Power BI Premium hakkında SSSPower BI Premium FAQ

Bu makalede Power BI Premium hakkında sık sorulan sorular ele alınmıştır.This article addresses questions frequently asked about Power BI Premium. Genel bakış için bkz. Power BI Premium nedir?.For an overview, see What is Power BI Premium?.

Power BI Premium nedir?What is Power BI Premium?
Power BI Premium, aşağıdakileri içeren bir kapasite tabanlı tekliftir:Power BI Premium is a capacity-based offering that includes:

  • Alıcıların kullanıcı başına ayrıca lisanslanmasına gerek kalmadan raporların kuruluş çapında yayımlanması esnekliği.Flexibility to publish reports broadly across an enterprise, without requiring recipients to be licensed individually per user.
  • Power BI hizmetindeki paylaşılan kapasiteye kıyasla daha geniş ölçek ve performans.Greater scale and performance than shared capacity in the Power BI service.
  • Power BI Rapor Sunucusu ile şirket içi BI varlıklarının bakımını yapma olanağı.The ability to maintain BI assets on-premises with Power BI Report Server.
  • Tek bir API yüzeyi, tutarlı özellik kümesi ve katıştırılmış analiz için en güncel özellikler.One API surface, a consistent set of capabilities, and access to the latest features for embedded analytics.

Power BI Premium ne işe yarar? Nasıl çalışır?What does Power BI Premium do? How does it work?
Power BI Premium, her bir kuruluşa özel olarak ayrılmış Power BI hizmeti kapasitesini kapsar.Power BI Premium consists of capacity in the Power BI service exclusively allocated to each organization. Kapasite tamamen Microsoft tarafından yönetilen adanmış donanımlarla desteklenir.The capacity is supported by dedicated hardware fully managed by Microsoft. Kuruluşlar adanmış kapasitelerini geniş çapta uygulamayı tercih edebilir veya bu kapasiteyi atanmış çalışma alanlarına kullanıcı sayısına, iş yükü gereksinimlerine veya diğer etmenlere göre atayabilir. Gereksinimler değiştikçe ölçek büyütülebilir veya küçültülebilir.Organizations can choose to apply their dedicated capacity broadly, or allocate it to assigned workspaces based on the number of users, workload needs, or other factors—and scale up or down as requirements change.

Power BI Pro ile Power BI Premium arasındaki fark nedir?How is Power BI Pro different than Power BI Premium?
Power BI Premium kapasite tabanlı bir lisans, Power BI Pro ise kullanıcı tabanlı bir lisanstır.Power BI Premium is a capacity-based license, while Power BI Pro is a user-based license. Power BI Pro; raporlar yayımlayan, panolar paylaşan, çalışma alanlarında iş arkadaşlarıyla işbirliği yapan ve aşağıdakiler gibi diğer ilişkili etkinlikler ile ilgilenen kullanıcılara yöneliktir:Power BI Pro is for those users publishing reports, sharing dashboards, collaborating with colleagues in workspaces and engaging in other related activities – such as the ability to:

  • Özelleştirilmiş görünümleri düzenleme ve kaydetmeEdit and save customized views
  • Kişisel panolar oluşturma (yeni panoya sabitleme)Create personal dashboards (pin to new dashboard)
  • Excel veya Power BI Desktop'taki verileri çözümlemeAnalyze data in Excel or Power BI Desktop
  • Excel Web App ile paylaşma desteğiShare with Excel Web App support
  • Panoları paylaşma ve Microsoft 365 Grupları ile işbirliği yapmaShare dashboards and collaborate with Microsoft 365 Groups
  • İçeriği Microsoft Teams ile tümleştirmeIntegrate content with Microsoft Teams

Power BI Premium'u kullanmak için Power BI Pro'ya ihtiyacım var mı?Do I need Power BI Pro to use Power BI Premium?
Evet.Yes. Power BI Pro; raporlar yayımlamak, panolar paylaşmak, çalışma alanlarında iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmak ve ilişkili diğer etkinlikler ile ilgilenmek için gereklidir.Power BI Pro is required to publish reports, share dashboards, collaborate with colleagues in workspaces and engage in other related activities. Premium kapasitedeki içeriği kullanmak için Power BI Pro şart değildir.Power BI Pro isn't required to consume content in Premium capacity.

