturma işlemi için okuma/yazma bağlantısı gerekir.Read-write is required for scripting metadata. SSMS sürüm 18.4 veya üzeri gerekir.Requires SSMS version 18.4 or above. Buradan indirin.Download here.

SQL Server Profiler : SSMS ile yüklenen bu araç, veri kümesi olayları için izleme ve hata ayıklama desteği sağlar.SQL Server Profiler – Installed with SSMS, this tool provides tracing and debugging of dataset events. SQL Server için resmi olarak kullanım dışı bırakılmış olsa da Profiler SSMS’ye eklenmeye, Analysis Services ve Power BI Premium için desteklenmeye devam eder.While officially deprecated for SQL Server, Profiler continues to be included in SSMS and remains supported for Analysis Services and Power BI Premium. XMLA salt-okunur gereklidir.XMLA read-only is required. Daha fazla bilgi için bkz.  Analysis Services için SQL Server Profiler.To learn more, see SQL Server Profiler for Analysis Services.

Analysis Services Dağıtım Sihirbazı : SSMS ile yüklenen bu araç, Visual Studio tarafından yazılan tablosal model projelerinin Analysis Services ve Power BI Premium çalışma alanlarına dağıtılmasını sağlar.Analysis Services Deployment Wizard – Installed with SSMS, this tool provides deployment of Visual Studio authored tabular model projects to Analysis Services and Power BI Premium workspaces. Bu araç, etkileşimli olarak veya otomasyon için komut satırından çalıştırılabilir.It can be run interactively or from the command line for automation. XMLA okuma/yazma gereklidir.XMLA read-write is required. Daha fazla bilgi için bkz. Analysis Services Dağıtım Sihirbazı.To learn more, see Analysis Services Deployment Wizard.

PowerShell cmdlet’leri : Analysis Services cmdlet’leri, yenileme işlemleri gibi veri kümesi yönetim görevlerini otomatikleştirmek için kullanılabilir.PowerShell cmdlets – Analysis Services cmdlets can be used to automate dataset management tasks like refresh operations. XMLA okuma/yazma gereklidir.XMLA read-write is required. SqlServer PowerShell modülünün 21.1.18221 veya üzeri bir sürümü gerekir.Version 21.1.18221 or higher of the SqlServer PowerShell module is required. Az.AnalysisServices modülündeki Azure Analysis Services cmdlet’leri, Power BI Premium için desteklenmez.Azure Analysis Services cmdlets in the Az.AnalysisServices module are not supported for Power BI Premium. Daha fazla bilgi için bkz. Analysis Services PowerShell Başvurusu.To learn more, see Analysis Services PowerShell Reference.

Power BI Report Builder : Sayfalandırılmış raporlar yazmaya yarayan bir araçtır.Power BI Report Builder - A tool for authoring paginated reports. Hangi verilerin nereden alınacağını ve nasıl görüntüleneceğini belirten bir rapor tanımı oluşturur.Create a report definition that specifies what data to retrieve, where to get it, and how to display it. Rapor Oluşturucusu’nda raporunuzun önizlemesini görüntüleyebilir, ardından raporunuzu Power BI hizmetinde yayımlayabilirsiniz.You can preview your report in Report Builder and then publish your report to the Power BI service. XMLA salt-okunur gereklidir.XMLA read-only is required. Daha fazla bilgi için bkz.  Power BI Report Builder.To learn more, see Power BI Report Builder.

Tablo Düzenleyicisi: Sezgisel ve hafif bir düzenleyici kullanarak tablosal modelleri oluşturmaya, sürdürmeye ve yönetmeye yarayan açık kaynaklı bir araçtır.Tabular Editor - An open-source tool for creating, maintaining, and managing tabular models using an intuitive, lightweight editor. Tablosal modelinizdeki tüm nesneler hiyerarşik bir görünümde gösterilir.A hierarchical view shows all objects in your tabular model. Nesneler, çoklu seçim özellik düzenlemesi ve DAX söz dizimi vurgulaması için görüntüleme klasörleri tarafından düzenlenir.Objects are organized by display folders with support for multi-select property editing and DAX syntax highlighting. Sorgu işlemleri için XMLA salt okunur gerekir.XMLA read-only is required for query operations. Meta veri işlemleri için okuma/yazma bağlantısı gerekir.Read-write is required for metadata operations. Daha fazla bilgi için bkz. tabulareditor.github.io.To learn more, see tabulareditor.github.io.

DAX Studio : DAX yazma, tanılama, performans ayarlama ve analiz etmeye yönelik açık kaynaklı bir araçtır.DAX Studio – An open-source tool for DAX authoring, diagnosis, performance tuning, and analysis. Özellikler arasında nesne göz atma, tümleşik izleme, ayrıntılı istatistiklere sahip sorgu yürütme dökümleri, DAX söz dizimi vurgulama ve biçimlendirme yer alır.Features include object browsing, integrated tracing, query execution breakdowns with detailed statistics, DAX syntax highlighting and formatting. Sorgu işlemleri için XMLA salt okunur gerekir.XMLA read-only is required for query operations. Daha fazla bilgi edinmek için bkz.  daxstudio.org.To learn more, see daxstudio.org.