Power BI Pro ve Power BI Premium'un Modern BI gereksinimlerini karşılama amacıyla birlikte çalıştığı bir senaryo örneği verebilir misiniz?Can you outline a scenario of how Power BI Pro and Power BI Premium work to cover an organization for Modern BI?
Aşağıdaki örnekler müşterilerin Power BI Pro ve Power BI Premium’u kullanarak BI ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını gösterir.The following examples outline how customers can meet their BI needs using a combination of Power BI Pro and Power BI Premium.

1. SenaryoScenario 1 2. SenaryoScenario 2 3. SenaryoScenario 3 4. SenaryoScenario 4
Bir kuruluş veya departman, her çalışanın self servis BI özelliklerine sahip olmasını ve diğer çalışanlarla işbirliği yapmasını istemektedir. Buna pano paylaşma, geçici çözümleme gerçekleştirme ve rapor yayımlama özellikleri dahildir.An organization or department wants every employee to have self-service BI and collaborate with each other – sharing dashboards, performing ad hoc analysis, and publishing reports. Bir kuruluş veya departman, self servis BI ve işbirliği özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcıların yanı sıra yalnızca BI içeriğini kullanma ihtiyacı duyan kullanıcılara sahiptir.An organization or department has a combination of users who require self-service BI and collaboration as well as users who only need to consume BI content. Bir kuruluş veya departman, self servis BI ve işbirliği özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcıların yanı sıra raporları şirket içi ortamda saklama gereksinimine sahiptir.An organization or department has users who require self-service BI and collaboration as well as the requirement to keep reports on-premises. Bir finans departmanı, kâr açıklaması öncesinde birden fazla büyük veri kümesini çözümleme amacıyla etkin bir çalışma yürütmektedir ve iş yüklerini yönetmek için kesintisiz ve yalıtılmış kapasiteye ihtiyaç duymaktadır.A finance department is actively working to analyze several large datasets in advance of an earnings announcement and requires unthrottled and isolated capacity to manage the workloads.
Çözüm:Solution:

1. Her kullanıcı için Power BI Pro1. Power BI Pro for every user

2. Power BI Premium'u ekleyerek fırsatı genişletmeye çalışın, ek senaryoları inceleyin2. Look to expand the opportunity by adding Power BI Premium – see the additional scenarios
Çözüm:Solution:

1. Self servis BI ve işbirliğine ihtiyaç duyan kullanıcılar için Power BI Pro1. Power BI Pro for users that require self-service BI and collaboration

2. BI içeriğini yalnızca kullanacak olan kullanıcılara dağıtmak için Power BI Premium'u ekleyin2. Add Power BI Premium to be able to distribute BI content to users who only need to consume
Çözüm:Solution:

1. Self servis BI ve işbirliğine ihtiyaç duyan kullanıcılar için Power BI Pro1. Power BI Pro for users that require self-service BI and collaboration

2. Şirket içi ortamda rapor yayımlamak ve uygun şekilde buluta taşımalarını sağlamak için Power BI Premium'u ekleyin2. Add Power BI Premium to be able to publish reports on-premises – and move to the cloud as appropriate
Çözüm:Solution:

1. Finans departmanındaki tüm kullanıcılar için Power BI Pro1. Power BI Pro for every user in the finance department

2. Daha büyük ölçek ve daha yüksek performans sunmak amacıyla yalnızca finans ekibi tarafından kullanılacak adanmış bulut kaynakları için Power BI Premium ekleyin2. Add Power BI Premium for the dedicated resources – in the cloud – to be used exclusively by the finance team, providing larger scale and greater performance

Power BI Premium'un maliyeti nedir? Kaç SKU'yu kullanıma sunacaksınız?How much does Power BI Premium cost? How many SKUs will you make available?
Power BI Premium, sanal çekirdek sayısına göre satın alınır.Power BI Premium is purchased based on the number of virtual cores. Fiyatları Power BI fiyatlandırma sayfasında görebilirsiniz.You can see prices at the Power BI pricing page. Düğümler ve sanal çekirdekler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Power BI Premium teknik incelemesi.For more information on nodes and v-cores, see the Microsoft Power BI Premium whitepaper. İhtiyacınız olan Premium kapasitesini belirlemek için bu hesaplama aracını da kullanabilirsiniz.Also use this calculator to get an estimate of how much Premium capacity you may need.