ALM Araç Seti: En çok uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) senaryolarında kullanılan, Power BI veri kümeleri için açık kaynaklı bir şema karşılaştırma aracıdır.ALM Toolkit - An open-source schema compare tool for Power BI datasets, most often used for application lifecycle management (ALM) scenarios. Ortamlar arasında dağıtım gerçekleştirir ve artımlı yenileme geçmiş verilerini korur.Perform deployment across environments and retain incremental refresh historical data. Meta veri dosyalarını, dallarını ve depolarını ayırıp birleştirir.Diff and merge metadata files, branches and repos. Veri kümeleri arasındaki yaygın tanımları yeniden kullanır.Reuse common definitions between datasets. Sorgu işlemleri için salt okunur bağlantı gerekir.Read-only is required for query operations. Meta veri işlemleri için okuma/yazma bağlantısı gerekir.Read-write is required for metadata operations. Daha fazla bilgi için bkz.  alm-toolkit.com.To learn more, see alm-toolkit.com.

Microsoft Excel : Excel PivotTable’lar Power BI veri kümelerindeki özet verileri özetlemek, analiz etmek, bulmak ve sunmak için kullanılan en yaygın araçlardan biridir.Microsoft Excel – Excel PivotTables are one of the most common tools used to summarize, analyze, explore, and present summary data from Power BI datasets. Sorgu işlemleri için salt okunur bağlantı gerekir.Read-only is required for query operations. Office 16.0.11326.10000 veya üzeri bir Tıkla-Çalıştır sürümü gerekir.Click-to-Run version of Office 16.0.11326.10000 or higher is required.

Üçüncü taraf : Power BI Premium’daki veri kümelerine bağlanabilen, bunları sorgulayıp tüketebilen istemci veri görselleştirme uygulama ve araçlarını içerir.Third party - Includes client data visualization applications and tools that can connect to, query, and consume datasets in Power BI Premium. Araçların çoğu MSOLAP istemci kitaplıklarının en son sürümlerini gerektirir ama bazıları ADOMD kullanabilir.Most tools require the latest versions of MSOLAP client libraries, but some may use ADOMD. Salt okunur veya okuma/yazma XMLA Uç Noktası, işlemlere bağımlıdır.Read-only or read-write XMLA Endpoint is dependent on the operations.

İstemci kitaplıklarıClient libraries

İstemci uygulamaları XMLA uç noktasıyla doğrudan iletişim kurmaz.Client applications don't communicate directly with the XMLA endpoint. Bunun yerine, özet düzeyi olarak istemci kitaplıklarını kullanırlar.Instead, they use client libraries as an abstraction layer. Bunlar, Azure Analysis Services ve SQL Server Analysis Services’a bağlanmak için kullanılan istemci kitaplıkları uygulamalarının aynısıdır.These are the same client libraries applications use to connect to Azure Analysis Services and SQL Server Analysis Services. Excel, SQL Server Management Studio (SSMS) ve Visual Studio için Analysis Services projeleri uzantısı gibi Microsoft uygulamaları, üç istemci kitaplığını da yükleyip normal uygulama ve uzantı güncelleştirmeleriyle birlikte bu kitaplıkları da güncelleştirir.Microsoft applications like Excel, SQL Server Management Studio (SSMS), and Analysis Services projects extension for Visual Studio install all three client libraries and update them along with regular application and extension updates. Geliştiriciler de özel uygulamalar oluşturmak için istemci kitaplıklarını kullanabilir.Developers can also use the client libraries to build custom applications. Bazı durumlarda, özellikle üçüncü taraf uygulamalar söz konusu olduğunda, uygulamalarla yüklü gelmediyse istemci kitaplıklarının daha yeni sürümlerini yüklemeniz gerekebilir.In some cases, particularly with third-party applications, if not installed with the application, it may be necessary to install newer versions of the client libraries. İstemci kitaplıkları aylık olarak güncelleştirilir.Client libraries are updated monthly. Daha fazla bilgi için bkz.  Analysis Services’a bağlanmak için istemci kitaplıkları.To learn more, see Client libraries for connecting to Analysis Services.

Büyük modelleri etkinleştirerek yazma işlemleri için veri kümelerini iyileştirmeOptimize datasets for write operations by enabling large models

Veri kümesi yönetimi için XMLA uç noktasını yazma işlemleriyle birlikte kullanırken, veri kümesini büyük modeller için etkinleştirmeniz önerilir.When using the XMLA endpoint for dataset management with write operations, it's recommended you enable the dataset for large models. Bu eylem, yazma işlemlerinin ek yükünü azaltarak onları önemli ölçüde daha hızlı hale getirir.This reduces the overhead of write operations, which can make them considerably faster. Boyutu 1 GB’tan fazla olan veri kümelerinde (sıkıştırdıktan sonra) bu fark daha da belirgin olabilir.For datasets over 1 GB in size (after compression), the difference can be significant. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Premium’da büyük modeller.To learn more, see Large models in Power BI Premium.

XMLA okuma/yazmayı etkinleştirmeEnable XMLA read-write

Varsayılan olarak, Premium kapasitede XMLA Uç Noktası özelliği ayarı salt okunurdur.By default, a Premium capacity has the XMLA Endpoint property setting enabled for read-only. Bu, uygulamaların yalnızca bir veri kümesini sorgulayabileceği anlamına gelir.This means applications can only query a dataset. Uygulamaların yazma işlemlerini gerçekleştirmesi için, XMLA Uç Noktası özelliğinin, okuma/yazma için etkinleştirilmesi gerekir.For applications to perform write operations, the XMLA Endpoint property must be enabled for read-write. Bir kapasite için XMLA Uç Noktası özellik ayarı, Veri kümeleri iş yükünde yapılandırılır.The XMLA Endpoint property setting for a capacity is configured in the Datasets workload. XMLA Uç Noktası ayarı, kapasiteye atanan tüm çalışma alanları ve veri kümeleri için geçerlidir.The XMLA Endpoint setting applies to all workspaces and datasets assigned to the capacity.

Bir kapasitede okuma/yazma özelliğini etkinleştirmek için:To enable read-write for a capacity

 1. Yönetim portalında Kapasite ayarları > Power BI Premium > kapasite adına tıklayın.In the Admin portal, click Capacity settings > Power BI Premium > capacity name.

 2. İş yüklerini genişletin.Expand Workloads. XMLA Uç Noktası ayarında Okuma/Yazma’yı seçin.In the XMLA Endpoint setting, select Read Write.

  XMLA uç noktasını etkinleştirin

Premium çalışma alanına bağlanmaConnecting to a Premium workspace

Kapasiteye atanan çalışma alanlarının URL biçiminde bir bağlantı dizesi vardır. Örneğin:Workspaces assigned to a capacity have a connection string in URL format like this,
powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].

Çalışma alanına bağlanan uygulamalar, URL’yi Analysis Services sunucu adında olduğu gibi kullanır.Applications connecting to the workspace use the URL as it were an Analysis Services server name. Örneğin,For example,
powerbi://api.powerbi.com/v1.0/contoso.com/Sales Workspace.powerbi://api.powerbi.com/v1.0/contoso.com/Sales Workspace.

Aynı kiracıdaki (B2B olmayan) UPN’ye sahip kullanıcılar, kiracı adını myorg ile değiştirebilir.Users with UPNs in the same tenant (not B2B) can replace the tenant name with myorg. Örneğin,  powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Sales Workspace.For example,  powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Sales Workspace.

B2B kullanıcılarının kiracı adında kuruluş UPN’lerini belirtmeleri gerekir.B2B users must specify their organization UPN in tenant name. Örneğin,For example,
powerbi://api.powerbi.com/v1.0/fabrikam.com/Sales Workspace.powerbi://api.powerbi.com/v1.0/fabrikam.com/Sales Workspace.

Çalışma alanı bağlantı URL’sini almak için:To get the workspace connection URL

Çalışma alanında Ayarlar > Premium > Çalışma Alanı Bağlantısı adımlarını izleyip Kopyala’ya tıklayın.In workspace Settings > Premium > Workspace Connection, click Copy.

Çalışma alanı bağlantı dizesi

Bağlantı gereksinimleriConnection requirements

İlk katalogInitial catalog

SQL Server Profiler gibi bazı araçlarda İlk Katalog belirtmeniz gerekebilir.With some tools, such as SQL Server Profiler, you may need to specify an Initial Catalog. Çalışma alanınızdaki bir veri kümesini (veritabanı) belirtin.Specify a dataset (database) in your workspace. Sunucuya Bağlan iletişim kutusunda Seçenekler > Bağlantı Özellikleri > Veritabanına bağlan adımlarını izleyip veri kümesi adını girin.In the Connect to Server dialog, click Options > Connection Properties > Connect to database, enter the dataset name.

Yinelenen çalışma alanı adıDuplicate workspace names

Power BI’daki Yeni çalışma alanları (yeni çalışma alanı deneyimi kullanılarak oluşturulan), yinelenen adlara sahip çalışma alanlarının oluşturulmasına veya yeniden adlandırılmasına izin vermemek için doğrulama işlemi uygular.New workspaces (created using the new workspace experience) in Power BI impose validation to disallow creation or renaming workspaces with duplicate names. Geçirilmeyen çalışma alanları yinelenen adlara neden olabilir.Workspaces that have not been migrated can result in duplicate names. Başka bir çalışma alanıyla aynı adı taşıyan bir çalışma alanına bağlanırken şu hatayı alabilirsiniz:When connecting to a workspace with the same name as another workspace, you may get the following error:

powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[kiracı adı]/[çalışma alanı adı] bağlantısı yapılamıyor.Cannot connect to powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].

Bu sorunu geçici olarak çözmek için, çalışma alanı adına ek olarak ObjectIDGuid değerini de belirtin (bu değer URL'deki çalışma alanı objectID bölümünden kopyalanabilir).To work around this error, in addition to the workspace name, specify the ObjectIDGuid, which can be copied from the workspace objectID in the URL. objectID değerini bağlantı URL'sine ekleyin.Append the objectID to the connection URL. Örneğin,For example,
“powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Contoso Sales - 9d83d204-82a9-4b36-98f2-a40099093830”.'powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Contoso Sales - 9d83d204-82a9-4b36-98f2-a40099093830'.