"Kapasite" ile kast edilen nedir?What do you mean by "capacity"?
Kapasite, Power BI Premium kapasite yönetim portalından bir yönetici tarafından sağlanan bir veya daha fazla düğümden oluşan bir gruptur.A capacity is a grouping of one or more nodes that is provisioned by an admin through the Power BI Premium capacity admin portal. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Power BI Premium teknik incelemesi.See the Microsoft Power BI Premium whitepaper for more information.

Power BI Premium nasıl faturalandırılır?How is Power BI Premium billed?
Power BI Premium, yıllık taahhütle aylık olarak faturalandırılır.Power BI Premium is billed monthly with an annual commitment.

Power BI Premium'u nasıl satın alabilirim?How do I buy Power BI Premium?
Power BI Premium, Microsoft 365 yönetim merkezinden satın alınabilir.Power BI Premium is available from the Microsoft 365 admin center. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Premium'u satın alma.For more information, see How to purchase Power BI Premium. Daha fazla bilgi için Microsoft temsilcinizle de iletişime geçebilirsiniz.You can also contact your Microsoft representative for more information.

Satın almam gereken Power BI Premium kapasitesini nasıl belirleyebilirim?How do I know how much Power BI Premium capacity I need to purchase?
İhtiyacınız olan Power BI Premium kapasitesini belirlemek için bu maliyet hesaplama aracını kullanın.Use the cost calculator to estimate how much Power BI Premium capacity you may need.

Power BI Premium, Office 365 E5 ile birlikte kullanılabilir mi?Is Power BI Premium available with Office 365 E5?
Power BI Premium, Power BI Pro eklentisi olarak mevcuttur.Power BI Premium is available as an add-on to Power BI Pro. Office 365 E5'te Power BI Pro mevcuttur.Office 365 E5 includes Power BI Pro. E5 müşterileri Premium'u var olan Pro lisanslarına eklenti olarak satın alabilir.E5 customers can purchase Premium as an add-on to their existing Pro licenses.

Power BI Rapor Sunucusu nedir? Power BI’ın şirket içi ortamda kullanılabilir hale getirildiği anlamına mı gelir?What is Power BI Report Server? Does this mean you're making Power BI available on-premises?

Power BI Rapor Sunucusu, kuruluşun güvenlik duvarının içinde etkileşimli Power BI raporlarının ve sayfalandırılmış raporların dağıtılmasını ve paylaşılmasını sağlayan bir şirket içi sunucudur.Power BI Report Server is an on-premises server that allows the deployment and distribution of interactive Power BI reports, and paginated reports, completely within the boundaries of the organization's firewall. Power BI Rapor Sunucusu'na Power BI Premium üzerinden veya Yazılım Güvencesi destekli SQL Server Enterprise Edition müşterileri için bir ayrıcalık olarak ulaşılabilir.Power BI Report Server is available through Power BI Premium or as a benefit for customers with SQL Server Enterprise Edition with Software Assurance. Lisanslama hakkında bilgi için bkz. Power BI Rapor Sunucusu'nu lisanslama.For information about licensing, see Licensing Power BI Report Server. Ayrıntıları için Microsoft temsilcinizle de iletişime geçin.Contact your Microsoft representative for details.

Power BI Premium ile bir kuruluşun bulutta sağladığı sayıda sanal çekirdek, Power BI Rapor Sunucusu üzerinden şirket içi ortama da dağıtılabilir.With Power BI Premium, the same number of virtual cores an organization provisions in the cloud can also be deployed on-premises through Power BI Report Server. Kapasiteyi ayırmaya gerek yoktur.There is no need to split the capacity. Kuruluşlar Power BI'ı bulutta tutmayı veya Power BI Rapor Sunucusu ile raporları şirket içi ortamda saklamayı ve dilediğinde buluta taşımayı tercih edebilir.Organizations can choose Power BI in the cloud, or elect to keep reports on-premises with Power BI Report Server and move to the cloud at their pace.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Rapor Sunucusu ile çalışmaya başlama.For more information, see Get started with Power BI Report Server.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Premium nedir? Power BI Premium sürüm notları Microsoft Power BI Premium teknik incelemesi Planning a Power BI Enterprise Deployment (Power BI Kuruluş Dağıtımı Planlama) teknik incelemesi Uzatılmış Pro Deneme Sürümünü etkinleştirme Power BI Embedded Hakkında SSSWhat is Power BI Premium? Power BI Premium release notes Microsoft Power BI Premium whitepaper Planning a Power BI Enterprise Deployment whitepaper Extended Pro Trial activation Power BI Embedded FAQ

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community