Yinelenen veri kümesi adıDuplicate dataset name

Aynı çalışma alanındaki başka bir veri kümesiyle aynı adı taşıyan bir veri kümesine bağlanırken, veri kümesi adının sonuna veri kümesi guid değerini ekleyin.When connecting to a dataset with the same name as another dataset in the same workspace, append the dataset guid to the dataset name. SSMS’de çalışma alanına bağlandığınızda hem veri kümesi adını hem de GUID değerini alabilirsiniz.You can get both dataset name and guid when connected to the workspace in SSMS.

Veri kümelerinin gecikmeli gösterilmesiDelay in datasets shown

Çalışma alanına bağlandığınızda yeni, silinmiş ve yeniden adlandırılmış veri kümelerindeki değişikliklerin gösterilmesi birkaç dakika kadar sürebilir.When connecting to a workspace, changes from new, deleted, and renamed datasets can take up to a few minutes to appear.

Desteklenmeyen veri kümeleriUnsupported datasets

Aşağıdaki veri kümelerine XMLA uç noktalarından erişilemez.The following datasets are not accessible by the XMLA endpoint. Bu veri kümeleri SSMS’de veya diğer araçlarda çalışma alanının altında görüntülenmez:These datasets will not appear under the workspace in SSMS or in other tools:

 • Azure Analysis Services ve SQL Server Analysis Services modeline yönelik bir canlı bağlantıyı temel alan veri kümeleri.Datasets based on a live connection to an Azure Analysis Services or SQL Server Analysis Services model.
 • Başka bir çalışma alanındaki Power BI veri kümesine yönelik bir canlı bağlantıyı temel alan veri kümeleri.Datasets based on a live connection to a Power BI dataset in another workspace. Daha fazla bilgi için bkz. Çalışma alanları arasında veri kümelerine giriş.To learn more, see Intro to datasets across workspaces.
 • REST API kullanılarak veri gönderme özelliği olan veri kümeleri.Datasets with Push data by using the REST API.
 • Excel çalışma kitabı veri kümeleri.Excel workbook datasets.

GüvenlikSecurity

XMLA Uç Noktası özelliğinin okuma/yazma özelliği kapasite yöneticisi tarafından etkinleştirilir. Buna ek olarak, Excel’deki Analiz için de gerekli olan, Power BI Yönetici Portalı’nda kiracı düzeyindeki Verileri dışarı aktarma ayarının da etkinleştirilmesi gerekir.In addition to the XMLA Endpoint property being enabled read-write by the capacity admin, the tenant-level Export data setting in the Power BI Admin Portal, also required for Analyze in Excel, must be enabled.

Verileri dışarı aktarmayı etkinleştirme

XMLA uç noktası üzerinden erişim, çalışma alanı/uygulama düzeyine ayarlanan güvenlik grubu üyelerini kabul eder.Access through the XMLA endpoint will honor security group membership set at the workspace/app level.

Çalışma alanına katkıda bulunanlar ve daha üst düzeydekiler veri kümesine yazma erişimine sahip olduklarından, Analysis Services veritabanı yöneticileriyle eşit haklara sahiptir.Workspace contributors and above have write access to the dataset and are therefore equivalent to Analysis Services database admins. Bu kişiler, Visual Studio’dan yeni veri kümeleri dağıtıp SSMS’de TMSL betiklerini yürütebilir.They can deploy new datasets from Visual Studio and execute TMSL scripts in SSMS.

Sunucu düzeyinde izlemeler ve EffectiveUserName bağlantı/dize özelliğini kullanarak kullanıcıların kimliğine bürünme gibi Analysis Services sunucu yöneticisi izinleri (veritabanı yöneticisi yerine) gerektiren işlemler şu anda Power BI Premium’da desteklenmiyor.Operations that require Analysis Services server admin permissions (rather than database admin) such as server-level traces and user impersonation using the EffectiveUserName connection-string property are not supported in Power BI Premium at this time.

Veri kümesinde Oluşturma iznine sahip olan diğer kullanıcılar, Analysis Services veritabanı okuyucularıyla eşit haklara sahiptir.Other users who have Build permission on a dataset are equivalent to Analysis Services database readers. Bu kişiler, veri kullanımı ve görselleştirmesi için veri kümelerine bağlanıp göz atabilirler.They can connect to and browse datasets for data consumption and visualization. Satır düzeyi güvenlik (RLS) kuralları kabul edilir ve bu kişiler iç veri kümesi meta verilerini görüntüleyemez.Row-level security (RLS) rules are honored and they cannot see internal dataset metadata.

Model rolleriModel roles

XMLA uç noktasıyla bir veri kümesi için rol tanımı yapılabilir, Azure Active Directory (AAD) kullanıcıları için rol üyeliği tanımlanabilir ve satır düzeyi güvenlik (RLS) filtreleri tanımlanabilir.With the XMLA endpoint, roles can be defined for a dataset, role membership can be defined for Azure Active Directory (AAD) users, and row-level security (RLS) filters can be defined. Power BI’daki model rolleri yalnızca RLS için kullanılır.Model roles in Power BI are used only for RLS. RLS dışındaki izinleri denetlemek için Power BI güvenlik modelini kullanın.Use the Power BI security model to control permissions beyond RLS.

Visual Studio'da yazılan tablosal model projeleri için gerekli roller, model tasarımcısındaki Rol Yöneticisi kullanılarak tanımlanabilir.For tabular model projects being authored in Visual Studio, roles can be defined by using Role Manager in the model designer. Power BI'daki veri kümeleri için gerekli roller SSMS kullanılarak tanımlanabilir, bu şekilde rol nesneleri oluşturulabilir ve rol özellikleri tanımlanabilir.For datasets in Power BI, roles can be defined by using SSMS to create role objects and define role properties. Ancak çoğu durumda rol nesnesi tanımları, TMSL kullanılarak betik haline getirebilir ve bu şekilde Roller nesnesi oluşturulabilir veya değiştirilebilir.In most cases, however, role object definitions can be scripted by using TMSL to create or modify the Roles object. TMSL betikleri SSMS ile veya Invoke-ASCmd PowerShell cmdlet'iyle yürütülebilir.TMSL scripts can be executed in SSMS or with the Invoke-ASCmd PowerShell cmdlet.

XMLA uç noktası aracılığıyla veri kümesi rolleriyle çalışırken şu sınırlamalar geçerlidir:The following limitations apply when working with dataset roles through the XMLA endpoint:

 • Power BI veri kümeleri için ayarlanabilecek tek rol izni, Okuma iznidir.The only permission for a role that can be set for Power BI datasets is the Read permission. Diğer izinler Power BI güvenlik modeli kullanılarak verilir.Other permissions are granted using the Power BI security model.
 • Veri kümeleri rollerinin var olup olmaması fark etmeksizin, XMLA uç noktası üzerinden okuma erişimi için bir veri kümesine yönelik Oluşturma izni gerekir.Build permission for a dataset is required for read access through the XMLA endpoint, regardless of the existence of dataset roles.
 • Nesne düzeyinde güvenlik (OLS) kuralları, şu anda Power BI’da desteklenmiyor.Object-level security (OLS) rules are currently not supported in Power BI.

Daha fazla bilgi için bkz. Tablosal modellerdeki roller.To learn more, see Roles in tabular models.

Veri kaynağı kimlik bilgilerini ayarlamaSetting data-source credentials

XMLA uç noktası üzerinden belirtilen meta veriler veri kaynaklarına bağlantı oluşturabilir, ancak veri kaynağı kimlik bilgilerini ayarlayamaz.Metadata specified through the XMLA endpoint can create connections to data sources, but cannot set data-source credentials. Bunun yerine, Power BI hizmetindeki veri kümesi ayarları sayfasından kimlik bilgileri ayarlanabilir.Instead, credentials can be set in the dataset settings page in the Power BI Service.

Hizmet sorumlularıService principals

Hizmet sorumlusu, katılımsız kaynak ve hizmet düzeyinde işlemler gerçekleştirmek için kiracınızın içinde oluşturduğunuz bir Azure Active Directory uygulama kaydıdır.Service principals are an Azure Active Directory app registration you create within your tenant to perform unattended resource and service level operations. Bu uygulama adı, uygulama kimliği, kiracı kimliği ve parola olarak istemci gizli anahtarı veya sertifikayla benzersiz türde bir kullanıcı kimliğidir.They're a unique type of user identity with an app name, application ID, tenant ID, and client secret or certificate for a password. Power BI Premium, Power BI Embedded ile aynı hizmet sorumlusu işlevini kullanır.Power BI Premium uses the same service principal functionality as Power BI Embedded.

Ayrıca Power BI Premium’da hizmet sorumluları XMLA uç noktasıyla birlikte kullanılarak çalışma alanları sağlama, modelleri dağıtma ve veri kümesini yenileme gibi veri kümesi yönetim görevleri şunlarla otomatik hale getirilebilir:In Power BI Premium, service principals can also be used with the XMLA endpoint to automate dataset management tasks such as provisioning workspaces, deploying models, and dataset refresh with:

 • PowerShellPowerShell
 • Azure OtomasyonuAzure Automation
 • Azure Logic AppsAzure Logic Apps
 • Özel istemci uygulamalarıCustom client applications

Daha fazla bilgi için bkz. Hizmet sorumlularıyla Premium çalışma alanı ve veri kümesi görevlerini otomatikleştirme.To learn more, see Automate Premium workspace and dataset tasks with service principals.

Visual Studio’dan model projelerini dağıtma (SSDT)Deploy model projects from Visual Studio (SSDT)

Visual Studio’daki bir tablosal model projesini Power BI Premium çalışma alanına dağıtmak, Azure veya SQL Server Analysis Services sunucusuna dağıtmakla neredeyse aynıdır.Deploying a tabular model project in Visual Studio to a Power BI Premium workspace is much the same as deploying to an Azure or SQL Server Analysis Services server. Aralarındaki tek fark, işleme işlemlerinin veri kaynaklarındaki verileri çalışma alanındaki yeni veri kümesine içeri aktarmasını sağlayabilmesi için proje için belirtilen Dağıtım Sunucusu özelliğinde ve veri kaynağı kimlik bilgilerinin nasıl belirlendiğindedir.The only differences are in the Deployment Server property specified for the project, and how data source credentials are specified so processing operations can import data from data sources into the new dataset on the workspace.

Visual Studio’da yazılmış bir tablosal model projesini dağıtmak için, öncelikle projedeki Dağıtım Sunucusu özelliğindeki çalışma alanı bağlantı URL’sini ayarlamanız gerekir.To deploy a tabular model project authored in Visual Studio, you must first set the workspace connection URL in the project Deployment Server property. Visual Studio’da, Çözüm Gezgini’nde projeye sağ tıklayıp Özellikler’i seçin.In Visual Studio, in Solution Explorer, right-click the project > Properties. Sunucu özelliğinde, çalışma alanı bağlantı URL’sini yapıştırın.In the Server property, paste the workspace connection URL.

Dağıtım özelliği

Proje, Dağıtım Sunucusu özelliği belirtildikten sonra dağıtılabilir.When the Deployment Server property has been specified, the project can then be deployed.

İlk kez dağıtıldığında, model.bim öğesindeki meta veriler kullanılarak çalışma alanında bir veri kümesi oluşturulur.When deployed the first time, a dataset is created in the workspace by using metadata from the model.bim. Dağıtım işleminin bir parçası olarak, çalışma alanında model verilerinden bir veri kümesi oluşturulduktan sonra, veri kaynaklarından veri kümesine veri yükleme işlemi başarısız olur.As part of the deployment operation, after the dataset has been created in the workspace from model metadata, processing to load data into the dataset from data sources will fail.

Azure veya SQL Server Analysis Server örneğine dağıtırken veri kaynağı kimlik bilgileri dağıtım işleminin bir parçası olarak istenirken, Premium çalışma alanına dağıtım yapılırken çalışma alanı veri kaynağı kimlik bilgileri, dağıtım işleminin bir parçası olarak belirtilemeyeceği için işlem başarısız olur.Processing fails because unlike when deploying to an Azure or SQL Server Analysis Server instance, where data source credentials are prompted for as part of the deployment operation, when deploying to a Premium workspace data source credentials cannot be specified as part of the deployment operation. Bu işlemde veri kaynağı kimlik bilgileri, ancak meta veri dağıtımı başarılı olduktan ve veri kümesi oluşturulduktan sonra Power BI hizmetinde veri kümesi ayarlarında belirtilir.Instead, after metadata deployment has succeeded and the dataset has been created, data source credentials are then specified in the Power BI Service in dataset settings. Çalışma alanında Veri kümeleri > Ayarlar > Veri kaynağı kimlik bilgileri > Kimlik bilgilerini düzenle’ye tıklayın.In the workspace, click Datasets > Settings > Data source credentials > Edit credentials.

Veri kaynağı kimlik bilgileri

Veri kaynağı kimlik bilgileri belirtildikten sonra Power BI hizmetindeki veri kümesini yenileyebilir, zamanlama yenilemesini yapılandırabilir veya veri kümesine veri yüklemek amacıyla yenilemeyi SQL Server Management Studio’dan işleyebilirsiniz.When data source credentials are specified, you can then refresh the dataset in the Power BI service, configure schedule refresh, or process (refresh) from SQL Server Management Studio to load data into the dataset.

Dağıtımın Visual Studio’daki projede belirtilen İşleme Seçeneği özelliği gözlemlenir.The deployment Processing Option property specified in the project in Visual Studio is observed. Ancak, veri kaynağının kimlik bilgileri henüz Power BI hizmetinde belirtilmediyse meta veri dağıtımı başarılı olsa bile, işlem başarısız olur.However, if a data source has not yet had credentials specified in the Power BI service, even if the metadata deployment succeeds, processing will fail. Dağıtımın bir parçası olarak işleme denemesini önlemek için, özelliği İşleme olarak ayarlayabilirsiniz. Ancak yeni veri kümesi için veri kaynağı kimlik bilgileri veri kaynağı ayarlarında belirtildikten sonra, ardışık dağıtım işlemlerinin bir parçası olarak işleme başarılı olacağından, özelliği yeniden Varsayılan olarak ayarlamanız önerilir.You can set the property to Do Not Process, preventing an attempt to process as part of the deployment, but you might want to set the property back to Default because once the data source credentials are specified in the data source settings for the new dataset, processing as part of subsequent deployment operations will then succeed.

SSMS ile bağlanmaConnect with SSMS

Bir çalışma alanına bağlanmak için SSMS kullanmak, Azure veya SQL Server Analysis Services sunucusuna bağlanmaya çok benzer.Using SSMS to connect to a workspace is just like connecting to an Azure or SQL Server Analysis Services server. Tek fark, sunucu adında çalışma alanı URL’sini belirtmeniz ve Active Directory - MFA ile Evrensel kimlik doğrulamasını kullanmanız gerekir.The only difference is you specify the workspace URL in server name, and you must use Active Directory - Universal with MFA authentication.

SSMS kullanarak çalışma alanına bağlanmaConnect to a workspace by using SSMS

 1. SQL Server Management Studio’da Bağlan > Sunucuya Bağlan’a tıklayın.In SQL Server Management Studio, click Connect > Connect to Server.

 2. Sunucu Türü’nde Analysis Services’i seçin.In Server Type, select Analysis Services. Sunucu adı’na çalışma alanı URL’sini girin.In Server name, enter the workspace URL. Kimlik Doğrulaması’nda Active Directory - MFA ile Evrensel’i seçin ve Kullanıcı adı olarak kurumsal kullanıcı kimliğinizi girin.In Authentication, select Active Directory - Universal with MFA, and then in User name, enter your organizational user ID.

  SSMS’de sunucuya bağlanma

Bağlandığınızda, çalışma alanı bir Analysis Services sunucusu olarak ve çalışma alanındaki veri kümeleri de veritabanları olarak gösterilir.When connected, the workspace is shown as an Analysis Services server, and datasets in the workspace are shown as databases.

SSMS

SSM’yi betik meta verilerinde kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Analysis Services betikleri oluşturma ve Tablosal Model Betik Dili (TMSL).To learn more about using SSMS to script metadata, see Create Analysis Services scripts and Tabular Model Scripting Language (TMSL).

Veri kümesi yenilemesiDataset refresh

XMLA uç noktası SSMS kullanarak hassas yenilemenin özellikleri ve TOM kullanarak PowerShell ile otomasyon, Azure Otomasyonu ile Azure İşlevleri gibi çok çeşitli senaryolar sunar.The XMLA endpoint enables a wide range of scenarios for fine-grain refresh capabilities using SSMS, automation with PowerShell, Azure Automation, and Azure Functions using TOM. Örneğin, tüm geçmiş verileri yeniden yüklemek zorunda kalmadan, belirli geçmiş bölümlerde artımlı yineleme yapabilirsiniz.You can, for example, refresh certain incremental refresh historical partitions without having to reload all historical data.

Power BI hizmetinde yenilemeyi yapılandırmanın aksine, XMLA uç noktası üzerinden yapılan yenileme işlemleri günlük 48 yenileme işlemiyle sınırlı değildir ve zamanlanan yenileme zaman aşımı uygulanmaz.Unlike configuring refresh in the Power BI service, refresh operations through the XMLA endpoint are not limited to 48 refreshes per day, and the scheduled refresh timeout is not imposed.

Dinamik Yönetim Görünümleri (DMV)Dynamic Management Views (DMV)

Analysis Services DMV’leri veri kümesi meta verilerine, veri kökenine ve kaynak kullanımına yönelik görünürlük sağlar.Analysis Services DMVs provide visibility of dataset metadata, lineage, and resource usage. XMLA uç noktası üzerinden Power BI’da sorgulama yapmak için kullanılan DMV’ler, en fazla veritabanı/yönetici izinleri gerekenlerle sınırlıdır.DMVs available for querying in Power BI through the XMLA endpoint are limited to, at most, those that require database-admin permissions. Örneğin, bazı DMV’ler için Analysis Services sunucu/yönetici izinleri gerektiğinden bunlara erişilemez.Some DMVs for example are not accessible because they require Analysis Services server-admin permissions.

Power BI Desktop’ta yazılan veri kümeleriPower BI Desktop authored datasets

Gelişmiş meta verilerEnhanced metadata

Power BI Desktop’ta yazılan ve gelişmiş meta verilere ihtiyaç duyan bir Premium çalışma alanında yayımlanan veri kümelerine yönelik XMLA yazma işlemleri etkindir.XMLA write operations on datasets authored in Power BI Desktop and published to a Premium workspace require enhanced metadata is enabled. Daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş veri kümesi meta verileri.To learn more, see Enhanced dataset metadata.

Dikkat

Şu anda, Power BI Desktop’ta yazılmış bir veri kümesine yönelik yazma işlemi, bu veri kümesinin PBIX dosyası olarak geri indirilmesini engeller.At this time, a write operation on a dataset authored in Power BI Desktop will prevent it from being downloaded back as a PBIX file. Özgün PBIX dosyanızı sakladığınızdan emin olun.Be sure to retain your original PBIX file.

Veri kaynağı bildirimiData-source declaration

Veri kaynaklarına bağlanılıp veriler sorgulanırken Power BI Desktop, satır içi veri kaynağı bildirimi olarak Power Query M ifadelerini kullanır.When connecting to data sources and querying data, Power BI Desktop uses Power Query M expressions as inline data source declarations. Power Query M satır içi veri kaynağı bildirimi Power BI Premium çalışma alanlarında desteklenirken, Azure Analysis Services veya SQL Server Analysis Services tarafından desteklenmez.While supported in Power BI Premium workspaces, Power Query M inline data-source declaration is not supported by Azure Analysis Services or SQL Server Analysis Services. Bunun yerine Visual Studio gibi Analysis Services veri modelleme araçları, meta verileri yapılandırılmış ve/veya sağlayıcı veri kaynağı bildirimleri kullanarak oluşturur.Instead, Analysis Services data modeling tools like Visual Studio create metadata using structured and/or provider data source declarations. XMLA uç noktası sayesinde Power BI Premium, yapılandırılmış ve sağlayıcı veri kaynaklarını da destekler. Ancak bu destek, Power BI Desktop modellerinde Power Query M satır içi veri kaynağı bildirimlerinin bir parçası olarak yer almaz.With the XMLA endpoint, Power BI Premium also supports structured and provider data sources, but not as part of Power Query M inline data source declarations in Power BI Desktop models. Daha fazla bilgi için bkz. Sağlayıcıları anlama.To learn more, see Understanding providers.

Canlı bağlanma modunda Power BI DesktopPower BI Desktop in live connect mode

Power BI Desktop canlı bağlantı kullanarak bir Power BI Premium veri kümesine bağlanabilir.Power BI Desktop can connect to a Power BI Premium dataset using a live connection. Canlı bağlantı kullanıldığında verilerin yerel olarak çoğaltılması gerekmez ve bu da kullanıcılar açısından anlamsal modellerin kullanımını kolaylaştırır.When using a live connection, data doesn't need to be replicated locally, making it easier for users to consume semantic models. Kullanıcılar iki yolla bağlanabilir:There are two ways users can connect:

Power BI veri kümeleri’ni ve sonra da rapor oluşturmak için bir veri kümesini seçerek.By selecting Power BI datasets, and then selecting a dataset to create a report. Kullanıcıların veri kümelerine canlı bağlantı kurması için önerilen yöntem budur.This is the recommended way for users to connect live to datasets. Bu yöntem veri kümelerinin onay düzeyini gösteren gelmiş bir bulma deneyimi sağlar.This method provides an improved discover experience showing the endorsement level of datasets. Kullanıcıların çalışma alanı URL’lerini bulması ve bunların kaydını tutması gerekmez.Users don't need to find and keep track of workspace URLs. Kullanıcıların veri kümesini bulmak için veri kümesi adını yazması veya aradıkları veri kümesini bulana kadar listeyi kaydırması yeterli olur.To find a dataset, users simply type in the dataset name or scroll to find the dataset they're looking for.

Veri kümesine canlı bağlantı kurma

Kullanıcıların bağlanmak için kullanabilecekleri diğer yol Veri Al > Analysis Services’i seçmek, URL olarak bir Power BI Premium çalışma alanı adı belirtmek, Canlı bağlan’ı seçmek ve sonra da Gezgin’de bir veri kümesi belirtmektir.The other way users can connect is by using Get Data > Analysis Services, specify a Power BI Premium workspace name as a URL, select Connect live, and then in Navigator, select a dataset . Bu durumda Power BI Desktop veri kümesine canlı bağlanmak için bir Analysis Services veri modeliymiş gibi XMLA uç noktasını kullanır.In this case, Power BI Desktop uses the XMLA endpoint to connect live to the dataset as though it were an Analysis Services data model.

Analysis Services veri kümesine canlı bağlanma

Analysis Services veri modellerine canlı bağlantılı raporları olan ve Power BI premium veri kümelerine geçmek isteyen kuruluşların Verileri dönüştür > Veri kaynağı ayarları’nda sunucu adı URL’sini değiştirmeleri yeterli olur.Organizations that have existing reports connected live to Analysis Services data models intending to migrate to Power BI premium datasets only have to change the server name URL in Transform data > Data source settings.

Denetim günlükleriAudit logs

Uygulamalar bir çalışma alanına bağlandığında, XMLA uç noktaları üzerinden erişim Power BI denetim günlüklerine şu işlemlerin altına kaydedilir:When applications connect to a workspace, access through XMLA endpoints is logged in the Power BI audit logs with the following operations:

Kolay işlem adıOperation friendly name İşlem adıOperation name
Dış uygulamadan Power BI veri kümesine bağlanıldıConnected to Power BI dataset from an external application ConnectFromExternalApplicationConnectFromExternalApplication
Dış uygulamadan Power BI veri kümesi yenilemesi istendiRequested Power BI dataset refresh from an external application RefreshDatasetFromExternalApplicationRefreshDatasetFromExternalApplication
Dış uygulamadan Power BI veri kümesi oluşturulduCreated Power BI dataset from an external application CreateDatasetFromExternalApplicationCreateDatasetFromExternalApplication
Dış uygulamadan Power BI veri kümesi düzenlendiEdited Power BI dataset from an external application EditDatasetFromExternalApplicationEditDatasetFromExternalApplication
Dış uygulamadan Power BI veri kümesi silindiDeleted Power BI dataset from an external application DeleteDatasetFromExternalApplicationDeleteDatasetFromExternalApplication

Daha fazla bilgi için bkz.  Power BI’ı denetleme.To learn more, see Auditing Power BI.

Ayrıca bkz.See also

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community